25 May 2011

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI 190-205.SAYFA CEVAPLARI

ReklamlarSAYFA 190
C) ÖĞRETİCİ METİNLER
HAZIRLIK
Sade (Yalın) Nesir:

Halka hitap için yazılmış, dili ağır olmayan nesirdir. Yabancı sözcük ve tamlama sayısı azdır. Anlaşılması güç söz sanatları yapılmaz.
Masallar, efsaneler, menkıbeler, destanlar, dini ve tasavvufi konular, tarih ve gezi eserleri, o devre göre, sade bir dille yazılmaya çalışılmıştır.
Sade nesir örnekleri olarak aşağıdaki eserlerden söz edilebilir:
Seydi Ali Reis’in Mir’atü’l-Memalik   adlı gezi yazısı ve Kitabü’l Muhit adlı coğrafya kitabı (16. yüzyıl)
 Sehi Bey’in Heşt Behişt adlı şuara tezkiresi (16. yüzyıl)
 Aşıkpaşazade’nin Tevarih-i Al-i Osman (Osmanlı Tarihi) adlı eseri (15. yüzyıl)
 Mercimek Ahmed’in Kabusname tercümesi (15. yüzyıl)
Kul Mes’ut’un Kelile ve Dimme tercümesi (14. yüzyıl)
 Evliya Çelebi Seyahatnamesi (17.yüzyıl)
Sanatkârâne (Süslü) Nesir:
Şiirdeki gösterişli mecazlar ve söz sanatlarıyla süslenmiş, secili nesirdir.
Sinan Paşa (15. yüzyıl) Tazarruname adlı eseriyle bu alanın ilk örneği verilmiştir.
 Fuzuli’nin (16. yüzyıl) Şikâyetname’si Türkçe yazdığı diğer bazı mektupları Veysi ve Nergisi adlı yazarların (17.yüzyıl) eserleri sanatlı nesir örneğidir.
SAYFA 191:
Metnin anlatım biçimi manzumdur.
a) Metinde Naili’nin edebi kişiliği hakkında bilgiler bulunmaktadır.
b) Metnin türü edebiyat fatihi tezkiredir.(mesnevi nazım biçiminin yapı özellikleri vardır.)
c) Metnin yazılış amacı Naili hakkında bilgi vermektir.
ç) Metinde sanat edebiyat fatihi yapma kaygısı daha baskındır.Ölçülü, kafiyeli, Arapça ve Farsça sözcük ve tamlamalarla dolu ağır bir dil kullanılmış, mesnevi nazım biçiminin yapı özellikleri kullanılmıştır.
d) Metnin ana düşüncesi Naili Çelebi Anadolu’da yetişmiş seçkin ve usta bir şairdir.
e) Metnin ifade biçimi sanatkaranedir.
Sehi Bey Tezkiresi’nden adlı metnin anlatım biçimi mensurdur. (düz yazı)
a) Metinde edebiyat fatihi şairin hayatı,sanatı edebi kişiliği , kişilik özellikleriyle il edebiyat fatihi gili bilgiler bulunmaktadır.
b) Metnin türü tezkiredir.
c) Metnin yazılış amacı Necati hakkında bilgi vermektir.
Ç) Metinde öğretme kaygısı baskındır.Buna göre metin sadedir.
d) Metnin ana düşüncesi Necati renkli, usta maarif bir şairdir.
SAYFA 192:
Sehi Bey Tezkiresi halkı bilgilendirmek için, yalın, sanatsız bir dille yazıldığı için sadedir.
Şairin asıl adı
Doğduğu veya yaşadığı yer
Ailesi ve soyu ile ilgili bilgiler
Metinde bununla ilgili bilgi yok.
Mesleği
nişancı
Kişilik yapısı
Uyanık tabiatlı
Zihni özellikleri
Zihni kuvvetli (zeki)
Edebi kişiliği ve üslubu
Fasih (açık ve düzgün) kudretli, sözleri renkli söylemekte usta bir şairdir. edebiyat fatihi Şiiri o derece latif ve temiz, sözü o kadar nazif ve yakıcıdır edebiyat fatihi ki şiirinin ve sözünün letafetini son hadde ulaştırmıştır.
Eserleri ile ilgili bilgiler
Şiirleri renkli, edebiyat fatihi nazmı açık bir sihir, gazelleri iyi, ata edebiyat fatihi sözleri ve deyimleri kullanmada başarılı, hoşlanılan aşıkane gazelleri çok beğenilmiş edebiyat fatihi matlalarına http://www.edebiyatfatihi.blogspot.com/ son yok, kasideleri muhayyel, kıtaları inci saçan divanı halkın dilinde dolaşan maarifle dolu kimsedir.
7. EDEBİYAT TARİHİNİN İNCELEDİĞİ KONULAR: (edebiyat tarihinin kapsamı da denebilir)
Edebi dönemler
 Şair ve yazarların hayatları
 Şair ve yazarların edebiyat fatihi edebi kişiliği
Sanatçıların(şair ve yazar) eserleri
Edebi dönemlerin belirleyici özellikleri
Edebiyatı  fatihi etkileyen tarihi olaylar
dönemin siyasi özellikleri
dönemin sosyal özellikleri
 edebi türlerin gelişimi
Tezkirelerin Kapsamı
-Şairlerin Edebi yönü
-Şairlerin hayatından önemli kesitler
-Şairlerin hayatı
-Şairlerin ilmi yönü
--Dönemin sanat anlayışı
-Eserlerden örnekler
Tezkireler aslında bir yönüyle anlattıkları dönemin Edebiyat tarihini ifade eder. edebiyat fatihi Çünkü her ne kadar edebiyat tarihi Tezkirelere göre olaylar ve durumlara daha geniş pencereden baksa da tezkirelerle kapsam bakımından benzerlik göstermektedir.Edebiyat tarihi de tezkireler gibi dönemin sanat anlayışını sosyal ve siyasi yönlerini edebi türlerin edebiyat fatihi gelişimi sanatçıların hayatı ve edebi yönünü ele alır.

8) Metinde şairle ilgili yargılar özneldir.
9) Öğretici metinlerin anlatım biçimleri
             Manzum          mensur
SAYFA 193:
10.”Selimname”den adlı metnin anlatım biçimi mensurdur.
11.a) Metinde tarihle ilgili edebiyat fatihi bilgiler bulunmaktadır.Yavuz Sultan Selim’in Çaldıran Seferi anlatılmaktadır.
b) Metin tarihi bir metindir.
c) Metnin yazılış edebiyat fatihi amacı Yavuz Sultan Selim’in Çaldıran Seferi hakkında bilgi vermektir.
Ç) Metinde öğretme kaygısı daha baskındır.Bu duruma göre metin sade bir metindir.
d) Metnin ana düşüncesi Yavuz Sultan Selim’in Safevi Şah İsmail’i Çaldıran’da mağlup etmesidir.
12) Metin sade bir metindir.
SAYFA 194:
13) Metnin anlatım biçimi mensurdur.
14) a) Tuna Nehri ile bilgiler edebiyat fatihi yer almaktadır.(coğrafya)
b) Metnin türü seyahatnamedir.(gezi yazısı)
c) Metnin yazılış amacı  Evliya edebiyat fatihi Çelebi’nin Tuna’yla ilgili gözlem ve izlenimlerini aktarmaktır.
ç) Metinde öğretme kaygısı baskındır.Metin sade nesirdir.
d) Metnin ana düşüncesi Tuna Nehridir.
16) Metinden Evliya Çelebi’ edebiyat fatihi nin iyi bir gözlemci, yer yer abartıya kaçan anlatımı olan bir gezgin olduğu sonucu çıkarılabilir.
SAYFA 195:
17) Şikayetnameden alınan metnin anlatım biçimi mensurdur.
18a)  Metinde devrin edebiyat fatihi bürokrasisi, rüşvetçilik ve yozlaşan kurumlarla ilgili bilgiler yer almaktadır.
b) Metnin türü mektuptur.
c) Fuzuli'nin Kanuni Sultan edebiyat fatihi Süleyman tarafından bağlanan günlük 9 akçe aylığı alamaması üzerine nişancı Celalzade Çelebi'ye yazdığı mektuptur.
ç) Sanat yapma kaygısı edebiyat fatihi baskındır.Şikayetname süslü nesir örneğidir, sanatkaranedir.
d) Metnin ana düşüncesi devrin bazı kurumlarının yozlaştığı,yolsuzluğun ve  rüşvetin yaygınlaştığıdır.
SAYFA 196:
19) Metin sanatlı, fakat doğal ve akıcı bir üslupla yazılmıştır. Metinde “çin-i ebrudur / budur, edebiyat fatihi gelmez/ olmaz, vebâldür/ olmaz, işitmişüz/ etmişüz” gibi çok sayıda seci kullanılmıştır.Metnin edebiyat fatihi dili Fuzuli’nin manzum eserlerinden daha sadedir. Metin döneminin dil anlayışına paralel dil özelliklerine sahiptir.Şikayetname sanatkarane bir metindir.

23. Sade (Yalın) Nesir:
Halka hitap için yazılmış, dili ağır edebiyat fatihi olmayan nesirdir. Yabancı sözcük ve tamlama sayısı azdır. Anlaşılması güç söz sanatları yapılmaz.
Masallar, efsaneler, menkıbeler, edebiyat fatihi destanlar, dini ve tasavvufi konular, tarih ve gezi eserleri, o devre göre, sade bir dille yazılmaya çalışılmıştır. Süslü nesir ise Hüner ve marifet göstermek amacıyla yazılmış, Arapça, Farsça sözcük ve tamlamalarla yüklü, edebiyat fatihi "seci"lerin kullanıldığı, söz ve anlam sanatlarıyla dolu, bağlaçlarla uzayıp giden cümlelerle örülmüş, güç anlaşılır bir nesirdir.
24) Metin anlatım biçimi mensurdur.
25a) Metinde coğra edebiyat fatihi fya alanıyla ilgili bilgiler yer almaktadır.(Limni Adasının coğrafi ve tarihi özellikleri)
b) Kitab-ı Bahriye edebiyat fatihi denizcilik ve coğrafyayla ilgili bir kitaptır.
c) Limni Adasıyla ilgili bilgi vermek.
Ç) Metinde öğretme kaygısı baskındır.Sadedir.
D) Metnin ana düşüncesi Limni Adasıdır.
SAYFA 197:
26)”Kitab-ı Bahriye”den a edebiyat fatihi lınan metin sade nesir örneğidir.
27. Metnin anlatım edebiyat fatihi biçimi mensurdur.
28a) Metinde dil bilimi ile  ilgili bilgiler bulunmaktadır.
b) Metin dilbilimiyle edebiyat fatihi ilgili  ilmi bir metindir.
c) Kinaye hakkında bilgi vermektir.
Ç) Öğretme kaygısı baskındır.Sadedir.
29) Sadedir.
SAYFA 198:
30.mensurdur.
31a) Tıp alanıyla ilgili
b) Tıbbi bir metindir.
c) Kemik kırık edebiyat fatihi ve çıkıklıklarıyla ilgili bilgi vermek
ç) Öğretme kaygısı
32) Sadedir.
35) Mensur
36a) Din alanında
b) dini bir metindir.
c) Metnin yazılış amacı edebiyat fatihi birtakım dini sorulara cevap vermek ve dini konularda halkı aydınlatmaktır.
Ç) Öğretme kaygısı
d) Sadedir.
SAYFA 200
1.
EDEBİYAT FATİHİ
TEZKİRE
TARİH
SEYAHAT
MEKTUP
DİNİ
İLMİ ESER
Teşrifatü’ş Şuara
x
Sehi Bey Tezkiresi
x
Selimname

x
EDEBİYAT FATİHİ
Seyahatname
EDE
x
YAT
FA
Şİkayetname
www.
ede
bi
Yat x
fatihi
blogspot.com
Kitab-ı Bahriye
EDE
YAT
FA
x
Risale Fi’l İsti’are
EDEBİYAT FATİHİ

x
Cerrahiyyetü’lhaniye
EDE
YAT
FA
x
Şeyhülislam…
ÖZ
GÜN
VE
ORİ
x
NAL
2)
SADE
SANATKARANE
Metinde ifadeler açık, cümleler kısadır.
X
Edebiyat Fatihi
Bir düşünceyi ifade etmek için yazılmıştır.
x

Öğretmekten  edebiyat fatihi çok sanat yapma kaygısı vardır.

x
Dili ağır ve cümleler uzundur.

x
Anlam ve  edebiyat fatihi söz sanatlarına sıkça başvurulmuştur.

x
Yabancı kaynaklı kelimelere sıkça yer verilmiştir.

x

3.) Masallar, efsaneler, menkıbeler, destanlar, dini ve tasavvufi konular, tarih ve gezi eserleri, o devre göre, sade edebiyat fatihi bir dille yazılmaya çalışılmıştır.Süslü nesir daha çok edebi türlerde kullanılmıştır.

SAYFA 201:
DEĞERLENDİRME:
BKNZ.HAZIRLIK ÇALIŞMASI
(Y)
(D)
(Y)
İlmi eserler
Evliya Çelebi
(b) Şikayet-name
(A) tezkire
(A)
(E)


SAYFA 202
3.ÜNİTE SONU DEĞERLENDİRMESİ
1) Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı Genel Özellikleri
a) Türk edebiyatı bu yüzyıllarda bir geçiş dönemi yaşar. Bir yandan, eski edebiyat anlayışı sürdüedebiyat fatihi rülürken, öbür yandan yeni medeniyetin edebiyat anlayışına uygun eserler verilir.
b) Dilde Arapça ve Farsça kelimeler görülür.
c) Uygur alfabesi edebiyat fatihi yanında, Arap alfabesi de kullanılır.
d) Şiirlerde, edebiyat fatihi hem millî nazım birimi olan dörtlük, hem de yeni şiirin nazım birimi olan beyit kullanılmıştır.
e) Hece vezni ile birlikte aruz veznine yer verilmiştir.

2) (D)
3) (D)
4) (Y)
5) ARAP VE FARS
6) KAŞGARLI MAHMUT , DİVANÜ LÜGATİ’T TÜRK
7) YESEVİ, TASAVVUF , YUNUS EMRE
8) (E)
9) (E)
10) (E)
11) (D)
12) (D)
13) C
14 E
15) B
16) C
17) E
18) B
19) D
20) C
21) D

Artikel Terkait

4 yorum

Gerçekten Çok teşekkür ederim çok faydası dokundu bu bilgileri veren ve emeği geçen herkesden Allah razı olsun daha ne diyebilirim çok teşekür ederim

Çok teşekkürler üstadd :D

TeşekküR eTTik sağoLun aLLah Razı oLsun çok işimize yaradı. Bide dua edin yazıLıda işime yarasın :) eyw.. EdeBiyat Fatihi :))

Ya çok kaliteli bi site diyeceğim bu

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4) Yorumunuza emoji eklemek için "Emoticon" butonuna tıklayın.
5)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon

▅ ▆ ▇ █ Öne Çıkanlar