FELSEFE DERSİ 1.DÖNEM 2.YAZILI SINAV SORULARI VE CEVAPLARI
SEÇMELİ FELSEFE 1.DÖNEM 2.YAZILI

A. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. (30 P.)
1. Varlık kavramını ve “Varlık nedir?”, “Varlık ne türdendir?” gibi soruları ele alan felsefe dalı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Epistemoloji B) Kozmoloji C) Ontoloji D) Ahlak felsefesi E) Estetik

2. Bilimler varlığı parçalara ayırarak (her biri bir parçasını) konu edinir. Buna karşılık felsefe varlığı bir bütün olarak ele alır kavramaya çalışır.
Paragrafta sözü edilen yaklaşım çifti aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak sıralanmıştır.
A) Realizm - septisizm
B) Dogmatizm - metafizik
C) İndirgemeci yaklaşım – realizm
D) İndirgemeci yaklaşım – bütüncü yaklaşım
E) Bütüncü yaklaşım – indirgemeci yaklaşım

3. Aşağıdakilerden hangisi varlık felsefesinin (ontoloji) sorduğu sorulardan biri değildir?
A) Varlık değişken midir?
B) Varlık bir midir, çok mudur?
C) Evrende düzen var mıdır?
D) Evrende özgürlük var mıdır?
E) Evrendeki varlıkların bilgisine nasıl ulaşılır?

4. Aşağıdakilerden hangisi varlık felsefesinde “Varlık nedir?” sorusuna verilen cevaplardan biri değildir?
A) Varlık oluştur. D) Varlık maddedir.
B) Varlık yokluktur. E) Varlık hem idea hem maddedir. C) Varlık ideadır.

5. Varlığı idea (geist) olarak kabul eden, diyalektik oluş süreci olarak tanımlayan filozof aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hegel B) Hobbes C) Descartes D) Farabi E) Husserl

1. Bir davranışın ahlak felsefesinin konusu olabilmesi için onu gerçekleştirecek bireyin karar ve uygulama aşamalarında hem özgür olabilmesi hem de vicdanının sesine kulak verebilmesi önemlidir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi ahlak felsefesinin konularından değildir?
A) Özgürlük B) Ahlaki karar C) Vicdan D) Ahlaki eylem E) Yasa (Kanun)

2. Ahlakın tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ahlakça iyi olana yönelmedir.
B) Yapılması istenilen, onaylanan davranıştır.
C) Kişinin ya da toplumun verdiği hükümdür.
D) İnsan davranışlarını yönlendiren yazılı olmayan kurallar bütünüdür.
E) Toplum ve insanın nasıl yönetileceğini belirleyen kurallardır.

3. İnsan eylemlerini konu edinen ahlak felsefesinde hangi davranışın iyi ya da erdemli olduğu, davranışların yapılma nedeni ve bütün insanları ilgilendiren ahlak kurallarının olup olmadığı çok önemlidir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi ahlak felsefesinin sorularından değildir?
A) İyi nedir?
B) Erdemli eylem nedir?
C) Hukuk kurallarının kaynağı nedir?
D) Ahlaki eylemin amacı nedir?
E) Evrensel bir ahlak yasası var mıdır?

4. Ahlak felsefesinde insanın eylemlerinde özgür olup olmadığı tartışılmıştır. Kimilerine göre insan özgürdür ve onun davranışlarını kısıtlayan hiçbir ilke ya da yasa yoktur. Kimi düşünürlere göre ise insan, onu çepeçevre kuşatan değer, norm ya da kurumlarca belirli bir biçimde davranmaya zorlanmaktadır. Bazı düşünürler ise insanın özgürlüğünün kendine bağlı olduğunu yani insanın kendini geliştirebildiği oranda özgür olduğunu düşünmektedirler.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi ahlak felsefesinde “insan ve özgürlük” konusunu açıklayan bir yaklaşımdır?
A) Nihilizm B) İndeterminizm C) Realizm D) Kritisizm E) Pozitivizm

5. Bazı düşünürler ahlak yasasının varlığını reddederken bazıları da onun var olmasını insana ve yapıp etmelerine bağlı olarak subjektif temelde açıklamışlardır. Düşünürlerden bazıları ise ahlak yasasını bir ilke ya da üstün bir varlık gibi objektif temelde açıklamışlardır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi ahlak yasasını “objektif özelliklerle” açıklayan filozoflardan biridir?
A) Sokrates B) Bentham C) Mill D) Bergson E) Descartes

1. C 2. D 3. E 4. B 5. A 1. E 2. D 3. C 4. B 5. A

 B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle tamamlayınız. (20 P.) (La Mettrie, Farabi, varoluşçuluk, plüralizm, düşünsel (İdeal), gerçek (Reel),  değerler, ahlaki eylem, vicdan, Tanrı, uygulamalı etik)

1. ........................... “makine insan” kavramını kullanan ve mekanik materyalizmi savunan filozoftur.
2. ..........................., varlığı zorunlu ve mümkün varlık olarak ikiye ayırır.
3. J. P. Sartre ve S. Kierkegaard .............................. akımının temsilcileridir.
4. ........................, varlık teorisinde ikiden fazla unsurla nesneler dünyasının varlığını açıklayan yaklaşımdır.
5. Felsefede varlık “............................” ve “..............................” varlık olarak ikiye ayrılır.
1. Ahlak kişiler arası ilişkilerde oluşturulan ......................... sistemidir.
2. Normatif değerler bakımından davranışların konusunu oluşturan insan edimlerine ....................... denir.
3. İyi ve kötüyü dolaysız bir sezgiyle birbirinden ayırt etme gücüne ................................... denir.
4. Anadolu bilgeleri için ............................. her şeyin var edeni ve varlık sahibidir.
5. ................................................ yeni ortaya çıkan sorunlara karşı toplum dinamiğinin bulduğu bir çözüm yöntemi olarak gözükmektedir.

C. Aşağıdaki ifadelerin sonuna ifadeler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız. (20 P.)
1.D 2. D 3. Y 4. D 5. Y 1.D 2. D 3. Y 4. Y 5. D
1. Felsefede varlık var olan her şeydir. (.....)
2. C. Wolf, genel olarak varlık öğretisi anlamında ontolojiyi isim olarak kullanan ilk düşünürdür. (.....)
3. Platon görünüş ve gerçeklik arasındaki farkı realite kuramıyla anlatır. (.....)
4. Nihilizm, “Varlık yoktur.” diyen ve Gorgiasʼın öncülük ettiği yaklaşımdır. (.....)
5. Varlığı, birbirine indirgenemeyen iki ayrı tözle açıklayan yaklaşıma plüralizm denir. (.....)
1. Ahlak kavramı birey olarak insanın yapıp etmelerini değerlendirmek için kullanılır. (.....)
2. Toplumda önce ahlaki değerler oluşmuş, bu ise ahlak felsefesinin doğmasına yol açmıştır. (.....)
3. Ahlak felsefesi bilimsel ölçütlerle davranışların altında yatan nedenleri bulmaya
çalışan bir alandır. (.....)
4. Ahlak yargıları “güzel - çirkin” kavramları ile ifade edilir. (.....)
5. Sokratesʼe göre ahlaki eylemin amacı mutluluk, kaynağı da bilgidir. (.....)

D. Aşağıdaki soruları cevaplayınız. (30 P.)

1. Ontoloji nedir? Kısaca anlatınız.
2. Felsefenin varlıkla ilgili temel sorularının sorulma nedeni nedir?
3. Varlığı oluş ve idea olarak gören filozoflar hangileridir?
4. Pragmatizm ve varoluşçuluk gibi akımların özellikleri nelerdir?
5. Kendiniz ya da varlık hakkında hiç soru sordunuz mu? Arkadaşlarınızla paylaşınız.
1. Ahlak nedir? Kısaca anlatınız.
2. Ahlak felsefesinin konusunu oluşturan kavramlar nelerdir? Bunlardan üç tanesini söyleyiniz.
3. Erdemli yaşamak ne demektir? Kısaca anlatınız.
4. Özgürlük ve sorumluluk ilişkisi ahlak felsefesi çerçevesinde nasıl değerlendirilmelidir?
5. Uygulamalı etik alanları nelerdir?

Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar