11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları, Lider, 2017-2018, Sayfa 102-103-104

2.Metin

Ezik Palamut

1. Anlatıcının balıkçıları izlemesiyle başlayan olaylar nasıl devam etmiştir? Bu olayları şemalaştırınız.

(1) Anlatıcının denizde balık tutan insanları izlemesi
(2 ) Balıkçıların tuttukları balıkları sahile getirmeleri
(3 ) Balıkçılar arasındaki ihtiyar bir balıkçının tutulan balıkları sıralarken ezik bir palamudu ayırması
(4 ) İhtiyar bir balıkçının bir çocuğu yanına çağırarak ezik palamudu eve götürmesi için ona vermesi
2. Metindeki kahramanları söyleyiniz. Bu kahramanların öne çıkan kişisel özelliklerini ve birbirleriyle olan ilişkilerini belirleyiniz.

Anlatıcı, ihtiyar balıkçı ve çocuğu... İhtiyar balıkçı zor koşullar altında çalışan, ezilmiş parçalanmış balıkları evine götüren yoksul bir adamdır. 

3. Metinde anlatılan olaylar nerelerde geçmektedir? Olayların geçtiği yerler gerçeğe uygun olarak yansıtılmış mıdır?

Olaylar bir sahilde geçmektedir. Olayların geçtiği yerler gerçeğe uygun yansıtılmıştır.

www.edebiyatfatihi.net

4. Metindeki mekânların olay örgüsü içindeki işlevi nedir?

Mekan, anlatı kişilerinin kimliklerinin, kültürel ve ekonomik durumlarının ortaya konulmasında hem de eylemlerin somutlaştırılması işlevini görür.

5. Metindeki olayların zamanını söyleyiniz. Metindeki zamanla metnin yazıldığı dönemin zamanı arasında nasıl bir ilişki vardır?

Metinde belirli zaman ifadeleri yok; ama anlatılanlardan hareketle  olayların gündüz vakti yaşandığı söylenebilir. Servetifünun edebiyatı daha çok bireyselliği ön plana çıkaran bir edebi dönem olması nedeniyle metindeki zamanın dönemindeki zamanla yakın bir ilişkisi yoktur.

6. Metinden hareketle Hüseyin Cahit Yalçın’ın fikrî ve edebî yönü hakkında çıkarımlarda bulununuz.ANLAMA VE YORUMLAMA

1. Okuduğunuz metinlerin teması insana özgü hangi gerçeklikle ilgilidir? İnsana özgü bu gerçeklik metinlerde nasıl somutlaştırılmıştır?

İlk metin yalnızlık, karamsarlık duygusu ile ikinci metin ise yoksulluk, hayat şartlarının zorluğu ile  ilgilidir. İnsana özgü gerçeklikler olay örgüsü, kişileri yer ve zaman unsurlarıyla somutlaştırılmış, kurmaca bir gerçeklik haline getirilmiştir. 

2. İncelediğiniz metinler hangi temel çatışma üzerine kurulmuştur? Bu temel çatışmadan hareketle metinlerin temasını söyleyiniz.

İlk metin birey-hayat çatışması ikinci metin ise verilen emekle kazanç arasındaki orantısızlık çatışması üzerine kuruludur.

3. Metnin yapı unsurları arasındaki ilişkiyi açıklayınız.

Metnin yapı unsurları (olay örgüsü, kişiler, yer ve zaman) birbiriyle uyumlu olacak şekilde kurgulanmış, bunlar metnin iletisini vermek ve somutlaştırmayı sağlamak için bir araya getirilmiştir.

4. İncelediğiniz metinlerde anlatılan olaylar ve tanıtılan kişilerin benzerlerine yakın çevrenizde rastlıyor musunuz? Örnekler veriniz.

Yaptığı işten nefret eden ve zahmetli ve güç işlerde çalışıp hak ettiği hayatı yaşayamayan insanlara her yerde rastlanılabilir.

5. İncelediğiniz metinlerin oluşmasını sağlayan hâkim zihniyeti belirleyiniz.

Dönemin siyasi özellikleri nedeniyle bu dönem sanatçıları saha çok bireyselliği ön plan çıkarmış ve eserlerinde bireysel temaları işlemişlerdir. 

SAYFA 103

3. Etkinlik:
Sınıfa getirdiğiniz halk hikâyesi, masal ve modern hikâyeyi yapı, tema, dil ve anlatım
bakımından karşılaştırarak ulaştığınız sonuçları sözlü olarak ifade ediniz.ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
1. Aşağıdaki cümlelerin bildirdiği yargılar doğru ise karşılarına “D”, yanlış ise “Y” yazınız.


• Servet-i Fünûn Dönemi hikâyesinde daha çok bireysel konular işlenmiştir. (D)
• Servet-i Fünûn Dönemi hikâyeleri realizm ve natüralizm akımından etkilenmiştir. ( D)
• Servet-i Fünûn Dönemi hikâyelerinde sadece İstanbul anlatılmıştır. (Y )

2. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.

• İzmir Hikâyeleri .......Halit Ziya Uşaklıgil'e......... aittir.
• Çağlayanlar adlı eseri ......Ahmet Hikmet Müftüoğlu..... Servet-i Fünûn Dönemi hikâyeleri
arasında önemli bir yer sağladı.
• Saffeti Ziya, hikâyelerini .Kadın Ruhu.....,Silinmiş Çehreler, Beliren Simalar adlı eserlerinde toplamıştır.


3. Aşağıda verilen yazar-eser eşleştirmelerini yapınız.


(eşleştirilmiş haliyle)
Ahmet Hikmet Müftüoğlu→ Haristan
Mehmet Rauf→ Aşıkane
Halit Ziya Uşaklıgil → Ömr-i Tehi
Saffeti Ziya → Kadın Kalbi
Hüseyin Cahit Yalçın → Hayat-ı Muhayyel


Etkinlik:

Servet-i Fünûn Dönemi romanı hakkında bilgi edininiz (104. sayfadaki 3. Etkinlik içindir.)


 Etkinlik:
Sınıfınıza bir destan (birinci grup), masal (ikinci grup) ve mesnevi (üçüncü grup) metni getiriniz 
(109. sayfadaki 3. Etkinlik içindir.)


UYARI: BU VE DİĞER HİÇBİR İÇERİĞİMİZ BAŞKA SİTELERDE HİÇBİR ŞEKİLDE YAYINLAMANIZA İZNİMİZ YOKTUR.
Yazıya Tepkini Göster!

1 Yorumlar

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Yorum Gönderme

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar