11.Sınıf Türk edebiyatı ders kitabı cevapları, lider yayınları,2017-2018

COŞKU VE HEYECANA BAĞLI EDEBİ METİNLER (ŞİİR)

SAYFA 30

2. Okuduğunuz metinleri aşağıda verilen başlıklara göre değerlendiriniz.
• Nazım birimi: beyit

• Ölçü: aruz ölçüsü

SAYFA 31

• Uyak düzeni : aa/ba/ca/da/ea/fa
• Dil ve anlatım : Divan edebiyatındaki kasideye göre dil sadedir. Coşkun bir hitabet üslubu taşımaktadır

• Tema : Hürriyet sevgisi

3. Okuduğunuz "Der Sitâyiş-i Sultân Murâd" ile Hürriyet Kasidesi" adlı metinlere hâkim olan zihniyeti karşılaştırınız.

NAMIK KEMAL'İN HÜRRİYET KASİDESİ İLE NEF'İ'NİN KASİDESİNİN  KARŞILAŞTIRMASI

Zihniyet karşılaştırması:  Nef'inin kasidesi döneminin kaside geleneği, devlet büyüklerini övme ve döneminde yapılan eğlenceleri yansıtan zihniyeti yansıtır.Kasidede "hürriyet"ten bahsedilmesi, yönetimin yönetiminin eleştirilmesi dönemdeki hakim zihniyeti yansıtmaktadır.

EK KARŞILAŞTIRMA BİLGİLERİ


• Konu: Hürriyet sevgisi,                         Sultan Murat'a Hana övgü
• Nazım birimi: beyit                                 beyit
• Uyak düzeni: aa/ba/ca/da/ea                 aa/ba/ca/da/ea
• Tema: Hürriyet                                       Padişaha Övgü
• Dil: Nef'inin kasidesine göre                Arapça,Farsça kelimelerle yüklü ağır ve sanatlı bir dil
daha sade bir dil 

SAYFA 32

1. Metnin nazım birimi nedir? Metni oluşturan birimler birbirleriyle ilişkili midir? Niçin?

Nazım birimi beyittir. Birimler aynı tema etrafında oluşturulduğu için birbiriyle ilgilidir.

2. Metni oluşturan birimler hangi tema etrafında ve nasıl bir araya gelmiştir?

"Zamandan şikayet" teması etrafında bir araya getirilmiştir.

3. Metni oluşturan her birimin metnin bütünü içindeki işlevi nedir?

Beyitler ses ve anlam kaynaşmasından meydana gelen şiir birimleridir.Bunlar temayı vermek için belli bir düzen içinde oluştuurulur.

4. a) Metnin teması yazıldığı dönemin hangi gerçekliğini yansıtmaktadır? Niçin?

Batı ülkelerinin gelişmişliğini, İslam ülkelerinin geri kalmışlığı, dönemin hükümetindeki olumsuzluları yansıtıyor.

b ) Ziya Paşa'yla metnin teması arasında ne tür bir bağ kurulabilir?

Ziya Paşa yaşadığı dönemdeki olumsuzlukları,devlet idaresindeki aksayan yönleri şiirlerine yansıtmıştır.Bu şiirde de bunu görüyoruz...

c ) Ziya Paşa'nın böyle bir temayı işlemesiyle yeni dönemde bireyin ortaya çıkışı arasında nasıl bir ilişki vardır? Açıklayınız.


5. Metinde ahenk hangi unsurlarla sağlanmıştır?

Metinde ahenk  kafiye ve rediflerden yararlanılmıştır.Her beytin son mısrası kendi içinde kafiyelidir.
aa/ba/ca/da/ea şekliden uyak örgüsü vardır.
Şiirin ritmi aruz ölçüsüyle sağlanmıştır.edebiyatfatihi.net
Asonans(ünlü ses benzerliği) ve aliterasyonlardan da faydanılmıştır.

6. Metinde kullanılan imgeleri bulunuz. Bu imgeler oluşturulurken hangi söz sanatlarından yararlanılmıştır?

Küfür diyarı ,salhane , hükümet kapısı , virane-kaşane gibi imgeler kullanılmıştır. Bu imgeler oluşturulurken istiare, tezat gibi sanatlardan yararlanılmıştır. 

7. Metinde hükûmet neye benzetilmiştir?

Ziya Paşa hükûmeti “sâl-hâne”ye (mezbaha, kesimevi)  benzetmiştir.

8. Metinden tarihî ve sosyal değerlerle ilgili söz ve söz gruplarına örnekler veriniz.

9. Metinden yeni kavram ve imajlara örnekler veriniz. Bu örneklerden hareketle Tanzimat Dönemi şiirinin 
dil ve anlatım özellikleri hakkında çıkarımlarda bulununuz.

"Hükümet, filozof, Eflatun" gibi sözcükler o dönem için yeni sayılabilecek kavramlardır. Tanzimat dönemi şiirinde dilde sadeleştirilmek istense de bunda başarılı olunamamıştır. Arapça-Farsça kelime ve tamlamalarla yüklü sanatlı bir dil kullanılmıştır.

.10. Metindeki söyleyiş tarzı ve ritimle metnin yazıldığı dönem arasında nasıl bir ilişki söz konusudur? Açıklayınız.

 Metinde eleştirel bir üslup tarzı var, bu da Tanzimat döneminin sosyal ve siyasi gerçekliğiyle örütşmektedir.

11. Metindeki Ziya Paşa'nın eleştirileri günümüzde de geçerliliğini korumakta mıdır? Niçin?

Korumaktadır, şiirde eleştirilen durumlar bugün de devam etmektedir,İslam ülkelerinin Batılı ülkeler karşısındaki durumu buna örnek gösterilebilir.

12. Ziya Paşa'nın çağdaşlık ve uygarlaşma hakkındaki görüşleriyle Atatürk'ün görüşleri arasında bir ilişki kurulabilir mi? Niçin?
2017-2018 11.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları
SAYFA 33

1. Metnin teması etrafında örgülenen birimler kaçar dizeden oluşmaktadır? Bu birimlere ne ad verilmektedir?

Dörder dizeden oluşmaktadır. Bu birimlere "dörtlük" adlı verilir.

2. Metni oluşturan birimleri aşağıdaki başlıklar altında inceleyiniz.
a) Hangi bakımlardan birbirleriyle ilişkilidir?


Aynı tema etrafında birbiriyle ilişkilidir.

b) Hangi tema etrafında ve nasıl bir araya gelmiştir?


"Vatan" teması etrafında anlamlı bir bütün şekilde bir araya getirilmiştir.

c) Her birimin metnin bütünü içindeki işlevi nedir?

Her birim metnin temasını verecek şekilde düzenlenmiştir.

3. Metnin teması, yazıldığı dönemin hangi sosyal gerçekliğiyle ilgilidir?

Şiir yazıldığı dönemde  Osmanlı Devleti düşman işgali altındadır. Namık Kemal bütün vatandaşları vatanı kurtarmak için birlik ve beraberlik içinde seferber olmaya çağırıyor.

4. Metnin teması, Namık Kemal’in hangi yönünü yansıtmaktadır?

Vatan teması tam bir vatan ve hürriyet aşığı Namık Kemal'in bu yönlerini yansıtmaktadır.

www.edebiyatfatihi.net

5. Namık Kemal’in vatanın geleceğiyle ilgilenmesi şairin yaşadığı dönemde bireyin konumuyla ilgili hangi 
fikre ulaşmamızı sağlamaktadır? Açıklayınız.

Namık Kemal'in vatanın geleceğiyle ilgilenmesi şairin yaşadığı dönemde bireyin hürriyetinin tehlikeden olduğu fikrini verir. O dönemde vatan düşman işgali altındadır, bireysel hak ve hürriyetler tehdit altındadır.

6. Metinden tarih ve sosyal değerlerle ilgili söz ve söz gruplarına örnekler veriniz.

Vatan , hürriyet, bağımsızlık, çalışmak, birlik ve beraberlik içinde olma metindeki sosyal değerlerdir. Örnekler:  "Bize çalışmak yakışır, merhamet Allah'ındır. Bülbül bile hürriyet için kendini mahveder. Din için, devlet için, can çekişen millet için"

7. Metinde hangi yeni kavram ve imajlar kullanılmıştır? Örnekler veriniz.


"Hürriyet, vatan, vatanın her nefesi, vatansever" gibi yeni kavram ve imajlar kullanılmıştır.

8. Metinde ahenk, hangi unsurlarla ve nasıl sağlanmıştır?

Ahenk kafiye, redif ve her türlü ses benzerliğiyle sağlanmıştır. ☝Şiirdeki tüm kafiye ve redifler için tıklayınız

9. Metnin söyleyiş tarzı ve ses akışıyla yazıldığı dönemin sosyal ve siyasi hayatı arasında nasıl bir ilişki vardır? Söyleyiniz.

 Metnin didaktik ve hitabeti andıran  söyleyiş tarzı ve ses akışı  yazıldığı dönemin sosyal ve siyasi hayatıyla yakından ilişkilidir.
Metnin yazıldığı dönemde Osmanlı Devleti yıkılmaya yüz tutmuştur, devlet iyi yönetilememektedir. Şair didaktik ve hitabeti andıran  söyleyiş tarzıyla o dönemdeki vatandaşların, padişahı veya başkalarını dinlemek ve onlara güvenmek yerine, "Vatana yardım edin, onun imdâdına koşun!" diyen Allah'ın hükmünü dinleyip O'na güvenmeleri gerektiğini söylüyor. Burada, hem işi sadece devlete bırakan ve yöneticilerin ağzına bakan vatandaşlara bir uyarı vardır hem de devleti iyi yönetemeyen ve yöneticilere bir eleştiri. (Şair bu şiirini yazdığı sırada sürgünde olduğunu da belirtelim)

www.edebiyatfatihi.net

SAYFA 34

>>> 1. Etkinlik:
Edindiğiniz bilgiler ışığında aşağıda verilen tabloyu doldurunuz.

Eserle Olan İlişkisi                                   

Namık Kemal, hiçbir beklentiye girmeden  ömrünü vatanı uğrunda harcamış tam bir vatan ve hürriyet şairidir.  Bu şiirde  onun bu özelliklerinin tümünü  görmekteyiz.

Fikri ve edebi yönü: 👉Maddeler Halinde

👉DİĞER TÜM SAYFALAR İÇİN TIKLAYINIZ


Yazıya Tepkini Göster!

3 Yorumlar

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Yorum Gönderme

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar