6 Kas 2015

12.sınıf edebiyat kitabı cevapları ,Fırat Yayıncılık ,SAYFA 69 ,

Reklamlar

12.sınıf edebiyat kitabı cevapları Fırat Yayıncılık
SAYFA 69


www.edebiyatfatihi.net editörleri tarafından hazırlandı...
b. Bahsedilen bu olaylar şiirin dilinde ne gibi farklılıklar oluşturmuştur? Açıklayınız.
Bu olaylar şiirin dilini söylev havasına ve söyleşmeye bağlı anlatıma yaklaştırmıştır.  Şiirde bolca hitap, konuşma cümlesi vardır.
8. a. “Kerem Gibi” adlı şiiri inceleyerek ahenk unsurları (ölçü, kafiye, redif, ritim, söyleyiş, ses akışı, aliterasyon ve asonans)nı bulunuz.
b. “Kerem Gibi”adlı şiirin hangi ölçü (aruz, hece, serbest nazım) ile yazıldığını bulunuz.
Kerem Gibi serbest nazımla  yazılmıştır.
c. Serbest nazmın, Nâzım Hikmet’in şiirinin oluşmasına sağladığı kolaylıklar nelerdir? Tartışınız. Ulaşılan görüşleri tahtaya yazınız.
Serbest şiir sayesinde şair söyleyişini özgürleştirmeyi, kendine has bir ritim oluşturmayı başarmış, ahenkten de uzaklaşmayarak müzikal bir söylem yakalayabilmiştir.
ç. Serbest  nazımda  ritmin  nasıl  sağlandığı  konusuda  yaptığınız  araştırmadan  da  yararlanarak “Kerem Gibi” adlı şiirdeki mısra ve mısra örgüsünün şiirin yapısı ve söyleyişindeki etkisini açıklayınız.
Şiirde şair vurgulamak istediği yerlerde mısraları hatta kimi zaman kelimeleri bölerek etkili bir ritme ve anlatıma ulaşmıştır.
d. Serbest nazmın özellikleri ve serbest müstezatın ne olduğu hakkındaki araştırmalardan edindi­ğiniz bilgiye göre “Kerem Gibi” adlı şiirin ne tür bir şiir olduğunu belirtiniz. Şiirde sesin farklılaşma neden­lerini açıklayınız.
Şiir serbest nazım ile yazılmıştır. Ses akışı ünlü ve ünsüz harflerin dağılımına bağlı olarak ahenk içinde olacak şekilde düzenlenmiştir.
e. “Kerem Gibi” adlı şiirde ölçü olmamasına rağmen şiirde bir ritim vardır. Yaptığınız araştırmadan da yararlanarak Nâzım Hikmet Ran, “Kerem Gibi” adlı şiirinde ritmi hangi unsurlarla sağlamıştır? Şiirdeki anlama göre yapılan vurgu ve söyleyiş özelliği şiir birimlerinin oluşmasında etkili olmuş mudur? Açıkla­yınız.
Bu şiirde ritim dizelerin bölünmesiyle sağlanmıştır. Şiirin birimleri anlamın vurgulanması gerektiği yerlere bağlı olarak kesik kesik ve tekrarlarla oluşturulmuştur.
9. Şiirin yapısı, anlatımı ve temasını birbiriyle ilişkilendirerek şiirde açıkça dile getirilenlerle, açıkça ifade edilememiş olanların anlamı oluşturmada nasıl etkili olduğunu belirtiniz.
Şiirdeki imgeler, söz sanatları ve şiirin söylev havasına uyum sağlayan ritmi şiire farklı bir hava katmıştır ve böylece şiir her okunduğunda farklı çağrışımlara kapı açan, söylediğinden ziyade söylemediklerini sezdiren bir anlatıma ulaşmıştır.
10. Nâzım Hikmet Ran, “Kerem Gibi” adlı şiirinde hangi şiir geleneğinden yararlanmıştır? Açıklayınız.
Nazım Hikmet bu şiirde Serbest Nazım ve Toplumcu Şiir geleneğinden faydalanmıştır.
11. Nâzım Hikmet Ran, toplumcu şiirlerini yazarken neden dörtlükleri kullanmamıştır? Açıklayınız.
Nazım Hikmet şiirde mısraların kümelenişini şiirin anlattığı şeye ve ses akışına göre yapmıştır. Şiiri dörtlüklerle veya beyitlerle oluşturmak şiirin özgür havasını kısıtlayan bir şeydir ona göre.
12.b. “Kerem Gibi” adlı şiirle “Çeşme Başında” adlı şiiri ahenk unsurları, tema, yapı, dil ve anlatım özellikleri bakımından karşılaştırarak aralarındaki ilişkiyi belirleyiniz.
İki şiirde de ahenk ögelerine bolca rastlanmaktadır. Fakat Çeşme Başında şiiri üçer mısralık bentler halinde, hece ölçüsüyle ve belli bir uyak örgüsüyle yazılmışken Kerem Gibi şiiri tamamen serbest bir şiirdir. Kerem Gibi şiiri toplumsal bir temadan bahsederken Çeşme Başında şiiri bireysel duyarlılıkları ele alır. İki şiirde de dil günlü konuşma dilidir.
13. Nâzım Hikmet Ran’ın fikrî ve edebî yönü hakkında yaptığınız araştırmadan yararlanarak aşağıda­ki soruları cevaplayınız.
a. Şair toplumsal düşüncelerden niçin etkilenmiştir?
Nazım Hikmet'in toplumsal düşüncelerden etkilenmesinde belirleyici nokta Kurtuluş Savaşı ve Sovyetler Birliği'nde aldığı eğitimdir.
b. Şairin hayat hikâyesi incelediğiniz şiirine nasıl yansıtılmıştır?
Şairin hayatı ile şiiri paralellik göstermektedir. Nazım Hikmet yaşadığı dönem boyunca işçi sınıfının sorunlarını anlatmış, adeta onların sözcüsü durumuna gelmiştir.
c. Şair ortak temalara hangi farklı yorumları getirmiştir?
Şair ortak temalara Marksist ve sosyalist bakış açılarıyla farklı yorumlar getirmiş, şiiri sınıfsal çatışma sahasına dökmüştür.
ç. Şair hangi kültür kaynaklarından beslenmiştir?
Şair Anadolu'nun kültürel mirasından, halk anlatılarından ve destanlarından, Batılı düşünce ve şiir akımlarından beslenmiştir.
d. “Kerem Gibi” adlı şiirin, şairin sanatındaki yeri nedir?
Bu şiir şairin karakteristik bir şiiridir. Şairin fikir penceresini, topluma göre kendini bir sözcü ve bir öncü olarak konumlayışını, serbest şiirinin kendine özgü tavrı bakımından Kerem Gibi şiiri şairi yansıtmaktadır.

14. Serbest nazım ve toplumcu şiir anlayışına bağlı kalınarak yazılmış iki şiir ezberleyiniz.
Ayağa Kalkın Efendiler
Behey! kaburgalarında ateş bir yürek yerine
idare lambası yanan adam!
Behey armut satar gibi
san'atı okkayla satan san'atkar!
Ettiğin kar
kalmayacak yanına!
soksan da kafanı dükkanına,
dükkanını yedi kat yerin dibine soksan;
yine ateşimiz seni
yağlı saçlarından tutuşturarak
bir türbe mumu gibi damla damla eritecek!
Çek elini san'atın yakasından
çek!
Çekiniz!

Bıyıkları pomadlı ahenginiz
süzüyor gözlerini hala
koyda çıplak yıkanan Leyla'ya karşı!
Fakat bugün
ağzımızdaki ateş borularla
çalınıyor yeni san'atın marşı!
Yeter artık Yenicami tıraşı,
yeter!
Ayağa kalkın efendiler...


Beyazıt Meydanı'ndaki Ölü
Bir ölü yatıyor
on dokuz yaşında bir delikanlı
gündüzleri güneşte
geceleri yıldızların altında
İstanbul'da, Beyazıt Meydanı'nda.

Bir ölü yatıyor
ders kitabı bir elinde
bir elinde başlamadan biten rüyası
bin dokuz yüz altmış yılı Nisanında
İstanbul'da, Beyazıt Meydanı'nda.

Bir ölü yatıyor
vurdular
kurşun yarası
kızıl karanfil gibi açmış alnında
İstanbul'da, Beyazıt Meydanı'nda.

Bir ölü yatacak
toprağa şıp şıp damlayacak kanı
silâhlı milletimin hürriyet türküleriyle gelip
zaptedene kadar

büyük meydanı.

Artikel Terkait

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4) Yorumunuza emoji eklemek için "Emoticon" butonuna tıklayın.
5)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon

▅ ▆ ▇ █ Öne Çıkanlar