SPONSORLU BAĞLANTI

YEPYENİ KİTAPLAR, YEPYENİ CEVAPLAR İÇİN SINIFINIZA TIKLAYIN...

...

10.SINIF DİL VE ANLATIM ÖĞÜN CEVAPLARI SAYFA 63

Written By edebiyat fatihi on 21 Eki 2014 | 21.10.14

Sayfa 63
1. Başlık, metinde işlenen temanın sınırlandırılmış ve somutlaştırılmış göstergesidir. Siz de  metne uygun bir başlık bulunuz.

ALACA POSTLU SIRTLAN

10. sınıf öğün yayınları dil ve anlatım kitabı cevapları sayfa 62

10. sınıf öğün yayınları dil ve anlatım kitabı cevapları sayfa 62

Sayfa 62

1. Aşağıdaki tabloyu, “Oğlumuz” adlı metne göre doldurunuz.

Metnin Teması
EVLAT SEVGİSİ

10.sınıf dil ve anlatım Öğün Cevapları sayfa 60

Sayfa 60
6. a. Aşağıdaki I. sütunda iletişim ögeleri, II. sütunda bunların tanımları, III. sütunda ise iletişim
ögeleriyle ilgili sorular verilmiştir. IV. sütuna III. sütundaki soruların cevaplarını siz yazınız.

Gönderici:  CEVAP: gönderemez .. ileti ancak göndericinin bilgisi ile sınırlandırılabilir
Alıcı: CEVAP:  Anlayamaz.. iletişimde kanal unsuru olmadan anlaşma sağlanamaz
İleti . CEVAP: olunamaz. çünkü iletinin sınırları ile algılanan bilgi sınırları paraleldir
Kanal. CEVAP: anlatılamaz.. hangi kanal kullanıldı ise sadece o kanalın imkanları ile anlatım sınırlıdır
Bağlam CEVAP: yazılamaz. diğer anlamlar olmadan edebi metin ortaya çıkmaz
Dönüt CEVAP: edemez. dönüt ancak iletinin kendisi kadar olabilir

10. sınıf öğün yayınları dil ve anlatım kitabı cevapları sayfa 59

10. sınıf öğün yayınları dil ve anlatım kitabı cevapları 
sayfa 59
3. Yukarıdaki haritaların hangisinden şehirlerimizin sınır komşuları hakkında daha kesin fikir sahibi
olunabilir? Niçin?
Alttaki haritadan daha kesin bilgiler elde ederiz. Çünkü bu harita bu amaçla yapılmıştır.

10.SINIF DİL VE ANLATIM ÖĞÜN CEVAPLARI SAYFA 58

Sayfa 58
Araştırma
Deneme, makale, fıkra vb. edebî türlerde temanın nasıl sınırlandırılıp konu hâline getirildiğini araştırarak araştırma sonuçlarını sınışa paylaşınız.
ilk adımda tema, amaç ve hedef kitle doğrultusunda konuya dönüştürülerek sınırlandırılır.bunun dışında bağlam, kişi, zaman, ifade ve anlatma biçimiyle sınırlandırılır.

11.SINIF EDEBİYAT CEVAPLARI SAYFA 51

SAYFA 51
14. “Şair Evlenmesi” adlı metinde anlatılanların günümüzde yaşanması mümkün müdür? Düşüncelerinizi sebepleriyle birlikte açıklayınız.

Görücü usulüyle evlilik bugün de varlığını sürdürmektedir, fakat eskiye oranla görücü usulüyle evlilik daha da azalmıştır; ama metinde anlatılan olayların bir benzerinin yaşanması çok da mümkün gözükmüyor.

15. Metnin dil ve anlatım özelliklerini maddeler hâlinde aşağıdaki tabloya yazınız.

Dil ve anlatım özellikleri
Metinde genelde sade ve anlaşılır bir dil kullanılmıştır. Ayrıca o zamanın yöresel  konuşma dilinden de faydanılmıştır. . Anlatım özelliklerine gelince, şair o zamanın en önemli sorunlarından biri olan görücü usulüyle evlenmeyi en anlaşılır şekilde anlatmıştır. Ayrıca eserin anlatımı oldukça akıcıdır.

OSMANLI TÜRKÇESİ DERS KİTABI ANINDA İNDİRİN

Written By edebiyat fatihi on 20 Eki 2014 | 20.10.14

Bu yıl 10.sınıflarda okutulan Osmanlı Türkçesi ders kitabını aşağıdaki bağlantıdan anında indirebilirsiniz...

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK EDEBİYATI SLAYT (anında indirin)

İslamiyet öncesi Türk edebiyatı konusuyla ilgili Mustafa Şahin tarafından  hazırlanmış slaytı anında indirebilirsiniz...TIKLAYINIZ...

9.SINIF EDEBİYAT EKOYAY CEVAPLARI SAYFA 62

SAYFA 62
1.      “Her Şey Yerli Yerinde” adlı şiirde gerçek anlamları dışında yeni anlamlar kazanmış kelimeleri bularak bunların altlarını çiziniz. Kelimelere gerçek anlamları dışında yeni anlamlar yükleme­nin dilimize kazandırdıklarını açıklayınız.

9.SINIF EDEBİYAT CEVAPLARI SAYFA 61

SAYFA 61
5-“Sen Varsın” ve “Koşuk” adlı metinler ile Bâkî’nin “Gazel”indeki ses ve ritim unsurlarını bu­lup defterinize yazınız. Farklı dönemlere ait bu metinlerde ki ses ve ritim anlayışlarını karşılaştıra­rak şiirlerin ya zıldıkları dönemde hâkim olan ses ve ritim anlayışlarını belirleyiniz.

12.SINIF EDEBİYAT CEVAPLARI SAYFA 68

Anlama-Yorumlama
1. 1920-1940 yılları arasındaki toplumcu gerçekçi şiirlerde işlenen temaların günümüz Türk şiirinde de
ele alınıp alınmadığını sözlü olarak ifade ediniz.
Bahsedilen dönemde işlenen toplumcu temalar günümüz Türk şiirinde tamamen terk edilmese bile oldukça az görülmektedir.
2. Serbest nazım, şaire hangi ifade kolaylıkları sunmaktadır? Anlatınız.
Serbest nazım şiiri uyak ve ölçü gibi kısıtlayıcı unsurlardan kurtarmış ve şiirin ifade gücünü artırmıştır. Böylece şairler  düşünce ve duygularını dah rahat ifade edebilmiştir.
3. Şiirde söylev üslubunun sağladığı avantajlar ve olumsuz durumlar konusundaki düşüncelerinizi sözlü olarak anlatınız.
Söylev üslubu şiire samimiyet havasını getirmektedir ve böylece okuyucuyu şiirin anlamı ve duygusu içine rahatça çekebilmektedir. Ayrıca bu üslupla birlikte şiirler tok ve güçlü bir anlatıma kavuşmakta, böylece şiirin etkileyicilği artmaktadır.

4. Nâzım Hikmet’in toplumcu gerçekçi şiir içindeki konumu hakkında neler söylenebilir? Anlatınız.
Nazım Hikmet toplumcu gerçekçi şiirin edebiyatımızdaki lokomotifidir. Serbest nazım onunla birlikte edebiyatımıza girmiş ve yaygınlaşmıştır. Ercüment Behzat Lav, İlhami Bekir Tez gibi şairleri etkileyerek onlarla birlikte toplumcu gerçekçi şiir akımını oluşturmuştur. Yani Nazım Hikmet hem biçim hem içerik anlamında hem de ideolojik anlamda toplumcu gerçekçi şiire yön vermiştir.

5. Günümüzde toplumcu şiir hangi noktada bulunmaktadır? Açıklayınız.
Toplumcu şiir günümüzde zayıflamış bulunmaktadır. Özellikle 1980'den sonra etkisini siyasi şartlar dolayısıyla epeyce kaybetmiş ve yerini bireysel temalar içeren şiirlere bırakmıştır.

Ölçme ve Değerlendirme
1. Aşağıdaki ifadeler doğru ise cümlelerin başında yer alan kutulara “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
Toplumcu gerçekçi şiirin temelinde Marksist ideoloji yer almaktadır. ( D )
Toplumcu gerçekçi şiirde iç sıkıntısı, bireysel yabancılaşma ve yalnızlık konuları işlenir. ( Y )
Serbest nazımda herhangi bir ölçüye (aruz-hece) bağlı kalmak zorunluluğu yoktur. ( D )
Serbest nazım ve toplumcu şiir arasında çok yakın bir ilişki bulunur. ( D )
Toplumcu şiirle öz şiir arasındaki temel fark, mısra yapılarıdır. ( Y )

2. Aşağıdaki ifadelerde boş bırakılan yerleri uygun sözcüklerle tamamlayınız.
a. Türk edebiyatında NAZIM HİKMET toplumcu gerçekçi şiirin öncüsü kabul edilmiştir.
b. Türk edebiyatında serbest müstezadın ilk örneğini TEVFİK FİKRET vermiştir.
c. Serbest müstezadın ölçüsüz yazılmış biçimi SERBEST NAZIMDIR.

3. Aşağıdakilerden hangisi toplumcu gerçekçi şairlerden değildir?
 A. Rıfat Ilgaz B. Ahmet Ârif C. Nâzım Hikmet Ran
D. Attilâ İlhan E. Yahya Kemal Beyatlı

4. Aşağıdakilerden hangisi toplumcu gerçekçi şiirin en çok ele aldığı temalardandır?
A. Bireysel sıkıntılar B. Aşk C. Sınıf farklılıkları
D. Ölüm E. Tabiat

5. Aşağıdakilerden hangisi Nazım Hikmet RAN’a ait bir eser değildir?
A. Memleketimden İnsan Manzaraları B. 835 Satır C. Gece Gelen Telgraf
D. Sesini Kaybeden Şehir E. Üsküdar’da Sabah Oldu


12.SINIF EDEBİYAT MEVSİM YAYINLARI 67.SAYFA CEVAPLARI

SAYFA 67
6. Millî Mücadele yıllarında direniş ruhunu uyandırmak için kalabalık kitlelere yapılan seslenişlerin söylev üslubunu canlı tuttuğu bilinen bir gerçektir. Cumhuriyet Döneminde de şairlerin söylev üslubunu sosyal meselelerin ifadesinde bir araç olarak kullanmaları onlara ne gibi kolaylıklar sağlamıştır? Anlatınız.

10. sınıf Nova Yayınları edebiyat kitabı cevapları sayfa 55

Written By edebiyat fatihi on 19 Eki 2014 | 19.10.14

10. sınıf nova yayınları edebiyat kitabı cevapları 
sayfa 55

1. Okuduğunuz metinden hareketle İslamiyet Öncesi Dönemin sözlü edebiyatı gibi yazılı edebiyatının da eski Türklerin dil, anlatım, tema, duyuş ve zevk bakımından özelliklerini nasıl yansıttığını tartışınız. Ulaştığınız sonuçları sözlü olarak ifade ediniz.
Edebi ürünler toplumun ve sanatçının aynasıdır. Bu metinler de eski Türklerin özelliklerini yansıtmaktadır.  Örneğin metinde bir liderin ülkesi için yaptıkları vardır. Kabaca milli konular işlenmiştir. Türklerin en temel özelliğidir milliyetçilik. Bu özellikler metne de en doğal şekli ile yansımıştır.

10.SINIF EDEBİYAT NOVA YAYINLARI CEVAPLARI sayfa 53

10. sınıf nova yayınları edebiyat kitabı cevapları 
sayfa 53
HAZIRLIK
1. Yazının icadı ile dil ve kültür arasında nasıl bir ilişki vardır? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Yazının icadı tüm dünya tarihi için en önemli olaylardan biridir. Toplumun ortya koyduğu kültür dil öğesi ile saklanır ve geleceğe taşınır. bolcevap.blogspot.com Dil kültürü geçmişten günümüze taşıyan bir araçtır. Sözlü olarak doğan dilin yazılı olarak kullanılmaya başlanması ile Toplumlar yaşayışlarını kültürlerini ve dil ürünlerini bir sonraki çağa/döneme/geleceğe daha sağlam bir şekilde ulaştırmışlardır. Sözlü olarak taşınan her ürün zamanla değişime veya bozulmaya maruz kalır. Ancak yazı, ürünlerin daha kalıcı olmasını sağlar ve değişmeye bozulmaya karşı ürünleri korur.

11. sınıf Yıldırım Yayınları dil ve anlatım kitabı cevapları sayfa 45

11. sınıf yıldırım yayınları dil ve anlatım kitabı cevapları 
sayfa 45
1. Aşağıdaki yargılar doğ ru ise ayraçla gösterilen yerlere “D”, yan lış ise “Y” yazınız.
(D ) Günlükler, samimi bir dille tarafsız olarak yazılır.
(Y ) Günlüklerde tarih atma zorunluluğu yoktur.
(D ) Günlüklerin günü gününe yazılması zorunludur.
( D) Günlüğün divan edebiyatındaki karşılığı “ruzname”dir.
2. Aşğı daki cüm le ler de boş bırakılan yerleri uy gun bi çim de dol du ru nuz.
• Olayların, duyguların, düşünce ve izlenimlerin günü gününe kaleme alındığı metinlere........GÜNLÜK...... denir.
• Ünlü sanatçıların günlükleri ......EDEBİ ESER......... niteliğindedir.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

REKLAMLAR

SPONSORLU BAĞLANTI

 
Support : roman özetleri | ŞİİR TAHLİLLERİ |
Copyright © 2011. edebiyat fatihi - All Rights Reserved
Template Created by Published by EDEBİYAT FATİHİ
Altyapı by Blogger
Yandex.Metrica