1.  Bir çiçek üşüyor, karlar altında
   Bir kartal, kanadında yavrusunu taşıyor
   Rüzgarda yapraklar fısıldaşıyor
   Bir mağara ağlıyor Anadolu'da
Bu dizelerde kişileştirilen varlıklar bütünüyle aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir.
 A) Çiçek - kar
 B) Kartal - kanat
 C) Kartal- kar -rüzgâr
 D) Çicek - yapraklar - mağara
 E) Yapraklar - Anadolu - kanat


2. Aşağadaki dizelerin hangisindeki altı çizili  sözcükte ad aktarması (mecaz-ı mürsel ) vardır?
A) Çiçek var kırlarda yabanda biter
B) Kendi dünyalarını yaşar tüm çocuklar
C) Baharın gelişini haber verir bir çiçek
D) Kartallar uçuşur, dağ başlarında
E) Bütün kent kara uyanır bir sabah

3. (I)Heyacanla yüzümü yalayan deli rüzgârlar      eşliğinde, yeşil sessizliği keşfetmeye     koyuluyoruz vakti geçirmeden. (II)Orman yangınlarını önlemek amacıyla göletler  yapılmış. (III) Yol boyunca karşılaştığımız   göletler, gökyüzünü kıskandırırcasına mavi mavi göz kırpıyor bize. (IV)Kiraz, badem ve armut ağaçlarının renk renk çicekleri, üzerinde arılar vızıldaşıyor. (V)Her ağacın üzerinde arı görmek mümkün burada.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde kişileştirme sanatı vardır?
A) I. ve II.             B) I. ve III.           C) III. ve IV.
D) I. ve V.            E) IV. ve V.
4. Aşağıdaki dizelerin hangisinde telmih sanatına örnek  gösterilebilir?
    A) Kalk ölüm, başımın ucunda durma
          Göz göze oturduk kırk yıldır, ama
    B) Şimdi bir yoksulum çokluk içinde
          Şimdi bir hazinem, tacım, tahtım var
    C) Bu çatı altında ne bu ayrılık
          Memleket bozulmuş, ordu dağınık
    D) Geldikti bir zaman Sarı Saltuk'la Asya'dan
          Bir bir diyar-ı Rum'a dağıldık Sakarya'dan
    E)  Ne yazık, boş yere geçmiş hayatım
          Ne yaptın kardaşım, kırk yıl ne yaptın                                         
5. Ok değmiş yara sızlar
     Yaralının hâlinden
     Ne bilsim yarasızlar
Bu dizelerdeki en belirgin söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kişileştirme         B)Benzetme      C) Cinas
                D)Tezat E)Hüsn-i ta'lil
6. Adam, elini uzattı; tam onu koparacağı  sırada, mor menekşe: ''Bana dokunma!'' diye bağırdı.
Bu cümlede belirgin söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Teşbih(Benzetme)                     B) Tezat
C) İstiare                                             D) Kinaye
                               E) İntak (Konuşturma)
7. Tarlasında taze salataları övmek için, ''Badem bunlar, badem'' diye bağıran satıcı, aşağıdaki söz sanatlarından hangisine başvurmaktadır?
A) Benzetme           B) Tenasüp           C) Kinaye       
        D) Hüsn-i ta'lil       E) Mecaz-ı mürsel
8. Aşağıdaki dizelerin özellikle hangisinde bir abartma vardır?
A) Bir ah çeksem dağı taşı eritir
      Gözüm yaşı değirmeni yürütür
B) Bu topraklar ecdadımın ocağı
      Evim, köyüm hep bu yerin bucağı
C) Ne doğan güne hükmüm geçer,
     Ne halden anlayan bulunur.
D)Derdim çoktur hangısıne yanayım?
     Yine tazelendi yürek yarası.
E) Yükseğinde büyük namlı karın var
      Alçağında mor sümbüllü bağın var
9. Çiğdem der ki ben âlâyım,
     Yiğit başına belayım,
     Hepsinden ben âlâyım;
     Benden âlâ çicek var mı?
Bü dörtlükte hangi edebi sanat vardır?
A) Teşhis          B) Teşbih        C)Tezat
                           D) Mübalağa          E) İntak
10 Dost yolunda nistlik gerek, yâr önünde pestlik
gerek; ten cübbesi çâk gerek, gönül evi pâk gerek...
Bu parçadaki altı çizili sözcukler  aşağıdakilerden hangisine örnektir?
A) İmale
B) Seci
C) Aliterasyon
D) Redif
E) Cinas
11. Sonra gerçekten yürekten seviyorum.
   Atı çizili sözdeki edebi sanat aşağıdakilerden
   hangisinde vardır?
   A) Şimdi gülü  koklayarak gidebilirsin
   B) İşin çok zordur, sevdiğin güzel iş
   C) Koğuşlar uyanır sabah erkenden
   D) İnsanlar kavrulur yaz güneşinde
   E) Mavi bir türkü sandığım haziran günleri

   12. Pamuk ellerinle kalbimi tut,
          Neler duyacaksın.
   Birinci dizedeki sanatlı söyleyişe benzer bir
   kullanım aşağıdakilerden hangisinde vardır?
   A) Aşılmaz dağları yol yaparız biz
   B) Hasret ateşini kül yaparız biz
   C) Seninle dikeni gül yaparız biz
   D)Ne yıllar, ne yollar ayırır bizi
   E) Saçların andırır ipek tülleri

   13. Gönül bir derde düştü ki, onda derman gizlidir.
    Bu dizelerdeki sanatlı söyleyişin benzeri aşağıdaki-
    lerden hangisinde vardır?
    A) Ey gözleri kalbiden, kalbi gözlerinden güzel kız!
    B) Ey gönül niçin perişansın beyaz kâkül gibi?
    C) Ağladın, soldun, sarardın sen gülen bir gül gibi
    D) Ufka istikbalime baktım sönen bir gül gibi
    E) Ey gönlümde öten bülbül, tanıdım seni sesinden

   14. Aşağıdakilerden hangisinde ''kinaye'' vardır?
    A) Gurbet çeken gönüller kuşatmıştı ocağı.
    B) Ağaç yaş iken eğilir.
    C) Güneş altın denizlerde alçalıyor.
    D) Ufukta günün boynu büküldü.
    E) Gezer bağdan bağa çoban çeşmesi.
15. Bu aralar daha çok, Dede Efendi dinliyorum.
Bu cümlede altı çizili sözde görülen söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tevriye
B) Teşbih
C) Kinaye
D) Telmih
E) Mecaz-ı Mürsel
16.                Dolap niçin inilersin
                    Derdim vardır inilerim
                    Ben Mevla'ya âşık oldum
                    Anın için inilerim
Bu dizelerde olduğu gibi, insan dışındaki varlıkları konuşturma sanatı aşağıdakşilerden hangisidir?
A) Cinas
B) İntak
C) Tecahül-i ârif
D) Kinaye
E) Abartma

17. Beni bende demen bende değilem
       Bir ben vardır bende benden içeri
Bu dizelerde görülen söz sanatları aşağıdakilerin hangisinde bir arada verilmiştir?
A) Hüsn-i talil - abartma
B) Telmih - seci
C) Teşbih - cinas
D) Tekrir - aliterasyon
E) Tevriye - tariz
18. Merhaba ey âli sultan merhaba
       Merhaba ey kân-ı irfan merhaba
       Merhaba ey sırr-ı furkan merhaba
       Merhaba ey derde derman merhaba
Bu dizelerde görülen söz sanatı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Seci                  B) Tekrir               C) Telmih
                D) Cinas               E) Tevriye

19. Aşkın yolunda hicre tahammül günâh imiş
       Aşıkların işi onun için her gün âh imiş
Bu dizelerde görülen söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cinas               B) İstiare              C) Tecahül-i ârif
                D) Telmih            E) Mübalağa

20. Ekranlarda kültür ve sanat programlarına daha
       çok yer verilmeli.
Bu cümlede altı çizili sözde görülen söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tevriye           
B) Teşbih
C) Kinaye
D) Abatma
E) Ad aktarması
                      CEVAP ANAHTARIDIR
     

Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar