6 Ara 2019

Kar Musikileri Teması, İçeriği, Ahengi Sağlayan Unsurları, İmgeleri, Edebi Sanatları, Tahlili

Bu yazımızda Yahya Kemal Beyatlı'nın Kar Musikileri adlı şiirinin teması, içeriği, ahengi sağlayan unsurları, imgeleri, edebî sanatları, saf şiir anlayışının yansımaları yer alıyor.

edebiyatfatihi.net 

KAR MUSİKİLERİ
                                                           Varşova 1927
Bin yıldan uzun bir gecenin bestesidir bu.
Bin yıl sürecek zannedilen kar sesidir bu.

Bir kuytu manastırda duâlar gibi gamlı,
Yüzlerce ağızdan koro hâlinde devamlı,

Bir erganun âhengi yayılmakta derinden…
Duydumsa da zevk almadım İslâv kederinden.

Zihnim bu şehirden, bu devirden çok uzakta,
Tanbûri Cemil Bey çalıyor eski plâkta.

Birdenbire mes’ûdum işitmek hevesiyle,
Gönlüm dolu İstanbul’un en özlü sesiyle.

Sandım ki uzaklaştı yağan kar ve karanlık,
Uykumda bütün bir gece Körfez’deyim artık!
Yahya Kemal Beyatlı

5 Ara 2019

Kar Musikileri, Merdiven, Mai Deniz Şiirleri İçerik, Üslup, Anlatım Teknikleri, Söyleyici Karşılaştırması

Bu yazımızda Yahya Kemal Beyatlı'nın Kar Musikileri; Ahmet Haşim'in Merdiven ve Tevfik Fikret'in Mai Deniz şiirlerini bir tablo halinde içerik, biçim, üslup, anlatım teknikleri ve söyleyici ölçütlerine göre karşılaştırması yer alıyor... edebiyatfatihi.net

Merdiven Şiirinin Teması, Yapı Özellikleri, Ahenk Unsurları, Dil ve Üslup, Edebi Sanatları, İmgeleri, Edebi Akımlar... İncelemesi, Tahlili

Merdiven Şiirinin Teması, Yapı Özellikleri, Ahengi Sağlayan  Ögeler (ölçüsü, kafiye, redifleri, aliterasyon ve asonans...) Dil ve Üslup Özellikleri, Edebi Sanatları, İmgeleri, Edebi Akımlar... İncelemesi, Tahlili

2 Ara 2019

Destan Kahramanları Kimlerdir?

Bu yazımızda ünlü Türk ve dünya destanlarının kahramanları yer alıyor.

Nedim Şarkısının Teması, İletileri, Edebi Sanat, İmge ve Mazmunları...İncelemesi

Bu yazımızda 18. yüzyıl divan şairi Nedim'in bir şarkısının teması, iletileri, mazmun, edebi sanat ve imgeleri vb... bakımından incelemesi yer alıyor.

ŞARKI
Gerçi dil almakda hüsnün hayli isti‘dâdı var
Lîk o gîsûnun kafâdan ona çok imdâdı var
Çâresiz uşşâkın ancak nâle vü feryâdı var
El-aman bilmez nedir bir gamze-i bîdâdı var

Çeşm-i şûhundur dil-i âşıkda te'sîr eyleyen
Kâkülündür âlemi der-bend-i zencîr eyleyen
Mihr-i la‘lindir senin dünyâyı teshîr eyleyen
Sevdiğim mühr-i Süleymânın cihanda adı var

Bir perîdir gerçi ammâ yokdur insâniyyeti
Âftâbı zerre-i nâ-çîze saymaz tal‘atı
Nahl-i tûbâyı salındırmaz nihâl-i kâmeti
Gülşen-i hüsn ü cemâlin bir boyu şimşâdı var

Meclise bîgâneler geldi nice yâd olmasın
Âşıka pek çok cefâya nice mu‘tâd olmasın
Şîve fenninde o gözler nice üstâd olmasın
Gamze-i fettan gibi yanında bir üstâdı var

Her gülün şevkıyle bülbül gibi zâr olmaz Nedîm
Değme bir zülf-i girih-gîre şikâr olmaz Nedîm
Her gülistanda çü şeb-nem hâksâr olmaz Nedîm
Değme bir dil-ber beğenmez bir dil-i nakkâdı var


Nedim Divanı
Haz. Prof. Dr. Muhsin Macit

Yunus Emre İlahi İncelemesi

Bu yazımızda ilahi türünün en önemli temsilcilerinden biri olan Yunus Emre'nin "Canım kurban olsun senin yoluna" ilahisinin teması, konusu, iletileri, ahenk unsurları (kafiye-redif-ölçü) vb. incelemesi yer alıyor.

İLAHİ 

Canım kurban olsun senin yoluna,
Adı güzel, kendi güzel Muhammed,
Şefaat eyle bu kemter kuluna,
Adı güzel, kendi güzel Muhammed

Mü'min olanların çoktur cefâsı,
Ahirette olur zevk-u sefâsı,
On sekiz bin âlemin Mustafâ'sı,
Adı güzel, kendi güzel Muhammed

Yedi kat gökleri seyrân eyleyen,
Kûrsûnün üstünde cevlân eyleyen.
Mi'râcda ümmetin Hak’dan dileyen,
Adı güzel, kendi güzel Muhammed

Hazırlayan:  edebiyatfatihi.net 

28 Kas 2019

Su Kasidesi En Ayrıntılı İncelemesi

Bu yazımızda edebiyatımızın en ünlü "naat" türündeki şiirlerinden biri olan Fuzuli'nin Su Kasidesi'nin günümüz Türkçesi, beyitlerin açıklaması, içeriği (konusu, teması, açık ve örtük iletileri) yapı özellikleri (nazım biçimi, nazım türü, birim sayısı...) ahenk unsurları (kafiye, redif, ölçüsü, aliterasyon ve asonanslar, kelime ve kelime tekrarları) bağlı olduğu edebî dönem, akım, gelenek, edebi sanatlar) dil, üslup, anlatım tutumu kısacası ayrıntılı incelemesi yer alıyor.

www.edebiyatfatihi.net

Divan Şiirinde Kaside Türünde Eser Vermiş Önemli Sanatçılar ve Eserleri

Divan Şiirinde Kaside Türünde Eser Vermiş Önemli Sanatçılar ve Eserleri

Bu yazımızda divan şiirinde kaside türünde eser vermiş önemli sanatçıları ve eserleri yer alıyor.

 Divan Şiirinde Kaside Türünde Eser Vermiş Önemli Sanatçılar ve Eserleri

  • Ahmet Paşa➧ "Güneş" ve "Kerem" kasîdeleri
  • Şeyyad Hamza:  14. yüzyıl şairi olan Şeyyad Hamza;  Hz. Peygamberin vefatıyla ilgili kaleme aldığı naat türü kasideleriyle şöhret bulmuştur.
  • Baki➧ Sadrazam Ali Paşa adına yazdığı bahariye ve Mehmed Çelebi'nin övgüsüne sünbül kasidesi başta olmak üzere toplam 27 kaside yazmıştır. edebiyatfatihi.net
  • Fuzuli➧ Divanı 'nda 37 kaside olduğu bilinmektedir. Bunlar; dönemin padişahlarına, devletin ileri gelenlerine ve meşhur Bağdad Seferi'ne katılan pek çok kişiye yazdığı kasidelerdir. Söz konusu kasidelerin içinde en meşhur olanları ise; sabii, olur, hançer, Hz. Peygamberin övgüsüne sunduğu su ve Kanuni Sultan Süleyman'a yazdığı gül redifli kasideleridir.
  • Hayali Bey➧ 27 adet kasidesi vardır. 
  •  Nev'i➧  Kasidenin Türk edebiyatında gelişmesine büyük katkısı olan 16. yüzyıl divan şairlerinden Nev'i'nin Divanı'nda yaklaşık 50 kaside vardır. 
  • Nef'î➧ Tam bir kaside üstadıdır. 59 kaside söyleyen Nef''i' nin meşhur kasidelerinin başında, Sadrazam Murad· Paşa'ya sunduğu "olur" redifli kasidesi; Sultan Murad'a yazdığı Bahariye'si;  Sultan Osman'nın Lehistan Seferi'ne söylediği "Aferin ey rüzgarun şeh-süvar-ı safderi 'Arşa as şimden geru tiğ-i süreyya-cevheri" matlalı kasidesi; Sultan Ahmed'i medh ettiği ve Edirne'nin kışını anlatan şita'iyyesinin yanı sıra IV. Murad'ın Ağa Alacası adlı atını abartılı bir şekilde övdüğü kaside-i rahşiyyesi de vardır.
  • Naili➧ Divanı'nda 35 kasidesi vardır. 
  • Nedim➧ Bütün şiirlerini topladığı Divan'ı beş kez basılmıştır. Divanı'nın son baskısında yer alan 38 kasidenin çoğunu dönemin padişahı Sultan m. Ahmed'e, Sadrazam Şehid Ali Paşa ve Damad İbrahim Paşa'ya sunmuştur. 183 kasidesi vardır. 
www.edebiyatfatihi.net
Edebiyat yazılılarında başarınızı artırın, kanalımıza abone olun!