11.sınıf Türk edebiyatı kitabı cevapları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
11.sınıf Türk edebiyatı kitabı cevapları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

11 Ara 2017

11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları, 2017-2018, Sayfa 118-119-120-121-122-123-124

11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları, 2017-2018, 
Sayfa 118-119-120-121-122-123-124

11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları, 2017-2018, Sayfa 118-119-120-121-122-123-124

3.ÜNİTE ÖLÇME DEĞERLENDİRME CEVAPLARI
SAYFA 118

1. A

2. D 

3. C


SAYFA 119

4. E

5. E

6. B

SAYFA 120

7.B

8. E

9. D

SAYFA 121

10. A

11. A

12. E

SAYFA 122

13.C

14.A

15.D

SAYFA 123

16.B

17.A

18.D

19.E

SAYFA 124

20.C

21.B


 Etkinlik:

 XIX. yüzyılın sonu ile XX. yüzyılın başlarında Osmanlı toplumunun içinde bulunduğu
siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel ortam hakkında bilgi edininiz
(126. sayfadaki 1. Etkinlik içindir.).


 Etkinlik: Osmanlı toplumunda ortaya çıkan Batıcılık, Osmanlıcılık, İslamcılık ve Türkçülük akımlarının çıkış sebeplerini, amaçlarını, temsilcilerini ve kaynaklarını araştırınız (129. sayfadaki 3. Etkinlik içindir.).


 Etkinlik: “Millî edebiyat” ile “Milliyetçi edebiyat” hakkında bilgi edininiz (129. sayfadaki 5. Etkinlik içindir.).


 Etkinlik: “Cumhuriyetçilik” ilkesi hakkında bilgi edininiz (130. sayfadaki 8. Etkinlik içindir.).

Cumhuriyetçilik, devletin siyasi rejim olarak Cumhuriyeti benimseme, Cumhuriyeti fazilet rejimi olarak tanımlama ve değerlendirmesi demektir. Cumhuriyetçilik siyasi rejim olarak Cumhuriyetten hareket eder, Cumhuriyeti savunur.
Cumhuriyet dar ve geniş anlamda kullanılır. Geniş anlamda cumhuriyet, egemenlik topluluğun bütününe, millete aittir. Dar anlamda cumhuriyette ise sadece devlet başkanının doğrudan doğruya veya dolaylı olarak halk tarafından belirli bir süre için seçilmesi anlaşılır.
Cumhuriyet bir devlet veya hükümet şekli olarak da ifade edilir. 29 Ekim 1923’de yapılan anayasa değişikliğinde “Cumhuriyet” bir devlet şekli olarak belirlenmiştir.
Demokrasinin en gelişmiş şekli, en ileri hüviyeti ile görünümü cumhuriyetle sağlanır. Atatürk İnkılâbı’nda Cumhuriyetçilik ana ilke ve esas değerdir. Çünkü Cumhuriyet, Atatürk İnkılâbı’nın bütün verimlerini temsil eden bir devlet ve hükümet şekli olarak değiştirilemez bir nitelik taşır. Bu ilke yeni Türkiye Devleti’nin temelidir. Bu niteliği ile Cumhuriyetçilik yeni Türk devletini yaratan Türk İnkılâbı’nın siyasal görüşüdür.
"Yaptığımız ve yapmakta olduğumuz devrimlerin amacı, Türkiye Cumhuriyeti halkını tamamıyla çağdaş ve bütün anlam ve biçimiyle uygar bir toplum haline getirmektir. Devrimlerimizin asıl ilkesi budur"
Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare, Cumhuriyet idaresidir (1924).
Cumhuriyet rejimi demek, demokrasi sistemiyle devlet şekli demektir(1933).
Cumhuriyet, yüksek ahlaki değer ve niteliklere dayanan bir idaredir. Cumhuriyet fazilettir(1925).

9 Ara 2017

11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları, 2017-2018, Sayfa 109-110-111

11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları, 2017-2018

SAYFA 109-110-111

5. Okuduğunuz romanla Tanzimat Dönemine ait “İntibah” adlı romanı karşılaştırınız. Ulaştığınız sonuçları sözlü olarak ifade ediniz.

Cevabı için tıklayınız

6. Servet-i Fünûn Döneminde anlatmaya bağlı edebî metinlerin teknik bakımdan geliştiğini söyleyebilir misiniz? Örneklerle açıklayınız.
Söylenebilir, bu dönem romanlarında  Tanzimat romanlarındaki acemilik, teknik kusurlar olmayıp Batılı romanlara eşdeğer olgun örnekler verilmiştir.

7. “Aşk-ı Memnu”nun edebiyat tarihimizdeki yeri ve değeri hakkında çıkarımlarda bulununuz.
Aşk-ı Memnu Batılı romanlarla eşdeğer sayılabilecek teknikle kaleme alınmış, gerçek anlamda  modern Türk romancılığının başlangıcı sayılan bir roman olma özelliği taşır. 

3. Etkinlik:
a) Üç gruba ayrılınız. Grup sözcülerinizi seçiniz.

b) Seçtiğiniz metni (birinci grup: destan, ikinci grup: masal, üçüncü grup: mesnevi) zaman ve mekân yönünden inceleyiniz.
c) İncelediğiniz “Aşk-ı Memnu” romanı ile değerlendirdiğiniz metni zaman ve mekân yönünden karşılaştırınız.
11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları, 2017-2018,
Sayfa 109-110-111

11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları, Lider, 2017-2018, Sayfa 102-103-104

11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları, Lider, 2017-2018, Sayfa 102-103-104

2.Metin

Ezik Palamut

1. Anlatıcının balıkçıları izlemesiyle başlayan olaylar nasıl devam etmiştir? Bu olayları şemalaştırınız.
 • Balıkçıların yakaladıkları palamutları işporta üzerine boşaltmaları
 • Yaşlı ve yoksul  bir balıkçının ayıkladığı balıklar içinde ezik bir palamutu çocuğuna verip eve götürmesini istemesi
 • Anlatıcının bu duruma çok üzülmesi
11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları, Lider, 2017-2018, Sayfa 102-103-104

11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları, Lider, 2017-2018, Sayfa 100-101


11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları, Lider, 2017-2018, Sayfa 100-101
4.a. Anlatmaya Bağlı Edebî Metinler (Hikâye)

HAZIRLIK ÇALIŞMASI

1. Etkinlik:

İnsana özgü tüm gerçeklikler kurgu yoluyla anlatılabilir mi? Niçin?
İnsana özgü tüm gerçeklikler yani  insana ait her şeyi, onun hayal, tasarı, izlenim, duygu ve düşünceler kurmaca yoluyla anlatılabilir. Hikaye ve romanlarda bu gerçekliklerin kurmaca gerçeklik biçiminde işlendiğini görebiliriz.

2. Etkinlik:

Siz hikâye yazarı olsaydınız insanın daha çok hangi yönünü ifade ederdiniz?
Yorum sizin

ÇÖZÜMLEME / İNCELEME

1. Metin
3. Etkinlik:
Edindiğiniz bilgiler ışığında Servet-i Fünûn Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini söyleyiniz.


 4. Etkinlik:
Servet-i Fünûn Dönemi hikâyesinin yeri ve değeri hakkında yaptığınız araştırmanın
sonuçlarını arkadaşlarınızla paylaşınız.

11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları, Lider, 2017-2018, Sayfa 100-101

11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları,Sayfa 99

                                               

11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları,Sayfa 96-97-98

25 Kas 2017

11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları,2017-2018, Sayfa 94-95 Cevapları

11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları,2017-2018, Sayfa 94-95  Cevapları
SAYFA 94

ANLAMA VE YORUMLAMA
 1. Etkinlik:

Servet-i Fünûn Dönemine ait “Tevfik Fikret’in “Cânân-ı Girizana” ve günümüz edebiyatına ait Attila İlhan’ın “Ben Sana Mecburum” şiirleriyle ilgili yaptığınız karşılaştırma sonuçlarını arkadaşlarınızla
paylaşınız.


2. Etkinlik:
“Ferdâ” ile “Elhân-ı Şitâ” adlı metinlerin temaları evrensel bir nitelik taşımakta mıdır? Niçin?
Evrenseldir. 

3. Etkinlik:
İncelediğiniz metinlerdeki şiir dilinin söyleyiş ve ahenk bakımından doğal dile benzeyen ve ayrılan yönlerini belirleyiniz.

Ayrılan yönleri ahenkli, sanatlı olmasıdır. 

 4. Etkinlik:
İncelediğiniz metinlerde anlatılanlar nesir diliyle de ifade edilebilir mi? Niçin?
Anlatılanlar düz yazı ile ifade edilemez. Şiirin düz yazı ile ifade edilmesi onun ahenk ve ritim unsurlarının kaybolmasına neden olur. 

 5. Etkinlik:
İncelediğiniz metinlerin yazıldıkları dönemin sosyal ve kültürel hayatından hareketle bu metinlerin oluşmasına imkân sağlayan hâkim zihniyetin özelliklerini söyleyiniz.

II.Abdülhamit'in istibdat adı verilen baskıcı yönetimi nedeniyle Servetifünun sanatçıları bireysel temaları işlemişlerdir.  Bu yüzden Elhân-ı Şitâ şiiri döneminin siyasi gerçekliği ile ilişkili değildir, bireysel bir duygunun dile getirilişidir.

www.edebiyatfatihi.net 

 6. Etkinlik:

Aşağıda verilen metni okuyunuz.

SAYFA 95

a) Okuduğunuz şiirle “Ferdâ” ve “Elhân-ı Şitâ” adlı şiirleri tema, yapı, dil ve anlatım açısından karşılaştırınız. Ulaştığınız sonuçları sözlü olarak ifade ediniz.

Tema: Terkib-i Bend'in teması döneme eleştiri, Ferda'nın teması gençlere düşen görevler, Elhan-ı Şita'nın teması ise "kar"dır.

Yapı: Terkib-i Bend bentlerin vasıta ile bağlandığı terkib-i bend yapısına, Elhan-ı Şita şiiri mısraların kümelenişi itibariyle karışık düzenli serbest bir yapıya  sahiptir. Şiirin şekli içerik ile birlikte kurgulanmıştır. edebiyatfatihi.net

Dil ve Anlatım: Üç şiirde Arapça ve Farsça kelime ve tamlamalarla yüklü bir dil kullanılmıştır. Elhan-ı Şita diğerlerine göre daha sanatlı ve imgelidir. 

b) Yaptığınız karşılaştırmadan hareketle Servet-i Fünûn Dönemi şiirinin hangi bakımlardan Tanzimat
Dönemi şiirinden farklılıklar gösterdiğini belirleyiniz.


22 Kas 2017

11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları,2017-2018, Sayfa 90-91Cevapları

11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları,2017-2018, Sayfa 90-91Cevapları
SAYFA 90

• Nazım birimi: bent
• Uyak düzeni: aabaaabba...
• Ölçü: Aruz ölçüsü (Mef ûlü / fâilatü / mefâîlü / fâilün (_ _ .  / _._.  / ._ _ . / _ . _ ) 
• Kelime tekrarı ve aliterasyon: kelime tekrarları "senin, sen"
Aliterasyon: İlk bölümde "n,s" ünsüzleri
b) Metindeki ahenk unsurlarının metne olan katkısını söyleyiniz.

Metindeki ahenk unsurları şiire müzikalite katmış, söyleyişi güçlendirmiştir.


c) Metinde her türlü ses benzerliğinin nasıl sağlandığını örneklerle açıklayınız.

Ferda Şiirinin Kafiye ve Redifleri:


…inkılâb 
…şebâb 
…ma’kesin 
…sehâb               -âb: zengin uyak
…şitâb!                -sin: zengin uyak
…Herkesin 
…ümidisin
…âfitâb

.... pür-mihen
....müebbeden      "en" tam uyak
... bugün               "ün" tam uyak
....gördüğün
.... kızcağız            "ız" tam uyak
..... saygısız


 Metnin temasını söyleyiniz. Metnin birimleri tema etrafında nasıl bir araya gelmiştir?

Metnin teması: Gençliğin görevleri, gençliğe öğüt... Metnin birimleri temayı değişik yönlerden işleyerek bir araya gelmiştir.

 Metnin temasıyla yazıldığı dönemin gerçekliği arasında nasıl bir ilişki vardır?

II. Abdülhamit’in istibdat adı verilen baskıcı yönetim anlayışı eleştirilmiştir. Düşüncelerinden dolayı dönemin siyasetçileri ve devlet adamlarıyla ters düşmüştür. Şairin gençleri uyarmasında, vatanın duru­munu tehlikede görmesinde dönemin baskıcı politik anlayışın etkileri vardır. Ayrıca Tevfik Fikret, “Batıcılık” düşüncesini benimseyen bir sanatçıdır. Gençlerin Batı'nın ilim ve fennini ülkemize getirmesini, ülkemizin geri kalmışlıktan kurtarmasını istemektedir ve bu yüzden gençlere çok güvenmektedir. 

SAYFA 91

4. Metnin teması şiir geleneğimiz açısından bir yenilik taşımakta mıdır? Niçin?

Metnin teması, Divan şiiri geleneğinden farklıdır. Divan şiirindeki gazel, kaside gibi türlerde aşk, kadın güzelliği, özlem, devlet büyüğüne övgü gibi bireysel konular işlenirken Ferda adlı şiirde toplumsal bir konu işlenmiştir.

5. Metinde dile getirilenler günümüzde de geçerliliğini korumakta mıdır? Açıklayınız.

Korumaktadır. Çünkü geleceğin emanetçisi gençler vatan için didinerek, uğraşarak, arayarak, bularak, düşünerek ve zaman kaybetmeden çalış­malıdır. 

6. Metinden, şiir dilinin düz yazıya yaklaştığını gösteren dizelere örnekler veriniz.

Cennet kadar güzel vatanın var; şu gördüğün
Zümrüt bakışlı, inci şetâretli kızcağız
Kimdir, bilir misin? Vatanın... Şimdi saygısız
15 Bir göz bu nazlı çehreye — Allah esirgesin,—
16 Kem bir nazarla baksa tahammül eder misin?

7. Metinde doğal çevreyle ilgili tasvirler resim sanatına uygun mudur? Niçin?

8. Metinden kendi anlamı dışında kullanılan kelime ve kelime gruplarına örnekler veriniz. Bunların metindeki işlevini açıklayınız.

Yarın, ey ümidin parlak çehresi, titrek kucağı açık, bekli­yor, zümrüt bakışlı, inci şetaretli kızcağız, şikâyetçi ati, her organı ihtiyaç kasırgalarıyla sarsılmış bir so­yun oğlusun...”

9. Metinde kullanılan yeni kavram ve imajlara örnekler bularak bunların niçin kullanıldığını açıklayınız.

“yenilik, inkılap, yarın, mazi, âti, terakki, inhitat” Bu sözcükleri yeni bir toplum düzenini arzuladığı için kullanmıştır.

1 Kas 2017

11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları, Lider, Sayfa 84-85-86 Cevapları

11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları, Lider, Sayfa 84-85-86 Cevapları

Sayfa 84

1. Metnin yazarı hangi düşünceleri savunmaktadır? Bu düşünceler hangi ana düşünce etrafında bir araya getirilmiştir?

1.
Ahmet Mithat Efendi'nin  "dekadanlık" iddiası Servetifünun sanatçıları tarafından reddedilmiştir.
Ahmet Mithat Efendi'nin iddia ettiği "dekandanlık" gerçekte yoktur ve kimse böyle bir sıfatı kabul etmemiştir. Bunun için de olmayan bir şeye itiraz etmek akıl dışıdır.
Servetifünun edebiyatını anlamayanlar olduğu gibi anlayan ve zevk alan birileri de mevcuttur.
"Servetifünun yazarlarının eserleri taklittir" görüşü hiçbir kanıtı olmayan bir iddiadır.
Garip olduğu iddia edilen on on beş tamlama için bütün Servetifünun edebiyatı mahkum edilemez. 

Bu düşünceler "Servetifünun ve yenilik" ana düşüncesi etrafında bir araya getirilmiştir. www.edebiyatfatihi.net

2. Metinde savunulan düşünceler, metnin yazıldığı dönemde başka hangi edebî türlerde ele alınabilir? Söyleyiniz.

2. Eleştiri(tenkit), hatıra gibi türlerde ele alınabilir.

3. Metnin ana düşüncesiyle yazıldığı dönemin sosyal gerçekliği arasında nasıl bir ilişki olduğunu açıklayınız.

3. Metnin ana düşüncesi, metnin ait olduğu sosyal ve siyasi şartlarla, Servet-i Fünun'u oluşturan şartlar dolayısıyla ilişkilidir.

4. Hüseyin Cahit Yalçın’ın fikrî ve edebî yönü hakkında çıkarımlarda bulununuz. Yazarın eserle olan ilişkisini açıklayınız.

4. Özellikle yeni edebiyatı ve Doğu kültürüne karşı Batı kültürünü savunmuştur.
Servetifünun'un savunuculuğunu yapmış,  kendilerine yöneltilen yönetilen eleştirilere cevap vermiştir.
Servetifünun'un en önemli tenkitçisidir.

ANLAMA VE YORUMLAMA

1. Etkinlik:

İncelediğiniz metinlerden hareketle aşağıda verilen tabloyu doldurunuz.

Yazılış Amacı:

Abdülhak Hamit: Bilgi vermek amacıyla
Kahire'den: Kahire'yle ilgili gözlem ve izlenmimleri aktarmak
Tevfik Fikret: Tevfik Fikret'le ilgili hatırayı paylaşmak
Biraz Daha Hakikat: Bilgi vermek, eleştirilere cevap vermek

Bağlı Olduğu Düşünce:

Tüm metinler bilgilendirmek, haber vermek, öğretmek düşüncesiyle yazılmıştır.

Hakim Zihniyeti:

Dönemin öğretici metinleri dönemin siyasi şartlarından dolayı  toplumdan, sosyal sorunlardan uzak ve bireyseldir. Bu durum, Servet-i Fünun Dönemi öğretici metinlerinin bireysellik etrafında şekillendiğini göstermektedir.


2. Etkinlik:

İncelediğiniz metinlerden terim, kavram ve gündelik hayatla ilgili ifadelere örnekler veriniz.

"üç birlik kuralı, Dekadanlık, mensur şiir, talep-arz, edebiyat-ı cedide" edebiyat okulu, edebi hareket, sanat, sanatkar, taklit, estetik, roman, ilerleme"

3. Etkinlik:

İncelediğiniz metinlerden hareketle öğretici metinlerle dergiler arasında nasıl bir ilişki
olduğunu tartışarak belirleyiniz.

 Servetifünun döneminde dergiler, dönemin sanat ve edebiyat hayatına yön veren öğretici metinlerin yazıldığı,  sanatın fikri ve edebi yönünün yer aldığı birer merkez konumundadır.

4. Etkinlik:

Tanzimat Döneminin öğretici metinleriyle Servet-i Fünûn Döneminin öğretici metinlerini
aşağıdaki başlıklara göre karşılaştırınız.
• Dil ve anlatım
• İşlenen düşünceler
• Hâkim zihniyet


5. Etkinlik:

Servet-i Fünûn Döneminin edebî zevk ve anlaşını anlatan bir yazı hazırlayarak yazınızı
arkadaşlarınızla paylaşınız.


 6. Etkinlik:

İncelediğiniz metinlerdeki ifadeleri kesinlik ve açıklık bakımından değerlendiriniz.

Metinler öğretici metin olduğu için ifadeler kesin ve açıktır.

 7. Etkinlik:
İncelediğiniz metinlerin dil ve anlatım özellikleriyle ilgili çıkarımlarda bulununuz.
 

8. Etkinlik:

İncelediğiniz metinlerden somut ifadelere örnekler vererek bunların nasıl kullanıldığını
söyleyiniz.

Sayfa 86

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

1. Aşağıdaki cümlelerin bildirdiği yargılar doğru ise karşılarına “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
• Servet-i Fünûncular içinde başka türlerle uğraşmayarak edebî çalışmalarını yalnız edebî eleştiri alanında toplayan tek şahsiyet Ahmet Şuayip’tir. ( D)
• Servet-i Fünûn Döneminde edebî eleştiri objektif bir nitelik kazanmıştır. ( Y)
• Servet-i Fünûn dergisi Tevfik Fikret’in kaleme aldığı “Edebiyat ve Hukuk” adlı makaleden dolayı
kapatılmıştır. ( Y)

2. Aşağıdaki  cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.
• Servet-i Fünûncuların sanat için sanat görüşünü benimsemelerinde ...II.Abdülhamit .....
Döneminin baskıcı tutumu etkili olmuştur.
• Servet-i Fünûn Döneminin en önemli öğretici metin türleri  makale , eleştiri, 
hatıra, gezi yazısı  ve fıkradır. 

3. Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünûn Dönemi öğretici metin yazarlarından biri değildir?

A) Ahmet Rasim
B) Hüseyin Cahit Yalçın
C) Ahmed Şuayip
D) Cenap Şehabettin
E) Tevfik Fikret

4. Servet-i Fünun dergisi aşağıdaki yazarlardan hangisinin kaleme aldığı “Edebiyat ve
Hukuk” adlı makaleden dolayı kapatılmıştır?

A) Cenap Şehabettin
B) Halit Ziya Uşaklıgil
C) Mehmet Rauf
D) Süleyman Nazif
E) Hüseyin Cahit Yalçın


 Etkinlik:
Servet-i Fünûn Dönemine ait Tevfik Fikret’in “Cânân-ı Girizana” adlı şiiri ile günümüz
edebiyatına ait Attila İlhan’ın “Ben Sana Mecburum” adlı şiirini tema açısından karşılaştırınız (94. sayfadaki 1. Etkinlik içindir.

11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları, Lider, Sayfa 75-77-80-81 Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMASI

1. Etkinlik:

"Öğretici Metinler" kavramından ne anlıyorsunuz? Hangi edebî türler öğretici metindir?

Öğretici metinler, bilgi ve haber vermek, ikna etmek, kanıları değiştirmek, uyarmak, düşündürmek, yönlendirmek, tanıtmak gibi amaçlarla yazılan metinlerdir. Makale, deneme, fıkra, sohbet, eleştiri, hatıra, biyografi, otobiyografi gibi türler öğretici metindir.

 2. Etkinlik:
Servet-i Fünûn edebiyatının getirmek istediği yenilikleri konu alan yazıları arkadaşlarınızla paylaşınız. Bu yazılarda anlatılanları tartışarak ulaştığınız sonuçları sözlü olarak ifade ediniz.

Batı'daki edebi gelişmeleri yakından takip ederek tamamen Batılı anlamda bir edebiyat meydana getirmek amaçları arasındadır.

 3. Etkinlik:
Dergilerle öğretici metinler arasındaki bağı açıklayınız.

Öğretici metinler dergiler aracılığıyla halka ulaşır. Bu türlerle halk bilgilendirilir, biliçlendirilir

 4. Etkinlik:
Edebî eleştiri, gezi yazısı, hatıra ve makalenin edebiyatımızdaki gelişimi hakkındaki araştırma
sonuçlarınızı sözlü olarak ifade ediniz.ÇÖZÜMLEME / İNCELEME
1. Metin

1. Metnin iletisini söyleyiniz. Anlam birliğine sahip birimler bu ileti etrafında nasıl bir araya gelmiştir? Açıklayınız.

Metnin iletisi "Abdülhak Hamit tiyatrolarını okunmak için yazmış, tiyatrolarında üç birlik kuralına uymamıştır." Anlam birliğine sahip birimler metnin bu iletisini açıklamak, hakkına bilgi vermek amacıyla bir araya getirilmiştir.


2. Metnin iletisi yazıldığı dönemin diğer edebî türlerinde de işlenmiş midir? Tartışarak belirleyiniz.

İşlenmiştir.


3. Metinde Abdülhak Hamit’in tiyatro eserleriyle eserlerin yazıldığı dönemin sosyal hayatı ve gerçekliği arasında nasıl bir ilişki kurulmuştur?
Metinde Abdülhak Hamit'in tiyatro eserlerinin okunmak için yazıldığı ve bunların sahnelenmeye uygun olmadığı metnin yazıldığı dönemdeki tiyatro seyircisi ve okuyucusuyla ilintilenerek ilişki kurulmuştur

                                                     
4. Edindiğiniz bilgiler ışığında aşağıda verilen tabloyu doldurunuz.

CENAP ŞEHABETTİN

Eserle Olan İlişkisi: Cenap Şehabettin edebi tenkit(eleştiri) alanında az da olsa eser vermiştir. Bu eleştiride de Abdülhak Hamit'in tiyatrolarını incelemiş ve eleştirmiştir.

Fikri ve Edebi Yönü: Maddeler Halinde, Tıklayın

2.Metin

Gezi Yazısı/Kahire

1. Metin kaç birimden oluşmaktadır? Bu birimler hangi ileti etrafında ve nasıl bir araya gelmiştir?

Metin 9 birimden oluşmaktadır. Bu birimler "Kahire gezisi" iletisi etrafında metnin bu iletisini açıklamak, hakkına bilgi vermek amacıyla bir araya getirilmiştir.

2. Metinden döneminin sosyal hayatı ve gerçekliğiyle ilgili neler yansımaktadır?

Metinden dönemin Kahire'sinin sosyal hayatı ve gerçekliği yazarın bakış açısıyla yansıtılmıştır.

3. Metnin iletisi yazıldığı dönemin başka edebî türlerinde de işlenmiş midir? Niçin?

İşlenmiştir. 

3.Metin
Hatıra

1. Metnin birimlerinde Tevfik Fikret’in hangi özellikleri anlatılmıştır? Bu birimler hangi ana düşüncenin oluşumu için bir araya getirilmiştir?

Metnin birimlerinde Tevfik Fikret, iyi bir dost, güvenilir, dürüst, doğruluktan ayrılmayan, samimi, içten özelliklere sahip biri olarak anlatılmıştır. Bu birimler ""Tevfik Fikret'in kişisel özellikleri" ana düşüncesi etrafında bir araya getirilmiştir. 

2. Metnin ana düşüncesine, yazıldığı dönemin diğer edebî türlerinin hangilerinde rastlanabilir?

 Eleştiri, makale ve fıkralarında rastlanabilir.

3. Metinden döneminin sosyal hayatı ve gerçekliğiyle ilgili hangi bilgilere ulaşılmaktadır?

Metinden dönemin daha çok edebi hayatı ve gerçekliğiyle ilgili bilgilere ulaşılabilir. O dönemde çıkan Servetifünun dergisinin dönemin sanat ve edebiyat dünyasına yön veren bir değere sahip olduğu, dönem sanatçılarının  kişilik özellikleri, birbiriyle ilişkileri, yaptıkları çalışmalar gibi bilgilere ulaşabiliriz. 
4. Metinden hareketle aşağıda verilen tabloyu doldurunuz.
21 Eki 2017

11.Sınıf Türk edebiyatı Kitabı Cevapları, 2017-2018, Sayfa 51-54.Sayfa Cevapları

11.Sınıf Türk edebiyatı Kitabı Cevapları, 2017-2018, Sayfa 51
UYARI: Bu ve diğer hiçbir içeriğimizi başka sitelerde yayınlanmanıza iznimiz yoktur. edebiyatfatihi.net

4.b Göstermeye Bağlı Edebi Metinler(Temaşa)
Hazırlık Çalışması
a) Metne göre edebiyatımızda modern tiyatro eserleri ne zaman verilmeye başlanmıştır?

Tanzimat'tan sonra başlamıştır.

b) Metne göre modern tiyatrodan önce toplumumuzda göstermeye bağlı hangi edebî türler vardır? Söyleyiniz.

Meddah, Karagöz ve ortaoyunu gibi türler vardır.

SAYFA 54

1. Metinde geçen olayları sıralayarak metnin olay örgüsünü bulunuz.
Metnin olay örgüsü:
 • Şair Müştak Beyin arkadaşı Hikmet Efendiyle Kumru Hanım ve ablası Sakine Hanım hakkındaki diyalogları
 • Şair Müştak Beyin kendi kendine konuşması, evleneceği için içi içine sığmaması
 • Şair Müştak Beyin istediği Kumru Hanım yerine gelin olarak  evde kalmış Sakine Hanımın getirilmesi,edebiyatfatihi.net
 • Mahallelinin eve toplanması

2. Metnin olay örgüsü yazıldığı dönemin sosyal hayatına uygun düşmekte midir? Niçin?

Tanzimat döneminde görücü yoluyla evliliğe bir eleştiri niteliği taşıdığı için dönemin gerçekliğine uygundur.

3. Metindeki olaylarla ilgili düşünceleriniz nelerdir?

Görücü yoluyla evlenmek  yanlıştır ve bu durum gülünç duruma da düşürebilir. 

4. Metnin kahramanları kimlerdir ve bu kahramanların belirgin özellikleri nelerdir?


5. Metindeki kahramanların olay örgüsü içindeki temsil ettikleri değerler nelerdir? Kahramanlarla metnin yazıldığı dönemin gündelik hayatında karşılaşmak mümkün müdür? Niçin?

Mümkündür, heyecanlı, aceleci, saf mizaçlı, açıkgöz ve fırsatçı tiplere her dönemde rastlanabilir. 

6. Olayların geçtiği mekânları söyleyiniz. Bu mekânlar nasıl anlatılmıştır ve gerçekliğe uygun mudur? Açıklayınız.

Şair Evlenmesi'nde mekanla ilgili ifadeler yoktur.Ancak yaşanan olaylardan hareketle mekanın Müştak Beyin evi olduğu anlaşılmaktadır, fakat mekan tasvir edilmemiştir.Bu bakımdan mekanın gerçeklikle ilişkileri  vardır.

7. Olaylar hangi zamanda geçmektedir? Bu zamanla yaşanılan zaman arasında nasıl bir bağ vardır? Zamanın olay örgüsündeki işlevi nedir?

Eserdeki olay Tanzimat yıllarında meydana geliyor ,fakat belirli zaman ifadeleri yoktur.Zaman ile metindeki zaman o dönemin gerçeklğini yansıttığı için uyumludur. Zaman, diğer yapı unsurları gibi metnin yapısını oluşturan bir ögedir, olayların meydana geldiği zaman dilimini gösterir


8. Metnin yapı unsurları arasında uyumsuzluk var mıdır? Niçin?

Olay örgüsü, kişiler yer ve zaman unsurları arasında uyumsuzluk yoktur. Çünkü yaşananlar, kişiler, mekan ve zaman ögesi birbiriyle dönemin gerçekliğine uygun şekilde kurgulanmıştır.

9. Metnin temasını söyleyiniz. Bu tema hangi sosyal gerçeklikle ilgilidir? Bu sosyal gerçeklikle metnin yazılış amacı arasında bir ilişki söz konusu mudur? Açıklayınız.

Tema "görücü usûlüyle evlenmenin yanlışlığı"dır.  Bu tema sosyal bir sorun olan görücü usulüyle evlenmenin yanlışlığı gerçekliğiyle ilgilidir. Metnin amacı halkı eğitmek, bilgilendirmek ve görücü usülünün yanlışlığını ve olumsuz sonuçlarını halka tiyatro yoluyla göstermektir.
10. Metinden hareketle Şinasi’nin fikrî ve edebî yönü hakkında çıkarımlarda bulununuz.
14 Eki 2017

11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları,2017-2018, Sayfa 61-62-63-64-65 Ölçme Değerlendirme Cevapları

11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları,2017-2018, Sayfa 61-62-63-64-65 Ölçme Değerlendirme Cevapları

SAYFA 61

 5. Etkinlik:

Tanzimat Dönemini etkileyen sanat, edebiyat ve düşünce akımlarının neler olduğunu aşağıdaki tabloda gösteriniz.


Tanzimat Dönemini Etkileyen Sanat, Edebiyat ve Düşünce Akımları

Romantizm, klasizm, realizm, Aydınlanma Çağı

ANLAMA VE YORUMLAMA

 6. Etkinlik:

Tanzimat Döneminin kültür ve sanat hayatımızdaki yeri ve değeri konusunda bir tartışma düzenleyiniz. Ulaştığınız sonuçları aşağıda noktalı bırakılan alana maddeler hâlinde yazınız.


 7. Etkinlik:

Tanzimat Edebiyatı Döneminde yazı dili ile konuşma dili birbirine yaklaşmış mıdır? İncelediğiniz metinlerden hareketle örnekler vererek açıklayınız.

İlk dönemde yaklaşmıştır. Şinasi Şair Evlenmesi adlı oyununda günlük konuşma dili ve yerel söyleyişler görülmektedir. 

 8. Etkinlik:

İletişim aracı olarak gazetenin Tanzimat Döneminde yüklendiği işlevleri söyleyiniz.

edebiyatfatihi.net

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
1. Aşağıdaki cümlelerin bildirdiği yargılar doğru ise karşılarına “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

• Zehra edebiyatımızın ilk psikolojik romanıdır. ( Y)

• Takvim-i Vekâyi ilk yarı resmî gazetemizdir. (Y )

• Tanzimat edebiyatçıları sadece romantizmden etkilenmiştir. (Y )

2. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.

• Noktalama işaretlerini edebiyatımızda ilk kez ....ŞİNASİ.... kullanmıştır.

• Edebiyatımızda Tanzimat Dönemi ..TERCÜMAN-I AHVAL GAZETESİ.... ile başlar.

• İlk özel gazetemiz..TERCÜMAN-I AHVAL'dir.........

3. Aşağıdakilerden hangisi türce diğerlerinden farklıdır?
A) Talim-i Edebiyat
B) Gülnihal
C) Zoraki Tabip
D) Çok Bilen Çok Yanılır
E) Sabru Sebat

11.Sınıf Türk edebiyatı Kitabı Cevapları, 2017-2018, Lider, Sayfa 58-59-60

11.Sınıf Türk edebiyatı Kitabı Cevapları, 2017-2018, Lider, Sayfa 58-59-60

SAYFA 58

1. Metnin olay örgüsünü oluşturan metin parçaları hangi değerlerin çatışmasından kaynaklanmaktadır?  olayları sıralayarak metnin olay örgüsünü bulunuz.
 Gelenek-modernite çatışmasından kaynaklanmaktadır. 
Metnin olay örgüsü
 • Şefika'nın  Ata'yı sevdiğini açıklaması
 • Tahire Hanımın çok şaşırıyor ve kızması , Paşayla evlenmesi için ikna etmeye çalışması
 • Şefika'nın verem olması
 • Ata Beyin de sevgilisinin kurtulamayacağını anlayınca eczaneden getirdiği  bir ilacı içmesi, Şefika’nın yanına uzanması  ve beraber ölmeleri.
UYARI: Bu ve diğer hiçbir içeriğimizi başka sitelerde yayınlanmanıza iznimiz yoktur. edebiyatfatihi.net

2. Metinde anlatılanlar gerçeklik duygusu uyandırmakta mıdır? Anlatılan olaylar hangi yönüyle sizi etkiledi? 

Metinde anlatılanlar döneminin sosyal gerçekliğini yansıttığı için gerçeklik duygusunu uyarndırmaktadır. Şefika'nın sevdiği genç  yerine sırf para için zengin bir adamla  evlendirilmek istenmesi, Şefika'nın ve Ata'nın kavuşamadan ölmeleri

3. Metnin kahramanlarını ve bu kahramanların olay örgüsündeki işlevlerini söyleyiniz.

Ata Bey ve Şafika metnin ana karakterleridir, diğerleri de yardımcı karakterlerdir.

Daha ayrıntılı özellikleriyle:

Atâ Bey: Halil Bey’in kardeşinin oğlu. On dokuz yaşında, Tıbbiye’nin onuncu sınıf sınıfından bir delikanlı.Ata öksüz bir çocuktur, amcası Halil Bey’in yanında büyümüş, kızı Şefika’ya âşık olmuştur. Şefika da ona âşıktır. Ata Askeri Tıbbiye’de okumakta, eve ancak izin günlerinde gelmektedir. 
Şefika Hanım: On dört yaşında bir kız, Atâ Beye deli gibi aşık, fedakar, aşkının peşinde koşuyor...
Halil Bey: Şefika'nın babası.. .çaresiz ve anlayışlı bir adamdır.
Tahire Hanım: Şefika Hanım’ın annesi, kendi çıkarları için evladını hiç istemediği biriyle evlendirecek kadar düşüncesiz; ama sonra çok pişman olacak anne...
Şerife Hanım: Şefika Hanım'ın babaannesi
Tâbende: Cariye.

4. Metindeki kahramanlar metnin yazıldığı dönemin gerçekliğine uygun düşmekte midir? Niçin?

Uygundur, çünkü metnin yazıldığı dönemin sosyal yaşamında böyle kişilerle karşılaşılabilir.

5. Metinde olayların geçtiği mekânları söyleyiniz. Bu mekânlar nasıl tasvir edilmiştir?

Mekandaki olaylar bir evin odasında geçmektedir. 

SAYFA 59

6. Metindeki olayların geçtiği zamanı ve bu zamanın işlevini belirleyiniz. Bu zamanla yaşanılan zaman arasındaki ilişkiyi açıklayınız.

Metinde zamanla ilgili belirgin ifadeler yoktur.Metindeki zaman yaşanılan zamanın gerçekliğiyle uyumludur. 

7. Metindeki kişi, zaman ve mekân unsurları arasında bir bütünlük sağlanabilmiş midir? Metinden örnekler vererek söyleyiniz.

Metindeki kişi, zaman ve mekân unsurları arasında bir bütünlük sağlanabilmiştir.


8. Metnin iletisini söyleyiniz. Bu iletiyle metnin yazıldığı dönemin gündelik hayatı arasında bir bağ var mıdır? Niçin?

TEMASI: GÖRÜCÜ USULÜYLE EVLENMENİN YANLIŞLIĞI
METİNDEKİ TEMA TANZİMAT DÖNEMİNDE KARŞILAŞABİLECEK BİR DURUM OLDUĞU İÇİN DÖNEMİN SOSYAL HAYATIYLA İLİŞKİLİDİR. METİN SOSYAL MESAJLAR İÇERMEKTEDİR...


9. Metnin yazılış amacıyla halkı eğitmek, eğlendirerek onlara sosyal problemleri anlatmak, kamuoyu oluşturmak arasında bir ilişki var mıdır? Niçin?

Vardır, çünkü yazar sosyal bir problem olan görücü usulüyle evlenmenin ve doğurduğu yıkımları anlatarak halkı bilinçlendirmeye çalışmıştır.

10. İncelediğiniz metinden hareketle Namık Kemal’in fikrî ve edebî yönüyle ilgili neler söyleyebilirsiniz?ANLAMA-YORUMLAMA


1. İncelediğiniz metinlerle ilgili aşağıda verilen tabloyu doldurunuz.2. İncelediğiniz metinlerdeki sosyal problemler günümüzün sosyal hayatında görülmekte midir? Örnekler vererek açıklayınız.

Eskisi kadar sık  görülmemekle birlikte günümüzde görücü yoluyla evlilik geleneği sürmektedir. 

3. İncelediğiniz metinlerden harekete geleneksel Türk tiyatrosundan modern tiyatroya nasıl geçildiğini söyleyiniz.

Cevabı:
Modern anlamdaki tiyatronun gelişimi genel bir yaklaşımla Tanzimat Fermanının ilanıyla ve cumhuriyetin kurulması arasındaki hazırlık aşaması ve cumhuriyetin kuruluşundan günümüze kadar uzanan gelişme aşaması şeklinde incelenebilir. 
Çağdaş tiyatroya ilk önemli adım 1860'da yapılan Gedikpaşa tiyatrosuyla atılmıştır. Güllü Agoğ 1868'de Osmanlı Tiyatrosu adlı bir topluluk kurarak Türk yazarlarına ve Türkçe oyunlara yöneldi. Bu dönemde yabancı yazarlardan yapılan uyarlamalar tiyatronun gelişmesine büyük katkı sundu. 
Milli edebiyat döneminde  tiyatroda bu dönemle birlikte canlanmalar görülür.
Özel ve resmi tiyatrolar kurulmuştur.
Tiyatro eğitimi verilen Darülbedayi’nin yanında Türk ope­rasının temelini kurmak amacıyla Darülelhan adı ile müzik bölümü açılmıştır.
Bu dönemde yapılan atlımlarla  tamamen Batılı bir tiyatro anlayışının temel­leri atılmıştır.


4. İncelediğiniz metinlerin Meddah, Karagöz ve Orta oyunu gibi geleneksel tiyatrodan hangi açılardan farklılık gösterdiğini söyleyiniz.5. a. İncelediğiniz metinlerin yazılış amacını söyleyiniz.

Sosyal probleri dile getirmek, halkı eğitmek, bilinçlendirme amacıyla yazılmıştır.

b. Şinasi ve Namık Kemal'in halkı eğitmek amacıyla tiyatrodan yararlandıklarını düşünüyor musunuz? Niçin?

Evet, çünkü eserlerinde ele aldıkları sosyal konular bunu gösteriyor.

c. Tanzimat Dönemi tiyatrosunun dilin sadeleşmesine hizmet ettiğini, tiyatro yazarlarının düşünceleriyle halkı eğlendirirken eğittiğini ve sosyal problemler çevresinde kamuoyu oluşturmak için tiyatrodan yararlandıklarını söyleyebilir misiniz? Niçin?

 Evet, çünkü Tanzimat  ilk dönem tiyatrosunda halkı eğitmek için tiyatro eserleri yazılmıştır. 

ç. Sizce seyretme mi daha etkilidir yoksa okuma mı? Okuma yazma oranının düşük olduğu yerlerde
sahnede bir eseri göstermek niçin önemlidir? Tartışınız. Ulaştığınız sonuçları sözlü olarak ifade ediniz.

Yorum sizin

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

1. Aşağıdaki cümlelerin bildirdiği yargılar doğru ise karşılarına “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

• Tanzimat Dönemi edebiyatçıları tiyatro türünde eser verirken Batı tiyatrosunu model almışlardır. (D )
• Tanzimat Dönemi tiyatrosunda eğlendirerek eğitmek esas amaçtır. (D )
• Edebiyatımızda modern tiyatro önce telif eserlerle başlamıştır. (Y )

SAYFA 60
2. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.

• Tanzimat Döneminde tiyatro ...... çevresinde başlamıştır.
• Geleneksel Türk tiyatrosunun örnekleri ..Karagöz..., ..Ortaoyunu.... ve ..Meddah... .
• Edebiyatımızda modern anlamdaki ilk tiyatro ...Şinasi'nin...., ..Şair Evlenmesi .. adlı
eseridir.

3. Aşağıda verilenlere göre yazar - eser eşleştirmelerini yapınız.

Namık Kemal ↦ Kara Bela
Şinasi ↦ Şair Evlenmesi
Recaizade Mahmut Ekrem ↦ Afife Anjelik
Abdulhak Hamit Tarhan ↦ İçli Kız
Ahmet Vefik Paşa ↦ Zor Nikah

4. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Dönemi tiyatrosuyla ilgili değildir?

A) İlk örneklerinin çeviri ve uyarlama olması
B) Sosyal problemlerin işlenmesi
C) Ahlak ve insan mektebi olarak görülmesi
D) Batı tiyatrosunun model alınması
E) Halkın ilgisini çekmemesi

5. TANZİMAT EDEBİYATININ GENEL ÖZELLİKLERİ

HAZIRLIK ÇALIŞMASI

1. Etkinlik:

Kültürler arası etkileşim nasıl gerçekleşmektedir?

Farklı kültürleri tanıyarak, kitle iletişim araçlarıyla

 2. Etkinlik:

Bir iletişim aracı olarak gazetenin önemi sizce nedir?

Toplumların aydınlanmasında, reaksiyon göstermesinde gazetenin önemli bir rolü vardır.
İnsanların haber alma ihtiyacını karşılar.
Her türlü yenilik, değişimin topluma ulaşmasını sağlar.
Kamusal görevlerin tam anlamıyla ve gerçeğe uygun yerine getirilmesini sağlar.
Görüşlerin yayılmasını sağlar.

ÇÖZÜMLEME / İNCELEME

3. Etkinlik:

“Tanzimat Dönemi Edebiyatı”nı etkileyen sosyal, siyasal ve kültürel ortamın özelliklerini
sıralayınız.


 4. Etkinlik:
Türk kültürü ile Batı kültürü arasındaki etkileşimi açıklayınız.

Kısaca açıklarsak Türk kültürü ile Batı kültürü arasında sosyal, siyasi, ekonomik, eğitim vb gibi her alanda bir etkileşim söz konusudur. 
Örneğin  Tanzimat döneminde Osmanlı aydınlarının Batı'yı gidip görmeleri, Batı'daki felsefi, sanat ve edebi akımları takip etmesi edebiyatımızda yeni türlerin ortaya çıkmasını sağlamış, Batılı tarzda pek çok eser verilmiştir. 

11 May 2017

11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları,Ekoyay,Sayfa 210-211-212

11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları,Ekoyay,Sayfa 210-211-212

Sayfa 210

ÜNİTE  DEĞERLENDİRMESİ

A. Aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

Milli edebiyat ile milliyetçi edebiyat kavramlarını birbirinden ayıran belirgin özellikler nelerdir?

👉Cevabı kısaca burada

Osmanlı Devletinde 19. yüzyıl sonlarında ortaya çıkan Batıcılık , İslamcılık, Osmanlıcılık ve Türkçülük gibi fikir hareketleri döneminin sosyal ve siyasi yapısı hakkında ne gibi ipuçları barındırmaktadır? 

Devletin kötü bir durumda olduğu ve içine düştüğü bu durumdan kurtarmak isteği içinde olunduğu ...
19.yüzyılda Osmanlı'nın gittikçe zayıflaması siyasi ve askeri üstünlüğünü kaybetmesi ve bu gelişmelere paralel olarak devleti kötü durumdan kurtarmak için bu fikir akımlarının çıktığını söyleyebiliriz. 

B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle doldurunuz
 • Batıcılık 
 • Ömer Seyfettin
 • Genç Kalemler
C. Aşağıdaki cümlelerin sonuna yargılar doğru ise D yanlış ise Y yazınız 

D , Y , D

Ç. Çoktan seçmeli sorular 

1. C

2. E 

3. C

SAYFA 211

4.E

5.C

6.C

7.E

SAYFA 212

8. E

9.A 


👉DİĞER SAYFALAR İÇİN TIKLAYINIZ

11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları, Ekoyay, Sayfa 209

11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları,  Ekoyay, Sayfa 209

Sayfa 209

ÖLÇME DEĞERLENDİRME 

A.Aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

1. Milli edebiyat dönemi eserlerinde işlenen ortak duygu ve düşünceler nelerdir ?

Milli ve milliyetçi temalar , vatan , millet , Anadolu ve Anadolu insanının sorunları,  Kurtuluş Savaşı,  yoksulluk , aile hayatı , aşk  gibi temalar işlenmiştir.

2. Milli edebiyat dönemini kendinden önceki dönemlerden ayıran özellikler nelerdir ?

Sade dilin kullanılması 
Şiirde ağırlıklı olarak hece ölçüsü kullanılmıştır. 
Toplum için sanat anlayışı Anadolu’ya yönelme var.
 Anadolu insanının sorunları ele alınmış , milli konular işlenmiştir...

B. Aşağıdaki cümlelerin sonuna yargılar doğru ise D yanlış ise Y yazınız. 

D

Y

Y

C. Çoktan seçmeli sorular...

1.D

2.E

3.A