28 Şub 2015

12.sınıf dil ve anlatım genel test soruları ve cevapları

Reklamlar

1.     Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A)    Aradığın bilgiyi ansiklopedinin 6’ncı cildinde bulabilirsin.
B)    Mektubuna “Sayın Başkan” diye başlayabilirsin.
C)    Konser, yarın akşam saat 20.30’a ertelenmiş.
D)    1975’te Liseyi , 1979’da Üniversiteyi bitirmiş.
E)    22 Mart Pazartesi günü göreve başladı.

2.     Aşağıdaki dizelerin hangisinde soru anlamı, soru sıfatıyla sağlanmıştır?
A)    Deniz ufkunda bu top sesleri nerden geliyor?
B)    Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
C)    Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
D)    His var mı bu alemde nekahet gibi tatlı?
E)    Nasıl tahammül eder eski, hasta bir tekne?

3.     Aşağıdaki soru cümlelerinden hangisi, nesneyi buldurmaya yöneliktir?
A)    Soruları nasıl buldunuz?
B)    Otobüsle mi gideceksiniz?
C)    Kimi görmek istiyordunuz?
D)    Misafiriniz ne zaman geliyor?
E)    Biraz önce kiminle konuştunuz?

4.    Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki “-de/-da” eki almış sözcük, “ fiili durum yönüyle etkileyen sözcük” görevindedir?
A)    Bu sınavda bütün iş bitecek.
B)    Onunla ayda yılda bir karşılaşırdık.
C)    Parmak kalınlığında kirpikleri vardı.
D)    O, son yıllarda gözde bir sanatçı olmaya çabalıyor.
E)    Kalın kitabı, bir solukta okuyuverdi.

5.    Aşağıdaki cümlelerde geçen isim tamlamalarından hangisinin tamlananı , bir sıfat tamlamasıdır?
A)    Tepemizde parlak bir güneş vardı.
B)    Güneşin yakıcı sıcağı altında ilerlemeye çalışıyorduk.
C)    Zamanla yakıcı sıcağa alıştık.
D)    Sonunda bir derenin kenarında mola verdik.
E)    Buz gibi suların arasında yeniden hayat bulmuş gibiydik.

6.    Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki anlamı pekiştirilmiş sözcük, diğerlerinden farklı görevde kullanılmıştır?
A)    Fazla sıcaktan yüzü kıpkırmızı olmuştu.
B)    Her taraf, cıvıl cıvıl kuş sesleriyle doluydu.
C)    Her genç gibi, onun da pespembe hayalleri vardı.
D)    Soğuktan dudakları mosmor olmuştu.
E)    Yemyeşildi her yer, insan orada kendini cennette sanırdı.

7. Önceleri, yazdıklarımı yayımlamak gibi bir planım yoktu. Gün için­de yaşadıklarımı, hislerimi, hayallerimi döküyordum kâğıtlara; ama edebi üsluptan da uzaklaşmayarak. On beş yıl boyunca her gün bıkmadan usanmadan yazdım. Sonra bazı edebiyatçı dostlarım yazdıklarımı yayımlamam konusunda ısrar ettiler. Ben de okuyu­cularım beni benden dinlesin, yaşadıklarımı günü gününe öğren­sinler diye bazı değişikliklerle yayımladım.
Bu parçada sözü edilen yazarın yayımladığı kitap, aşağıdaki türlerin hangisine bir örnektir?
A) Günlük                         B) Otobiyografi                       C) Mektup                             
             D) Deneme                      E) Biyografi


8. Türk edebiyatı ( ) aşkı anlatan şiirler için her dönem­de tadına doyulmaz eşsiz bir kaynak oluşturur. 16. yüzyılda Fuzuli ( ) "Aşk imiş her ne var âlemde ( )" derken şiirimizde aşk ırmağının suyunun hiç kuru­lmayacağını haber verir gibidir ( )
Bu parçada ayraçlarla ( ) gösterilen yerlere, aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaret­leri sırasıyla getirilmelidir?
A) (,) (;) (?) (...)                B) (,) (:) (.) (.)            C) (;) (,) (.) (.)                                     D) (:) (,) (;) (!)                         E) (;) (:) (,) (...)


9. Bir gülmece havası taşıyan bu öyküde olay, bize kah­ramanın ağzından anlatılıyor. Anlatımın en belirleyici özelliği konuşma diliyle yazı dilinin ustaca birleştirilmiş olmasıdır. Konuşma dilinde geçen deyimler, halka öz­gü söyleyiş biçimleri, şaşma bildiren sözde soru biçim­leri ustaca kullanılmış. Öte yandan anlatım dümdüz bir çizgide sürüp gitmiyor, bu da sürükleyiciliği sağlıyor.
Bu parçada aşağıdaki yazı türlerinden hangisine ait özellikler ağır basmaktadır?
A) Makale                  B) Deneme          C) Eleştiri                 
D) Fıkra                E) Günlük

10. Küçük, sezgili bir okur kitlesine seslenen, kentli ve aydın bir seçkinler tabakasının buyruğunda yolunu arayan ilk Türk romanları; anlatı sanatının yetkin örnekleri sayılmasa da, hem belge olarak çok önemli tarihsel işlev yüklenmiş, hem de iktidara oynayan Türk aydınının kendi fikirlerini topluma benimsetmesinde ciddi bir kaldıraç rolü oynamışlardır. Mai ve Siyah gibi.
Bu parça aşağıdaki edebiyat türlerinden hangisinden alınmış olabilir?
A) Öykü                           B) Anı                      C) Söyleşi
D) Makale                        E) Fıkra

11.   I. Tanınmış kişileri konu edinir.
        II. Yazar, sadece kendini anlatır.
        III. Kronolojik bir sıralama söz konusudur.
        IV. Nesnel ve anlaşılır bir anlatımı vardır.
        V. Bir gazetede günlük olarak yayımlanır.
Numaralanmış cümlelerden hangi ikisi, biyografinin özelliklerinden değildir?
A) I. ve II.                   B) I. ve IV.             C) II. ve III.
D) II. ve V.                 E) IV. ve V.

12.  Her gece gökte küçük bir yıldız
       Seninleyim diye el eder
       Ne onun uzaklığı azalır 
       Ne benim içimdeki kederler
Bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?
A)   Ünlü daralması
B)   Ünsüz yumuşaması
C)   Ünsüz benzeşmesi
D)   Ulama
E)   Ünsüz düşmesi

13. Bir gerçeğin araştırma, inceleme, gezip görme ve soruş­turma yoluyla yansıtıldığı yazılardır. Öğretici bir niteliği bu­lunan bu tür yazılarda açık ve anlaşılır bir dil kullanılır. Bu türde kalem oynatmak isteyen kişi, gerektiği durumlarda konuyla ilgili resim, fotoğraf ve grafiklerin ispatlayıcı özel­liklerinden yararlanmalıdır.
Bu parçada sözü edilen düz yazı türü, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Deneme              B) Röportaj           C) Anı
D) Biyografi              E) Roman

14. "Sevginin büyüleyen gücü, küçük yüreklerini bir anda sa­rıp sarmalamıştı."cümlesinde virgülün (,) kullanım amacı, aşağıdakilerin hangisiyle özdeştir?
A)   Sarı, yeşil, mavi bilyelere sevinerek baktı.
B)   Kalktı, odanın kalın ve iç karartıcı perdelerini açtı.
C) Savaş öyküleri anlatan ihtiyar, gözlüğü çıkarıp masa­ya bıraktı.
D)   Evet, bu konuya daha önce de değinmiştik.
E)   At şahlandı, çitleri aşıp gözden kayboldu.

15. Aşağıdaki dizelerden hangisinde yazım yanlışı yok­tur?
A)  Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol;
      Sallanmaz o kalkışda ne bir mendil ne de kol.
B)  Giden sevgililer herbiri memnun ki yerinden;
      Çok seneler geçti, dönen yok seferinden.
C)  Madem ki gidiyorsun bırakıp burda beni;
     Son bir kez göreyim, dön de seni.
D) Ayrılanlar belki döner belki dönmezki geri,
    Son bir kez göreyim, dön de seni!
E)  Sisli denizlere açıldım bir zaman, keşfettiğim kıyı­lar...
    
16. Birçok insan kendini yükseltemez; çünkü hiçbir işte uz­manlık kazanmaz ve buna rağmen her şeyi yapmak ister­ler.
Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdaki değişik­liklerin hangisiyle giderilebilir?
A)   "insan" sözcüğüne çokluk eki getirilmelidir.
B)   "ve" sözcüğü cümleden çıkarılmalıdır.
C)   "çünkü" sözcüğünün yerine "zira" getirilmelidir.
D)   "isterler" sözcüğündeki "-ler" eki atılmalıdır.
E)   "rağmen" sözcüğünün yerine "karşın" getirilmelidir.

17. I.  Görüşmeye gelenlere, beklemeleri için yer   
           göstermiştik.
      II.  Konuyla ilgili açıklama yapmaya asla     
           yanaşmadı.
     III.  Sabah oluncaya kadar gözüme uyku girmedi.
     IV.  Kendi işinin sahibi olmayı her şeyden çok istiyor.
     V. Yapraklar sararmaya başladığında, buralar       
          boşalır.
Numaralanmış cümlelerin hangilerinde yan cümlecik, temel cümlenin dolaylı tümlecidir?
A) I. ve II.               B) I. ve III.                        C) II. ve IV.
III. ve V.                       E) IV. ve V.

18. Çocukluğumda, bir Arabistan şehrinde bir kadın tanımış­tım. Sık sık hastalanır, uyumaya başlar başlamaz İstan­bul'un sularını sayıklardı. Kaç defa komşuluk ziyaretleri­mizde, döşeğinin yanı başında, onun sırf bu büyülü oda­ları soymak için, bir mahzenin taş kapağını kaldırır gibi güçlükle en dalgın uykulardan sıyrıldığını görmüştüm. Dört yanımı su sesleriyle, gümüş taş ve billur kadeh şakırtılarıyla, güvercin uçuşlarıyla dolu sanırdım.
Bu parça, aşağıdaki düz yazı türlerinin hangisine ör­nek olabilir?
A) Biyografi    B) Deneme    C) Anı
                  D) Fıkra    E) Makale

19. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde tırnak işareti (" ") yanlış kullanılmıştır?
A) "Abdülhak Hamit Tarhan" Tanzimat döneminde tiyatro türünde en çok eseri olan sanatçıdır.
B) "Zaman ve rüya" onun şiirlerinin özünü oluşturan iki önemli kavramdır.
C) Aruz ölçüsüyle yazdığı şiirlerini, "Aruza Veda" adlı bir kitapta toplamıştı.
D) Tezgâhtar,  içeri giren ihtiyara:  "Buyurun, ne istemiştiniz?" dedi.
E)   Bazıları, "ayriyeten" sözcüğünü özellikle kullanı­yorlar.

20. • Bir sanatçının ya da yapıtın olumlu-olumsuz yönlerini ortaya koyan yazı türüne eleştiri denir.
        • Başka bir yerde bulunan birine ya da birilerine duygu ve düşüncelerini bildirmek amacıyla yazılan yazılara mektup denir.
       • Anı, bir kimsenin yaşadıklarını kaleme aldığı yazı türüdür.
       • Gezginlerin gezip gördükleri yerleri anlattıkları yazılara gezi yazısı denir.
Aşağıdakilerden hangisi, yukarıda tanımları veri­len yazın türlerinden birine örnek gösterilemez?
A)  Şikâyetname                B)  Seyahatname
C)  Tahrib-i Harabat          D)  Kırk Yıl
E)   İntibah

21. "Anlamsız bakışlarını üzerimden çekmeye başladı, o ba­na ben de ona çok kızmıştım." cümlesindeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerin hangisidir?
A)   Özne-yüklem uyuşmazlığı
B)   Çatı uyuşmazlığı
C)   Nesne eksikliği
D)   Dolaylı Tümleç eksikliği
E)   Ad-eylemin yanlış kullanılması


22.  Aşağıdaki cümlelerden hangisinde anlatım bozuk­luğu vardır?
A)   Bu şehirde, nisan ayında bile hava sıcaklığı sıfırın altına düşebilir.
B)   Balkanlardan gelen soğuk hava kütlesi sıcaklığın düşmesinde etkili oldu.
C) Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, gece boyunca yağmaya devam etti.
D)   Yollar, yoğun sis nedeniyle ulaşıma kapanacakmış.
E)   Birçok şehirde, kar yağışı yüzünden öğretime iki gün ara verildi.

23. Folklor, oldukça genç bir bilimdir. Batı ülkelerinde 1846'dan bu yana İngilizce folk(halk) ve lore(bilim) sözcüklerinden meydana gelmiş olan folklor, o tarih­ten önce bir bilim konusu sayılmayan ya da başka bi­limlerin alanı içinde kalan birtakım olguları, kendine özgü yöntemlerle incelemeyi üzerine alan bağımsız bir bilim olarak tanınmaya başladı. Folklor, birçok bilimin kavşak yerinde bulunan ya da onlarla birçok konuyu paylaşan bir bilimdir.
Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangisin­den yararlanılmıştır?
A) Örnekleme                              B) Tanık gösterme
C) Öyküleme                               D) Karşılaştırma
E) Açıklama
24. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yalnızca özne ve yük­lemden oluşmuştur?
A)   Çocuklarının en akıllısı ortanca oğluydu.
B)   Tane tane konuşması çok etkileyiciydi.
C)   Ağladı, sızladı, sonunda istediğini yaptırdı.
D)   Cinayet romanlarını gece okumamalısınız.
E)   Vektörler konusunu işlememiş miydik?

25. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcük hem yapım eki, hem de çekim eki almıştır?
A)   Hepimize karşı çok saygılı davrandı, kimseyi incit­medi.
B)   Sınıflarımıza yarın yeni tahtalar getirilecekmiş.
C)   Böyle bir şey aklımızdan bile geçmedi.
D)   Her zaman sorumsuz davranıyor, bizi üzüyor.
E)   Ödevi ben de daha geçen hafta bitirdim.

26. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru dolaylı tümleci buldurmaya yöneliktir?
A)  Sınava kaç öğrencinin katılacağını biliyor musunuz?
B)   Gördüklerimi şimdi nasıl yazıya dökeceğim?
C)   Koltuğuna uzanmış televizyondaki haberleri mi izli­yordu?
D)   Adam, o sözleri sana mı söyledi?
E)   Kapıcıya ekmeği nereden alacağını söyledin mi?

27. Şiirin nesirle de olabileceğini sananlar aymazlık için­dedirler. Şiir ancak ölçüyle ve uyakla oluşur. Şiir mu­sikinin kız kardeşidir; şiirin de musiki gibi kendine özgü bir sesi vardır. Olağanüstü güzel bir nesri olan Victor Hugo, nesre "fukara şiiri" derdi. Şüphesiz Hugo'nun bu sözü de böylesine birçok sözleri gibi aşırıdır; biraz kendi zararına olarak da söylenmiştir; yalnız nesri şiir­den tam olarak ayırma bakımından doğrudur.
Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangi­sine başvurulmamıştır?
A)   Karşılaştırmaya
B)   Kişisel düşüncelere
C)   Tartışma tekniğine
D)   Benzetmeden yararlanmaya
E)   Örneklerden yararlanmaya

28.  Yüce dağ başında bir top kar idim
        Rüzgâr değdi yağmur yağdı eridim
        Evvel ben de muhabbetli yâr idim
        Şimdi uzaklardan bakan ben oldum

Bu dizelerde işlenen duygu aşağıdakilerden hangisi­dir?
A)   Doğa sevgisi                                   B) Ölüm
C)  Yaşamdan nefret                            D) Özlem
E) Aşk

29. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük öteki­lerden farklı bir yapım eki almıştır?
A)   Her okuyucu okumak istediği kitabı kendi seçme­lidir.
B)  Bilinçli bir okurun okuma tutkusu asla geçici bir hevese dönüşmez.
C) Yazar, yolun sonunda onu karşılayacak okurları hayal eden bir yolcudur.
D)   Seçici bir okur ne okuması gerektiğini bilen kişidir.
E)  Her öğrencinin evinde küçük de olsa bir kitaplığı olmalıdır.

30. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlama yanlışın­dan kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?
A)  Uygurlar, Türk toplumları içinde yerleşik düzene geçmiş ilk devlet konumundadır.
B)  Uygurlar, mimari ve sanat alanında diğer Türk devletlerine göre daha gelişmişlerdir.
C)   Türklerin en eski tarih izlerine Hunlarda rastlanır.
D) Hunlar, İpek Yolu'nu denetim altına almışlar ve Çinlilerle önemli mücadelelerde bulunmuşlardır.
E) Orhun Kitabeleri'nde Türklerin savaşları, kahra­manlıkları ve yaşayışları anlatılır.

31. Aşağıdaki dizelerden hangisi yapı bakımından ötekilerden farklı bir cümledir?
A)   Hüznün, ferahlığın bizim olsun kışın, yazın
      Hiçbir zaman kader bizi senden ayırmasın
B)   Yeni bir ülkede yem vermek için atlarına
       Nice bin atlı kapılmıştı fetih rüzgârına
C)   Denizden ve dağdan gelen hüzne kandık,
      Bulutlar dağılsın, bahar olsun artık
D)   Zihnim bu şehirden, bu devirden çok uzakta;
     Tamburi Cemil Bey çalıyor eski plakta
E)   Geçer insan, bir adım atsa birinden birine
     Kavuşur karşıda kaybettiği bir sevdiğine

Artikel Terkait

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4) Yorumunuza emoji eklemek için "Emoticon" butonuna tıklayın.
5)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon

▅ ▆ ▇ █ Öne Çıkanlar