6 May 2016

12.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI ,188.SAYFA CEVAPLARI

Reklamlar

12.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI

188.SAYFA CEVAPLARI

www.edebiyatfatihi.net 


1. a. “Tutunamayanlar” adlı romanda kelimeler hep gerçek anlamında mı kullanılmıştır? Neden?
Bu durum romanın anlatımına neler kazandırmıştır?
Hayır , yan ve mecaz anlamda da kullanılmıştır...Çünkü roman edebi bir metindir ve edebi metinler yan anlam ve çağrışım bakımından zengindir.

b. “Tutunamayanlar” adlı romanda hangi kahramanın bireysel bunalımları ve toplumsal çatışmaları ön plana çıkarılmaktadır? Belirtiniz.

c. Romandaki olay lar gü nü müz de ki in sa nın so run la rı nı da yan sı tı yor mu? Dü şün ce le ri ni zine den le riy le be lir ti niz.

2. “Taşralı” ad lı hi kâ ye de ki kı zın ye rin de ol mak is ter miy di niz? Ni çin?

3. Gü zel sa nat lar da mo der niz min ele alı nış yön te mi sa na tı mı za ne ler ka zan dır mış tır? Bu ko nu dayap tı ğı nız araş tır ma dan da yo la çı ka rak so ru yu ce vap lan dı rı nız.

4. Mo der nist ya zar lar, mo dern dün ya nın sı kın tı la rı nı di le ge ti rir ken di lin han gi özel li ğin den ya rarlanmış lar dır? İn ce le di ği niz me tin ler den ör nek ler le so ru yu cevaplayınız.

YO R U M L A M A - G Ü N C E L L E M E
1. Modernizmi esas alan anlatmaya bağlı edebî metinlerle il gi li ve ri len aşa ğı da ki bil gi ler den hangisi yanlıştır?
A) Di ya log ve hi kâ ye et me ye ri ne bi linç akı şı kul la nı lır.
B) Ki şi le rin top lum için de ki yer ve de ğe ri ön pla na çı ka rı lır.
C) Ef sa ne, ta ri he ter cih edi lir.
D) Geleneksel olanı yeni olana tabi kılmaya çalışılır.
E) Yer le şik ve alı şıl mış ola nı ye ni or ta ya çı ka na uy dur ma eği li mi ve dü şün ce tar zı uy gu la nır.

2. Modernizmi esas alan eserlerde aşağıdaki hangi tema daha çok işlenmiştir?
A) Bireyin bunalımları 
B) Bi re yin is tek le ri

C) Bi re yin aşk la rı D) Bi re yin sos yal ko nu mu

E) Bi re yin gün lük ya şan tı sı

3. Aşa ğı da ki cüm le yi uy gun ke li me ler le ta mam la yı nız.
Modernizmi esas alan eserlerde ...alegorik anlatıma.. çok yer verilir, anlatımda ..şiire ….. has

söyleyiş kullanılır.

4. Aşa ğı da ki yar gı lar doğ ru ise cüm le le rin başına “D”, yan lış ise “Y” ya zı nız.

(D ) Modernizmi esas alan eserler de şeyler göründükleri gibi verilmezler.

( D) Modernizmi esas alan eserler insanın dışındaki toplumsal dünyayı yakın biçimde yansıtır.

(Y ) Modernizmi esas alan eserler geleneksel anlatım ve yapıyı kullanmışlardır.

5. Modernizmi esas alan eserlerin, bireyin iç dünyasını esas alan eserlerden farklılıkları nelerdir?

D E Ğ E R L E N D İ R M E

1. Cum hu ri yet Dö ne min de ya zı lan ti yat ro la rın ge nel özel lik le ri hak kın da araş tır ma ya pı nız.
GENEL ÖZELLİKLERİ MADDELER HALİNDE...TIKLA

2. Cumhuriyet Döneminde yazılan tiyatro eserleri, daha önceki edebî dönemlerde yazılan tiyat rolardan hangi özellikleriyle farklılıklar göstermektedir? Araş tı rı nız.

3. Sı nı fı nı za Gün gör Dil men, Hal dun Ta ner, Tu ran Of la zoğ lu, Tur gut Özak man gi bi ya zar la rın ti yatrola rın dan örnekler getiriniz.

4. İnsanın bunalımını konu edinen bir tiyatro oyunu seyrediniz

5. Uyumsuz tiyatronun özelliklerini araştırınız (Bu ça lış ma, İn ce le me bö lü mün de ki 22. et kin lik için ya pı la cak tır.).

UYUMSUZ TİYATRO ÖZELLİKLERİ...TIKLA

6. Cevat Fehmi Başkut’un fikrî ve edebî yönü ile eserlerinin özellikleri hakkında bilgi edininiz.

CEVAT FEHMİ BAŞKUT FİKRİ VE EDEBİ YÖNÜ KISACA MADDELER HALİNDE...TIKLA

7. Oğuz Ka ğan, Bil ge Ka ğan, Al pas lan, Os man Ga zi, Fa tih Sultan Mehmet, Ya vuz Sultan Selim,Ka nu nî Sultan Süleyman ve Mustafa Kemal Ata türk’ün; han gi de vir de yaşadıklarını, kurdukları devletlerin/beyliklerin adlarını ve görevlerinin ne ol du ğu nu tarihle ve sosyal hayatla ilişkilerini araş tı rı nız (Buçalışma İnceleme bölümündeki 36. etkinlik için yapılacaktır.).

8. Epik tiyatronun özelliklerini araştırınız (Bu ça lış ma, İn ce le me bö lü mün de ki 39. et kin lik için ya pı lacaktır.).

EPİK TİYATRO MADDELER HALİNDE...TIKLAYINIZ

9. Turan Oflazoğlu'nun fikri ve edebi yönü hakkında bilgi edininiz...

TURAN OFLAZOĞLU KISACA MADDELER HALİNDE...TIKLA

DİĞER SAYFALAR İÇİN TIKLAYINIZ
2015-2016 FIRAT  YAYINCILIK 12. SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI, 2015-2016 FIRAT  YAYINCILIK 12. SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI, SAYFA  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81,82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156,, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, ve diğer Ders Kitabı sayfalarına buradan göz atabilirsiniz.

Artikel Terkait

Yorumları Göster
Yorumları Gizle

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4) Yorumunuza emoji eklemek için "Emoticon" butonuna tıklayın.
5)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon

Sınavlara uzmanıyla hazırlanın!