25 Şub 2018

11.Sınıf Dil ve Anlatım Konuları Boşluk Doldurma ve Doğru/Yanlış Soruları ve CevaplarıHAZIRLAYAN: www.edebiyatfatihi.net

11.Sınıf Dil ve Anlatım Konuları Boşluk Doldurma ve Doğru/Yanlış Soruları ve Cevapları

DOĞRU YANLIŞ SORULARI

A) Aşağıdaki yargılar  doğru ise "D" yanlış ise "Y" yazınız.

Anılarda  içten, akıcı, açık ve anlaşılır bir dil kullanılır. (  )
Anıların bir işlevi de yaşandıkları döneme ayna tutmaktır. (  )
Anılar  günlükler gibi günü gününe ve belgelere dayanılarak yazılır. (  )
"Edebiyatçılar Geçiyor" Halit Fahri Ozansoy'un anı türündeki eseridir. ( )
İlk anı örnekleri edebiyatımızda Tanzimat Dönemi'nde verilmiştir. ( )
Çankaya ve Zeyindağı Reşat Nuri Güntekin'in anı türündeki eserleridir. ( )
Biyografi yazarının objektif olma zorunluluğu yoktur.( )
Biyografiler sayesinde kendi deneyimlerimize bir yaşam deneyimini daha katabiliriz. ( )
Makaleler günübirlik yazılardır. ( )
Fıkraların ömrü kelebek ömrü kadar kısadır. ( )
Yakup Kadri'nin fıkra türünde önemli eserleri vardır. ( )
Köşe yazılarında (fıkra) konu ile ilgili görüşler birtakım delillerle ispatlanır. ( )
Nurullah Ataç'ın  "Ben'in ülkesi" nitelemesi makale için söylenmiştir.( )
Makale Milli Edebiyat Dönemi'nde edebiyatımıza girmiştir ( )
Eskiden gezi yazılarına seyahatname denirdi. ( )
Eskiden fıkra yazılarına ruzname denirdi ( )
Haber yazılarında önce ayrıntılar sonra özet verilir. ( )
Haber yazıları 5N 1K ilkesine uymalıdır. ( )
Edebiyatımızdaki ilk eleştiri Namık Kemal'e aittir. ( )
Özel mektuplar yazılan kişiye ilgi ve yakınlık derecesine göre bir hitap cümlesi ile başlamaz. ( )
Fıkra yazarı  ele aldığı konuyu kendi görüşleri doğrultusunda işler. ( )
Haber yazılarında bilgi vermak amaçlandığından dil sanatsal işlevde kullanılır. ( )
Eskiden eleştiri yazılarına tenkit denirdi. ( )
Akıcılık bir yazıdaki gereksiz ek ve kelimelerin olmamasıdır. ( )
Denemenin Dünya Edebiyatındaki kurucusu İspanyol yazar Cervantes'tir. ( )
Makale, fıkra gibi türler gazetecilikle ortaya çıkan yazı türlerdir. ( )
Üç Tarz-ı Siyaset Yusuf Akçura'nın önemli bir makalesidir. ( )
Makale ve denemenin dil ve üslubu benzerdir. ( )
Makalenin diğer türlerden en önemli farkı yazarın öne sürdüğü düşüncelerini kanıtlama amacı gütmesidir. ( )
Sohbet yazılarında yazarın yoğun bir anlatımı vardır. ( )
5N 1K ilkesindeki "K" konunun kısaltılmışıdır. ( )
Asparagas uydurma, yalan haber demektir. ( )
Gazetelerin birinci sayfasındaki logonun üstündeki kullanılan başlığa manşet denir. ( )
Sohbet yazılarına eski dönemlerde söyleşi denmekteydi. ( )
Tuhfetü'l Harameyn Nabi'nin gezi yazısı türündeki eseridir ( )
Tek Adam Şevket Süreyya'nın biyografi türündeki eseridir. ( )
Eşkal-i Zaman  makale türündeki bir eserdir. ( )
Tezkireler günümüzdeki eleştiri türünün Divan edebiyatındaki karşılığıdır. ( )

www.edebiyatfatihi.net

24 Şub 2018

11.Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları, 2017-2018, Sayfa 142-143-144

11.Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları, 2017-2018, Sayfa 142-143-144

Sayfa 142

1. Eserin olumlu-olumsuz niteliklerini ortaya koyduktan sonra yapıtın iyi mi kötü mü olduğunu bildirmesini bekliyor.

2. İyi bir eleştirmende bulunması gereken özellikler için tıklayınız

3. Bir metnin eleştiri türü sayılabilmesi için gereken özellikler
 • Bir sanat eserinin gerçek değerini, özünü, yapısını, değerli-değersiz yönlerini ortaya koymalı. 
 • Nesnel olmalı.
 • Araştırmacı olmalı. 
 • Ciddi, ağırbaşlı olmalı 
 • Dili sade, anlatımı açık ve anlaşılır olmalı. 
 • Yıkıcı değil yapıcı olmalı. 
 • Kanıtlama yoluna gitmelidir. 
 • Geçmişin ve çağının sanat olaylarını iyi bilmeli. 
 • Geniş bilgi ve kültür birikimiyle donanımlı olmalı 
 • Dünya Edebiyatı, sanatı ve kültürüyle ilgili genel bilgilere sahip olmalı 
 • Eleştirdiği konuyu, eseri veya olayı bütün olarak kavramalı
4. Türk edebiyatındaki önemli eleştiri yazarları

5. "Bu çeşit bölümler çoğu kere kendi başlarına bağımsız olarak duruyorlar romanda." cümlesinde yüklem tekil olmalıydı. (Bağlaşıklığa uymuyor.)

...SAYFA  143

ÖLÇME-DĞERLENDİRME

A. Aşağıdaki cümlelerin başına yargılar doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
• ( D) Eleştiri yazarı, ortaya konulmuş bir eseri yargılar ve değeri hakkındaki görüşünü belirtir.
• ( Y) Edebî eserle okuyucuyu kaynaştırma, eleştirinin en önemli görevidir.
• (Y) Bir sanatçıyı ya da eseri eleştirmenin amacı onun eksik ve kusurlu yanlarını bulmaktır.
(D) Engin bir sanat kültürüne sahip olması gereken eleştiri yazarı; eleştirdiği eserin kimin tarafından, hangi zaman ve çevrede, hangi şartlar altında yazıldığını dikkate almalıdır.

B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri doldurunuz.
• Herhangi bir sanat eseri veya sanatçı hakkında olumlu veya olumsuz görüşlerin ortaya konulduğu, bunların değerleri hakkındaki düşüncelerin belirtilerek bir yargıya varıldığı yazılara eleştiri denir.
• Eleştiri yazarına…eleştirmen .denir.
• Kişinin kendi eleştirisini yansıtan yazılara öz eleştiri (otokritik) denir.
• Eleştiri herhangi bir sanat eseri veya sanatçı hakkında olumlu veya olumsuz görüşlerin ortaya koymak amacıyla yazılır.
• Eleştiriler  sanatçıya dönük, okura dönük eleştiri, topluma dönük ve esere dönük eleştiriler olmak üzere türlere ayrılır.

11.Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları, 2017-2018, Sayfa 137-139-140

11.Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları, 2017-2018, Sayfa 137-139-140

SAYFA 137

8.  "Devlet Ana" adlı metin, Murat Belge’nin Devlet Ana  romanının değerinin belirlenmesi, başarılı ve kusurlu yanlarının ortaya konulması amacıyla yazılmıştır.

9.   Yazar daha çok öznel ifadeler kullanmıştır...Öznel eleştiride eleştirmen bir eseri kendi beğenisine göre değerlendirir. Kişisel beğeni bir eserin gerçek değerin ortaya koymaz. Öznel eleştiriye izlenimsel eleştiri de denir.İzlenimsel eleştiride eserin sanatsal yönüne ağırlık verilir.Nesnel eleştiride hareket noktası eserin kendisidir. Eleştirmen kişisel yargılardan mümkün olduğunca kaçınmaya çalışır. edebiyatfatihi.net

10. Metinde yazar eseri biçim, içerik, dil ve anlatım, roman tekniği gibi yönlerden ele almıştır.

11. Eseri konu alan eleştiriler eserin konusunu, olay örgüsünü, anlatım biçimini, dil ve üslup özelliklerini ele alır.

12. Dil göndergesel işlevdedir, metinde eser hakkında eleştiri yapıldığı için bu işlev kullanılmıştır.


11.Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları, 2017-2018, Sayfa 132-134

11.Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları, 2017-2018, Sayfa 132-134

ELEŞTİRİ

ÖN HAZIRLIK


HAZIRLIK
 • "Herkes benim düşünceme katılırsa yanılmış olmaktan korkarım" sözüyle gerçeklerin fikir çatışmalarından doğduğu anlatılmak isteniyor.
 • Yapıcı ve doğru eleştiriler daha kaliteli ve nitelikli eserlerin ortaya konmasını sağlar. Eleştiriler,  sanatçıyı daha güzel yazmaya, onu olgunlaştırmaya ve daha başarılı eserler vermeye de teşvik eder. Eleştiri, bu şekilde sanatçılara  kılavuzluk yapar.
 • Yaptığını bir davranıştan veya sözden dolayı eleştirildiğinizde nasıl davranırsınız? Yorum sizin
 • "Haksız eleştiri çoğunlukla biçim değiştirmiş övgüdür" sözü bazen eleştirilerin öznel değil belli kriterlere göre yapılmasını anlatıyor. Haksız eleştirilerin çoğunlukla eleştirilen kişiye veya esere karşı gizli bir hayranlık duyulduğunu ifade ediyor.

  23 Şub 2018

  Türk Edebiyatındaki Önemli Eleştiri Yazarları Kimlerdir?

  Bir edebi eserin ya da sanat eserinin iyi ve kötü, başarılı ve zayıf yanlarının belli bir takım bilimsel yöntemlerle incelenip ortaya koyulduğu yazıları tenkit yani eleştiri denir. 

  Eleştiri türü edebiyatımıza Tanzimat döneminde girmiştir. Servetifünun Döneminde ise Batılı bir anlayışla bu türde eser verilmeye başlanmıştır.

  Türk Edebiyatındaki Önemli Eleştiri Yazarları Kimlerdir?

  Tanzimat edebiyatı döneminde Namık Kemal (Tahrib-i Harabat), Muallim Naci (Demdeme) gibi kimi yazarlar eleştiriyi yergiye dönüştürmüştür. Muallim Naci gibi bazı yazarlar, sadece dil bilgisi açısından eleştiri yapmıştır. Bu dönemde Batı'daki anlamda eleştiri yazısı, Recaizade Mahmut Ekrem tarafından yazılmıştır.

  Tübitak Hakkında Bilgi  TÜBİTAK TARİHÇESİ
  TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) 1963 yılında, Türkiye’de planlı ekonomi döneminin başlangıcında kurulmuştur. Kuruluş aşamasında en temel görevleri, özellikle doğa bilimlerinde temel ve uygulamalı akademik araştırmaları desteklemek ve genç araştırmacıları teşvik etmek, özendirmekti. Bu görevleri yerine getirebilmek amacıyla, temel bilimler, mühendislik, tıp, tarım ve hayvancılık alanlarında dört araştırma grubu (şimdi on araştırma grubunu içeren Araştırma Destek Programları Başkanlığı) ile Bilim Adamı Yetiştirme Grubu (şimdi Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı) oluşturulmuştur.

  1968’de Ankara’da, Elektronik Araştırma Ünitesi’nin, şimdi Gebze’de faaliyet gösteren Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü-TÜBİTAK-UEKAE; 1971’de Yapı Araştırma Enstitüsünün (1989’da TÜBİTAK Bilim Kurulu kararı ile araştırma grubu şekline dönüştürülmüştür); 1972’de Gebze’de Marmara Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Enstitüsünün, şimdi Marmara Araştırma Merkezi-TÜBİTAK-MAM; 1973’de Güdümlü Araçlar Teknolojisi ve Ölçüm Merkezinin, şimdi Savunma Sanayi Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü-TÜBİTAK-SAGE; 1984’de Ankara Elektronik Araştırma Geliştirme Enstitüsünün, 1995’te Bilgi Teknolojileri ve Elektronik Araştırma Enstitüsü-BİLTEN ve şimdi Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü-TÜBİTAK-UZAY; 1986’da Ulusal Metroloji Enstitüsünün-TÜBİTAK-UME ve 1983’te Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte ortaklaşa kurulan ve 2002’de TÜBİTAK Başkanlığına doğrudan bağlı Enstitü haline gelen Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsünün-TÜSSİDE kurulmasıyla birlikte kurumun görevleri arasında yer alan araştırma faaliyetlerine başlanmıştır.
                                                                      

  Aydın Olma Bilinci ve Aydın Sorumluluğu Nedir?

  Aydın Olma Bilinci ve Aydın Sorumluluğu Nedir?

  "Aydın" sözcüğü sözlüklerde şöyle tanımlanır:

  Genellikle öğrenim görmüş, çok okumuş, kültürlü, bilgili, görgülü, ileri ve açık düşünceli, kendisi aydınlanmış olduğu için çevresini de aydınlatabilecek nitelikte olan (kimse).

  Aydın olabilmek için tahsil görmek, çok okumak çok bilgi sahibi olmak yeterli değildir. Aydın insan, bilimin yol göstericiliğini savunan, sorgulayan, insanların özgür ve bağımsız kimlik kazanmalarında, tüze ve türelere saygı konusunda yol gösterici, düşünce derinliği olan, tutarlı davranan, alçakgönüllü ve insanlara saygılı kişidir.

  İLGİLİ İÇERİKLER