SAYFA 99
CEVAPLAR AŞAĞIDAKİ RESİMDE ..
.1. Aşa ğı da ki yargılar doğ ru ise ayraçla gösterilen yerlere “D”, yan lış ise “Y” yazınız.


( ) Ha ber le rin ori ji nal ol ma sı ge rekmez.
( ) Bir ha be rin doğ ru lu ğu, il ginç ve ye ni ol ma sın dan da ha önem li dir.


( ) Ajans ha ber le ri, dün ya olay la rı nı der le yip her ye re ulaş tı ran ku rum la rın ver di ği ha ber ler dir.


( ) Her ha be rin doğ ru, açık ve an la şı lır ol ma sı ge rek li dir.


( ) Bir ha be ri derleyip oku yu cu ya ile te cek hâ le ge ti ren ki şi ye “mu ha bir” de nir.


2. Aşa ğı daki cüm le ler deki boş bırakılan yerleri uy gun bi çim de dol du ru nuz.


• Bir ha ber de bu lun ma sı ge re ken te mel ni te lik ler ..............................., ................................, ....................................., doğ ru luk tur.


• “5N 1K”kuralı, ............................................., .........................................., ..........................................,


................................., .........................................., ......................................... sorularını kapsar.


• Verilen haberlerin .........................................., .......................................... ve kolay anlaşılır olması gerekir.


• Yet ki li ki şi le rin ver di ği bil gi le re da ya lı haberlere ........................................ denir.


3. Ha ber ya zı la rı ile il gi li aşa ğı da kilerden han gi si söylenemez?


A) Ha be rin da ha ön ce duyulmamış ol ma sı


B) Ha be rin gi ri şin de ola yın kı sa ca özet len me si


C) Ga ze te ci nin, ha ber ve rir ken ona ken di duy gu ve dü şün ce le ri ni ek le ye bil me si


D) Halk ara sın da ki olay la rın, halk ta ra fın dan mu ha bir le re ile til me siy le olu şan ha be re “özel ha ber” de nil me si


E) Bir ha be rin ve ri li şin de “ne, ni çin, ne re de, na sıl, ne za man, kim” so ru la rı yo luy la ha ber ay rın tı la rı nın yer


al ma sı


4. Ya ken di si ( ) Ken di si nin pe şi ne dü şen ler? Ge ce ya rı la rı yağ mur, ça mur, fır tı na ( ) Kö pek ler ulur,şim şek ler
ça kar ken iş ba şı yap tık la rı ge ce ler... Bir den tit re di ( ) için den bir ür per me geç ti ( ) Son ra yaz gün le ri nin fab ri ka
yol la rı ( ) Ma hal le nin iş çi ka dın la rı, kız la rı hep bir lik te yol la ra dü şer ler di.

Yu ka rı da ki pa rag raf ta yay ayraçla gös te ri len yer le re sı ra sıy la han gi nok ta la ma işa ret le ri ge ti ril me lidir?


A) (!) (...) (!) (:) (...)


B) (?) (...) (,) (.) (...)


C) (!) (!) (;) (:) (.)


D) (?) (:) (,) (.) (...)


E) (!) (:) (,) (.) (.)


5. Haber yazılarında bulunması gereken başlıca özellikleri söyleyiniz.

5. SORU CEVAP İÇİN TIKLAYINIZYazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar