SPONSORLU BAĞLANTI

YEPYENİ KİTAPLAR, YEPYENİ CEVAPLAR İÇİN SINIFINIZA TIKLAYIN...

...

SON ÇIRPINIŞLAR :D

Written By edebiyat fatihi on 1 Eki 2014 | 1.10.14


KENDİ GÖK KUBBEMİZ ŞİİR KİTABININ İNCELEMESİ DEĞERLENDİRMELER GENEL BİLGİLER...

YAHYA KEMAL BEYATLI-KENDİ GÖKKUBBEMİZ
Kendi Gök Kubbemiz ilk basımı 1961 yılında yapılan kitaptaki 81 şiir, üç bölümde sunuluyor. 
“Kendi Gök Kubbemiz”, 
“Yol Düşüncesi” 
“Vuslat”.

11.SINIF EDEBİYAT LİDER YAYINLARI CEVAPLARI SAYFA 39

SAYFA 39
1. Metinde geçen olayları defterinize yazarak metnin olay örgüsünü belirleyiniz. Olay örgüsünün yaşanmadığı, yaşandığı düşünülen ya da hayal edilen bir olaydan yola çıkılarak düzenlendiğini söyleyebilir misiniz? Niçin?
CEVAPLAR BURADA OLACAK...TAKİPTE KALIN...
2. Olay örgüsünü oluşturan olaylar nerede ve hangi dönemde geçmektedir?
3. Annesi Zehra Hanım, babası Asaf Paşa ve amcası Münevver Bey’in Celal Bey’e karşı tutum ve davranışlarından yola çıkarak romandaki temel çatışmayı söyleyiniz.
4. Celal Bey, Dilber, Asaf Paşa, Zehra Hanım, Münevver Bey’in kişisel özelliklerini aşağıdaki tabloya yazınız.
Kişiler Kişisel Özellikleri
Celal Bey
Dilber
Asaf Paşa
Zehra Hanım
Münevver Bey
5. Metnin ana düşüncesini belirtiniz.
6. Metindeki anlatıcının bakış açısı nedir? Metinde yazarın duygu ve düşüncelerini açıkça ortaya
koyduğu bölümleri gösteriniz.
7. Metin kişilerinin karakter mi yoksa tip mi olduklarını belirleyerek karşılarındaki kutucuğa işaretleyiniz.

Kişiler                         Karakter   Tip
Celal Bey                              
Dilber 
Asaf Paşa 
Zehra Hanım 
Münevver Bey

CEVAPLAR BURADA OLACAK...TAKİPTE KALIN...

11.SINIF EDEBİYATl LİDER YAYINLARI CEVAPLARI SAYFA 36

4.a. Anlatmaya Bağlı Edebî Metinler (Roman)
Hazırlık Çalışması
1. Etkinlik: Tanzimat Döneminde Batı edebiyatının etkisiyle edebiyatımıza giren anlatmaya bağlı edebî türleri aşağıdaki tablo üzerine yazınız.
sorunun cevabı için TIKLAYINIZ

1. Sanatçıların halkı eğitmek gibi bir görevleri var mıdır? Düşüncelerinizi sebepleriyle birlikte açıklayınız.
Sorunun cevabı kişiden kişiye değişse de bence  sanatçıların böyle bir görevleri olmalı...Çünkü sanatçı içinden çıktığı toplumun bir aynasıdır,duyarlılığını, gözlem ve yeteneklerini toplumu eğitmek için de kullanmalı...
2. Siz yazar olsaydınız eserlerinizde günümüz insanını eğitmek için hangi konuları işlerdiniz?
Yorum sizin...
Metni İnceleme


TÜRK DESTANLARINDAKİ MİTLER SLAYTI...ANINDA İNDİRİN...

TÜRK DESTANLARINDAKİ MİTLER, MOTİFLER:
1-Kök-Böri: Totem devri yaşayan Türklerin totemi bozkurt, destanlarda hayat ve savaş gücünü temsil eder. Bozkurt, destanlarda Tanrı kurt ,anne kurt, ordular önünde yürüyen kumandan olarak geçer.Türkler bozkurta önce Tanrı diye tapmışlar, sonra kendilerinin bozkurt soyundan geldiklerine, böylelikle birer bozkurt olduklarına inanmışlardır.
2-Işık: Bu motif destanların kuruluşunda kutsiyetten kaynaklanan hayat verici bir özelliğe sahiptir.Destanların büyük kahramanları; bu kahramanlara kadınlık ve mukaddes Türk çocuklarına annelik yapan kadınlar ilahî bir ışıktan doğarlar.Şamanist inanca göre yerden on yedi kat göğe doğru gittikçe aydınlanan bir nur âlemi vardır ki bunun on yedinci katında bütün göz kamaştırıcı ışığıyla Türk Tanrısı oturur.Yeryüzünde iyilik yapan ruhlar da bir kuş şeklinde bu nur âlemine uçarlar.
SLAYTI GÖRMEK VE ANINDA İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

11.SINIF EDEBİYAT LİDER YAYINLARI CEVAPLARI SAYFA 34 (ilk kez ve sadece burada)

SAYFA 34:
Anlama ve Yorumlama
1. “Gazel”, “Hürriyet Kasidesi” ve “Tecelli yahut Teselli” adlı metinlerin uyaklanış biçimleri, nazım birimleri ve ölçüleri bu metinlerin edebiyatımızdaki hangi geleneklerle ilişkili olduklarını göstermektedir? (Bu soruyu cevaplandırırken 9. sınıf Türk Edebiyatı dersinin 2. ünitesinde öğrendiğiniz şiir inceleme yöntemiyle ilgili bilgilerden yararlanınız.)
Divan edebiyatı geleneğiyle
10. Etkinlik: 
Üç gruba ayrılınız. Ziya Paşa’nın bir gazeli ile Divan edebiyatından bir gazeli (birincigrup), Namık Kemal’in kasidesi ile Divan edebiyatından bir kasideyi (ikinci grup), Abdülhak Hamit Tarhan’ın şiiri ile Divan edebiyatından bir gazel ve kasideyi (üçüncü grup) aşağıda verilen ölçütlere göre karşılaştırınız. Karşılaştırma sonuçlarını defterinize yazınız.
1.GRUP:
ZİYA PAŞANIN KİTAPTAKİ GAZELİYLE FUZULİNİN BİR GAZELİNİ KARŞILAŞTIRALIM:(fuzulinin gazeli için tıklayınız...)
• Konu: Zamandaki olumsuzluklar,        şairin sevgilisine duyduğu aşk
• Nazım birimi: beyit                                 beyit
• Uyak düzeni: aa/ba/ca/da/ea                 aa/ba/ca/da/ea
• Tema: Zamandan şikayet                      Aşk
• Dil: Fuzulinin gazeline  göre                Arapça,Farsça kelimelerle yüklü ağır ve sanatlı  daha sade bir dil                                     bir dil

2.GRUP:
NAMIK KEMAL'İN HÜRRİYET KASİDESİ İLE NEF'İ'NİN KASİDESİNİN  KARŞILAŞTIRMASI
• Konu: Hürriyet sevgisi,                         Sultan Murat'a Hana övgü
• Nazım birimi: beyit                                 beyit
• Uyak düzeni: aa/ba/ca/da/ea                 aa/ba/ca/da/ea
Tema: Hürriyet                                       Padişaha Övgü
• Dil: Nef'inin kasidesine göre                Arapça,Farsça kelimelerle yüklü ağır ve sanatlı bir dil
daha sade bir dil 

ABDULHAMİD'İN TECELLİ YAHUT TESELLİ ŞİİRİYLE SU KASİDESİNİ (tıklayınız.) KARŞILAŞTIRALIM...
• Konu: ÖLÜM GERÇEĞİ ,                        Peygamberimize duyulan büyük övgü ve sevgi
• Nazım birimi: beyit                                 beyit
• Uyak düzeni: aa/ba/ca/da/ea                 aa/ba/ca/da/ea
• Tema: ölüm                                             Peygambere övgü 
• Dil: Fuzuli'nin kasidesine göre                Arapça,Farsça kelimelerle yüklü ağır                                                                                   ve sanatlı bir dil
daha sade bir dil 


2. Ziya Paşa’nın “Gazel”inde, Namık Kemal’in ise “Hürriyet Kasidesi”nde dile getirdiği hangi olumsuzluklar, Atatürk’ün çağdaşlık ve uygarlıkla ilgili yaptığı yeniliklerle ortadan kaldırılmıştır? Açıklayınız.
Avrupa ülkelerine göre geri kalmışlık, bireysel ve toplumsal özgürlüğün kısıtlanması gibi olumsuzluklar....

Ölçme ve Değerlendirme
1. Aşağıda adları verilen metinlerin konularına göre (lirik, didaktik, satirik, epik, pastoral) hangi şiir türüne ait olduğunu karşısına yazınız.
• Gazel (Ziya Paşa) : SATİRİK 
• Hürriyet Kasidesi (Namık Kemal) : SATİRİK,LİRİK
• Tecelli yahut Teselli (Abdülhak Hamit Tarhan) : .LİRİK.
2. Ziya Paşa’yla ilgili aşağıdaki yargılardan doğru olanların karşısına “D”, yanlış olanların karşısına “Y” yazınız.
• Eski şiir biçimlerine bağlı kalmıştır. ( D)
• Yer yer nükteli ve hicivli anlatımlara da başvurmuştur. (D )
• Öğüt verici ve ders verici didaktik bir şiir tarzı vardır. ( D)
• Romanları şiirlerine göre daha başarılıdır. (Y )

3. Aşağıdakilerden hangisi Namık Kemal için söylenemez?
A) İlk tarihî romanımız olan Cezmi’yi yazmıştır.
B) Sanatkârane bir üslubu vardır.
C) Eserlerinde toplumla ilgili konulara değinmiştir.
D) “Sanat sanat içindir” anlayışına bağlı kalmıştır.
E)” Vatan, hürriyet, adalet” gibi kavramları Türk şiirinde ilk kez o kullanmıştır.

11.SINIF EDEBİYAT LİDER YAYINLARI CEVAPLARI SAYFA 35 (ilk kez ve sadece burada)

SAYFA 35
Yukarıdaki metinden Abdülhak Hamit Tarhan ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Yerleşik nazım kurallarına uymamıştır.
B) Şiirin konusunu genişletmiştir.
C) Batı edebiyatının etkilerine karşı durmuştur.
D) Edebiyatımızda yeni şiir türlerinin oluşmasına katkıda bulunmuştur.
E) Edebiyatta yeniliklere açık bir kişiliğe sahiptir.
5. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.
• Tanzimat edebiyatının ilk şairleri, ZİYA PAŞA  ve NAMIK KEMAL'dir.
• Tanzimat edebiyatının ilk temsilcileri  "SANAT TOPLUM İÇİNDİR" anlayışıyla eser
vermişlerdir.

11. SINIFTA OKUNMASI GEREKEN ESERLER ve İNCELEMELERİ

MEHMET AKİF ERSOY SAFAHAT HAKKINDA GENEL BİLGİLER...

Safahat 
SAFAHAT 1.Evreler, safhalar.2.Hayatın değişik yüzleri, görünümleri anlamlarına gelir.Mehmet Akif'in temel eseri "Safahat" 7 kitaptan oluşur. Birinci kitap olan 1911 tarihli "Safahat"ta, Osmanlı toplumunun meşrutiyet yıllarındaki durumu anlatılır. "Süleymaniye Kürsüsünde" isimli 1912 tarihli ikinci kitapta, Osmanlı aydınlarının halkla ilişkisi dile getirilir. 1913 tarihli "Hakkın Sesleri" adlı bölümde, eski dinsel-didaktik Türk yapıtlarında olduğu gibi her şiirin başında bir ayet yer alır. Bu ayetler günün siyasal ve toplumsal olaylarının yorumuna ışık tutar. 1914 tarihli ve "Fatih Kürsüsünde" adlı dördüncü bölümde, yeni kuşaklara çalışma ve mücadele ruhu kazandırmak isteyen düşünceler yer alır. 1917 tarihli "Hatıralar" bölümünde 1'inci Dünya Savaşı sırasında yazılmış şiirler bulunur. Her birinin başına bir hadis konular bu şiirlerde "İslam Birliği" ülküsü vurgulanır. 1924 tarihli "Asım" ismindeki 6'ncı bölümde 1'inci Dünya Savaşı günlerinden tablolar çizilir. 1933 tarihli 7'nci bölüm olan "Gölgeler"de dinsel konulu şiirler ve dörtlükler yer alır. 

10.SINIF EDEBİYAT NOVA YAYINLARI CEVAPLARI SAYFA 39

Written By edebiyat fatihi on 30 Eyl 2014 | 30.9.14

10. sınıf nova yayınları edebiyat kitabı cevapları sayfa 3
SAYFA 39

1. Okuduğunuz şiirdeki tabiat tasvirlerini tespit ediniz. Bu tasvirlere geniş yer verilmesinin nedenlerini yorumlayınız.
cevaplar burada olacak...takipte kalınız...
2. a) İki grup oluşturarak şiirin veznini ve duraklarını gösteriniz. Bunların ahenge katkısını tartışınız.
Ulaştığınız sonuçları sözlü olarak ifade ediniz.
b) Şiirin kafiye şemasını gösteriniz.
3. Şiirde “Ağdı bulıt kükreyü / Yağmur tolı sekriyü” mısralarındaki “kükreyü: kükreyerek, sekriyü:
titreye titreye, koşa koşa” anlamlarına gelir. Bulutun kükreyerek yükselmesi, yağmur ve dolunun koşuşturması
insana ait özelliklerle şiirde bir hareketliliği resmeder. Bu edebî sanatın adını belirtiniz. Şiirde
başvurulan diğer edebî sanatları bulup bunların şiire katkısını açıklayınız.
4. Son bendin ilk iki mısrasında kafiyeyi sağlayan “tirildi” kelimeleridir. Sözcüklerin ilki canlanmak, ikincisi toplanmak anlamına gelir. Sizce şair burada hangi edebî sanata yer vermiştir?

10.SINIF EDEBİYAT NOVA YAYINCILIK CEVAPLARI SAYFA 38

10. sınıf nova yayınları edebiyat kitabı cevapları sayfa 38
SAYFA 38
1. Okuduğunuz bir şiirin hangi yönleri sizi daha fazla etkiler? Açıklayınız.
CEVAPLAR BURADA OLACAK...TAKİPTE KALINIZ...
2. Acılarınızı, sevinçlerinizi ve heyecanlarınızı nasıl dile getirmek istersiniz? Nedenini açıklayınız.
3. Önceki ünitelerde edindiğiniz bilgilerden yararlanarak atlı-göçebe hayatın özellikleri hakkındaki birikiminizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
 “Nesnel gerçeklik” kavramı hakkında yaptığınız araştırmaları da dikkate alarak bu üç şiirin aynı nesnel gerçeklikten (baharın gelişi) hareket ettiğini söyleyebliir misiniz? Açıklayınız.

5. Şiirlerin nazım birimleri hakkında neler söyleyebilirsiniz? Açıklayınız.

11.SINIF DİL VE ANLATIM YILDIRIM YAYINLARI CEVAPLARI SAYFA 30

11. sınıf yıldırım yayınları dil ve anlatım kitabı cevapları sayfa 30
SAYFA 30
1. Okuduğunuz mektup ile incelediğiniz diğer iki mektubun yazılış amaçları aynı mıdır? Aralarında ne gibi benzerlik ve farklılıkların olduğunu sözlü olarak ifade ediniz.
2. a. İncelediğiniz mektuplarda dilin hangi işlevde kullanıldığını belirleyip mektuplardaki dil ve cümle yapısının özeliklerini açıklayınız.
b. Bu özelliklerden hareketle mektuplarda, gönderici-alıcı ilişkisi yanında, konunun da metnin üslubunu belirlemede etkisinin olup olmadığını tartışınız. Ulaştığınız sonuçları sözlü olarak ifade ediniz.
3. Okuduğunuz mektup örneklerini ko nu la rı ve gön de ri ci-alı cı iliş ki le ri ba kı mın dan kar şı laş tı rı nız. Ne gibi benzerlik ve farklılıkların olduğunu sözlü olarak ifade ediniz.
4. Okuduğunuz mektuptaki sayfa düzeni ile hitap ve ifade tarzına ait özellikleri belirleyiniz.
5. İncelediğiniz metinlerden hareketle özel mektuplarda kullanılan dilin karşılıklı konuşmalardan farklılıklarını
tartışınız. Ulaştığınız sonuçları tahtaya yazınız.
6. İncelediğiniz örneklerden yola çıkarak mektupların sonuç kısımlarında nelerin yazılması gerektiğini
ve sonuç bölümünün mektuptaki önemini sözlü olarak belirtiniz.
7. Metinde anlatım bozukluğu olan cümlelerin olup olmadığını tespit edip anlatımı bozuk olan cümleler varsa bunların doğru kullanımlarını, nedenleriyle birlikte defterinize yazınız...

CEVAPLAR BURADA OLACAK...TAKİPTE KALIN...

REKLAMLAR

SPONSORLU BAĞLANTI

 
Support : roman özetleri | ŞİİR TAHLİLLERİ |
Copyright © 2011. edebiyat fatihi - All Rights Reserved
Template Created by Published by EDEBİYAT FATİHİ
Altyapı by Blogger
Yandex.Metrica