SPONSORLU BAĞLANTI

...

YEPYENİ CEVAPLAR İÇİN SINIFINIZA TIKLAYIN...

MEB 10.SINIF EDEBİYAT 27.SAYFA CEVAPLARI (yeni baskıya göre güncellendi)

Written By edebiyat fatihi on 20 Eyl 2014 | 20.9.14

1. İnsanın toplumdaki yeri, insan-doğa ilişkisi ve sosyal yapı gibi hususlardan hareketle sagunun ait olduğu tarihsel dönemin zihniyeti ile ilgili çıkarımlarda bulununuz.

            Sagu İslamiyet öncesi Türk edebiyatına aittir. Sagu’daki hakim zihniyette o dönemin zihniyetidir. O dönemde toplumumuz atlı göçebe yaşadığı için coğrafyayla birebir ilişki içerisindedir.  Sagu’daki bazı benzetmeler hep doğa üzerinden yapılan benzetmelerdir.

2. a. Okuduğunuz saguya bir ad vermek isteseydiniz sizin için hangi ad uygun olurdu? Sınıfça bulduğunuz en uygun adı tahtaya yazınız.
ölüm, acı, yas, son, Alp Er Tunga
b. “Alp Er Tunga” sagusunda anlatılanları öyküleyerek defterinize yazınız. Yazılarınızı arkadaşlarınızla paylaşınız.
Saka Türklerinin ünlü hükümdarı Alper Tunga öldü,insanlar ölümüne o kadar üzüldüler ki onun öldüğüne inanamadılar önce...Felek böyledir işte, bir kere niyet edip okunu attı mı kimse onun elinde kurtulamaz...

c. Sagu neden soru cümleleriyle başlamıştır? Sözlü olarak ifade ediniz.
            Alp Er Tunga’nın ölümüne inanmadıklarını göstermek için
3. a. Yukarıdaki sagudan seçtiğiniz iki dörtlüğün kafiye ve rediflerini bularak tahtaya yazınız.
BÜTÜN DÖRTLÜKLERDEKİ UYAK VE REDİFLER,SÖZ SANATLARI VE AYRINTILI İNCELEME İÇİN TIKLAYINIZ...

b. Şiirin ölçüsünü bularak aşağıdaki bölüme yazınız. Saguyu duraklarına göre yeniden okuyunuz.
            ölçü: 7li hece ölçüsü, kalıp: 4+3
c. Yukarıda tespit ettiğiniz ahenk unsurlarının şiire katkısını tartışınız. Sonuçları sözlü olarak ifade ediniz.
            Şiiri daha estetik yapmaktadır

ç. Şiirin teması ile söyleyişini ilişkilendirerek saguyu tekrar okuyunuz. Temanın söyleyişe etkilerini
sözlü olarak ifade ediniz.
            Tema şiirin ahengini etkiler. Söyleyiş de temaya göre farklılaşır.
d. Alp Er Tunga sagusunda dile getirilen duyguları da dikkate alarak saguyu ezgiyle okuyunuz.
Buradan yola çıkarak metni halk arasındaki hangi gelenekle ilişkilendirebiliriz. Defterinize yazınız.
            .....size kalmış…

4. Şiirdeki deyimleri bularak cümle içinde kullanınız. Cümlelerinizi defterinize yazınız.
           
            deyimler:
- bent, benzi sarardı
- öç almak
- feryat etmek
- yarayı deşmek
- niyet etmek

5. a. Saguda kullanılan edebî sanatlar aşağıda verilmiştir. Bu sanatların geçtiği yerleri bularak aşağıdaki bölüme yazınız.
        Kişileştirme:
- dağların başı (bile) kertilir
- felek iyice zayıfladı
          Benzetme:
- erkekler kurtlar gibi hep birlikte uluyor
- (yüzlerine) safran sürülmüş (sanırsınız)
           Abartma:
- yakalarını yırtıyor ve çığlık atıyorlar
- (bu etler vücuttan sarkıyor ve) yerlere değip sürükleniyor

b) şiire zenginlik katıyor ve akılda daha kalıcı olmasını sağlamaktadır.


b. Bu sanatların şiirin anlamı üzerindeki etkisi nedir? Tartışınız.Tartışma sonuçlarını defterinize yazınız.

            şiire zenginlik katıyor ve akılda daha kalıcı olmasını sağlamaktadır.

ALP ER TUNGA SAGUSUNDAKİ BÜTÜN UYAK VE REDİFLER,EDEBİ(SÖZ) SANATLAR...TAHLİLİ

ALP ER TUNGA SAGUSU
a----Alp Er Tunga/ öldi mü       “dimü”ler redif
a----Isız ajun/ kaldı mu             “l” yarım uyak 
a---Özlek öçin/ aldı mu 
b---Emdi yürek/ yırtılur

c---Ögreyüki /mundağ ok            “ok” redif 
c----Munda adın/ tigdağ ok 
c----Atsa ajun /uğrap ok 
b----Tağlar başı/ kertilür

d-----Begler atın/ argurup            “up” redif 
d------Kagdu anı/ turgurup           “r” yarım uyak
d------Menğzi yüzü/ sargarup 
b------Körküm ağnar/ türtülüre---Ulşıp eren/ börleyü                 “leyü” redif
e----Yırtıp yaka/ urlayu              “r” yarım uyak 
e----Sıkrıp üni/ yurlayu 
b-----Sıgtap közi /örtülür

f--Könğlüm için/ örtedi                 “di” redif 
f---Yitmiş yaşığ /kartadı 
f--Keçmiş özüg /irtedi 
b---Tün kün keçüp/ irtelür

ALP ER TUNGA SAGUSU
AHENK UNSURLARI:
Ölçü: 4+3 7’li hece ölçüsüyle yazılmıştır.(/) durakları gösterir.
Uyak: aaab/cccb/dddb/eeeb/fffb… düz kafiye vardır.Genelde yarım kafiye kullanılmıştır.
Redif: Yukarıda gösterilmiştir.
Sese dayalı edebi sanatlar: “t,g,k” seslerinin sık tekrarlanmasıyla ali terasyon, “”a,u” seslerinin tekrarıyla asonans yapılmıştır.

YAPI UNSURLARI:
Nazım birimi: dörtlük
Nazım birimi sayısı: 5
Uyak şeması: aaab/cccb/dddb/eeeb/fffb (düz kafiye örgüsü)
Tema:Ölümün ardından duyulan acı (ağıt)
Nazım türü: Sagu
Ses ve anlam kaynaşmasından oluşan birimler “ağıt” teması etrafında bir araya gelmiştir.

SÖZ SANATLARI
 “Alp Er Tunga öldü mü?” denilerek tecahül-i arif (bilip de bilmemezlikten gelme sanatı)
“Felek öcünü aldı mı?” felek’e insani özellik kazandırılarak teşhis (kişileştirme)
“Şimdi yürek yırtılır.” Mübalağa
“Felek niyet edip ok atarsa” teşhis
“Safran sürülmüş gibi” teşbih(benzetme) yüz rengi safrana benzetilmiş…
“Erkekler kurt gibi uluyorlar” teşbih (benzetme)
“Kalbimin içi yandı” mübalağa (abartma)
Metinde kullanılan bu sanatlar anlatımı güçlendiriyor.
TAHLİLİ:
ALP ER TUNGA SAGUSU’NUN TAHLİLİ

Şiir ve Zihniyet: Bu gelenek İslamiyet’in kabulünden sonra da mersiye ge¬leneği ve ağıt geleneği şeklinde günümüze kadar gelmiştirİslamiyet öncesi Türk edebiyatında Orta Asya'da toplumu bir araya getiren çeşitli törenler yapılırdı. Bu törenlerden biri de yuğ törenleridir. Sagu yuğ adı veri-len ölüm törenlerinde çoğunlukla yiğitlerin arkasından onların iyilik ve yararlıklarını dile getiren ağıtlarıdır.

"Sagu" da destanlaşmış bir yiğit olan Alp ErTunga'nın ölümü üzerine bey¬lerin üzüntüleri dile geti-riliyor. Alp Er Tunga Saka Türklerinin başarısı için çalışmış büyük bir devlet adamıdır. Bazı kay-naklarda İranlıların Afrasiyab adını verdikleri kahraman ile Türk kahramanı Alp Er Tunga'nın aynı kişi olduğu söylenir. Alp Er Tunga'nın savaşta Çinliler tarafından öldürülmesi üzerine söylenmiştir.

Şiirde Âhenk: "Sagu"da ahenk ses akışı söyleyiş ritim uyak (kafiye) ve rediflerle sağlanmıştır. Destan dönemi şiirinin geleneğine uygun olan yarım uyak kullanılmıştır.

Sagu 7'li hece ölçüsünün 4 + 3 duraklarıyla yazılmıştır.
... öldi mu a -di mü --> redif
... kaldı mu a "-I" --> yarım kafiye
... aldı mu a
... irtelür b

Dörtlüklerin sonunda geçen "yırtılur çertilür sürtilür... sözcüklerinde "-r" sesleri birbiriyle yarım uyaklıdır "tilür" sesleri ise dörtlüklerin sonunda redif oluşturmuştur. Bunlar da şiire ayrıca ahenk katmıştır.

Şiir Dili: Sagu eski Türk diliyle söylenmiştir. Anlatımı açık yalın ve ahenk¬lidir. Bu dönemin dil özelliği olarak yabancı sözcüklere yer verilmemiştir. Dönemin yaşam koşulları ve doğayla iç içe ol-manın sonucu genellikle ben¬zetme ve kişileştirme gibi edebî sanatlara başvurulmuştur.

• Alp Er Tunga'nın öldüğü bilindiği halde bilinmiyor gibi davranılması tecahül-i arif feleğin öç alan biri olarak düşünülmesi teşhis erkeklerin ulumak yönüyle kurtlara benzetilmesi ise benzetme sanatına örnektir.

• "Felek bir kere niyet edip ok atsa dağların başı bile kertilir." ifadesinde abartma sanatı vardır.
Şiirde Yapı: "Sagu"nun biçimsel özelliği şöyledir: Nazım birimi (birim değeri) dörtlüktür. Uyak düzeni aaab / cccb dddb... şeklindedir. Dörtlüklerle şiir yazma geleneği İslamiyet'in kabulünden sonra da halk edebiyatı şairleri tarafından sürdürülmüştür.

Şiirde Tema: **en kişilerin arkasından söylenen ve onların erdemlerini yiğitliklerini anlatan İsla-miyet Öncesi Türk Edebiyatının sözlü ürünlerinden olan saguda Alp Er Tunga'nın ölümünden duyulan üzüntü dile getirilmiştir. Bunun yanında Alp Er Tunga'nın kahramanlıklarıerdemleri iyilikle-rinden de söz edilmiştir.

Şiirde Gerçeklik ve Anlam: Şiirde ölüm gerçeği ve ölüm karşısında duyulan acı dile getirilmiştir.

Şiir ve Gelenek: Hayatın kaçınılmaz bir gerçeği olan ölüm edebî dönem¬lerde geleneksel olarak şiirlere konu olmuştur İslamiyet'in kabulünden ön¬ceki Türk edebiyatında ölüm temasını işleyen şi-irlere sagu denmiştir. Bu gelenek sonraki dönemlerde de devam etmiştir. **en birinin ardından onun erdemlerini yiğitliğini güzel yanlarını anlatan şiirlere divan edebiyatında "mersiye" adı ve-rilmiştir. Divan şiirinde mersiye yazma geleneği oldukça yaygındır. Aynı gelenek halk şiirinde de devam ettirilmiş ve ölüm temasını işleyen bu tür şiirlere "ağıt" adı verilmiştir. Ağıt yakma gelene-ği günümüz¬de de devam etmektedir.

Şiirin Yorumu: Tüm gerçeği yaşamın her alanında vardır. Sanatçılar eserlerinde bu temayı her zaman dile getireceklerdir. Tanzimat Dönemi sanatçılarından Abdülhak Hamit Tarhan'ın karısının ölümü üzerine yazdığı "Makber" adlı şiirin edebiyatımızda önemli bir yeri vardır.

Metin ve Şairi: Alp Er Tunga Sagu'su sözlü edebiyat ürünüdür. Halk arasın¬da söylenegelen bu şi-irleri Kaşgarlı Mahmut "Divanü Lügati't-Türk" adlı eserinde bir araya getirmiştir.

Yuğ törenleri: Eski Türklerde önemli bir kişi öldüğünde ceset bir ça¬dıra konur. **en kişinin akra-baları kurbanlar keserek bu kurbanları çadırın önüne koyar. Sonra hep birlikte atlara biner çadı-rın etrafında yedi defa dönerlerdi. **üyü gömmek için uğurlu bir gün beklenir ölü gömüldükten sonra benzer törenler yapılarak kurbanlar kesilir mezarın etrafında yedi kez dönülürdü. Gömü¬len kahramanların mezarı çevresine "balbal" denilen taşlar dikilirdi. Türkler arasında yazı yaygınla-şınca böyle taşlar üzerine kitabeler dikilmeye başlandı. "Köktürk Kitabeleri" bu işlevde dikilmiş yazılı balbal¬lardır. Kam baksı şam adı verilen ozanlar bu tören¬lerde çeşitli şiirler söylerdi.

SAGU

"Yuğ" adı verilen cenaze törenlerinde söylenen ölüm acısını ölen kişinin erdemlerini dile geti¬ren coşku ve heyacana bağlı şiirlerdir.
Dörtlükler ve hece ölçüsüyle yazılan sagular kopuz eşliğinde söylenir.
Uyak düzeni genellikle aaab cccb şeklindedir.


MEB 10.SINIF EDEBİYAT CEVAPLARI SAYFA 29 (yeni baskıya göre güncel)

Sayfa 29
4. Koşuklarda kullanılan edebî sanatlar aşağıda verilmiştir. Bu sanatların geçtiği yerleri bularak aşağıdaki bölüme yazınız.
kişileştirme:
- mor ile yeşil yüz yüze geliyor
- ve birbirlerine sarılıyorlar

Benzetme:
- düşman) askeri ekin (biçilir) gibi biçildi
- (gözlerim) yağmur gibi kan(lı yaşlar) saçıyor (şimdi)
Abartma:
- insan(bu renk cümbüşünü görünce) hayretler içinde kalıyor
- yuvarlak otağ(ım) kuruldu
1. Yukarıda incelenen sagu ve koşuk metnini aşağıdaki ölçütlere göre karşılaştırınız.
SORUNUN CEVABI MADDELER HALİNDE TIKLAYINIZ...

Alp Er Tunga’nın ölümüyle ilgili gazetede yayımlanmak üzere bir taziye ilanı hazırlayınız.
Hazırladığınız ilanları sınıfta okuyarak ilanların en uygun olanlarını sınıf panosuna asınız.

            ………..

Sagu ile koşuk arasındaki benzerlikler,farklılıklar

Sagu ile koşuk arasındaki benzerlikler:
  • İkisi de sözlü edebiyat ürünüdür. 
  • İkisi de 7li hece ölçüsüyle yazılmıştır. 
  • İkisinde de deyimler ve edebi sanatlar vardır.
  •  Her ikisinin nazım birimi dörtlüktür. 
  • İkisinin de kalıbı 4+3'tür.
  •  Uyak şemaları aynıdır.(düz uyak)
Farklılıklar:
Sagunun nazım şekli: sagu
Tema: Ölümden duyulan acı, ağıt

Koşukun nazım şekli: koşuk
Tema: aşk, sevgi,cesaret,savaş,doğa güzellikleri

MEVSİM YAYINLARI 12.SINIF EDEBİYAT CEVAPLARI SAYFA 19 (ilk kez burada)

MEVSİM YAYINLARI 12.SINIF EDEBİYAT CEVAPLARI SAYFA 19
SAYFA 19:
4.Memleket Sevgisi ve Ankara metinlerinden yola çıkarak Anadolu coğrafyası ve insanının edebî eserlerde nasıl ve hangi amaçlarla işlendiğini açıklayınız.

Anadolu coğrafyası edebi eserlerde yeni keşfedilen, her köşesinde ayrı bir estetik ve ilham barındıran bir coğrafya olarak işlenmiştir. Anadolu insanı ise yeni bir anlayış üzerine oturtulmuş bir devletin ve devrimlerin ışığında hisli, gururlu, heyecanlı ve fedakar bir halkı temsil ediyor.

5. Ankara metninde Atatürk ilke ve inkılaplarından hangilerini görmektesiniz? Buna göre Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının oturduğu sosyal ve siyasal zemini değerlendiriniz.


Metinde Cumhuriyetçilik, İnkılapçılık, Halkçılık ilkelerinden izler görmekteyiz. Cumhuriyetin kuruluşu ise birçok inkılabın temelini oluşturur niteliktedir. Buna göre Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı yeni bir devlet ve milletin aydınlanma yolunda taşıdığı heyecanlar ve inançlar üzerine kurulmuştur. Devlet ve millet olumsuzluklara rağmen dinamik ve umutludur. 

MEVSİM YAYINLARI 12.SINIF EDEBİYAT CEVAPLARI SAYFA 17(ilk kez burada)

MEVSİM YAYINLARI 12.SINIF EDEBİYAT CEVAPLARI
SAYFA 17:
Etkinlik
Tanzimat Döneminden itibaren edebî eserlerde ele alınan belli başlı meselelerin Atatürk ilke ve inkılaplarında çözüme nasıl kavuşturulduğunu belirleyiniz. Sınıfta bunları sözlü olarak ifade ediniz.

Tanzimat Döneminden itibaren edebiyatımıza özgürlük, eşitlik, adalet, vatan, millet gibi kavramlar girmiştir. Bu kavramlar Halkçılık, Milliyetçilik, Laiklik, Cumhuriyetçilik gibi Atatürk ilkelerinde kendine zemin bulmuştur. Mesela kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesi Halkçılık, Millet Meclisi’nin kurulması Cumhuriyetçilik, eğitimde yapılan reformlar Laiklik ilkesinin kapsamındadır.

MEVSİM YAYINLARI 12.SINIF EDEBİYAT CEVAPLARI SAYFA 15(ilk kez burada)

MEVSİM YAYINLARI 12.SINIF EDEBİYAT CEVAPLARI
15.SAYFA
1. Cumhuriyet Devri Türk Edebiyatı ve Türk Edebiyatında Cereyanlar isimli metinlerden yola çıkarak dönemin siyasi, sosyal ve fikrî temellerini anlatınız.
Bu dönem Türk toplumu üzerinde Batı kültürünün etkisinin görülmeye başlandığı ve bu etkinin giderek arttığı, Tanzimat ve Islahat Fermanları ile Meşrutiyet’in ilanı vasıtasıyla bu etkinin yasalaştırılmaya çalışıldığı, düşünsel olarak Medeniyetçilik, İslamcılık ve Türkçülük düşünce akımlarının mücadelesinin yaşandığı; Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı ve İstiklal Savaşı’nın etkilerinin görüldüğü, edebiyatın konusunun sadece İstanbul olmaktan çıkıp tüm Anadolu’ya uzanmaya başladığı bir dönemdir.
2. Cumhuriyet Devri Türk Edebiyatı ve Türk Edebiyatında Cereyanlar isimli metinlerden hareketle Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında millî zevkin ve memleket edebiyatının oluşumu ve gelişimi üzerine fikirlerinizi sözlü olarak ifade ediniz.
Türkçülük fikirlerinin özellikle Balkan Savaşları sonucu güç kazanması ve buna bağlı olarak saf Türkçeye dönüş çabaları memleket edebiyatının dil özelliklerini oluşturmuştur. Ayrıca özellikle Ankara’nın başkent oluşu ile edebiyatımızın Anadolu kültürüne ve yaşayışına yönelmesi milli zevkin edebiyatımıza girmesini sağlamıştır.
3. Yukarıdaki her iki metinde Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatına uzanan sosyal ve siyasal sürecin Osmanlı Devleti dönemine dayandığı ve bir sürekliliğin olduğu ifade edilmektedir. Bu çerçevede Türk  tarihinin ve edebiyatının bir bütün oluşu hakkında neler söyleyebilirsiniz? Tartışınız. Elde ettiğiniz sonuçları defterinize yazınız.

Yeni Türk devleti bizzat Osmanlı Devleti paşaları ve aydınlarınca kurulmuştur. Nitekim Cumhuriyet Devri Türk Edebiyatı şairleri aslında Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde ürünler vermeye başlamış yazar ve şairlerdir. Dolayısıyla Türk Edebiyatı ve Türk tarihi bu dönemde kesintiye uğramamış, bir süreklilik göstermiştir.LİDER 11.SINIF EDEBİYAT 6.SAYFA CEVAPLARI (ilk kez burada)

SAYFA 6
3. Aşağıdakilerden hangisi Yenileşme Dönemi padişahlarından değildir?
A) II. Mahmut
B) III. Selim
C) II. Abdülhamit
D) Abdülmecit
E) IV. Murat
4. Aşağıdakilerden hangisi III. Selim Dönemiyle ilgili bir yenilik değildir?
A) Mektebi Hukuk’un açılması
B) Tıbbiyenin kurulması
C) Robert Kolejinin açılması
D) Darülfünunun açılması
E) Kübera konaklarının açılması

LİDER 11.SINIF EDEBİYAT 5.SAYFA CEVAPLARI (ilk kez burada)

LİDER 11.SINIF EDEBİYAT 5.SAYFA CEVAPLARI
Anlama ve Yorumlama
1. Yükselme Döneminin sonuna (XVII. yüzyılın ikinci yarısı) kadar, Osmanlı İmparatorluğu’nu güçlün kılan siyasi ve sosyal yapının özelliklerini 10. sınıf tarih dersinin ikinci ünitesinde edindiğiniz bilgilerden yararlanarak açıklayınız.
Osmanlı Devleti’nin büyüyüp gelişmesinde etkili olan siyasi ve sosyal yapının özellikleri:
·        Güçlü bir “merkezi otoritenin” ve devlet yapısının oluşturulması
·        Fethedilen bölgelerde “adalet ve hoşgörüye” dayanan devlet politikasının güdülmesi
·        Gaza ve cihat politikasıyla birlikte uygulana “iskan” ve “istimalet”politikası
·        Coğrafi konumun genişlemeye açık olması
·        Güçlü bir ordu teşkilatının oluşturulması
·        Anadoluya hakim olma isteği
2. XVII. yüzyılın ortalarına kadar Osmanlı İmparatorluğu’nu güçlü kılan siyasi ve sosyal yapı, hangi sebeplerden dolayı yozlaşmaya yüz tutmuş ve XVII. yüzyıldan sonra işlevini kaybetmiştir?
SORUNUN MADDELER HALİNDEKİ CEVABI İÇİN TIKLAYINIZ

3. Skolastik zihniyetin baskısı, Osmanlı toplumunda gelişme heyecanı ve dinamiğini nasıl etkilemiştir? Açıklayınız.
Tanzimat öncesi Osmanlı toplumunda İslam anlayışının etkili olduğunu görüyoruz. Tanzimat ve sonrasında ise Batı kültürünün ve yaşam tarzının etkili olmaya başladığı görülür. Batı kültüründe ortay Çıkan modern tiyatro, gazete, dergi gibi kültürel ve bilimsel gelişmeler Osmanlı toplumunda da ilgiyle takip edilmiş, bunun sonucunda Batı tarzı yaşam Osmanlı toplumunu etkisi altına almıştır.
Batıda kilisenin baskısı, Orta Çağ felsefesi, toplumun üzerinde ciddi bir baskı kurmuş, bu baskıdan bunalan Batı toplumu çıkış yolları aramaya başlamıştır. Din adamları, krallar menfaatlerini kilise üzerinden halka dayatmışlar. Bu yüzden her türlü yeniliğe ve buluşa dini değerler üzerinden karşı çıkarak otoritelerini korumaya çalışmışlardır. Bütün bunlara rağmen Batı toplumu bilimsel alandaki gelişmesini sürdürmüş, kendini geliştirmiştir. Bu da Osmanlı aydınında Batıya karşı bir hayranlık uyandırmıştır.

4. III. Selim Döneminde başlayan Avrupalılaşma fikrinin oluşması nasıl bir zihniyet değişiminin yaşandığını göstermektedir?
Yüzünü her anlamda Batıya dönmüş,Batı’daki gelişme ve değişimleri yakın takibe almış bir karakter gösteririr.
5. Osmanlı ordusunun girdiği savaşlarda aldığı yenilgilerle Osmanlı İmparatorluğu’ndaki yenileşme hareketleri arasında bir ilişki var mıdır? Niçin?
Vardır,çünkü Osmanlı’daki yenileşme hareketleri ilk askeri alanda gerçekleşmiştir.Bunun sebebi Osmanlı’nın Avrupa karşısında gittikçe gerilemeye başlaması ve aydınların devletin devamını sağlamak istemeleridir...6. XVII. yüzyılın ortalarından itibaren padişah da dâhil olmak üzere devleti yöneten aydınların yönetim, eğitim hayatı ve askerî sistemde değişiklik yapmak istemelerinin nedenlerini belirleyiniz.
Osmanlının sahip olduğu üstünlüğünü  kaybedip devlet kurum ve kanunlarının asrın ihtiyaçlarına cevap verecek  nitelikte olmaması ,devletin maddi ve manevi gücünü kaybetmiş olması bunun sonucunda her sahada yenilgiye uğraması yeniden ve geniş bir ıslahat hareketini  zorunlu kılıyordu. 
7. Bir devleti güçlü kılan ve onun devamlılığını sağlayan kurumlar nelerdir? Osmanlı İmparatorluğu’nda yapılan yeniliklerle devletin devamlılığını sağlayan kurumlar arasında nasıl bir ilişki olduğunu açıklayınız.
Askeri,mali,eğitim ve sosyal kurumlardır...Yenilikler ilk olarak askeri alanda yapılmıştır.Bu kurumların güçlü olması  devletin varlığını sürdürmesi için çok önemlidir.
8. Osmanlı İmparatorluğu’nda hem devlet yöneticilerinden hem halktan gelen yenileşme talepleriyle Tanzimat Fermanı’nın ilan edilmesi arasında bir ilişki var mıdır? Niçin?
Vardır, çünkü son zamanlarda iyice zayıflayan ve çalkantıların yaşandığı devleti ve toplumu demokratik bir şekle sokmak ve böylelikle Osmanlı Devleti’ni içinde bulunduğu kötü durumdan kurtarmak isteği vardır.9. Tanzimat Fermanı’nın ilanını gerekli kılan sebeplerle günümüz Türkiye’sinin Avrupa Birliğine girme çabasının ortak dayanak noktalarını aşağıdaki tabloya yazınız.
Modern Avrupa, demokratik ve çağdaş kazanımların simgesi olarak görülmekte. Türkiye bu birliğe girerek bu kazanımları tam olarak elde etmeyi istemektedir. Bunun yanı sıra ticari ve ekonomik olarak da Avrupa birliğine girmiş bir Türkiye çok şey kazanacaktır ve daha güçlü olacaktır...
10. Tanzimat Dönemi edebiyatının ne zaman ve niçin başladığını söyleyiniz.
 1860’da ilk özel Türk gazetesi olan “Tercüman-ı Ahval”in çıkışı ile başlamıştır.Tanzimat edebiyatı, Batı'ya yönelmiş bir Türk edebiyatıdır. Bu dönemin şair ve yazarları, edebiyat yolu ile ulusu uyandırıp yükseltmek; gerilik, kötülük ve baskıları yok etmek gayesini ta­şırlar. Topluma karşı kendilerini sorumlu sayarlar. Toplum haya­tımızın hızla değişme ve gelişme akımlarının itici fikir gücü Tan­zimat'la başlar. Tanzimat'tan sonra orta sınıf oluşur; bu orta sı­nıf kendi edebiyatını yaratır ve yeni bir edebiyat ortaya çıkar..


Ölçme ve Değerlendirme
1. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yere uygun kelimeyi yazınız.
Osmanlı toplumunda toplumu temsil eden piramitte padişahtan sonra ASKERLER gelmekteydi.
• KÜBERA KONAKLARI  seçkin ve aristokrat aydınları toplayarak hür fikirlerin yayılmasını sağlıyordu.
2. Aşağıdaki cümlelerin bildirdiği yargılar doğru ise karşısına “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
• Osmanlı toplumunda halk tabakası toplumu temsil eden piramidin tepesinde yer alırdı. (Y)
• Osmanlı İmparatorluğu’nda ordu düzeninin bozulması, devlet yapısındaki çözülüşün bir sonucudur.(D)

Osmanlı İmparatorluğu’nda yenileşme önce edebî, sonra siyasi, daha sonra askerî alanda gerçekleşmiştir.(Y) askeri alanda olmuştur.

LİDER 11.SINIF EDEBİYAT CEVAPLARI SAYFA 4 (ilk kez burada)


LİDER 11.SINIF EDEBİYAT CEVAPLARI 
SAYFA 4:
1. Okuduğunuz metninden yola çıkarak III. Selim Dönemindeki egemen anlayışın ne olduğunu gerekçesiyle birlikte açıklayınız.
III. Selim Devrinde, ancak Avrupalılar tarzında bir ordu ve idarenin kurulması ile yaşayabileceğimiz fikri hakimdi.

2. III. Selim Döneminde, Batı’nın bilim ve tekniğini öğretmek için neler yapılmıştır? Bu yönde bir öğretimin temel amacı nedir? Söyleyiniz.
Batı ilim ve fennini öğretmek için mektepler açılmış, yurt dışına eğitim için öğrenciler gönderilmiştir.Bu yönde bir eğitimin temel amacı Batı'yı daha yakından tanıyabilmek ve Batı'nın ilim ve tekniğini öğrenmektir.
3. Batılı yaşama ve düşünme biçiminin Osmanlı toplumunu hangi unsurlarla etkilediğini tablo üzerinde gösteriniz.

  • Babıali kalemleri (daireleri)
  • “Kübera Konakları”
  • Ucuz ve bol Avrupa ürünleri

4. III.Selim Döneminde başlayıp Tanzimatın ilanından sonra yoğunlaşan adli, siyasi, askerî, mali ve idari alanlardaki değişikliklerin belirgin özelliklerinin neler olduğunu söyleyiniz.
SORUNUN CEVABI İÇİN TIKLAYINIZ...

5. Yüksek yönetici zümresi ile halk arasında mesafe oluşmasının sebepleri nelerdir? Bu sebepler zamanla hangi sonuçlara neden olmuştur?

Musikide, mimarlıkta ve öbür sanat kollarında; yaşama, görgü, nezaket kurallarında; üst tabaka zengin kadın ve erkeklerin giyim kuşamlarında hatta tavır ve davranışlarında yapma bir “Frenklik” modası alıp yürümüştü. Bütün pazarlarımızda ucuz ve bol Avrupa mamülleri satılıyor, bu ise küçük el tezgâhlarına dayanan Türk sanayini çökertiyordu. Eski zanaat kollarının ve dolayısıyla esnaf loncalarının düzeni ortadan kalkıyor, işsizlik ve huzursuzluk başlıyordu. Saray ve konaklar çevresinde bir de lüks ve sefahat düşkünlüğü artmıştı. Debdebeli saraylar yaptırılıyor, haremlerin masrafları çoğalıyor, devletimiz borçlanıyordu.Avrupa mallarının ve o hayatın büyüsüne tutulan yüksek memur zümre ile halk arasına da gittikçe daha büyük mesafeler giriyordu.


ZORLAMAMAK LAZIM :D


LİDER YAYINLARI 11.SINIF EDEBİYAT CEVAPLARI SAYFA 22

SAYFA 22:
Ölçme ve Değerlendirme
1. Aşağıdaki cümlelerin bildirdiği yargılar doğru ise karşısına “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
• Tanzimat Döneminde çıkarılan ilk gazete, halka haber ve bilgi verme aracı olarak görüldüğü için
bu gazetenin adı “Tercüman-ı Ahval” olarak konmuştur. ( D)
• Edebiyatımızda, Tanzimat’la birlikte gazete çevresinde gelişen türlerden biri de mesnevidir. ( Y)
• Gazetenin edebî konulara ayrılan alt kısmına tefrika denir. (D )
2. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.
• Matbaa ve gazetenin 2300 yıl kadar önce ÇİN'de ortaya çıktığı tahmin edilmektedir.
• Gazete İTALYANCA  , jurnal ise FRANSIZCA bir kelimedir.
• 22 Ekim 1860 yılında yayın hayatına başlayan ve çıkış tarihi Tanzimat edebiyatının başlangıcı
sayılan gazete  TERCÜMAN-I AHVAL'DİR.
3.Metnin :
Yazılış amacı : Okuyucuya bilgi vermek
Konusu : Gazetenin önemi
Ana düşüncesi : .Bir devlet ve milletin ihyası gazetelerle olur.
Türü : Makale
4.Yukarıdaki metne göre Atatürk’ün basın hakkındaki düşüncelerini aşağıda boş bırakılan yere yazınız.
Atatürk'e göre basın bir ulusun genel sesidir.Basın toplumu aydınlatmada ve uyarmada, düşünce ürünlerini vermede başlı başına bir güçtür.

REKLAMLAR

REKLAM

En Popüler Roman Tahlilleri

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK YAZILAR

 
Support : roman özetleri | ŞİİR TAHLİLLERİ |
Copyright © 2011. edebiyatfatihi.net - All Rights Reserved
Template Created by Published by EDEBİYAT FATİHİ
Altyapı by Blogger
Yandex.Metrica