11. Sınıf Türk Dili Ve Edebiyatı 1. Dönem 2. Yazılı Soruları, Klasik, 2018-2019 (Yepyeni)

Bu yazımızda 2018-2019 eğitim-öğretim yılı 11 .sınıf Türk Dili Edebiyatı dersinin I. dönem II. yazılı sınav sorusu ve cevap anahtarını bulabilirsiniz...

Hazırladığımız bu yazılı sorusu klasik tarzda olup 2018-2019 11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı yeni müfredatına, ders kitaplarına ve yıllık plana uygundur.


Siz de özgün yazılı sorularınızı edebiyatfatihinet@gmail.com adresinden bize ulaştırabilirsiniz...

                                                       www.edebiyatfatihi.net

11. Sınıf Türk Dili Ve Edebiyatı 1. Dönem 2. Yazılı Soruları, Klasik, 2018-2019 (Yepyeni)

1. Aşağıdaki şiirlerin hangi edebiyat dönemine ait olduklarını altlarında bulunan boşluklara yazınız. (10 Puan) 


Ne efsunkâr imişsin ah ey didar-ı hürriyet
Esiri-i aşkın olduk gerçi kurtulduk esaretten

………………………………………………….
Bir beyaz lerze, bir dumanlı uçuş;
Eşini gaib eyleyen bir kuş
gibi kar
Geçen eyyâm-ı nevbahârı arar...
………………………………………………….
Akşam, yine akşam, yine akşam,
Bir sırma kemerdir suya baksam;
Akşam, yine akşam, yine akşam,
Göllerde bu dem bir kamış olsam
………………………………………………….

Vatan ne Türkiye’dir Türklere ne Türkistan
Vatan büyük ve müebbet bir ülkedir: Turan

………………………………………………….SANAT
Yalnız senin gezdiğin bahçede açmaz çiçek,
Bizim diyarımız da bin bir baharı saklar!
Kolumuzdan tutarak sen istersen bizi çek,
İncinir düz caddede dağda gezen ayaklar.

Sen kubbesinde ince bir mozaik arar da
Gezersin kırk asırlık bir mabedin içini,
Bizi sarsar bir sülüs yazı görsek duvarda,
Bize heyecan verir bir parça yeşil çini…

Faruk Nafiz Çamlıbel

2. Yukarıdaki şiirde şairin “sen” ve “biz” sözcükleriyle kastettikleri kimlerdir? (10 puan)
3. Şair, ikinci birimde hangi değerleri karşılaştırmıştır? (10 puan)

4. Şiirle ilgili aşağıdaki tabloda istenenleri bulup yazınız. (10 puan)

Teması


Nazım Birimi

Kafiye ve Redifleri

Ölçü:

Kafiye Örgüsü:

Şiir Anlayışı

Bir edebi sanat


5. Aşağıda boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle tamamlayınız. (10 puan)
 • Fecriati Topluluğu’nun sanat ilkelerine sonuna kadar bağlı kalan sanatçı ………...........dir. 
 • Milli Edebiyat Akımı 1911 yılında Selanik’te çıkarılan …………………. dergisiyle başlamıştır. 
 • Milli Edebiyat Akımı başlamadan önce sade dil ve hece ölçüsüyle Milli Edebiyat anlayışına uygun şiirler yazan ilk şair …………………………………..’dur. 
 • Servetifünun topluluğunun öncülük eden Tanzimat II.dönem sanatçısı…………………….’dir. 
 •  ……………………., Milli Edebiyat Dönemi’nde bağımsız bir çizgide saf şiir anlayışıyla şiirler yazmıştır. 
 • Fecr-i Âti Edebiyatı, slogan olarak “……………………………………………………” sözünü benimsedi. 
 • Tanzimat 1. Dönem şairleri …………………… edebiyatı nazım biçimleriyle yeni konular işlemişlerdir. 
 •  Mehmet Akif Ersoy halkın değerlerini ve yaşam yaşam tarzını yansıtan ………………………. Yazmıştır. 
 • “Azerbaycan halk şairi” unvanına layık görülen Azerbaycan’ın büyük şairi …………………….. Azerbaycan bağımsızlık mücadelesine de destek vermiştir. 
 • Faruk Nafiz Çamlıbel ………………………….. topluluğun en önemli şairidir.
6. Aşağıda verilen eserlerin türünü ve ait oldukları sanatçıları tablodaki boşluklara yazınız. (10 puan)
ESER
ESERİN TÜRÜ
ESERİN YAZARI
Şermin
Tiryaki Sözler
Frankfurt Seyahatnamesi
Ürekdedir Sözün Kökü
Han Duvarları


7. Milli Edebiyat Dönemi saf (öz) şiir anlayışının özelliklerini beş madde halinde yazınız. (10 puan)


8. Aşağıda verilen cümleyi ögelerine ayırınız. (10 puan)
Türkiye’nin ulu dağlarını, ıssız koylarını, göç dışında kimsenin ayak basmadığı sarp geçitlerini anlatan renkler; en az kendileri kadar etkileyici motif ve desenlerde yer yer boy gösteriyor.

9. Aşağıdaki parçada geçen yazım yanlışlarını bularak bunların doğrusunu yazınız. (10 puan)
1349’da Cenevizli’ler tarafından yapılan, sonraki yıllardada bir çok kez onarılan Galata kulesi, İstanbul’da ki görülmiye değer yerlerden biridir. Üsküdar’ın Doğancılar Semti’ndeki bu yapı 17. yy.de Hezarfen Ahmet çelebinin takma kanatlarla uçmasından sonrada pek çok uçma denemesine tanıkolmuştur.


10a) Aşağıdakilerden hangisi Yahya Kemal ile Mehmet Akif Ersoy’un ortak bir özelliğidir?
A) Öz şiir anlayışıyla yazmaları
B) Hece ölçüsünü hiç kullanmamaları
C) Manzum hikâye türünde de yazmaları
D) Kişisel konularda şiir yazmaları
E) Aruzu yaşayan Türkçeye başarıyla uygulamaları

Şair, mütareke yıllarında yayınladığı “Git Bahar” adlı şiiriyle ün kazanmıştır. Birtakım moda ve yıkıcı akımlara kapılmadan millî değerleri savunmuştur. Millî Edebiyat Hareketine katılarak bir kadının duyarlılığını dile getiren eserler yazmıştır.

10b) Yukarıda sözü edilen Millî Edebiyat Dönemi şairimiz aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yahya Kemal 
B) Halide Nusret Zorlutuna 
C) Ziya Gökalp 
D) Ömer Seyfettin 
E) Halide Edip Adıvar


NOT:
Süre bir ders saatidir. Puan değerleri soruların yanında verilmiştir.
Başarı hakkınız olsun 😊

www.edebiyatfatihi.net
CEVAP ANAHTARI


Ne efsunkâr imişsin ah ey didar-ı hürriyet
Esiri-i aşkın olduk gerçi kurtulduk esaretten
Tanzimat Dönemi (2 puan)
Bir beyaz lerze, bir dumanlı uçuş;
Eşini gaib eyleyen bir kuş
gibi kar
Geçen eyyâm-ı nevbahârı arar...
Servetifünun Dönemi (2 puan)
Akşam, yine akşam, yine akşam,
Bir sırma kemerdir suya baksam;
Akşam, yine akşam, yine akşam,
Göllerde bu dem bir kamış olsam
Fecriati Dönemi (3 puan)

Vatan ne Türkiye’dir Türklere ne Türkistan
Vatan büyük ve müebbet bir ülkedir: Turan

Milli Edebiyat Dönemi  (3 puan)


2. Dizelerde geçen “biz” Anadolu’ya ve Anadolu insanına samimiyetle yaklaşan aydın tiptir. ( 5 puan)
“Sen” ise Anadolu’yu tanımadığı halde, sadece anlatmış olmak için anlatan, kendi insanına ve Anadolu’ya yabancılaşmış tiplerdir. (5 puan)

3. Şair, ikinci dörtlükte Anadolu’nun değerleriyle Batı değerlerini karşılaştırıyor. Milletlerin kendine has özellikleri olduğu gibi, onların oluşturduğu sanat eserleri de farklıdır ve her millet için farklı değerler içerir. Şiirdeki sülüs yazı ve yeşil çini İslamiyet’in etkisiyle oluşmuş sanat eserleridir. Batı özentisi sanatçılar ise Batı kültürüyle oluşturulmuş mabetlerdeki eserlerinin estetik ve sanatsal değerleriyle ilgilenir. (10 puan)

4.
Teması

Anadolu ve Anadolu insanı  (1 puan)
Nazım Birimi
Dörtlük (1 puan)
Ölçü:
14’lü hece ölçüsü (1 puan)
Kafiye ve Redifleri
--- çiçek
--- bizi çek   “çek”  (tunç uyak)  (1 puan)
--- saklar
--- ayaklar     “aklar” zengin uyak (1 puan)

--- arar da
--- duvarda     “arda” zengin uyak (1 puan)
--- içini
--- çini           “çini” (tunç uyak) (1 puan)

Kafiye Örgüsü:
abab/cdcd (1 puan)
Şiir Anlayışı
Milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şiir anlayışı (1 puan)
Bir edebi sanat
“kubbe, mozaik,mabed” anlamca ilişkili olduğu için tenasüp sanatı vardır. (1 puan)

5. Her biri 1 puandır.
 • Fecriati Topluluğu’nun sanat ilkelerine sonuna kadar bağlı kalan sanatçı Ahmet Haşim’dir. 
 • Milli Edebiyat Akımı 1911 yılında Selanik’te çıkarılan Genç Kalemler dergisiyle başlamıştır. 
 • Milli Edebiyat Akımı başlamadan önce sade dil ve hece ölçüsüyle Milli Edebiyat anlayışına uygun şiirler yazan ilk şair Mehmet Emin Yurdakul’dur. 
 • Servetifünun topluluğunun öncülük eden Tanzimat II.dönem sanatçısı R. Mahmut Ekrem’dir. 
 • Yahya Kemal, Milli Edebiyat Dönemi’nde bağımsız bir çizgide saf şiir anlayışıyla şiirler yazmıştır. 
 • Fecr-i Âti Edebiyatı, slogan olarak “Sanat şahsi ve muhteremdir.” sözünü benimsedi. 
 • Tanzimat 1. Dönem şairleri divan edebiyatı nazım biçimleriyle yeni konular işlemişlerdir. 
 • Mehmet Akif Ersoy halkın değerlerini ve yaşam yaşam tarzını yansıtan manzumeler yazmıştır. 
 •  “Azerbaycan halk şairi” unvanına layık görülen Azerbaycan’ın büyük şairi Bahtiyar Vahapzade Azerbaycan bağımsızlık mücadelesine de destek vermiştir. 
 •  Faruk Nafiz Çamlıbel Beş Hececiler topluluğun en önemli şairidir. 


6. Tablodaki her bir doğru cevap 1 puandır.

ESER
ESERİN TÜRÜ
ESERİN YAZARI
Şermin
Şiir
Tevfik Fikret
Tiryaki Sözler
Özdeyiş
Cenap Şehabettin
Frankfurt Seyahatnamesi
Gezi yazısı
Ahmet Haşim
Ürekdedir Sözün Kökü
Şiir
Bahtiyar Vahapzade
Han Duvarları
Şiir
Faruk Nafiz Çamlıbel

7. Milli Edebiyat Dönemi saf (öz) şiir anlayışının özellikleri (5 madde 10 puan)
 • Şiir dili her şeyin üzerindedir. 
 • Şiir bir biçim (form) sorunudur. Ahenk söyleyiş tarzı, ritim, kafiye ile sağlanır. 
 • Amaç iyi ve güzel şiir yazabilmektir. 
 • Dilde saflaşma, sadeleşme görülür. 
 • Şiir, soylu bir sanat olarak kabul edilir. 
 • En değerli şey dizedir. 
 • Şairlerin kendilerine özgü bir imge düzenleri vardır. 
 • İçsel bir yaklaşımla insan anlatılır. 
 • Şiirin toplum için değil sanat için olduğunu iddia ederler ve şiirlerini sanat için yazarlar.

8. Cümlenin ögeleri
Türkiye’nin ulu dağlarını, ıssız koylarını, göç dışında kimsenin ayak basmadığı sarp geçitlerini anlatan renkler➜ özne ( 3 puan)
en az kendileri kadar etkileyici motif ve desenlerde➜  dolaylı tümleç (3 puan)
 yer yer➜  zarf tümleci  (2 puan)
 boy  gösteriyor. ➜  yüklem (2 puan)

9. Parçada geçen yazım yanlışları ( her biri 1 puandır)
•Cenevizliler (1 puan) • yıllarda da (1 puan) • birçok (1 puan) • Galata Kulesi (1 puan) • İstanbul’daki (1 puan) • görülmeye (1 puan) • 17. yy.da (1 puan) • Hezarfen Ahmet Çelebi’nin • sonra da (1 puan) • tanık olmuştur (1 puan)

10a) Aşağıdakilerden hangisi Yahya Kemal ile Mehmet Akif Ersoy’un ortak bir özelliğidir?
A) Öz şiir anlayışıyla yazmaları
B) Hece ölçüsünü hiç kullanmamaları
C) Manzum hikâye türünde de yazmaları
D) Kişisel konularda şiir yazmaları
E) Aruzu yaşayan Türkçeye başarıyla uygulamaları

Şair, mütareke yıllarında yayınladığı “Git Bahar” adlı şiiriyle ün kazanmıştır. Birtakım moda ve yıkıcı akımlara kapılmadan millî değerleri savunmuştur. Millî Edebiyat Hareketine katılarak bir kadının duyarlılığını dile getiren eserler yazmıştır.

10b) Yukarıda sözü edilen Millî Edebiyat Dönemi şairimiz aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yahya Kemal 
B) Halide Nusret Zorlutuna 
C) Ziya Gökalp 
D) Ömer Seyfettin 
E) Halide Edip Adıvar


Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar