6 Mar 2014

AZMİZADE HALETİ HAYATI,SANATI,KİŞİLİĞİ MADDELER HALİNDE

Reklamlar


AZMİZADE HALETİ HAYATI-SANATI-ESERLERİ
(1570-1631)

Bir rubai örneği
 • 16.yy Divan şairidir. 
 • Rubai yazmayı meslek haline getiren şairdir. 
 • İstanbul’da doğdu.
 • Âlim ve bilgindir.
 • Rubaileriyle tanınmıştır.
 • Tasavvuf düşüncesini rubailerinde çok iyi işlemiştir.
 • Birçok eser yazmıştır.
 • Ömer Hayyam gibi rubailer yazdığı için “Hayyam-ı Rum” lakabıyla tanınmıştır.
 • Şiirlerinde aruz ölçüsünü kullanmıştır.
 • Divan şiirine yeteri kadar hâkimdir.
 • Devrine göre oturmuş bir dili vardır. 
 • İslâm hukukuna dair eserleri, mensur yazıları ve mek­tupları vardır. 
 • Nedim onu “Hâletî evc-i rubâîde uçar ankaa gibi” mısraı ile över.Eserleri:

1. Dîvan (İçinde, 20 kaside, 400 gazel, 540 rubai var), 
2. Ahlâk-ı Muhsini (Hüseyin Vâiz’den tercüme), 
3. Mihr-ü Müşteri (Babasının yarım kalan mesnevîsidir; Hâletî ta­mamladı), 
4. Sâki-nâme (520 beyitlık mesnevi), 
5. Münşeat (Mensur).

İlmî eserlerinden bâzıları:

1. Menâr Şerhi Haşiye­si, 2. Dürerve Gurer Haşiyeleri, 3. Mugni’l-lebîb Şerhi, 4. Hi-dâye ve Miftah Şerhlerine Tâlikat. [Reşat Nuri Drago "Halet" isimli piyesinde şâirin hayatını işlemiştir.]


RUBAİ ÖRNEKLERİ 
Esrârını dil zaman zaman söyler imiş
Hengâme-i gamda dâstan söyler imiş
Aşk ehli olup da mihnet-i hicrâne
Ben sabr iderin diyen yalan söyler imiş
                               Azmizade Haleti

 Günümüz Türkçesiyle
Gönül, sırlarını zaman zaman söylermiş.
Gama düştüğü zaman destan söylermiş.
Âşık olup da ayrılık acısına,
Ben sabrederim diyen yalan söylermiş.
 ********************************
RUBAİ
Ol dem ki tecelliyat-ı aşk itdi zuhûr
Kıldı dil-i bî-kararı fevvâre-i nûr
Şol âteş-i aşka düşmüşümdür ben kim
Bir lem'asına tahammül itmez bin Tûr
                                Azmizade Haleti

Günümüz Türkçesiyle
Aşkın eserleri ortaya çıktığında,
Kararsız gönlü o nurun fıskiyesî kıldı.
Öyle bir aşk ateşine düşmüşüm ki
Bir pırıltısına bin Tûr dayanamaz.
*************************************** 

Âlim ve bilgindir.

Rubaileriyle tanınmıştır.

Tasavvuf düşüncesini rubailerinde çok iyi işlemiştir.

Birçok eser yazmıştır.

Ömer Hayyam gibi rubailer yazdığı için “Hayyam-ı Rum” lakabıyla tanınmıştır.

Şiirlerinde aruz ölçüsünü kullanmıştır.

Divan şiirine yeteri kadar hâkimdir.

Devrine göre oturmuş bir dili vardır.

Artikel Terkait

Yorumları Göster
Yorumları Gizle

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4) Yorumunuza emoji eklemek için "Emoticon" butonuna tıklayın.
5)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon

Edebiyat yazılılarında başarınızı artırın, kanalımıza abone olun!