Milli Edebiyat Döneminin Genel Özellikleri (Biryay -2013) sayfa 216-218

Millî Edebiyat Döneminde “Dil ve İnsan” konulu sunumunuzu gerçekleştiriniz.
 1. Bir edebiyatın veya bir eserin millî olmasından ne anladığınızı açıklayınız.
 2. Bir millet kendi diliyle kendi hayatını, sevincini, umudunu, aşklarını anlatan metinlere mi yoksa yabancı milletlerinkine mi ilgi duyar? Nedenleriyle açıklayınız.
 3. Okuduğunuz metin ve ünite boyunca okuduğunuz eserlerden yola çıkarak 1911 ile 1923 yılları arasındaki döneme niçin “Millî Edebiyat” adının verildiğini açıklayınız.
 4. Ünite boyunca okuduğunuz eserlerde kullanılan edebî dilin özelliklerini defterinize sıralayınız.
 5. Ünite boyunca okuduğunuz eserlerden hareketle bu dönemde edebî ürünlere yansıyan sosyal sorunları sınıflandırınız.
  1. a. Kitabınızda okuduğunuz Millî Edebiyat Dönemi eserlerindeki ortak duygu, düşünce ve ara­yışları tahtada sıralayınız.


b. Millî Edebiyat Dönemini etkileyen sanat, edebiyat ve düşünce akımları aşağıda verilmiştir. Bu ünitede okuduğunuz eserler, verilen akımlardan hangisiyle yazılmıştır? Eser adlarını etkilendikleri akımlarla eşleştiriniz.
 1. Kitabınızda okuduğunuz eserlerden yararlanarak Millî Edebiyatı; Tanzimat Edebiyatı, Servet-i Fünûn Edebiyatı, Fecr-i Âtî Edebiyatıyla dil anlayışı ve tema yönünden karşılaştırınız. Sonuçları tabloya yazınız.
  Millî Edebiyat Döneminde yazılan edebî ürünlerin gelecek nesiller açısından önemini belirtiniz.
   Sizce günümüz edebiyatı ne derece millî özellikler taşımaktadır? Açıklayınız.

   DEĞERLENDİRME
    1. Aşağıdaki noktalı yerlere uygun sözcükleri yazınız.
     REALİZM romantizme tepki olarak doğmuştur.
     Realizmin şiire uyarlanmış şekli PARNASİZM
     MİLLİ EDEBİYATTA dilde sadeleşme esas alınmıştır.
      2. Dilde sadeleştirme hareketi, “Yeni Lisan” adıyla aşağıdaki edebiyat dönemlerinin hangisinde yer almıştır?
       A. Tanzimat B. Servet-i Fünûn C. Fecr-i Âtî D. Millî Edebiyat E. Cumhuriyet
       (ÖYS-1996)
        3. Aşağıdakilerden hangisi, Millî Edebiyat akımını belirleyen özelliklerden biri değildir?
         A. Anlatımda gerçeklikten kaçınma B. Hece veznini kullanma
         C. Halk edebiyatından yararlanma                             D. Memleket hayatını yansıtma
         E. Dilde sadeleşmeye gitme
         (ÖYS-1996)
          4. Edebiyatımızda, nazmı nesre yaklaştırmadaki ustalığıyla tanınmış sanatçılarımız aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?
           A. Tevfik Fikret - Yahya Kemal Beyatlı                    B. Yahya Kemal Beyatlı - Ziya Paşa
           C. Ahmet Haşim - Mehmet Akif Ersoy                     D. Mehmet Akif Ersoy - Tevfik Fikret
           E. Ziya Paşa - Emin Bülend
           (ÖYS-1991)
            5. Okuduğunuz eserlerden hareketle Millî Edebiyat Döneminin özelliklerini sıralayınız.
            11. SINIF TÜRK EDEBİYATI CEVAPLARI IV.ÜNİTE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SORULARI (SAYFA 219) BİRYAY 2013
            1. Aşağıda verilenlerin hangisinde bilgi yanlışlığı ya­pılmıştır?
            A) Halk edebiyatında genellikle yanın ve cinaslı uyak kullanılmıştır.
            B) Divan edebiyatında her şiir, biçimine göre ad alır.
            C) Tanzimat romanının tekniği güçlüdür.
            D) Tevfik Fikret, Edebiyat-ı Cedide şairlerindendir.
            E) Milli Edebiyat ile roman ve öykü İstanbul dışına çıkar.
            CEVAP: C
            2. Aşağıdakilerden hangisi, Mehmet Akif Ersoy için söylenemez?
            A) Şiirlerinde öğreticiliğin ağır bastığı
            B) Tasvirlerinin gerçekçi ve güçlü olduğu
            C) Divan edebiyatı nazım biçimlerini kullandığı
            D) Hece ölçüsüyle yazdığı şiirlerinin de bulunduğu
            E) Şiiri düz yazıya yaklaştırdığı
            CEVAP: D
            3. Aşağıdakilerin hangisinde verilen eserler aynı türdendir?
            A) Sinekli Bakkal, Servet-i Fünûn
            B) Çalıkuşu, Hürriyet Kasidesi
            C) Bomba, Aşk-ı Memnû
            D) Piyale, Tasvir-i Efkar
            E) Şair Evlemnesi, Vatan Yahut Silistre
            CEVAP: E
            4. “Şiir öğelerini millîleştirmeye çalıştılar. Dilde, ve­zinde, konuda, duyguda, tarih anlayışında, nazım biri­minde, nazım şekillerinde, yurt değerlerinde millîleştirme çabalan, şiirlerinin teknik açıdan zayıf kalmasına neden oldu.”
            Yukarıdaki paragrafta söz konusu edilen edebî dönem aşağıdakilerden hangisidir?
            A) Millî Edebiyat
            B) Fecr-i Âtî
            C) Cumhuriyet Edebiyatı
            D) Yedi Meşaleciler
            E) I. Yeniler
            CEVAP: A
            5. “Refik Halit Karay, yalın Türkçe ile ilgili şunları söylemektedir: “Bizim bir dilimiz var ki bu yarının dili olacaktır. Biz doğru yolu bulduk. Bizden evvel gelenler bazen orta oyuncu, bazen karnaval şekilleriyle edebiyatı­mızda çırpındılar. Fakat bizim bulduğumuz, bu temiz dili bulamadılar.”
            Paragrafta Refik Halit Karay’ın “bizden evvelkiler” dediği kişiler, hangi akımın veya edebî dönemin sanatçı­sıdır?
            A) Millî Edebiyat
            B) Tanzimat Edebiyatı
            C) Garipçiler
            D) Servet-i Fünûn
            E) Divan Edebiyatı
            CEVAP: D
            6. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
            A) Tanzimat edebiyatıyla Doğu-Batı mücadele­sinin sona erip edebiyatımızın Batılılaştığı
            B) Servet-i Fünûn edebiyatının Hüseyin Cahit’in “Edebiyat ve Hukuk” adlı çevirisinin yayımlanmasıy­la sona erdiği
            C) Fecr-i Atî edebiyatımn konu, biçim, dil ve anlatım yönünden Servet-i Fünûn edebiyatımn deva­mı niteliğinde olduğu
            D) Millî edebiyatın temelim, dilde sadeleşme çabalanmn oluşturduğu
            E) Cumhuriyet Dönemi Edebiyatında hece ölçü­sü ve günlük konuşma dilinin kullanıldığı ve serbest şiire yönelindiği
            CEVAP: A
            7. Aşağıdakilerden hangisi, tür olarak diğerle­rinden farklıdır?
            A) Ateşten Gömlek
            B) İntibah
            C) Ferdâ
            D) Eylül
            E) Sergüzeşt
            CEVAP: C
            8. Aşağıdakilerden hangisi, Tanzimat Dönemi ile Millî Edebiyat Döneminin ortak özelliğidir?
            A) Edebiyatı “ araç” olarak görmek
            B) Aruz ölçüsünü kullanmak
            C) Yerel kaynaklara yönelmek
            D) Yazı dilini konuşma diline yaklaştırmak
            E) Divan edebiyatı nazım biçimlerim kullan­mak
            CEVAP: A
            9. Millî Edebiyat Dönemi eserleriyle günümüz edebî eserlerim, dil ve anlatım özellikleri yönünden karşılaştırınız. Benzer ve farklı yönleri açıklayınız.
            Milli Edebiyat Dönemi eserlerde dilde sadeleşme ha­reketinin etkisiyle açık ve sade bir dile yönelme vardır. Az da olsa eski dilden gelen kelime ve kavramlar kullanıldığı görülmektedir. Günümüz edebi eserlerinde ise dil tam anlamıyla açık ve sadedir.
            10. Aşağıdaki cümlelerin başına yargı doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
            (  Y ) Olay örgüsü, sanat kaygısıyla gerçekleştiri­len bir düzenlemedir.
            (D) “İstanbul Efendisi” Muhasipzade Celal’in tiyatro eserinin adıdır.
            (D) Maupassant tarzı hikâyelerde plan üç bö­lümden oluşur: serim, düğüm, çözüm.
            11. Millî Edebiyat Dönemi edebiyatının ken­dinden önceki edebiyatlardan farklı olan yönlerim sıralayınız.
            Sade dilin kullanılması
            Şiirde ağırlıklı olarak hece ölçüsü kullanılmıştır.
            Toplum için sanat anlayışı
            Anadolu’ya yönelme var. Anadolu insanının sorunları ele alınmış. Milli konular işlenmiş

            Yazıya Tepkini Göster!

            Bir Yorum Yaz

            YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

            1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
            2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
            3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
            4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

            Daha yeni Daha eski

            Reklam

            Reklamlar