3 May 2016

HAMSE SAHİBİ ŞAİRLER VE ESERLERİ

REKLAMLAR

Hamse Sahibi Şairler ve Eserleri
Sevgili takipçilerimiz , hamse bilindiği gibi Divan Yazını’nda, beş mesnevinin bir araya toplanmasından oluşan yapıttır...
(I) Ali Şir Nevai 1) Hayretül Ebrâr
2) Ferhad u Şirin
3) Leyli vü Mecnun
4) Seba-i Seyyâr
5) Sedd-i İskender 


Not: Türk edebiyatında ilk hamse sahibi şair Çağatay sahasında Ali Şir Nevaidir.
(II) Hamdullah Hamdi1) Yusuf u Züleyha
2) Leyla ile Mecnun
3) Mevlid
4) Tuhfetül Uşşak
5) Kıyafetname 

Not: Anadolu sahasında ilk hamse sahibi Hamdullah Hamdidir.

(III) Behişti Ahmet Sinan Çelebi1) Vamık u Azra
2) Yusuf u Züleyha
3) Hüsnü Nigar
4) Süheylü Nevbahar
5) Leyla vü Mecnun


(IV) Genceli Nizami1) Mahzenül Esrar
2) Hüsrev ü Şirin
3) Leyla ile Mecnun
4) Skendername
5) Heft Peyker

Not: İslam edebiyatının ilk hamse yazarıdır. İslam edebiyatın ilk hamseyi oluşturan Genceli Nizami'dir.

(V) Lami Çelebi1) Vamık u Azra 
2) Vis u Ramin
3) Ferhadname
4) Şem Pervane
5) Gûyu Çevgan
6) Heft Peyker
7) Absalu Salaman
8) Makteli Hüseyin 
9) Şehrengiz-i Bursa
10) Hıredname(hayretname
11) Cabirname
12) Mevlid
13) Kıssai Ethem u Hüma

Not: Lami Çelebinin 2 hamsesi vardır. Bazı eserleri de kayıptır. Bazı kaynaklarda da 46 eseri var diye geçiyor. 

(VI) Ahmet Rıdvan 1) Leyla u Mecnun
2) Hüsrev u Şirin
3) İskendername
4) Heft Peyker
5) Mahzenül Esrar
6) Rıdvaniye


(VII) Fuzuli 1) Leyla ile Mecnun
2) Sakiname
3) Bengü Bade 
4) Sıhhatü Maraz 
5) Şah u Geda
6) Sohbetül Esmar (Bu eserin Fuzuliye ait olup olmadığı tartışılıyor)


(VIII) Kara Fazlı1) Gül u Bülbül
2) Hüma vü Hümayunname
3) Leyla u Mecnun
4) Nihalistan
5) Leccetül Esrar


(IX) Hamizade Celili1) Hüsrev u Şirin 
2) Leyla u Mecnun
3) Güli Sad-berg-i Bîhar
4) Hecr-name
5) Mehek-name


(X) Fikri Derviş Çelebi1) Hurşid u Mah
2) Mihr u Müşteri
3) Ebkâr-ı Efkâr
4) Behram u Zühre
5) Şükufe-zar


(XI) Kalkandelenli Mu'di1) Gül u Nevruz
2) Şem u Pervane
3) Vâmık u Azra
4) Hüsrev u Şirin
 


(XII) Taşlıcalı Yahya1) Gencine-i Raz
2) Usulname
3) Şah u Geda
4) Yusuf u Züleyha 
5) Gülşen-i Envâr


(XIII) Hayati 1) Mahzenül Esrar
2) Heft Peyker
3) Behram-ı Gur
4) İskendername 
5) Leyla vü Mecnun


(XIV) Nergisi1) Nihalistan 
2) İksir-i Saadet
3) Meşakul Uşşak
4) Kanunür Reşad
5) Gazavat-ı Mesleme
6) Elvas-ful Kamil-i Fi Ahval'ul Veziril Adil

Not: Nergisi; mesnevileri mensur şekilde yazan tek mesnevicidir.

(XV) Nevizade Atayi1) Sakiname
2) Nevhatül Ezhâr
3) Sohbetül Ebkâr
4) Heft Han
5) Hilyetül Efkâr 


(XVI) Bosnalı Sabit1) Zafername
2) Ethem-i Huma
3) Derename
4) Berbername
5) Amrül Leys


(XVII) Subhizade Feyzi 1) Heft Seyyare
2) Mirat-ı Suretname
3) Safaname
4) Aşkname
5) Divan 

Not: Subhizade Feyzi; Divan'ıyla birlikte 1 hamse sahibi diye geçmektedir. Divan edebiyatının son hamse yazarıdır.

Artikel Terkait

Yorumunuz onaylandıktan sonra görülecektir..Bir hesabınız yoksa "adı/url veya anonim"i seçerek kolayca yorum yapabilirsiniz.Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek "beni bilgilendir" kutucuğuna işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon