Divan edebiyatı boşluk doldurma soruları ve cevapları-4 (YEPYENİ SORULARLA)


DİVAN EDEBİYATI BOŞLUK DOLDURMA 
SORULARI VE CEVAPLARI
YEPYENİ SORULARLA...
1.’ Divan ’ sahibi olan ilk şair ………….. dir.

2. …........ 15. Yüzyılın en güçlü divan şairlerinden olup Harname adlı eserin sahibidir.

3. ………………. hamse sahibi olup Çağatay edebiyatının önemli temsilcisidir.

4. ………….. Su kasidesinin ve Leyla ve Mecnun adlı eserlerin yazarıdır.

5. ………. 16. Yüzyılda yaşamış asıl adı Mahmud Abdülbâkî olan divan şairidir.

6. …………… Taşlıcalı Yahya'nın ilk mesnevisidir.

7.Hikemi (öğretici , düşündürücü , felsefi ) şiir tarzının en önemli temsilcisi …….. dir.

8. ………..17.yüzyılda yaşamış , Hiciv şairidir.

9.Çarname adlı eserin sahibi …………….. dir.

10. ……………….. mahlasıyla şiir yazan Kanuni Sultan Süleyman, Osmanlı Devleti'nin on ikinci padişahıdır.

11.Süleyman Çelebi ’nin …………………. adıyla bilinen ünlü mevlidi, mevlid türünde yazılmış eserlerin en ünlüsüdür.

12. Avnî, mahlasıyla (takma ad) şiirler yazan şair ……………………………..'tir.

13. ………., hem şiir hem de düz yazı türünde örnekler vermiş, Bursalı bir sanatçıdır.

14. Babür-name adlı eserin yazarı .................. dır.

15. ………………….. 14. yy divan edebiyatın ünlü Tuyuğ yazarıdır.

16.Mantıku ‘ Tayr adlı eserın yazarı …………….. dir.

17. ……….. Sebk-i Hindi tarzının divan edebiyatındaki ilk temsilcisidir.

18. ………………… Divan şairinin ilk kadın şairidir.

19. ……………………… Hubanname ve Defter - i Aşk adlı eserlerin yazarıdır.

20.Neşati ‘ nin bazı eserleri ………. , ……………………. , …………………… dir.

21. Türk edebiyatında yazılan ilk tezkire ……………………. dır.

22.16.yy da gazel ve kaside türlerinde eserler veren ve Şemü Pervane , Ahmed ü Mahmud gibi eserleri olan şairimizin adı …………………. dir.

23. ………………………….. Vesiletü ‘ n Necat (kurtuluş vesilesi ) adlı mesnevisiyle tanınmıştır.

24. ………….. “Tuhfetü’l Haremeyn” adlı gezi kitabının yazarıdır.

25. Fuzuli’nin sosyal aksaklıkları dile getiren ve ilk edebî mektup sayılan eseri ……………………’dir.

26. Mevlevi tarikatı şeyhlerinden olan ……………….… zamanının Galata Mevlevihane’sinde yaşamış ve burada eserler vermiştir.

Hiç yorum yok

Yorumunuz onaylandıktan sonra görülecektir..Bir hesabınız yoksa "adı/url veya anonim"i seçerek kolayca yorum yapabilirsiniz.Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek "beni bilgilendir" kutucuğuna işaretleyebilirsiniz.

Blogger tarafından desteklenmektedir.