11.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI,EKOYAY,

SAYFA 109
2. Etkinlik: 
a) Aşadaki tabloda mensur şiir le ilgili bazı özellikler sıralanmıştırç Bu özellikleri inceleyerek mensur şiire ait olanlarını tablo üzerinde işaretleyiniz.

Mensur şiirler, günlük ko nuş ma di liy le kaleme alınır.
Vezin, kafiye, di ze gi bi un sur lar men sur şi ir de de bu lu nur.
Mensur şiirler ses, söy le yiş ve te ma ba kı mın dan şi ir özellikleri taşır. 👍
Servetifünun Dö ne min de men sur şiir tü rü yay gın la şır. 👍
Mensur şi ir de ün lem le re ve ses le niş le re yer ve ri lir. 👍
Mensur şi ir ler di van ede bi ya tı şi ir ge le ne ği nin de va mı dır.
 Mensur şi ir 19. yüz yıl da Fran sa’da or ta ya çık mış tır. 👍
Mensur şi i rin Türk ede bi ya tın da ki ilk tem sil ci si Ha lit Zi ya Uşak lı gil’dir. 👍
Mensur şi ir ler baş lık la rı olan, ba ğım sız, kı sa ve yo ğun ya zı lar dır. 👍
Mensur şi ir ler de top lum sal ko nu lar ve duy gu lar iş le nir.
Mensur şi ir, ne sir yo luy la şa i ra ne söy le yi şin amaç lan dı ğı bir şi ir tü rü dür. 👍
Tasvir ve çö züm le me le re önem ve ril di ği için uzun cüm le ler ter cih edi lir👍

www.edebiyatfatihi.net
b) Mensur şiir yazınız.

ÖLÇME-DEĞERLENDİRME
A) Aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız

B) Aşağıdaki cümleler doğru ise D yanlış ise Y yazınız.

  • D
  • Y
  • Y
C.Aşağıdaki çoktan seçmeleri soruları cevaplayınız.

1.C
2.A TEVFİK FİKRET

DİĞER SAYFALAR İÇİN TIKLAYINIZ

Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar