22 Kas 2017

11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları,2017-2018, Sayfa 90-91Cevapları

11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları,2017-2018, Sayfa 90-91Cevapları
SAYFA 90

• Nazım birimi: bent
• Uyak düzeni: aabaaabba...
• Ölçü: Aruz ölçüsü (Mef ûlü / fâilatü / mefâîlü / fâilün (_ _ .  / _._.  / ._ _ . / _ . _ ) 
• Kelime tekrarı ve aliterasyon: kelime tekrarları "senin, sen"
Aliterasyon: İlk bölümde "n,s" ünsüzleri
b) Metindeki ahenk unsurlarının metne olan katkısını söyleyiniz.

Metindeki ahenk unsurları şiire müzikalite katmış, söyleyişi güçlendirmiştir.


c) Metinde her türlü ses benzerliğinin nasıl sağlandığını örneklerle açıklayınız.

Ferda Şiirinin Kafiye ve Redifleri:


…inkılâb 
…şebâb 
…ma’kesin 
…sehâb               -âb: zengin uyak
…şitâb!                -sin: zengin uyak
…Herkesin 
…ümidisin
…âfitâb

.... pür-mihen
....müebbeden      "en" tam uyak
... bugün               "ün" tam uyak
....gördüğün
.... kızcağız            "ız" tam uyak
..... saygısız


 Metnin temasını söyleyiniz. Metnin birimleri tema etrafında nasıl bir araya gelmiştir?

Metnin teması: Gençliğin görevleri, gençliğe öğüt... Metnin birimleri temayı değişik yönlerden işleyerek bir araya gelmiştir.

 Metnin temasıyla yazıldığı dönemin gerçekliği arasında nasıl bir ilişki vardır?

II. Abdülhamit’in istibdat adı verilen baskıcı yönetim anlayışı eleştirilmiştir. Düşüncelerinden dolayı dönemin siyasetçileri ve devlet adamlarıyla ters düşmüştür. Şairin gençleri uyarmasında, vatanın duru­munu tehlikede görmesinde dönemin baskıcı politik anlayışın etkileri vardır. Ayrıca Tevfik Fikret, “Batıcılık” düşüncesini benimseyen bir sanatçıdır. Gençlerin Batı'nın ilim ve fennini ülkemize getirmesini, ülkemizin geri kalmışlıktan kurtarmasını istemektedir ve bu yüzden gençlere çok güvenmektedir. 

SAYFA 91

4. Metnin teması şiir geleneğimiz açısından bir yenilik taşımakta mıdır? Niçin?

Metnin teması, Divan şiiri geleneğinden farklıdır. Divan şiirindeki gazel, kaside gibi türlerde aşk, kadın güzelliği, özlem, devlet büyüğüne övgü gibi bireysel konular işlenirken Ferda adlı şiirde toplumsal bir konu işlenmiştir.

5. Metinde dile getirilenler günümüzde de geçerliliğini korumakta mıdır? Açıklayınız.

Korumaktadır. Çünkü geleceğin emanetçisi gençler vatan için didinerek, uğraşarak, arayarak, bularak, düşünerek ve zaman kaybetmeden çalış­malıdır. 

6. Metinden, şiir dilinin düz yazıya yaklaştığını gösteren dizelere örnekler veriniz.

Cennet kadar güzel vatanın var; şu gördüğün
Zümrüt bakışlı, inci şetâretli kızcağız
Kimdir, bilir misin? Vatanın... Şimdi saygısız
15 Bir göz bu nazlı çehreye — Allah esirgesin,—
16 Kem bir nazarla baksa tahammül eder misin?

7. Metinde doğal çevreyle ilgili tasvirler resim sanatına uygun mudur? Niçin?

8. Metinden kendi anlamı dışında kullanılan kelime ve kelime gruplarına örnekler veriniz. Bunların metindeki işlevini açıklayınız.

Yarın, ey ümidin parlak çehresi, titrek kucağı açık, bekli­yor, zümrüt bakışlı, inci şetaretli kızcağız, şikâyetçi ati, her organı ihtiyaç kasırgalarıyla sarsılmış bir so­yun oğlusun...”

9. Metinde kullanılan yeni kavram ve imajlara örnekler bularak bunların niçin kullanıldığını açıklayınız.

“yenilik, inkılap, yarın, mazi, âti, terakki, inhitat” Bu sözcükleri yeni bir toplum düzenini arzuladığı için kullanmıştır.

11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları,2017-2018, Sayfa 87 Cevapları

11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları,2017-2018, Sayfa 87 Cevapları

SAYFA 87

Metinden hareketle Servet-i Fünûn şiiri hakkında çıkarımlarda bulununuz.
 • Aşırı bir şekil ve üslup kaygısı vardır.
 • Servetifünun şairleri tabiatın dış görünüşünü tasvir ederler.
 • Fransız şairlerini örnek aldılar.
 • Resim gibi şiir yazmak iddiasında parnasyenlerden etkilendiler.
 • Şiirde ahenk ve müzikaliteye önem verdiler.
 • Şiirde melankoli ve karamsarlık hakimdir.
 • Aşk, tabiat, hayal gibi temaları işlediler.
 • Sanat için sanat görüşünde eser verdiler.

 2. Etkinlik:
Açıklayınız.
Tanzimat Dönemi şiirinde yapılan yeniliklerden hangileri Servet-i Fünûn şiirini etkilemiştir?
Açıklayınız.

Tanzimat II.dönemde şiirin konusu genişletilmiş; ölüm, karamsarlık, aşk, felsefi düşünceler tema olarak seçilmiştir. Sanatçılar, "Güzel olan her şey şiirin konusu olabilir." anlayışını savunmuşlardır. Bu dönem şiiri tema, estetiğe önem verme, bireyse duyguları işleme yönüyle Servet-i Fünun şiirine de esin kaynağı olmuştur.

19 Kas 2017

EN ÜNLÜ ŞAİRLERDEN EN GÜZEL ÖĞRETMEN ŞİİRLERİ

EN ÜNLÜ ŞAİRLERDEN EN GÜZEL ÖĞRETMEN ŞİİRLERİ

İnsanların Hangi Özellikleri Hangi Hayvanlarla Temsil Edilebilir?

İnsanların Hangi Özellikleri Hangi Hayvanlarla Temsil Edilebilir?

Fabllar, sonunda ders verme amacı güden, genellikle manzum öykülerdir. Fablların kahramanları genellikle hayvanlardır. Ama bu hayvanlar insanlar gibi düşünür, konuşur ve tıpkı insanlar gibi davranır. Peki insanların hangi özellikleri hangi hayvanlarla temsil edilebilir?
Bu yazımızda bu sorunun cevabını bulabilirsiniz...

Fabllarda adı geçen her varlık bir alegorik unsurdur; yani bir değeri temsil etmektedir. Örneğin: 

aslan gücün
karınca çalışkanlık
ağustosböceği tembellik ve sorumsuzluk
karga aptallık
tilki kurnazlık
leylek zekilik
fare huzur ve gösteriş
güvercin yardımseverlik
kuzu masumiyet
yılan nankörlük ve geçimsizlik
kurt özgürlük
kurbağa açgözlülük
at bencilliğin
balıkçıl(kuş) zor beğenmeyi temsil eder.

edebiyatfatihi.net

Edebi Eserlerde Hayvanlar Niçin İnsan Gibi Düşündürülüp Konuşturulur?

Edebi Eserlerde Hayvanlar Niçin İnsan Gibi Düşündürülüp Konuşturulur?

Birçok edebi eser türünde  özellikle fabllarda  eşya, bitki ya da hayvanlara  insan özellikleri verilir. Her ne kadar kahramanlar insan olmasa da duygu, davranış ve tutumları yönü ile insanı temsil ederler.

İnsan gibi düşündürülüp konuşturulan hayvanların şahsında toplumda var olan insan tiplerini eleştirerek ahlaki dersler vermek amaçlanır.

Açgözlülük, kanaat etmek,  kıskançlık, paylaşımcılık gibi çocuklar tarafından algılanması güç kavramların sembolik tarzda somut olaylarla canlandırılarak anlatılması sebebiyle çok önemli bir eğitim aracı olarak kabul edilir. 

Şehzade İle Gulyabani Masalının Olay Örgüsü, Temel Çatışması, Zaman ve Mekan, Anlatıcısı...İncelemesi

Şehzade İle Gulyabani Masalının Olay Örgüsü, Temel Çatışması, Zaman ve Mekan, Anlatıcısı...İncelemesi

ÖZETİ:


Şehzade ile Gulyabani adlı masal, Binbir Gece Masalları‘nda yer alan masallardan biridir.  Bu masalda Hekim Rüyan, Kral Yunan’ı tedavi etmiş, bunun karşılığında da kralın dostluğunu kazanmıştır. Bu durumu kıskanan vezir, Hekim Rüyan’ın kralı öldüreceği dedikodusunu ortaya atarak bu yalana kralı da inandırmıştır. Ölüm korkusuyla gerçekleri göremeyen kral bütün yalvarma ve yakarmalarını duymazdan gelerek Hekim Rüyan hakkında ölüm kararı vermiştir. Zeki bir insan olan Hekim Rüyan, kararından vazgeçmeyen krala ağır bir bedel ödetmiştir.

OLAY ÖRGÜSÜ:
 • Kral Yunan, Hekim Rüyan'ı huzuruna çağırtır ve kendisini öldüreceği şüphesiyle onu öldürteceğini söyler.
 • Hekim Rüyan kendisini affetmesi için Kral'a yalvarır.
 • Hekim ne kadar yalvarsa da Kral onu öldürmekte ısrar eder.
 • Hekim son bir istek olarak evine gidip işlerini yoluna koymasını ister ve kitaplığındaki paha biçilemez sırlarla dolu bir kitabı da alıp Kral'a hediye edeceğini söyler.
 • Kral adamlarıyla birlikte Hekim Rüyan'ın evine gitmesine izin verir.
 • Hekimin getirdiği kitap zehirlidir ve Kral kitap yapraklarını çevirdikçe zehir kanına işlemeye başlar ve Kral ölür. 
 • Anlatıcı, eğer Kral Hekim Rüyan'ı affetseydi Tanrı'nın da sırası gelince onu bağışlayacağını söyler.
www.edebiyatfatihi.net

TEMEL ÇATIŞMASI:  Masalda iyilik-kötülük çatışması hakimdir.

ZAMAN: Masaldaki olaylar belirsiz bir zamanda geçmektedir. 

MEKAN: Masaldaki olaylar kralın sarayında geçmektedir. 

ANLATICI ve BAKIŞ AÇISI: III.tekil kişi ağzında anlatım vardır. Olaylar  İlahi bakış açısıyla anlatılmıştır. Anlatıcı olayların öncesi ve sonrasıyla her şeyi bilir. 


18 Kas 2017

NİBELUNGLAR DESTANI ÖZETİ, TEMASI, EDEBİ MOTİFLERİ, İNCELEMESİ

NİBELUNGLAR DESTANI ÖZETİ, TEMASI, İNCELEMESİ

NİBELUNGLAR
Nibelungen destanı, Almanların en önemli destanlarındandır. 

Konusu: Bu destan, Nibelung’lar Ülkesi (Nibelungenland) diye anılan ülkenin yöneticilerinin başından geçen olayları, Attila ile olan mücadelelerini anlatır.

  Destanın kişileri aşağıdaki gibidir:

Destanın Kişileri: 

Kriemhild: Üç Burgund Hanı kardeşin tek kız kardeşleri; önce Siegfried’in, sonra Etzel/Attila’nın eşi.
Siegfried: Hollanda beyi, Kriemhild’ in ilk eşi.
Etzel/Attila:
Destanda çok dürüst, iyi yürekli, mert bir Han olarak tanıtılıyor.
Gunther: Üç Burgund Hanı kardeşten yaşça en büyük ve en çok sözü geçer olanı.
Hagen: Burgund’ların en önde gelen Bey’lerinden; Siegfried’i öldüren kişi.
Dietrich: Ortaçağ Almanlarının Bern dediği kentlerden Verona’yı başkent edinmiş Han; ülkesinden
ayrılmak zorunda kalmış, Attila’nın sarayına sığınmıştır ve onun bağımlısıdır.
Hildebrand: Dietrich ‘in yaşlanmış eğitmeni; Wolfhart’ın dayısı. Kriemhild” in sırf Hagen’a kini uğruna yol açtığı olaylar sonucunda, yeğeni de aralarında olmak üzere, binlerce insanın ölmesinden dolayı duyduğu hınçla destanın en sonunda Kriemhild’i öldürür.
Iring: Attila’nın askeri. Burgund Bey’leriyle teke tek dövüşür, Hagen tarafından öldürülür.

KRİEMHİLD BÖLÜMÜNÜN ÖZETİ

özet: edebiyatfatihi.net 
Burgund'la yurdunda Kriemhild adında güzelliği dillere destan bir kadın yaşar. Uğruna çok yiğitler çarpışıp can vermiştir. 

Kriemhild sarayda görkemli bir yaşantı sürerken bir gün bir düş görür. Düşünde, beslediği güzel ve güçlü bir şahini iki kartal pençe atarak öldürür. Rüyasını yorumlayan annesi Ute gördüğü şahinin soylu bir er olduğunu ama tez zamanda onun işini bitireceklerini söyler. Kriemhild annesine ona bir erkekten söz etmemesini, hiçbir yiğide sevdalanmayacağını, hep güzel kalacağını söylese de  bir gün bir savaşçı Beye şanlı bir düğünle eş olur. 

Bu bey Kriemhild'in annesine yorumlattığı düşteki şahinin ta kendisidir. Beyini öldürdükleri için Kriemhild  en yakın hısımlarından korkunç bir intikam alır ve hepsinin öldürür.

SİEGFRİED

Alçak Ülke'de (Hollanda) varsıl bir hanın Siegfried adında yiğit, güçlü bir oğlu vardır. Siegfried, bir şölende Kriemhild’i görür ve ona âşık olur. Onun gönlüne girmeyi başarır. Dillere destan bir düğün yaparlar. Siegfried Saksonlarla savaşır büyük başarılar kazanır. Halkın saygısını kazanır. Burgund beyleri arasında en önde görülür.

 Bir gün eşi Kriemhild, kendi yengesini  herkesin önünde yapılan bir ağız dalaşında küçük düşürür. Ağabeyi Hagen bu durumu hazmedemez. Kendi eşinin öcünü almak ve Siegfried’in Burgund Hanlarına üstünlüğüne son vermek isteyen Hagen, Gunther Han ile bir olur, Siegfried’in ölümüyle bitecek bir tuzak hazırlar. Hagen, Siegfried’i bir av şöleninde kaynaktan su içmekteyken arkasından mızraklayarak öldürür.

Kriemhild eşinin kardeşleri tarafından öldürülmesini hazmedemez, bu acıya dayanamaz. Burgund bölgesini terk eder. Yüreği intikam ateşiyle doludur. Attila (Etzel Han) ile tanışır. Attila’nın eşi yeni ölmüştür. Attila, eşininin acısını Kriemhild ile sarar. Evlenirler ve bir çocukları olur ama kardeşlerinin yaptığını unutamaz bir türlü.

Kriemhild’in içi intikam ateşiyle doludur. Aradan yıllar geçmiştir ama bu ateş daha da alevlenmiştir. Özellikle ağabeyi Hagen’i öldürmek ister. Onları Attila’nın sarayına davet ettirip bir entrika ile öldürtmek ister. Böylece intikamını alacaktır. Attila’nın bundan haberi yoktur. Attila’dan kardeşlerini sarayına davet etmesini ister. Attila kabul eder, hemen ulaklarını Burdung Beylerine yollar.

Yoğun tartışmalardan sonra kardeşlerinin onları barışmak için çağırdığını düşünerek yola çıkarlar ama bir sürü silahlı adamı yanlarına alırlar. Hun ülkesinde konaklayacakları misafirhaneye getirilirler. Kriemhield onlara tuzak kurmuştur. Irang denen Hun askeri Hagen’in yanına gelip senin bahadırlığını çok methettiler çık karşıma, der. Hagen ilk başta karşılık vermek istemese de savaşmaya mecbur kalır ve Irang’ı öldürür. Bunu duyan ünlü komutan Dietrich ve askerleri misafirhaneyi kuşatır. Teslim olmalarını ister. Teslim olur gibi yapıp Attila’nın yanına gelirler, o sıra Hagen Attila’nın küçük oğlunu bir kılıç darbesiyle öldürür. Çok şiddetli çatışmalar olur, bir sürü yiğit  ölür ve sonunda
Dietrich Hagen ve Gunther’i esir alır ve Kriemhild’e getirir

Dietrich esir aldığı Hagen ve Gunther ‘e onlara zarar verilmeyeceği konusunda söz verir ama Kriemhild farklı düşünmektedir. Kriemhild, Hagen’den eşinden aldıkları hazineyi ve eşinin kılıcını ister. Hagen bu sorusuna gülerek cevap verir. Kriemhild Dietrich’e verdiği sözü tutmaz, zindana gelip ağabeylerini öldürür.

Hildebrand yeğenini ve birçok arkadaşını bu çarpışmalarda yitirmiştir. Bir intikam için bu kadar yiğidin ölmesini bir türlü kabul edemeyen Hildebrand da kılıcıyla Kriemhild'i öldürür.  

Birçok yiğidin bir intikam uğruna öldürülmesi Burgund ülkesinde büyük bir yasa sebep olur.