SPONSORLU BAĞLANTI

...

YEPYENİ CEVAPLAR İÇİN SINIFINIZA TIKLAYIN...

DESTAN KAHRAMANLARININ ÖZELLİKLERİ

Written By edebiyat fatihi on 19 Eyl 2014 | 19.9.14

Destan kahramanlarının özellikleri
 • Destan kahramanları normal kişilerde bulunmayan üstün ve olağanüstü güçlere sahiptir. Örneğin
-          Oğuz Kağan ana sütünü bir kere emmiş kırk günde yürümüştür.
-          Dede Korkut Destanında Boğaç Han’ın boğayı öldürmesi ve bu yüzden Boğaç adını alması
-          Manas Destanı’nda Manas’ın oğlu Semetey’e ad koyarken (doğuşunda görülen olağanüstülükler nedeniyle) “Beş yaşında yurt yıksın on beşinde ok atsın, büyük iler alsın” diye dua edilir.
-          Köroğulu’nun tasviri yapılırken de “kendisi kaynamış kara demir gibi, kulakları kalkan gibidir. Omuzunda 24 kişinin oturabileceği genişlik vardır. Kalkanı döğebilecek çeliği çiğneyip püskürecek kuvvetedir. Novası dağları gümbür gümbür gümbürtedir ifadesi dikkat çeker.
 •   Destanlarda kahramanlar bireysel tutkularından arınmış toplum adına mücadele eden kimselerdir. İnsan güçlü ve asıldır olaylar alp hayatı etrafında gelişimini sürdürür.  

METE HAN(temsili)

DESTAN DÖNEMİNİN GERÇEKLİĞİ,DESTANLARDA GERÇEKLİK

Destanların temelinde çekirdek bir gerçeklik vardır.Destanlar bu  çekirdek bir gerçekliğin  zamanla halkın hayal gücünün etkisiyle olağanüstülük kazanıp yayılması ve sonrasında yazıya geçirilmesiyle oluşur.Destan kurmacadır. Çünkü olaylar anlatılırken abartılmış, kahramana olağan üstü özellikler yüklenmiştir.

 

Destan dönemini belirleyen zihniyet ve beğeninin özellikleri

Destan döneminin zihniyeti:
 • Destan döneminde ırka(kavmi) özgü özellikler hayata hakimdir.
 •  Destan döneminin temel zihniyeti olağanüstü varlık ve figürlerin hayata hakim olmasıdır.
 • Göçebe bir yaşam sürüyorlardı.
 • Avcılık, hayvancılık önemli geçim kaynaklarıdır.
 • Pagan inanışı, Şamanizm ve GökTanrı inancı Türklerin ilk dinî inancını oluşturuyordu
 • Türkler, ehlîleştirdikleri atlarla akıncılık yapmışlar, çiftçilikle uğraşan kavimler üzerinde üstünlük sağlamışlardır…
 • Destan döneminde şimşek, rüzgar, yankı ve yağmur gibi doğal olaylara doğa üstü nitelikler kazandırılmıştır 
 • Dini törenlerin, musikinin ve hayatla mücadelenin etkilediği destan dili vardır.
 • Tanrı ve tanrıçaların olması vb...
 • Bozkurt Destanı İslamiyet’ten önceki dönemde ouşmuştur.”Hunlar, boy, düşmanların baskını,Bozkurt,Aşine soyu, başbuğ, Dişi Bozkurt, Altay Dağları, çadır, av hayvanları, hakan vb.” sözcük ve sözcük grupları dönemin hakim zihniyetini yansıtır.Devletin boylardan oluşması
  Düşmanların baskın yapması
  Bozkurt mitinin varlığı
  Bozkurt’tan türediklerine olan inanç
  Göçebe yaşam tarzı
  Başbuş ve hakanların varlığı… DİĞER DESTAN DÖNEMİ ZİHNİYET UNSURLARIDIR...
 •   

BOZKURT DESTANI HAKKINDA BİLGİ ve DESTANIN ÖZETİ

Bozkurt Destanı

Bozkurt Destanı; Göktürk’lerin bir Bozkurt’tan türediklerini anlatır. Bozkurt, destanlarımızda Türklüğün, kahramanlığının sembolü durumundadır. Göktürk’lerin ilk hakanı Asenanın bir kurttan türediğine inanılır. Türk totem tanrısı olan Bozkurt, ilk Türk devletlerinin bayraklarını, çadırlarını süslediği gibi, bugün de Yavrukurt’lara eski Türk kahramanlığını hatırlatmaktadır. Bozkurt Destanı’nın Çin kaynaklarından alınan özetleri şöyledir :
Hun ilinin kuzeyinde, So ülkesinde yaşıyan Türklerin Kapanpu adlı hükümdarlarının on altı kardeşi vardı. Bunlardan bir tanesinin anası kurttu. Bu yüzden rüzgârlara ve yağmurlara hükmederdi. Kardeşleri düşmanlar tarafından öldürülünce, o, kendindeki üstün kuvvet sayesinde ölümden kurtuldu. Biri «Yaz Tanrısı»nın, öbürü
«Kış Tanrısı»nın kızı olan iki karısından ikişer oğlu oldu, bu sayede Türk neslini yeniden çoğalttı. Kendisinden sonra hükümdar seçilen en büyük oğlu «Türk» adını aldı. Bunun on karısı vardı; çocuklarından bir tanesinin adı da Asena ( kurt) idi. Batı Denizi (belki Hazer Denizinin) batı kıyılarında oturan Türkleri komşu bir kavim yok etti. Düşmanlar, yalnız bir delikanlıyı öldürmekten çekindiler; fakat onu da, ellerini ve ayaklarını kestikten sonra, bir bataklığa attılar. Orada bir dişi kurt delikanlıya baktı ve ondan gebe kaldı. Komşu kavmin hükümdarı, son kalan bu genci de öldürmek için bir asker gönderdi. Kurt delikanlıyı alıp denizin öbür tarafına geçirdi, bir dağın üstüne indirdi. Kendisi dağın eteğindeki bir mağaraya girdi. Orada iki yüz «li» genişliğinde bir yer vardı; kurt bu yerde on oğlan doğurdu. Bunlardan bir tanesi Asena (= kurt) adını aldı. Asena, kardeşlerinin en akıllısı olduğu için, bir zaman sonra hükümdar oldu; soyunu unutmadığını göstermek için de, çadırının üstüne, üzerinde kurt başı bulunan bir bayrak diktirdi.
BOZKURT DESTANINDAKİ ZİHNİYET UNSURLARI
 •  Devletin boylardan oluşması
 • Düşmanların baskın yapması
 • Bozkurt mitinin varlığı
 • Bozkurt’tan türediklerine olan inanç
 • Göçebe yaşam tarzı
 • Başbuş ve hakanların varlığı…

NERGİSİN DİVAN EDEBİYATINDAKİ YERİ

Nergis, ‘abher, zerrînkadeh: Divan şairlerinin en çok ilgilendikleri çiçeklerden biri de nergistir. Çok az olmakla birlikte ‘abher ve zerrin-kadeh kelimelerinin de nergis anlamında kullanıldığı olmuştur. Daha çok beyaz ve sarı renkli taç yaprakları, çiçek kısmının yuvarlak olması, suya ihtiyaç duyması, taç yapraklarının yere yakın ve eğik olması, kokusuz ve meyvesiz olması, ince ve zarif görüntüsü açısından kullanılmıştır. Bu bakımdan nergisin klasik Türk şiirindeki temel işlevi; sevgilinin gözü ile benzerlik ögesi olarak değerlendirilmesine dayanır. Aşağıdaki tablodan da anlaşılacağı gibi, nergisin klasik Türk şiirindeki anlam çerçevesinin oluşumunda sözü edilen bitkisel özellikler etkili olmuştur. Nergis, klasik Türk şiirinde en çok insan uzuvlarıyla ilişkilendirilmiştir. Ayrıntıya inildiğindeyse gözün hem uzuvlar hem diğer tüm ögeler arasından çok belirgin biçimde öne çıktığı görülmektedir. Şahıslar arasından hasta, sarhoş ve âşık; eşya arasından tâc, külâh, kadeh, altın ve gümüş; kozmik ögeler arasından da yıldızların diğer ögelere oranla daha çok dikkat çektiği söylenebilir. Ayrıca gül, lâle ve sümbüldekinin aksine nergisle soyut kavramlar arasında ilişki kurulmamış olması da ilgi çekici bir ayrıntıdır. 

NERGİSİN YUNAN MİTOLOJİNDEKİ YERİ

Nergis çiçeği ismini mitolojik kahraman Narcissus’tan almıştır. Ya da Narsis. Narsizm (kendini bepenmişlik) kelimesi de aynı etimolojik kökenden gelir. Narsis’in öyküsü kısaca şöyle anlatılır:

Narsis, ırmak ilahı Kephissos ile arındırıcı suların bekçi perisi Liriope’nin oğlu olarak doğar. Bir kahin; ebeveynlerine Narsis’in dünyada, kendi yüzünü görmediği sürece yaşayacağını bildirir. Narsis bir gün bir su birikintisine dökülen bir kaynağın yanına gelir ve su birikintisine doğru eğilerek oradaki sudan içmeye başlar. Doğal olarak, bu sırada, birikintide yansıyan yüzünü görür. Kendi yüzünü görünce önce şaşkınlığa düşer, sonra kendini hayranlıkla seyre dalar ve kendisine âşık olur. Bu seyirden kendisini bir türlü alamayan Narsis gitgide hissizleşir, dünya yaşamına gözlerini yumar ve bulunduğu yere kök salarak açılmış bir çiçeğe dönüşür. Bu çiçek, güneş gibi, sarı göbekli, beyaz yapraklı, çevresine güzel kokular yayan bir çiçektir. Ölümünden sonra styx nehrinin sularına katılır.

OKULDA BAŞARILI OLMANIN 28 ALTIN KURALI...MUTLAKA OKUYUN...

1- Yarın göreceğiniz derse hızlı bir şekilde göz atın.
2- Mutlaka yeterince uyku alacağınız bir saatte yatın. Gece geç yatmak ertesi günü kaybetmek demektir. Unutmayın eksik alınan uyku, ertesi gün öcünü alır.
3- Sabah iyi bir kahvaltı yapın. Kahvaltı günün enerji kaynağıdır. Kahvaltı yapmazsanız derslerin ortasında algı gücünüz zayıflar, tükenir.
4- Dersi derste halledin.
5- Etkili dinlemenin en önemli kuralı öğretmen ile göz teması kurmaktır.
6- Etkili dinlemenin ikinci kuralı, önemli bilgileri not almaktır.
7- Anlamadığınız konuları sorun.
Bilin ki; o konu sınavlarda çıkabilir ve sorabileceğin en uygun zaman o derstir.
8- Derste sizin konsantrasyonunuzu bozan arkadaşlardan uzak durun.
Unutmayın; derste eğlenmek için değil öğrenmek için bulunuyorsunuz.
9- Sizinle aynı hedefleri olan kişilerle arkadaş olun.
10- Okulda, teneffüs aralarında iyi dinlenin, iyi dinlenirseniz bilgileri zihninizi iyi kaydedersiniz.
11- Fast food yiyeceklerden uzak durun. Bu tür yiyecekler beyin gücünü tam olarak kullanmanızı engeller.
12- Okuldan eve geldikten sonra iyi bir yemek yiyin ve mutlaka yeterince dinlenin.
13- Her gün kesinlikle o gün gördüğünüz dersleri tekrar edin.
Unutma tekrar yoksa başarıda yoktur.
14- Tekrar ettiğiniz konularla ilgili soru çözün.
Bir konuyu anlayıp anlamadığınızı ancak sorularla bilirsiniz.
15- Televizyon karşısında ya da gürültülü ortamlarda değil, sakin, sessiz bir ortamda ders çalışın.
DİĞER MADDELER İÇİN TIKLAYINIZ LÜTFEN...

Öğün Yayınları 10.sınıf dil ve anlatım kitabı cevapları sayfa 21

2014 /2015 10. sınıf öğün yayınları dil ve anlatım kitabı cevapları 

Sayfa 21

1. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz.
• iyi bir sunumda .........GÖRSELLİK.................. çok önemlidir.

 Sunumda malzeme bir başkası tarafından kullanılacaksa konuşmacı ile malzemeyi kullanan  kişi arasında ...........EŞGÜDÜM ................ olmalıdır.

• Sunuma dinleyici olarak katılanların konu hakkında ..........BİLGİ SAHİBİ.......... olması gerekir.

Öğün yayınları dil ve anlatım kitabı cevapları SAYFA 19

Written By edebiyat fatihi on 18 Eyl 2014 | 18.9.14

2014 2015 10. sınıf öğün yayınları dil ve anlatım kitabı cevapları 

Sayfa 19

12. ETKİNLİK

• İncelediğiniz ve hazırladığınız sunumlardan hareketle sunumda kullanılan slaytların 

önemini belirtiniz.

Öğün yayınları dil ve anlatım kitabı cevapları sayfa 18

2014 /2015 10. sınıf öğün yayınları dil ve anlatım kitabı cevapları 
Sayfa 18
1. “Medya ve Materyallerin Kullanılması” adlı sunumda konuşmacının ifadelerinin etkili olup olmadığını söyleyiniz.

Sunumda dil niçin göndergesel işleviyle kullanılır?

Sunum bilgileri yenileyen, pekiştiren, hatırlatan, önemli noktaları öne çıkaran; bir çalışma sonucunu açıklayan; laboratuar araştırmalarını sunan, anket sonuçlarını ifade eden; önemli olay ve olguları dile getirmek üzere yapılan konuşmalardır.Amaç doğrudan bilgi vermek, bilgi aktarmak olduğu için sunumda dil göndergesel işleviyle kullanılır.

Sunumda kullanılan teknolojik araç-gereçlerden her birinin kullanılma amaçları

Sunumda kullanılan teknolojik araç-gereçlerden her birinin kullanılma amaçları

REKLAMLAR

REKLAM

En Popüler Roman Tahlilleri

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK YAZILAR

 
Support : roman özetleri | ŞİİR TAHLİLLERİ |
Copyright © 2011. edebiyatfatihi.net - All Rights Reserved
Template Created by Published by EDEBİYAT FATİHİ
Altyapı by Blogger
Yandex.Metrica