12.sınıf edebiyat kitabı cevapları ,fırat yayıncılık ,sayfa 82

12.sınıf edebiyat kitabı cevapları ,fırat yayıncılık ,sayfa 82
SAYFA 82
2.  a. “Gün­ Olur”­ve­“Son­ Söz”­şi­ir­le­ri­ni­ ya­pı ­ba­kı­mın­dan ­in­ce­le­yi­niz.­Yapı ­bakımından­ hangi­ tür ­şiire­ dâhil­ edileceklerini ­belirtiniz.
Bu şiirler yapı bakımından serbest şiir türüne girer.
b. “Gün­ Olur”­ve­“Son ­Söz”­adlı ­şiirlerin ­hangisinde­ klasikleşmiş ­bir ­şiir ­yapısı ­vardır?­Niçin?
Bu iki şiirden Gün Olur şiirinde mısraların kümeleniş şekli, biçimsel özelliklere kısıtlı da olsa dikkat edilmesi bakımıyla klasikleşmiş bir şiir yapısı vardır.
c. “Gün ­Olur”­ve­“Son ­Söz”­adlı ­şiirlerdeki ­“şiir­ cümleleri”­arasındaki ­ilişki ­şiirin ­bütününün ­oluş-masında­ etkili ­olmuş­ mudur?­Tartışınız.­Ulaşılan­ görüşü­ belirtiniz.
Şiir cümleleri bu şiirlerde birbirine anlamsal açıdan bağlanarak bütüncül bir şiir oluşmasına katkıda bulunmuştur.
3. a. “Gün­ Olur”­ve­“Son ­Söz”­adlı ­şi­ir­le­rin ­te­ma­sı­nı ­aşa­ğı­ya ­ya­zı­nız.
Gün Olur: Yaşama Sevinci
Son Söz: Yaşama Sevinci
b. Yaz­dı­ğı­nız ­te­malar­ da­ha­ ön­ce­ in­ce­le­di­ği­niz ­şi­ir­ler­de ­de ­iş­len­miş­ miy­di?­Or­han­ Ve­li­ Ka­nık ­ve­ Ok­tay ­Ri­fat ­Ho­roz­cu’nun­ kul­lan­dık­la­rı ­te­ma­la­rın ­ede­bi­yat­ ge­le­ne­ği ­için­de­ki ­ye­ri­ni ­tartışınız.­Ulaşılan­görüşü­ belirtiniz.
Bu temalar daha önceki şiirlerde de işlenmiştir. Fakat sıradan insanın küçük mutluluklarına ilk defa Garip şiiri tercüman olmuştur. Yani iddiasız hayatların küçük duyarlılıkları ilk kez ele alınmıştır.


c. Yaz­dı­ğı­nız ­te­ma­lar­ in­sa­na ­öz­gü ­han­gi­ ger­çek­li­ği ­an­lat­mak­ta­dır?­Açık­la­yı­nız.
Bu temalar insanın günlük hayatta küçük şeylerle mutlu olabileceği gerçekliğini anlatmaktadır.
ç. “Gün ­Olur”­ve­“Son ­Söz”­adlı ­şi­ir­le­rin ­ya­zıl­dı­ğı ­yıl­lar­da­ki­ in­san­la­rın ­ya­şa­mı ­­düşünüldüğünde­ bu­şiirlerin ­temaları­ halkın­ hayatıyla­ ilişkili ­midir?­Açıklayınız.

Bu şiirler halkın hayatıyla doğrudan ilişkilidir. Hem içinde bulunulan olumsuz koşullardan kaçış hem de günlük hayat mücadelesi içinde insanların hislerini ele aldığından hayatı doğrudan doğruya yansıtmaktadır.

Hiç yorum yok

Yorumunuz onaylandıktan sonra görülecektir..Bir hesabınız yoksa "adı/url veya anonim"i seçerek kolayca yorum yapabilirsiniz.Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek "beni bilgilendir" kutucuğuna işaretleyebilirsiniz.

Blogger tarafından desteklenmektedir.