18 Mar 2014

YÜZYILLARA GÖRE DİVAN EDEB.SANATÇILARI VE ESERLERİ

Reklamlar

Yüzyıllara Göre Divan Edebiyatı Sanatçıları ve edebi kişilikleri-eserleri maddeler halinde...

DİVAN EDEBİYATI SANATÇILARI
ŞAİRLERİN HAYATI,EDEBİ KİŞİLİĞİ VE ESERLERİ HAKKINDA MADDELER HALİNDEKİ BİLGİLER İÇİN ŞAİRİN ÜZERİNE TIKLAYINIZ...
13.yy
Mevlânâ: Mesnevi,Divan-ı Kebir, Fihi Mafih, Mektubat, Mecalis-i Seba
Hoca Dehhani: Divan,Selçuklu Şehnamesi
Ahmet Fakih: Çerhnâme, Kitab ü Evsaf-ı Mesacidi’ş-şerife
14.yy
Gülşehri: Mantıku’t-Tayr, Feleknâme, Aruz Risalesi, Kuduri Tercümesi
Aşık Paşa: Garipname, Fakrname, Vasf-ı Hal, Hikâye ve Kimya Risalesi
Kadı Burhaneddin: Divan
Ahmedi: Divan, İskendername, Cemşid ü Hurşid
Şeyyad Hamza: Yusuf u Züleyha, Dastan-ı Sultan Mahmut15.yy
Şeyhi: Divan, Harname, Hüsrev ü Şirin
Necati: Divan
Süleyman Çelebi: Vesiletü’n-Necat (Mevlid),
Ali Şir Nevai: Mecalisü’n-Nefais, Muhakemetü’l-Lügateyn, Mizanü’l Evzan, Leyla vü Mecnun, Ferhad ü Şirin
Seyyid Nesimi: Divan
NESİR
Sinan Paşa: Tazarruname, Tezkiretü’l Evliya
Mercimek Ahmed: Kâbusname
16.yy
Fuzuli: Türkçe Divan, Farsça Divan, Arapça Divan, Sakiname, Hadikatü’s-Süeda, Şikayetname, Leyla ile Mecnun, Beng ü Bade, Rind ü Zahid, Sıhhat ü Maraz, Tercüme-i Hadis-i Erbain, Muamma Risalesi
Bakî: Divan, Mealimü’l-yakin fi-sireti Seyyidü’l Mürselin, Fazailü’l-Cihad, Fazail-i Mekke
Zati: Divan, Edirne Şehrengizi
Hayalî: Divan
NESİR (düzyazı) 
Evliya Çelebi: Seyahatname
Katip Çelebi: Keşfü’z-Zünun, Cihannüma
Seydi Ali Reis: Miratü’l-Memalik
Naima: Naima Tarihi
Peçevi: Peçevi Tarihi
17.yy
Nefi: Divan, Siham-ı Kaza
Nabi: Divan, Hayriye, Hayrabad, Surname, Tuhfetü’l-Harameyn
Naili: Divan
Şeyhülislam Yahya: Divan, Fetava, Nigaristan, Şerh-i Feraiz
Neşatî: Divan, Kavaid-i Deriye
18.yy
Nedim: Divan
Şeyh Galib: Divan, Hüsn ü Aşk
Enderunlu Fazıl: Divan, Defter-i Aşk, Hübanname, Zenanname, Çenginame
19. yy
Keçecizade İzzet Molla: Bahar-ı Efkâr, Hazan-ı Asar, Gülşen-i Aşk, Mihnet-i Keşan, Layiha, Devhatü’l-Mehamidmfi Tercümetü’l-Valid
Enderunlu Vasıf: Divan
Leskofçalı Galip: Divan
Yenişehirli Avnî: Divan, Kaside-i Cülus-i Murad-ı Hamis, Abname, Ateşgede, Mir’at-ı Cünun

Artikel Terkait

Yorumları Göster
Yorumları Gizle

3 yorum

Yorumunuz mu görünmüyor mu? Yorumlar denetlendikten sonra yayınlanıyor.Şimdi görebilirsiniz, teşekkürler :)

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4) Yorumunuza emoji eklemek için "Emoticon" butonuna tıklayın.
5)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon

Edebiyat yazılılarında başarınızı artırın, kanalımıza abone olun!