Bu yazımızda 9.sınıf Türk Dili ve Edebiyatın dersinin 1.ünitesindeki konuları içeren uygulama soruları (klasik, doğru/yanlış, boşluk doldurma) hazırladık. Uygulama sorularımız 2018-2019 9.sınıf Türk dili ve edebiyatı müfredatına ve ders kitabındaki konu anlatımlarına uygun hazırlanmıştır. Soruları açık uçlu, boşluk doldurma ve doğru/yanlış şeklinde üç ana gruba ayırdık.

1.ünite sonunda bu dokümanı derste kullanmak isteyen kıymetli öğretmenlerimiz aşağıdaki butondan dokümanı PDF. formatında indirebilir. Öğretmen ve öğrencilerimize faydalı olması dileğiyle... edebiyatfatihi.net

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1.Ünite Uygulama Soruları ve Cevapları-PDF,İndir (Yepyeni)A) Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Edebiyat nedir? Edebiyatla bilim arasında nasıl bir ilişki kurulabilir?


2. Edebiyatın diğer güzel sanatlardan ayrılan yönleri nelerdir?

Sanat eseri insana ne ahlâksızlık öğretir ne de ahlâklı olmayı öğütler. Ahlâk karşısında kayıtsızdır. Kişilere gündelik hayatta kullanılacak bilgi verdiği de söylenemez. Çünkü gerçekliği yorumlar, dönüştürür ve yeniden yapılandırır. Buna sanata özgü gerçeklik denir. Ama sanat eseri sezgisel bilgi vererek insanın katı gerçekliğinin ötesini düşünmesini sağlar.
3. Yukarıdaki metne göre sanat eserinin özelliklerini maddeler halinde yazınız.

“Çanakkale Savaşı Türk tarihinin dönüm noktalarından bir tanesidir. Bu zaferle ülke düşmandan tamamen temizlenmiştir. Düşman gemilerinin boğazdan geçişleri büyük oranda engellenmiş, karaya çıkanlarla da göğüs göğse bir mücadele örneği ortaya konmuştur. Bu savaş sonucunda tam bir insan kıyımı yaşanmıştır: beş yüz bin ölü…”

Çanakkale Şehitlerine
Şu Boğaz harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi?
En kesif orduların yükleniyor dördü beşi.
—Tepeden yol bularak geçmek için Marmara’ya-
Kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya.
Ne hayâsızca tehaşşüd ki ufuklar kapalı!
Nerde gösterdiği vahşetle bu: bir Avrupalı

… Mehmet Akif ERSOY4) Yukarıdaki iki metni aşağıdaki ölçütlere göre karşılaştırınız.


a) Konusu:
b) Yazılış amacı:
c) Gerçekliği el alışı:
d) Dil:
e) Biçim: 

5. Metinlerin sınıflandırılmasında kullanılan ölçütler nelerdir?6. Aşağıdaki metinlerin sınıflandırılması şemasında noktalı yerlere uygun ifadeleri yazınız.


B) Aşağıdaki yargılar doğru ise "D" yanlış ise "Y" yazınız.
 1. Her milletin dili, o milletin çağlar boyunca yaşadığı tarihinin adeta özetidir. ( ) 
 2. Kavimler göçünden bahseden bir edebi metin, psikoloji biliminden yararlanır. ( ) 
 3. Dil, canlı bir varlıktır. ( ) 
 4. Edebi metinlerde anlam, bağlama göre değişmez. ( ) 
 5. Öğretici metinlerde gerçeklik, kurmaca bir gerçeklikken; sanat ve edebiyat eserlerinde gerçeklik doğrudan verilir. ( )
 6. "Hasta dün eks oldu" ifadesindeki "eks olmak"  doktorların kullandığı argoya örnektir. (   )
 7. Arının petek şeklinde yaptığı bal sanat eserine örnektir. (    )
 8. Edebiyat diğer sanat dallarına kaynaklık edebilir.(   )
 9. Edebiyat kelimesini ilk kez Şinasi kullanmıştır. (   )
 10. Edebi metinlerle öğretici metinlerin üslupları genelde aynıdır.(   )
www.edebiyatfatihi.net Özgün, kaliteli ve güncel

C) Aşağıda boş bırakılan yerlere uygun ifadeleri yazınız. 
 1. Güzel sanatların temelinde ........................ haz oluşturmak vardır.
 2.  Zanaantın sanattan ayrılan en temel farkı ........................... gözetmesidir. 
 3. ...................... eserlerde dil genelde göndergesel işlevde kullanılır. 
 4. Teknolojinin ilerlemesiyle ortaya çıkan ses ve görüntüyü bir arada sunan 7.sanat kolu....................... 
 5. ..................... toplum bilimi demektir.
 6. İşitsel  sanatların diğer adı ............................... sanatlardır. 
 7. Göktürk Yazıtları hem tarihçiler hem de ........................ tarihçileri için için bir kaynaktır.
 8.  Malzemesi ................... olan güzel sanat etkinliğine edebiyat denir. 
 9. Edebiyat ......................... kökenli bir sözcük olup günümüzde ............................ kelimesini edebiyat yerine kullanılır. 
 10. Bir milletin sahip olduğu maddi ve manevi bütün ögeler onun .......................... oluşturur.
 11. Bir dili toplum olarak konuşan ve yazanların hep birlikte uydukları, ağız özelliklerinden arındırılmış, belirli ölçü ve kurallara bağlı ortak dile ................................. dil denir.
 12. "Neçe yaşın var?" cümlesi Azeri ......................... örnektir.
 13. Metinlerin temel ifade biçimleri şiir ve ............................'dır.
 14. Opera ............................... sanatlar içinde yer alır.
 15. Malzemesi taş,kil, mermer olup bunlara şekil veren sanatçıya ......................... denir.

CEVAPLAR

1. Edebiyat olay, düşünce, duygu ve imgelerin, insanlarda estetik duygular uyandıracak bir biçimde, dil aracılığıyla, söz ve yazıyla anlatımını amaç edinen sanattır. Edebiyatla bilim arasında farklı şekillerde ilişki söz konusudur. Bu ilişkinin temelinde her ikisinin de insan etkinliği olması vardır. Edebiyat da bilim de insana yöneliktir, insan içindir. Edebiyat bilimi, bilim de edebiyatı etkiler

2. Farkları:
 • Kullanılan malzeme
 • Amaç
 • İfade biçimleri
 •  Gerçekliği ele alışları 
3. Sanat, insana öğüt vermez.
 Sanat, gerçeği yeniden yorumlayarak bize sunar.
 Sanat eseri, insanın hayal dünyasından dış dünyaya yansımasıdır.
 Sanat, insanın sezgisel yeteneğini geliştirerek farklı düşünmesini sağlar.

4.
a) Konusu: Her ikisi de Çanakkale Savaşı'ndan bahsetmektedir.
b) Yazılış amacı:  İlk metin Çanakkale Şavaşı ile bilgi vermek, II . metin ise duyguları estetik bir biçimde okura aktarmak
c) Gerçekliği ele alışı:  I. metin öğretici metin olduğu için gerçekliği direkt olarak aktarmıştır, II.metinde ise şair gerçekliği kendi zihninden yeniden yorumlayarak, farklılaştırarak ve dönüştürürek kurmaca bir şekilde aktarmıştır.
d) Dil: İlk metinde sözcükler gerçek anlamıyla, dil göndergesel işlevde kullanılmıştır.  Şiirde sanatlı, etkileyici bir dil kullanılmıştır.
e) Biçim: İlk metin düz yazı, ikinci metin şiir biçiminde yazılmıştır.

5. Temelde şiir ve düzyazı biçiminde gruplanan metinler; gerçeklikle ilişkileri, işlevleri, yazılış amaçları, hedef kitleleri, kullanılan anlatım biçim ve teknikleri vb. ölçütlere göre sınıflandırılabilir.

6. 
B) Aşağıdaki yargılar doğru ise "D" yanlış ise "Y" yazınız.

 1. Her milletin dili, o milletin çağlar boyunca yaşadığı tarihinin adeta özetidir. (D) 
 2. Kavimler göçünden bahseden bir edebi metin, psikoloji biliminden yararlanır. (Y) 
 3. Dil, canlı bir varlıktır. (D) 
 4. Edebi metinlerde anlam, bağlama göre değişmez. (Y) 
 5. Öğretici metinlerde gerçeklik, kurmaca bir gerçeklikken; sanat ve edebiyat eserlerinde gerçeklik doğrudan verilir. (Y)
 6. "Hasta dün eks oldu" ifadesindeki "eks olmak"  doktorların kullandığı argoya örnektir. (Y)
 7. Arının petek şeklinde yaptığı bal sanat eserine örnektir. (Y)
 8. Edebiyat diğer sanat dallarına kaynaklık edebilir.(D)
 9. Edebiyat kelimesini ilk kez Şinasi kullanmıştır. (D)
 10. Edebi metinlerle öğretici metinlerin üslupları genelde aynıdır. (Y)


C) Aşağıda boş bırakılan yerlere uygun ifadeleri yazınız. 

 1. Güzel sanatların temelinde estetik  haz oluşturmak vardır.
 2.  Zanaantın sanattan ayrılan en temel farkı fayda gözetmesidir. 
 3. Öğretici eserlerde dil genelde göndergesel işlevde kullanılır. 
 4. Teknolojinin ilerlemesiyle ortaya çıkan ses ve görüntüyü bir arada sunan 7.sanat kolu sinemadır
 5. Sosyoloji  toplum bilimi demektir.
 6. İşitsel sanatların diğer adı fonetik  sanatlardır. 
 7. Göktürk Yazıtları hem tarihçiler hem de edebiyat  tarihçileri için için bir kaynaktır.
 8.  Malzemesi dil olan güzel sanat etkinliğine edebiyat denir. 
 9. Edebiyat Arapça  kökenli bir sözcük olup günümüzde yazın kelimesini edebiyat yerine kullanılır. 
 10. Bir milletin sahip olduğu maddi ve manevi bütün ögeler onun kültürünü oluşturur.
 11. Bir dili toplum olarak konuşan ve yazanların hep birlikte uydukları, ağız özelliklerinden arındırılmış, belirli ölçü ve kurallara bağlı ortak dile standart dil denir.
 12. "Neçe yaşın var?" cümlesi Azeri şivesine örnektir.
 13. Metinlerin temel ifade biçimleri şiir ve düzyazıdır.
 14. Opera dramatik(ritmik) sanatlar içinde yer alır.
 15. Malzemesi taş,kil, mermer olup bunlara şekil veren sanatçıya heykeltraş  denir.
Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar