SPONSORLU BAĞLANTI

YEPYENİ KİTAPLAR, YEPYENİ CEVAPLAR İÇİN SINIFINIZA TIKLAYIN...

...

11. sınıf yıldırım yayınları dil ve anlatım kitabı cevapları sayfa 54

Written By edebiyat fatihi on 21 Eki 2014 | 21.10.14

11. sınıf yıldırım yayınları dil ve anlatım kitabı cevapları 
sayfa 54

•Yukarıdaki anıda Atatürk’le ilgili hatıralar nasıl anlatılmıştır? Anı türüne ait özelliklerden hareketle sözlü olarak ifade ediniz.
Olay bizzat yaşayan kişi tarafından anlatılmıştır. Kişisel deneyim ve  izlenimler bireysel görüşler katılarak anlatılmıştır.

11. sınıf yıldırım yayınları dil ve anlatım kitabı cevapları sayfa 53

Sayfa 53
10. ETKİNLİK

• Üç grup oluşturulur ve grup sözcüleri belirlenir. Atlı Tramvaylar adlı metinde birinci grup, ses düşmesi; ikinci grup ses türemesi, üçüncü grup da ses benzeşmesi olan kelimeleri bulur ve bunların sebeplerini açıklar. Elde edilen sonuçlar grup sözcülerince tahtaya yazılır.

11. sınıf yıldırım yayınları dil ve anlatım kitabı cevapları sayfa 52

11. sınıf yıldırım yayınları dil ve anlatım kitabı cevapları sayfa 52

6. ETKİNLİK

• Sınıfta iki grup oluşturulur ve grup sözcüleri seçilir. “Zarf” konusunda edinilen bilgilerden hareketle Atlı Tramvaylar veZiya Gökalp adlı metinlerde birinci grup “zaman”, ikinci grup da “yer-yön” zarflarını belirleyerek bunların özelliklerini açıklar, metne kazandırdıklarını tartışırlar. Elde edilen sonuçlar grup sözcülerince tahtaya yazılır.

11. sınıf yıldırım yayınları dil ve anlatım kitabı cevapları sayfa 51

11. sınıf yıldırım yayınları dil ve anlatım kitabı cevapları sayfa 51
SAYFA 51
4.ETKİNLİK
İncelediğiniz anılarda hangi anlatım türlerinden faydalanıldığını örnek ifadelerle aşağıdaki tabloda noktalı yerlere yazınız.

11. sınıf yıldırım yayınları dil ve anlatım kitabı cevapları SAYFA 50

 11. sınıf yıldırım yayınları dil ve anlatım kitabı cevapları 
SAYFA 50
1. Okuduğunuz metinler öğretici ve bilgi verici nitelikte midir? Bu durum anıların hangi özelliğini ortayakoymaktadır? Açıklayınız.
Evet öğretici ve bilgi vericidir. Anıların öğretici metin olma özelliğini ortaya koymaktadır.
(Anı, kişisel hayatı konu alan öğretici metinler içerisinde yer almaktadır.)

2. İncelediğiniz metinlerde yazar, yaşadıklarını, gördüklerini ve izlenimlerini günü gününe mi aradan zaman geçtikten sonra mı kaleme almıştır? Tartışınız ve ulaştığınız sonuçları tahtaya yazınız.
Aradan belirli bir zaman geçtikten sonra kaleme almıştır. Çünkü anı türünün özelliği budur.

11. sınıf yıldırım yayınları dil ve anlatım kitabı cevapları SAYFA 48

 11. sınıf yıldırım yayınları dil ve anlatım kitabı cevapları 
SAYFA 48
1. ETKİNLİK
• Tanınmış kişilere ait beğendiğiniz anıları, sınıfta arkadaşlarınıza da okuyunuz.
cevabı için tıklayınız

11.sınıf dil ve anlatım yıldırım yayınları sayfa 46

SAYFA 46
HAZIRLIK SORULARI
1. “Anı” kelimesi siz de neleri çağrıştırıyor? Arkadaşlarınızla paylaşınız.
Geçmişte yaşadığımız ve üzerinden belirli bir zaman geçtiği halde unutmadığımız olay ve durumlar...

9.SINIF EDEBİYAT CEVAPLARI SAYFA 66

SAYFA 66
2-Etkinlik: 
a) Halk şiiri, divan şiiri, modern şiir, serbest şiir vb. şiir anlayışları hakkında yapmış olduğunuz araştırma sonuçlarından hareketle bu bölümde yer alan metinlerin hangi şiir gelene­ği içerisinde olduğunu belirleyip tabloda gösteriniz.

10.SINIF DİL ve ANLATIM ÖĞÜN CEVAPLARI SAYFA 65

SAYFA 65
ARAŞTIRMA

1. Sınıfınıza bilimsel, felsefi ve edebî metinler getiriniz.

BİLİMSEL METİN
Bilimsel metin örneği:
Havada serbest bırakılan her cisim yere düşer. Bu düşmeye sebep olan da yer çekimi kuvvetinden başka bir şey değildir. Cisimlerin ağırlığı ya da hafifliği, aslında yerin onları daha büyük veya daha az bir kuvvetle çekmesiyle ilgilidir. Her cismin diğer cisimler üzerinde belirli bir çekim kuvveti vardır. Bu çekim kuvveti, söz konusu cisimlerin kitlesine ve birbirine olan mesafesine bağlıdır. Cisimler ağırlaştıkça ve aralarındaki mesafe azaldıkça birbirleri üzerindeki çekim kuvveti büyür.

10.SINIF DİL ve ANLATIM ÖĞÜN CEVAPLARI SAYFA 64

SAYFA 64 
DEĞERLENDİRME SORULARI VE CEVAPLARI

DEĞERLENDİRME

1. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz.
• Temalar; ..bağlam, kişi, zaman, ifade ve anlatma biçimiyle .... sınırlanarak somutlaşır.
• Temanın sınırlandırılmasında anlatıcının tavrı ve ……amacı……. etkilidir.

2. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların sonuna (D), yanlış olanların sonuna (Y) yazınız.

• iletişim etkinliği, iletişimde yer alan ögelerin imkânlarıyla sınırlandırılır. (D )
• Aynı temada farklı türlerde metinler yazılamaz. ( Y)
• Temanın sınırlandırılmasında yazarın niyeti ve amacı da etkilidir. ( D)

9.SINIF EDEBİYAT EKOYAY CEVAPLARI SAYFA 65

SAYFA 65
Etkinlik: Gruplara ayrılınız. Farklı yüzyıllara ait 2. metin başlığı altındaki parçalarla “Hikâye” metnini; şiir diIi, zihniyet, yapı, ahenk unsurları, şiirde gerçeklik ve anIam bakımından inceleyi­niz. Şiirler arasındaki benzerliklerden hareketle şiir geleneğinin oluşmasında daha önce yaşamış şairlerin etkisinin olup olmadığını tartışınız. Tartışma sonuçları defterinize yazınız.
        Hikaye metninde diğer şiir metinlerine göre konuşma diline yakın özellikler görülmektedir. Diğer şiirlerde nazım birimleri bulunup daha düzenli bir yapıya sahipken Hikaye adlı metin tek birimden oluşup serbest tarzın özelliklerini taşır. Hikayem adlı metinde gerçeklik diğer şiirlere göre daha somut bir ifadeyle karşımıza çıkmaktadır.Hikayem adlı şiir dışındaki şiirlerde uyaklar bulunurken söz konusu metinde ahenk uyaklarla değil vurgu ve tonlama ile sağlanmıştır.
       Bir geleneğin  oluşumunda önceki şairlerin etkisi yadsınamaz. Halk şiiri ve Divan şiiri geleneği yüzyıllarca oluşan bir birikimin neticesidir. Böylece klasikleşmiş kurallar yerleşir ve şiirler bu kurallar uyarınca kaleme alınır.

1. 7.2. metin başlığı altındaki parçalarla yukarıdaki “Hikâye” metnini yazıldıkları yüzyıllara dikkat ediniz. Şiirlerin yazıldığı dönemdeki sosyal ve kültürel ortamın şiire kazandırdığı farkIı söyleyiş ve özellikleri belirleyerek defterinize yazınız. Bir şiirin yazıldığı dönemin sosyal ve kültü­rel ortamında nasıl etkilendiğini açıklayınız.
7.2 metin başlığı altında verilen parçalar günümüzden yüzyıllarca önce yazılmıştır.Hikaye adlı şiir ise günümüze çok yakın bir tarihte yazılmıştır.Divan ve halk şiirine ait diğer metinlerde farklı bir söyleyiş vardır.Kurallara ve kaidelere uygunluk göze çarpmaktadır.Hikaye adlı şiir ise bize kuralları kaideleri hiçe sayan bir anlayışın ürünüdür...

9.SINIF EDEBİYAT EKOYAY CEVAPLARI SAYFA 63

SAYFA 63
1-Etkinlik: Aşağıda bazı şairlerin İstanbul’u anlatan şiirleri yer almaktadır. Gruplara ayrılarak bu şiirleri anlam ve gerçeklik yönünden karşılaştırınız. Bu şiirlerde her şair İstanbul ile ilgili farklı bir gerçeklik ortaya koymaktadır. Şiirlerde gerçek ve gerçekliğin somut algılayışla sınırlı olup ol­madığını tartışınız. Ulaştığınız sonuçları arkadaşlarınızla paylaşınız.
   Sis dışındaki diğer şiirlerde İstanbul özlenen,sevilen ve çok değer verilen bir şehir olarak tasavvur edilirken Sis şiirinde İstanbul nefret edilen bir yer olarak algılanmıştır.Tüm şiirler İstanbul gerçekliğini farklı bir boyutuyla ele alıp işlemişlerdir.Şiirde gerçeklik sadece somut algılayışla algılanmaz.Elbetteki somut gerçekliklerden yola çıkılır fakat yarattığı intiba somut gerçekliğin dışında olabilmektedir.
7-“Canım İstanbul” adlı şiirde şairin İstanbul sevgisini anlatırken kullandığı ifadeleri gerçeklik yönünden inceleyiniz. Şairin şiirde gerçekliği nasıl yorumladığı ve değiştirdiğini, duygularını ak­tarmak için nasıl bir yol izlediğini açıklayınız.
    İfadeler mecaz anlamlı ifadeler olarak karşımıza çıkmaktadır. Yani şair somut gerçeklik olan İstanbul’a duyduğu sevgiyi soyut bir bağlamda dile getirmiştir.Şair mecazlar,çağrımşal yönü yüksek kelimeler ve söz oyunları ile duygularını ifade ederek İstanbul’u soyut bir bağlamda ele almıştır.
8-“Bir Başka Tepeden” şiiri ile sınıfa getirdiğiniz haber yazısı ve coğrafya metnini karşılaştırınız.
a) Bu metinlerden hangisi yaşadığımız gerçekliğe uygundur?
         Haber yazısı ve coğrafi metin örneği yaşadığımız gerçekliğe uygundur.
b) Hangi metinde hayal unsurları daha hâkimdir?
          Şiirde hayal unsurları daha hakimdir.
            c)Hangi metinde mecazlar ve söz sanatları vardır?
                    Şiirde  mecazlar ve söz sanatları hakimdir.
ç) Hangi metin daha öznel bir yaklaşımla yazılmıştır? Sözlü olarak sınıfta sununuz.
          Şiir  öznel bir yaklaşımla ele alınmıştır.
HABER YAZISI ÖRNEĞİ:
Bu kez selfie Uzay'dan geldi
Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (UUİ) görev yapan ABD'li iki astronot teknik bir arızayı gidermek için uzay yürüyüşlerini tamamladı. Astronot Rick Mastracchio ise selfie çekmeyi ihmal etmedi.
            COĞRAFİ METİN ÖRNEĞİ:
İstanbul'un coğrafi özellikleri ve toprak koşulları orman oluşumlarına olanak verir niteliktedir. Ancak şehir içinde ormanların ve ormanlarda görülen ağaç türlerinin dağılımı düzensizdir. Karadeniz'e yakın kuzey kesimlerde ve tepelerin kuzeye bakan yamaçlarında humuslu toprakların varlığı nedeniyle buralarda nemcil ormanlar gelişmiştir. Güney bölgelerde ve güneye bakan yamaçlarda ise kuraklığa dayanıklı ormanlar görülür. İstanbul'un en önemli ormanları Belgrad Ormanı, Aydos Ormanı ve Kayışdağı Ormanı'dır. İstanbul'daki orman arazilerinin yüzölçümü 240.960 hektar ağaçlıklı; 294.299 hektar da açıklık olmak üzere toplam 535.259 hektardır. Genel olarak İstanbul'un her iki yakasında da görülen ağaç ve çalı türleri arasında adi gürgen, adi kızılağaç, adi fındık, doğu kayını, mor çiçekli ormangülü, akçaağaç, muşmula ve ıstranca meşesi sayılabilir.

2-Etkinlik:
 Necip Fazıl Kısakürek’in “Canım İstanbul” şiirini, şiirde gerçekliğin bireyin yalnızca ya­şadıklarıyla değil; sezgileri, tasarımları, izlenimleri ve ilgili olduğu yönüyle inceleyiniz. Şiirdeki an­lam, ahenk, dil ve gerçeklik sizin yazdığınızdan hangi bakımlardan farklılık göstermiştir? Açıklayı­nız.
  Metinde bireyin yaşadıkları sezgileri ve izlenimleri gözümüze çarpmaktadır.Her sanatçının dil anlayışı ve gerçekliği yorumlayış şekilleri birbirinden farklı olablir.Kısacası her sanatçı aynı gerçekliği farklı biçimlerde yorumlayabilir.

 

10.SINIF DİL VE ANLATIM ÖĞÜN CEVAPLARI SAYFA 63

Sayfa 63
1. Başlık, metinde işlenen temanın sınırlandırılmış ve somutlaştırılmış göstergesidir. Siz de  metne uygun bir başlık bulunuz.

ALACA POSTLU SIRTLAN

10. sınıf öğün yayınları dil ve anlatım kitabı cevapları sayfa 62

10. sınıf öğün yayınları dil ve anlatım kitabı cevapları sayfa 62

Sayfa 62

1. Aşağıdaki tabloyu, “Oğlumuz” adlı metne göre doldurunuz.

Metnin Teması
EVLAT SEVGİSİ

10.sınıf dil ve anlatım Öğün Cevapları sayfa 60

Sayfa 60
6. a. Aşağıdaki I. sütunda iletişim ögeleri, II. sütunda bunların tanımları, III. sütunda ise iletişim
ögeleriyle ilgili sorular verilmiştir. IV. sütuna III. sütundaki soruların cevaplarını siz yazınız.

Gönderici:  CEVAP: gönderemez .. ileti ancak göndericinin bilgisi ile sınırlandırılabilir
Alıcı: CEVAP:  Anlayamaz.. iletişimde kanal unsuru olmadan anlaşma sağlanamaz
İleti . CEVAP: olunamaz. çünkü iletinin sınırları ile algılanan bilgi sınırları paraleldir
Kanal. CEVAP: anlatılamaz.. hangi kanal kullanıldı ise sadece o kanalın imkanları ile anlatım sınırlıdır
Bağlam CEVAP: yazılamaz. diğer anlamlar olmadan edebi metin ortaya çıkmaz
Dönüt CEVAP: edemez. dönüt ancak iletinin kendisi kadar olabilir
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

REKLAMLAR

SPONSORLU BAĞLANTI

 
Support : roman özetleri | ŞİİR TAHLİLLERİ |
Copyright © 2011. edebiyat fatihi - All Rights Reserved
Template Created by Published by EDEBİYAT FATİHİ
Altyapı by Blogger
Yandex.Metrica