Servetifünun Edebiyatı Çalışma Kağıdı-1 (Yepyeni Sorular ve Cevapları-İndir)

SERVETİFÜNUN EDEBİYATI ÇALIŞMA KAĞIDI


A. Aşağıdaki boşlukları uygun ifadelerle tamamlayınız.

1. ………………………….’in çabalarıyla Servetifünun dergisi etrafında birleşen gençlerin oluşturduğu edebiyattır.
2. II.Abdülhamit yönetiminin ……………… adı verilen baskıcı anlayışı altında gelişmiştir.
3. Bu dönem şiirinde …………………………… kafiye anlayışı benimsenmiştir.
4. Yazarlar romanlarda ……………………. gizlemeye çalışmışlardır.
5. Servetifünun şairleri “şiirde gerçekçilik” denen ………………..… akımından etkilenmişler, ayrıntılı ve canlı betimlemeler yapmışlardır.
6. Türk edebiyatında …………….. şiirin ilk örneklerini Halit Ziya vermiştir.
7. Servetifünun topluluğunun diğer adı ……………………. ‘dir.
8. Realizmin ve natüralizmin etkisinde olan ………………….… “Siyah inciler, Genç Kız Kalbi, Pençe…” adlı eserleri keleme almıştır.
9. Servetifünuncular …………………….. dışında divan şiirini tamamen reddetmişlerdir
10. Ahmet Mithat Efendi, Servetifünuncuların dilini eleştirerek onlara Fransız sembolistlerine yöneltilen …………….. . ifadesini yakıştırmıştır.
11. Servetifünuncular dönemin siyasi koşullarından dolayı eserlerinde daha çok ………………… konular üzerinde durmuşlardır.
12. Servetifünun döneminde ……………………..… anlayışı benimsenmiştir.
13. Servetifünun döneminde “……………..… şiir” türünün ilk örnekleri verilmiştir.
14. ………………..… modern Türk romanının temellerini atmış, edebiyatımızda realizmin öncüsü olmuştur.
15. Tevfik Fikret oğlu “………………..”u Türk gençliğinin sembolü olarak düşünmüştür.
16. Servetifünun döneminde en sönük kalan edebi tür ……………………’dur.
17. Halit Ziya Uşaklıgil’in ………………….. adlı romanı bu dönem neslini yansıtır.
18. Edebiyat-ı Cedide ………………… edebiyat demektir.
19. …………………….Gizli Figanlar, Fırak-ı Irak, Batarya ile Ateş adlı eserleriyle tanınır.
20. ………………………….. sosyete yaşamını anlattığı Salon Köşelerinde adlı romanıyla tanınmıştır.

www.edebiyatfatihi.net
B. Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise "D" yanlış ise "Y" yazınız.
Hüseyin Cahit’in Fransız İhtilali’ni konu alan "Edebiyat ve Hukuk" adlı çevirisi Servetifünun’da yayınlanınca bu dergi kapatılmıştır.( )
Hüseyin Cahit Yalçın Servetifünun döneminin en önemli münekkididir. ( )
Mai ve Siyah romanının kahramanı Ali Bey’dir. ( )
Daha çok şiirleriyle tanınan Cenap Şehabettin Elhan-ı Şita şiirinde karın yağışını adeta hissettirmektedir okura. ( )
Servetifünun şiirinde murabba, gazel, kaside gibi nazım biçimleri kullanılmıştır. (

C. Aşağıdaki klasik soruları cevaplayınız.

1.Servetifünun Dönemi şiirinin Tanzimat birinci dönem şiirinden farkını beş madde halinde yazınız.
-

-

-

-

-

2.Servetifünun şairlerinin dil ve üslup özelliklerini beş madde halinde yazınız.
-

-

-

-

-

3.Tevfik Fikret ile Cenap Şehabettin’in ortak yönlerinden beş tanesini yazınız.


4.Anjambman nedir? Bunun Servetifünun şiirine getirdiği yenilik nelerdir?,
Anjambman:...........................................

Getirdiği yenilik:.....................................


5.Servetifünun romanının ve şiirinin etkilendiği edebi akımları belirtiniz. Servetifünun'da bu akımların etkisiyle eser veren sanatçılardan birer tanesini yazınız.
6.Servetifünun döneminde yaşayıp bu dönemin özelliklerini benimsemeyen bağımsız sanatçılar?
-

-

-

7.Aşağıda Servetifünun edebiyatında görülen ilkler verilmiştir. Karşılarına eserin adını ve yazarını yazarak bilgiyi tamamlayınız.
a-İlk mensur şiir:......................

b- İlk kez nazmı nesre yaklaştıran şair:.......................

c- İlk psikolojik roman:...........................

d- Batılı tarzda yazılan ilk modern roman:...................

e- İlk sembolist şiirleri yazan:...............................

DOSYAYI İNDİR

CEVAP ANAHTARI

A. Aşağıdaki boşlukları uygun ifadelerle tamamlayınız.
1. R. Mahmut Ekrem’in çabalarıyla Servetifünun dergisi etrafında birleşen gençlerin oluşturduğu edebiyattır.
2. II.Abdülhamit yönetiminin istibdat adı verilen baskıcı anlayışı altında gelişmiştir.
3. Bu dönem şiirinde kulak için kafiye anlayışı benimsenmiştir.
4. Yazarlar romanlarda kişiliğini gizlemeye çalışmışlardır.
5. Servetifünun şairleri “şiirde gerçekçilik” denen parnasizm akımından etkilenmişler, ayrıntılı ve canlı betimlemeler yapmışlardır.
6. Türk edebiyatında mensur şiirin ilk örneklerini Halit Ziya vermiştir.
7. Servetifünun topluluğunun diğer adı "Edebiyat-ı Cedide"dir.
8. Realizmin ve natüralizmin etkisinde olan Mehmet Rauf “Siyah inciler, Genç Kız Kalbi, Pençe…” adlı eserleri keleme almıştır.
9. Servetifünuncular aruz vezni dışında divan şiirini tamamen reddetmişlerdir
10. Ahmet Mithat Efendi, Servetifünuncuların dilini eleştirerek onlara Fransız sembolistlerine yöneltilen Dekadan ifadesini yakıştırmıştır.
11. Servetifünuncular dönemin siyasi koşullarından dolayı eserlerinde daha çok bireysel konular üzerinde durmuşlardır.
12. Servetifünun döneminde sanat için sanat anlayışı benimsenmiştir.
13. Servetifünun döneminde “mensur şiir” türünün ilk örnekleri verilmiştir.
14. Halit Ziya Uşaklıgil modern Türk romanının temellerini atmış, edebiyatımızda realizmin öncüsü olmuştur.
15. Tevfik Fikret oğlu “Haluk”u Türk gençliğinin sembolü olarak düşünmüştür.
16. Servetifünun döneminde en sönük kalan edebi tür tiyatro’dur.
17. Halit Ziya Uşaklıgil’in Mai ve Siyah adlı romanı bu dönem neslini yansıtır.
18. Edebiyat-ı Cedide yeni edebiyat demektir.
19. Süleyman Nazif; Gizli Figanlar, Fırak-ı Irak, Batarya ile Ateş adlı eserleriyle tanınır.
20. Safveti Ziya sosyete yaşamını anlattığı Salon Köşelerinde adlı romanıyla tanınmıştır. 

B. Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise D yanlış ise Y yazınız. 

Hüseyin Cahit’in Fransız İhtilali’ni konu alan "Edebiyat ve Hukuk" adlı çevirisi Servetifünun’da yayınlanınca bu dergi kapatılmıştır. (D)
Hüseyin Cahit Yalçın Servetifünun döneminin en önemli münekkididir. (D)
Mai ve Siyah romanının kahramanı Ali Bey’dir. (Y)
Daha çok şiirleriyle tanınan Cenap Şehabettin Elhan-ı Şita şiirinde karın yağışını adeta hissettirmektedir okura. (D)
Servetifünun şiirinde murabba, gazel, kaside gibi nazım biçimleri kullanılmıştır. (Y)

C. Klasik Soruların Cevap Anahtarı

Servetifünun Dönemi şiirinin Tanzimat birinci dönem şiirinden farkını beş madde halinde yazınız.
-  Sanat için sanat anlayışı
- Parnasizm ve sembolizm akımlarından etkilenmeleri
- Aşk , doğa ,ölüm gibi bireysel temaları işelemeleri
- Şiiri düz yazıya yakınlaştırmaları
- Çok ağır , süslü ve sanatlı bir dil kullanmaları

Servetifünun  şairlerinin dil ve üslup özelliklerini beş madde halinde yazınız.

- Servet-i Fünuncular, estetiğe önem verdikleri için dili zenginleştirmeye çalıştılar.
Arapça ve Farsça kelime ve tamlamaları kullanmaktan çekinmediler
Servet-i Fünûncuların dili fazla külfetli ve aristokrat bir dildir.
Yazılarında süslü cümleler kullanarak, zarif, ahenkli, fakat işitilmemiş kelimeler sıralamak hevesindedirler.
Anjambman özelliği vardır.
Yeni kavramlar , hayaller ve imgeler kullandılar

Tevfik Fikret ile Cenap Şehabettin’in ortak yönlerinden beş tanesini yazınız.

Aynı edebi toplulukta yer almıştır.
Eserlerinde ağır bir dil kullanılmıştır.
Serbest müstezat mazım biçimini kullanmaları.
Batı’ya aşırı bağlı olmalar.
Parnasizmden etkilenmeleri

Anjambman nedir? Bunun Servetifünun şiirine getirdiği yenilik nelerdir?,

Anjambman: Anlamın bir dizede bitmeyip diğer mısralara sarkmasıdır , anlamı şiirin bütününe yayılmasıdır.
Getirdiği yenilik: Nazmı nesre yaklaştırmıştır.

Servetifünun romanının ve şiirinin etkilendiği edebi akımları belirtiniz. Servetifünun'da bu akımların etkisiyle eser veren sanatçılardan birer tanesini yazınız.

ROMAN : Realizm ve natüralizm  (Halit Ziya Uşaklıgil
ŞİİR : sembolizm ve parnasizm ( Tevfik Fikret)


Servetifünun döneminde yaşayıp bu dönemin özelliklerini benimsemeyen bağımsız sanatçılar?

- Hüseyin Rahmi Gürpınar
- Ahmet Rasim
- Mehmet Akif Ersoy

Aşağıda Servetifünun edebiyatında görülen ilkler verilmiştir. Karşılarına eserin adını ve yazarını yazarak bilgiyi tamamlayınız.

a-İlk mensur şiir yazarı :..HALİT ZİYA UŞAKLIGİL ...
b- İlk kez nazmı nesre yaklaştıran şair:.........TEVFİK FİKRET....
c- İlk psikolojik roman:....EYLÜL .....
d- Batılı tarzda yazılan ilk modern roman:.AŞK-I MEMNU..
e-  İlk sembolist şiirleri yazan:...CENAP ŞEHABETTİN .Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

أحدث أقدم

Reklam

Reklamlar