SAYFA 42-55 ARASI CEVAPLARI
OLAY ÇEVRESİNDE OLUŞAN METİNLER
SAYFA 47
1.etkinlik:
a)Oğuz Kağan’ın “yüzü gök”, “ağzı ateş (gibi) kızıl”, “gözleri elâ” , “kaşları kara”  ve “perilerden güzeldi, ayakları öküz ayağı gibi; beli kurt beli gibi; omuzları samur omuzu gibi; göğsü ayı göğsü gibi idi....”


b) Anasını sütünü bir kere emer
-Çiğ et,çorba ve şarap ister
-Dile gelir.
-Kırk gün sonra büyür yürür ve oynar
-at sürüleri güder,ata biner av avlar
Kimsenin yaklaşamadığı gergedanı Oğuz Kağan'ın öldürmesi ona hanlık ünvanı verilmesini sağlamıştır.

ç) Bu destan Oğuz Kağan etrafındaki çekirdek çekirdekliğin halk arasında olağanüstülükler kazandırılıp kuşaktan kuşağa aktarılması sonucu oluşmuştur.
SAYFA 48:
B) Destanlar da diğer metinler gibi kurmacadır. Kahramanları tarihsel açıdan yaşamış olsa da abartılı şekilde anlatıldığı için kurmaca yapıya sahiptir.


b) Olay örgüsü yer yer olağanüstülükler göstermektedir.
c) Oğuz Kağan Destanı  Hun hükümdarı Mete Han’ın zamanında geçmektedir.
ç) Zaman olarak “bu çağ” kavramı geçmektedir. Belli bir tarih ve dönem adı geçmemektedir. Sadece zamanı ifade eden sabah olunca, sabah, biraz sonra gibi zaman ifade eden kavramlar geçmektedir.
d) Kişiler;
Ay Kağan:Oğuz Kağan'ın annesi.
Göğün ve yerin kızları:Oğuz Kağan'ın eşleri.
Gün,Ay,Yıldız;Gök,Dağ,Deniz;Oğuz Kağan'ın çocukları.
Altun Kağan:Oğuz Kağan'ın hükümdarlık ilanından sonra ona bağlılığını bildiren kağan.
Urum Kağan:Oğuz Kağan'a itaat etmeyen ve onunla savaşıp yenilen kağan.
Uruz Bey:Urum Kağan'ın kardeşi.
4.etkinlik:
Metinde belli mekân tasviri yapılmamış. Orman ismi zikredilmiştir. Gün doğusu ve gün Batısı isimleri yer ismi olarak kullanılmıştır.
Mekanın anlatımı:
Bu çağda! Bu yerde!

Bir büyük orman vardı, Oğuz yurdundan içre,

Ne nehir, ne ırmaklar akardı bu orman içre.

Ne çok av hayvanları, ormanda yaşar idi,

Ne çok av kuşları da üstünde uçar idi!

Ormanda yaşar idi, çok büyük bir gergedan,.

Sabah olunca gördü, kendinden büyükleri,

Çağırtarak getirtti, kendinden küçükleri.

 "Gün, Ay ve Yıldız sizler, gidin gün doğusuna,

Gök, Dağ ve Deniz siz de gidin gün batısına!

b) Mekânlar destanın içeriğine uygun olarak seçilmiştir.
1) Oğuz Kağan’ın bir anda büyümesi
Gökten ışıkla inen kadınla ve ağaç kavuğundaki kadınla evlenmesi
Bir anda çocuklarının olması
Geldi ana göğsüne, aldı emdi sütünü,
İstemedi bir daha, içmek kendi sütünü
pişmemiş etler ister, aş, yemek ister oldu!
Ansızın dile geldi, söyler, konuşur oldu!
Kırk gün geçtikten sonra, yürür oynaşır oldu!
……………
Oğuz Kağan bir yerde, Tanrı'ya yalvarırken:
Karanlık bastı birden, bir ışık düştü gökten!
Öyle bir ışık indi, parlak aydan, güneşten!
Oğuz Kağan yürüdü, yakınına ışığın,
Oturduğunu gördü, ortasında bir kızın!
Bir ben vardı başında, ateş gibi ışığı,
Çok güzel bir kızdı bu, sanki Kutup Yıldızı!
Öyle güzel bir kız ki gülse gök güledurur!
Kız ağlamak istese, gök de ağlayadurur!
Oğuz kızı görünce, aklı gitti beyninden
Kıza vuruldu birden, sevdi kızı gönülden

2) Oğuz Kağan Destanı’nın teması: Kahramanlık
Tarihle İlişkisi: İslamiyet öncesi Türkler savaşçı bir millet oldukları için işlenin tema ile tarih arasında bir ilişki vardır.
İnsanlıkla İlişkisi: Oğuz Kağan’ın Türk beylerini bir araya toplayarak onlara fikir danışması, oğullarını eğitmesi destanın gerçekle olan ilişkileridir. Oğuz Kağanın bu davranışı insani olan davranışlardır.  Tema kahramanlık olduğu için insani ilişkilerin iyi olması savaşların kazanılmasında önemli bir unsurdur.
Mitoloji ile ilişkisi: Oğuz Kağan destanında kadın, ağaç, ışık, rüya, ok-yay, uluğtürk gibi birçok mitojik öge vardır. Bu yönden destan mitoloji ile yakından ilişkisi vardır.
Hayatla ilişkisi: Oğuz Kağan destanı hayatın içinde olan bir destandır. Bir aile yaşamı vardır. Bu yönüyle hayatla ilişki içindedir.
5.etkinlik:Kendiniz yapınız.

3a) Destan anlatıcısı  metinde olan bütün olayları bilen bir kişiliktir. Biz buna tanrısal bakış açısı diyoruz. Her şeyin beraber yapıldığı, ortak kültür değerleri olan bir topluma anlatılmıştır. Nasihat olsun diye anlatılmıştır.


SAYFA 50:

REKLAMLAR
Ç) Destandaki kelimeler destanın içeriğine uygun olarak seçilmiştir. Cümleler kısa ve özdür. Konuşma havasında bir anlatımı vardır.
D) Destan dilinin oluşumunu ve destan dilindeki mitolojik ögelerin, dinî törenlerin, musikinin
ve hayatla mücadelenin etkilerini inceleyiniz. İnceleme sonuçlarını defterinize yazınız.
Destanlar, eski çağlarda ezgiye eşlik etmeye en uygun biçimde, çoğunlukla nazımla düzenlenmiştir. Epik şiirin en güzel örnekleri olan destanlarda olağanüstü olayla­rın, doğaüstü kahramanların, Tanrı’ların savaşlarının yanı sıra; eski çağ insanlarının inanışları, yaratılış ve varoluş konusundaki düşünceleri; ulusların özlemleri ve düş­leri de dile getirilir. Destanlar insanların olayları dinleme ve anlatma gereksinimin­den dolayı kuşaktan kuşağa yayılmıştır. Yüzyıllar boyunca Türklerin duyuş, düşünüş, inanış ve hayallerini; güzel sanatları­nı; aşk, aile, vatan, ulus ve devlet anlayışlarını Türk destanlarında görebiliriz. Destanlar her zaman tarihî gerçekleri doğru biçimde nakletmezler. Destanlarda tarihî olay ve kahramanlar milletin ortak bilinçaltının, vicdanının istek, beklenti, doğruları ve değerleri ile idealleştirilir. Eski hatıralarla birleştirilerek tarihi gerçekmiş gibi anlatılırlar. Her milletin millî kimlik ve nitelikleri, ortak dünya görüşü, hatıra ve beklentileri yanında kusurları ve yanlışları da destanlarına yansır.

E) Destan diliyle doğal dili karşılaştırınız. Sonuçları sözlü olarak ifade ediniz.

7.etkinlik:
Destanlarda belli bir edebî dil vardır. Çünkü destanlar genel olarak manzum olarak söylenirler. Bu yapılırken ise edebî bir kullanılmasını gerektirir. Edebî dili olan şiirlerin ezberlenmesi ve akılda kalması daha kolaydır.

 SAYFA 51:
4)Oğuz Kağan tarihi gerçeklikte karşılı vardır. Oğuz Kağan Türklerin meşhur hükümdarı Mete Han’dır.Oğuz Kağan destanı Destan Döneminin siyasi, sosyal ve kültürel yapısını kısmen yansıtmaktadır.
SAYFA 52:
B)
SAYFA 54)
11.etkinlik:
destanların özellikleri
Manzum hikâyelerdir.
Destanlarda olağanüstü olaylar ve olağanüstü özellikte kahramanlar vardır.
Destanlar anonim ve sözlü edebiyat ürünleridir.
Ağızdan ağıza dolaşmak suretiyle oluşmuşlardır.
Destanlarda anlatılan olayların geçtiği yer ve zaman bilinmez.
Kahramanlar lider ve kurtarıcı rolündedir.
12.etkinlik:
a)
ÜÇ ŞEHİTLER DESTANI İLE OĞUZ KAĞAN DESTANININ KARŞILAŞTIRILMASI
Oğuz Kağan Destanı
Üç Şehitler Destanı
Anonimdir.edebiyat fatihi
Anonim değildir,şairi Fazıl Hüsnü Dağlarca’dır.
Oğuz Kağan çok eskileri anlatır.
Yakın tarihi anlatır.
Anlatıcının duyguları yoktur.
Anlatıcının duyguları vardır.
Halkın katkısı vardır.
Halkın katkısı yoktur.
Halk meydana getirir.
Yazarı kendi düşüncelerini,duygularını katar.
Oluş,yayılma,derleme ve yazıya geçirilme safhaları vardır.
Şair direkt kaleme alır.


1) Hem öğretici hem de sanatsal işlevi vardır.
2)Destanlar bir milletin bütün varlığını: elemlerini, kederlerini, sevinç ve coşkunluklarını kısaca heyecanlarını hareketlendiren bütün duygu ve düşünce yapısını oluşturan zenginlik hazineleridir. Milletlerin millet olma yolundaki çabalarından izler taşır ve bu çabaların hatıraları ile geçmişle gelecek arasındaki zamanı canlı ve taze tutar. Bir çekirdek gibidir; dallanıp budaklanması, çiçek ve yaprak açması, ürünlerini tazeleme imkânlarına sahip bulunması gibi çekirdeğe has süreklilik ve enerji kaynağı oluş hali, destanlarda da vardır. Bu bakımdan destanlar, milletlerin geçmişlerindeki diri ve canlı emellerin belirli ülkeler halinde geleceğe aktarılmasında birinci derecede önem taşıyan yazılı veya sözlü belgelerdir.

DEĞERLENDİRME:
1) D,D,D
2)İLAHİ(TANRISAL)
ÖĞRETİCİ...HEM SANATSAL İŞLEVİ
DOĞAL 
3)D OLAY ÖRGÜSÜ
4)C
5)A

Yazıya Tepkini Göster!

87 Yorumlar

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

 1. 50 den sonrası niye yok

  YanıtlayınSil
 2. @Adsızbirazcık sabır, h.sonu yayınlanacak...

  YanıtlayınSil
 3. cok tesekkurler harikasiniz :D

  YanıtlayınSil
 4. bu nasıl ödev yarım yamalak devamı yok onlarından 42 den 55 kadar yazıyo 42 yok 48 yarım 49 yarım 50 de yarım nasıl bir ödev yapılmış ben anlamadım suç sizi takip edenlarde zaten

  YanıtlayınSil
 5. 50 den sonrası nerede?

  YanıtlayınSil
 6. 63e kadar lütfen

  YanıtlayınSil
 7. 55.sayfa yokmu acaba ve ne zaman yayınlanacak ?

  YanıtlayınSil
 8. Lütfen 50den sonrasını koyunnnn lütfeen

  YanıtlayınSil
 9. @AdsızDEVAMI GELECEK...LÜTFEN BİRAZ SABIR:)

  YanıtlayınSil
 10. Ne zaman bütün sayfaların çözümü eksiksiz tamamlanıcak ?

  YanıtlayınSil
 11. şimdiye kadar doğru düzgün veriyorlardı adamlar hafta sonu yayınlancak diyolar oturun o zaman kendiniz yapın beğenmiyorlar bak hele bak

  YanıtlayınSil
 12. Elinize Saglık cok tesekkurler 50 den sonrasınıda yarına kadar halledersenız cok ıyı olur Allah Razı Olsun..

  YanıtlayınSil
 13. Elinize Saglık cok tesekkurler 50 den sonrasınıda yarına kadar halledersenız cok ıyı olur Allah Razı Olsun..

  YanıtlayınSil
 14. Ellerinize sağlık ne zamandır bekliyorduk böyle şeyler yapmanız bizi gerçekten çok mutlu ediyor ve reklamınızı yapıyoruz birçok arkadaşımız bu siteden yararlanıyor yanlışlarını düzeltiyor bunların devamının gelmesini rica ederiz çok teşekkür ederim.Allah Razı Olsun.

  YanıtlayınSil
 15. çok acil 55 den sonrası lütfen hemen verinnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

  YanıtlayınSil
 16. ya çıldırıcam lütfen tam verin bazı ödevler yarım lütfen yaaaaaaaaaaaaaaaaa

  YanıtlayınSil
 17. Admin güzel bir site eline sağlık. 58-63 arasını yayınlarsan sevinirim acil.. Teşekkürler

  YanıtlayınSil
 18. Güzel bir site eline sağlık. 56-63 arasını yayınlarsan sevinirim acil.. Teşekkürler

  YanıtlayınSil
 19. Çok teşekkürler, emeğinize sağlık

  YanıtlayınSil
 20. ya çok teşekkürler büyük bi zaman kaybını önlüyosunuz ellerinize sağlık :D

  YanıtlayınSil
 21. kardeş helall olsun çok büyük dertten kurtarıyon eli öpülcek adamsın

  YanıtlayınSil
 22. çokk saolun ellerinize sağlık çok yardımcı oldunuz teşkürler :)

  YanıtlayınSil
 23. çok tşk ederim çok işime yarıyor ya ALLAH sizden razı olsun :)

  YanıtlayınSil
 24. hay allah razı olsun devamınıda bekleriz ellerinize sağlık

  YanıtlayınSil
 25. Cidden mükemmel, çok yardımcı oldunuz teşekkürler

  YanıtlayınSil
 26. 56 dan sonrasi lazim lutfen carsambaya cok aciillll buarada ellerinize sagik

  YanıtlayınSil
 27. acil sayfa 56-63 arası lazım yaparsanız sevinirim şimdiden teşekkürler

  YanıtlayınSil
 28. yardımınız için teşekkür ederim

  YanıtlayınSil
 29. 55 de 65 e kadar lazımm lütfenn ama buraya kadar elinize sağlık çok teşekkürlerr :)

  YanıtlayınSil
 30. 62-63 Cevaplarınıda verirseniz çok güzel olacak :)

  YanıtlayınSil
 31. ellerinize sağlık çok iyi yazmışsınız teşekkür ederim

  YanıtlayınSil
 32. @Adsızrica eder, faydalı olmuştur umarım...

  YanıtlayınSil
 33. @Enes Hemişbirazcık sabır Enes, devamı gelecek :))

  YanıtlayınSil
 34. 57-63 yayınlandı mı ?

  YanıtlayınSil
 35. sayfa 57 ile 63 acill lütfen kardeş

  YanıtlayınSil
 36. çok teşekkürler....

  YanıtlayınSil
 37. 56 - 63 arası cevapları yayınlarsanız çok sevinirim şimdiden teşekkürler

  YanıtlayınSil
 38. Admin 53 sayfa nerede bide 48 deki tablo

  YanıtlayınSil
 39. çok teşekkürler devamını bekliyoruuzzzz

  YanıtlayınSil
 40. Nerde bunun devamı :) 1 hafta oldu

  YanıtlayınSil
 41. abicimm acil olarak 55-64 arası lazımm ne zaman yayınlanır :(

  YanıtlayınSil
 42. Kardesimm 2.UNİTE 2.YAZILI ETKINLIK VE UNITE SONU LUTFEN NEZAMAN GELCEK SALI GÜNÜ ODEV VERİLCEK

  YanıtlayınSil
 43. DÜZELTME:Doğal destanlardaki kahramanlar tanrılardan oluşmaz.
  Yabancı destanlardaki kahramanlar tanrılardır.
  DEĞERLENDİRME:
  1) D,D,D
  2)İLAHİ(TANRISAL)
  ÖĞRETİCİ...HEM SANATSAL İŞLEVİ
  DOĞAL ????
  3)D OLAY ÖRGÜSÜ
  4)C
  5)A

  YanıtlayınSil
 44. @Adsızsevgili adsız acaba yanılıyor olabilir misiniz? ilyada ve odysseia destanı DOĞAL DESTAN değil mi? cevaplarda bir yanlışlık yok...

  YanıtlayınSil
 45. lütfen 69 ve 73. sayfaları yayımlayın haftaya ödevimi sunmam gerekiyor

  YanıtlayınSil
 46. Ellerinize sağlık

  YanıtlayınSil
 47. sayfa 47-55 için teşekkür ederim.56-63 ü yayınlar mısınız

  YanıtlayınSil
 48. bence tüm kitabı tüm cevaplarıyla yayınlayın lütfen

  YanıtlayınSil
 49. ama yinede ellerinize sağlık

  YanıtlayınSil
 50. öncelikle cok tşk. cok yarsımcı oldunuz.. sonrasında ise 56-63 arasını yayınlar mısınız lütfen!!! :D

  YanıtlayınSil
 51. çok tşk ederim ama bazı eksik etkinlikler war..

  YanıtlayınSil
 52. merhaba lütfen eksik olan etkinlikleri tamamlar mısınız ? Diğer etkinlikler için teşekkürler . Çok faydalı oldu :)

  YanıtlayınSil
 53. Sayfa 56 neden yok

  YanıtlayınSil
 54. 61 sayfanın cevapları lütfeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeenn

  YanıtlayınSil
 55. 50 ve 66 nın cevapları varsa iy olur

  YanıtlayınSil
 56. 48 eki 2 etkinlik tablosu neden yok

  YanıtlayınSil
 57. çok teşekkürederim

  YanıtlayınSil
 58. sayfa 70-80 arası ne zamn yayınlanır

  YanıtlayınSil
 59. 55 . sayfa araştırma sorularının cevabı neden yok ya

  YanıtlayınSil
 60. beğendim web sitenizi

  YanıtlayınSil
 61. cevaplar biraz saçma ama idare eder

  YanıtlayınSil
 62. ilyada ve odysseia doğal destandır fakat tanrıları doğal destanlarda genellemek yanlış olur bence arkadaş bunu demiş. örneğin ergenekon da doğaldır fakat kahramanlar tanrı değil ? ben boşluğu mitolojik diye doldurmuştum.

  YanıtlayınSil
 63. 69 dan sonrası lütfen bu hafta sonu en geç nolur

  YanıtlayınSil
 64. 69 dan sonraki sayfalar nerde acaba lütfen yazarmısınız çoookk aciillllllllllllllll

  YanıtlayınSil
 65. arkadaşlar 63e kadar burada http://edebiyatfatihi.blogspot.com/2013/10/biryay-10sinif-edebiyat-56-63sayfa.html

  YanıtlayınSil
 66. teşekkürler antıtemanlarla matematik 2'nin cevapları lütfennnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

  YanıtlayınSil
 67. sayfa 69 -88 cevaplarını verir misiniz ?

  YanıtlayınSil
 68. lütfen 60,61,63.sayfayıda yayınlayın çok acil lazım yarına ödevi yapmam gerekiyor hemen yayınlasanız çokçok ii olr

  YanıtlayınSil
 69. 56-64 arasını yayınlayın lütfennnnnnnnnnnnnnnnnnnnn...Ayrıca siteniz harika!!!

  YanıtlayınSil
 70. .hocam. biraz daha açıklayıcı olarak yapsanız daha iyi olur ne nere belli değil bulana kadar zaten kendimde yapıyorum acelemden dolayı bu siteye başvurdum daha açıklayıcı olması lazım .hocam.

  YanıtlayınSil
 71. siteniz çok kötü

  YanıtlayınSil
 72. syfa 42 diyosunuz ama sitiye girince 47 den başlıyo bu nasıl iş anlamadım kiii hiççççç beğenmedim 10 üzerinde -10 puan

  YanıtlayınSil
 73. arkadaşlar bana çok acil 82 den 94 e kadar cevapları lazım lütfen...

  YanıtlayınSil
 74. 85 teki 10. etkinlik lazımm

  YanıtlayınSil
 75. merhaba rica etsem çok acil 2013-2014 10. sınıf türk edebiyatı 87den 95 sayfaya kadar cevapları verebilirmisiniz lüften çok acil lazım

  YanıtlayınSil
 76. merhaba rica etsem 2013-2014 10. sınıf türk edebiyatı sayfa 87-95 e kadar soruların cevaplarnı verirmisin lüften çok acil lazım lütfen

  YanıtlayınSil

Yorum Gönderme

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar