4 Nis 2016

10.SINIF COĞRAFYA DERS KİTABI CEVAPLARI ,SAYFA 179 ,ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Reklamlar

 10.SINIF COĞRAFYA DERS KİTABI CEVAPLARI 
 SAYFA 179 
ÖLÇME  VE DEĞERLENDİRME

5. Ülkemizin hangi kesimindeki göllerin büyük kısmının oluşumu volkanik faaliyetlerle ilgilidir?
A) Ak de niz B) Ege C) İç Ana do lu D) Do ğu Ana do lu E) Mar ma ra

CEVAP:D

6. Aşağıda verilen göllerden hangisi ülkemizin en büyük kapalı havzası içinde yer almaktadır?
A) Tuz Gölü B) Beyşehir Gölü C) Van Gölü D) Manyas Gölü E) Acıgöl

CEVAP:A

7. Aşağıdakilerden hangisi akarsularımızın bir özelliği değildir?
A) Re jim le ri dü zen siz dir. B) Akış la rı hız lı dır.
C) Ge nel lik le uzun luk la rı kı sa dır. D) Ba raj ya pı mı na el ve riş li dir.
E) Ula şı ma el ve riş li dir.

CEVAP:E

8. Aşağıdaki toprak tiplerinden hangisi diğerlerine göre daha verimlidir?
A) Taş lı B) Ko lüv yal C) Alüv yal D) Pod zol E) Tuz lu

CEVAP:C

9. Doğu Karadeniz kıyı kesimin de aşağıdaki ağaçlardan hangisi orman formasyonunun hâkim ağaç 
türünden biri değildir?
A) Ka yın B) Ulu dağ kök na rı C) Kes ta ne D) Ih la mur E) Kı zıl çam

CEVAP:E

Aşa ğı da ki so ru la rın ce vap la rı nı def te ri ni ze ya zı nız.

1. Bitki toplulukları ifadesinden ne anlıyorsunuz? Açıklayınız.


Benzer yetişme koşullarına sahip bitkilerin bir arada bulunması ile bitki toplulukları oluşur. Bu topluluklar aynı veya farklı türde bitkileri içerir.


Bitki Toplulukları:

Yeryüzündeki bitkiler yetişme biçimlerine göre ağaç, çalı ve ot toplulukları olarak üç grupta toplanır.

1. Ağaç Topluluğu

2. Ot Topluluğu

3. Çalı (Ağaççık) Topluluğu

2. Alüvyal toprakların özellikleri nelerdir?


Alüvyal topraklar: Akarsuların taşıdığı ince malzemelerin düz veya düze yakın arazilerde birikmesiyle oluşur. Bu toprakların özellikleri, malzemenin geldiği yerdeki kayaçların özelliklerine benzer. Genel olarak su boşaltma sisteminin (drenajın) iyi olduğu yerlerde (kıyı ve iç ovalar), besin maddesi bakımından zengin olduğundan tarıma uygun topraklardır.

3. Karadeniz kıyı kuşağının bitki örtüsü hangi türlerden oluşur?

Karadeniz kıyı kuşağının bitki örtüsü geniş yapraklı, kışın yaprak döken, nemcil türlerden (kayın, gürgen, kestane, kızılağaç vb.) oluşan ormandır.

4. Ülkemizde karasal iklimin hâkim olduğu yerlerde yaygın olarak görülen ağaç türleri hangileridir?Neden?İç Anadolu Karasal İklimi: Bölgede doğal bitki örtüsü alçaklarda bozkır, yükseklerde yağışın artmasına bağlı olarak kurakçıl meşe ormanlarıdır.

Doğu Anadolu Karasal İklimi: Doğal bitki toplulukları alçaklarda bozkır, daha yüksek alanlarda kuru orman, en yüksek yerlerde alpin çayırlar görülür.

Güneydoğu Anadolu Karasal İklimi: Bitki örtüsünü zayıf bozkırlar ve kurakçıl çalılar oluşturur.

Trakya Karasal İklimi: Bitki örtüsü kurakçıl orman ve antropojen bozkırdır.

Bozkır otsu bir bitkidir. Çalılı ve dikenli görünümü ilen tanınan bozkır, ülkemizde karasal iklim koşullarının hakim olduğu yerlerde görülmektedir. İç Anadolu Bölgesi Başta olmak üzere, Türkiye’nin bir çok karasal iklimin hakim olduğu bölgesinde bozkır bitkisi görülmektedir. Bozkır bitkisi yazları kuruyarak sapsarı bir görünüme bürünürler. Bu sayede soğuk ve kuraklığa çok iyi bir şekilde adapte olurlar.
Bozkırları oluşturan başlıca ot türleri; geven, koyun yumağı, kekik, gelincik, peygamber çiçeği, kılıç otu ve yavşan otudur.

5. Toprağın ufalanması hangi yollarla gerçekleşir?1- Fiziksel (Mekanik) Çözülme: Gün içerisindeki yüksek ve düşük sıcaklıklar, kayaç yüzeyinde genleşme ve daralmalara sebep olur. Bu genleşme ve daralmalar kayaç yüzeyinin çatlamasına yol açar. Suların kaya çatlaklarına girmesi ve burada genişleyerek donması kayaları çatlatır. Akarsular veya seller, çakıl gibi sert materyallerin çevresine çarparak mekanik ufalanmaya yol açar.


2- Kimyasal Çözülme: Sular, bütün kayaçların üzerinde etkilidir. Suların etkisi çözünebilen kayaçlar (kalker, jips, kaya tuzu) üzerinde daha fazladır. Sular, kayaçların çözünmesine yol açar.


3- Biyolojik Çözelme: Bitki kökleri büyüdükçe kayaçlara daha fazla baskı yapar. Bitkiler, öz suları ile de kayaçların ufalanmasını kolaylaştırır.

6. Kapalı havzalarımızdaki göllerin sularının tuzlu veya sodalı olmasının nedenleri nelerdir?
Göl suları acı(sodalı), tuzlu ve tatlı olabilir. Bunda gölün bulunduğu yerin ve gölü besleyen havzanın kayaç yapısı, iklim şartları etkilidir. Ayrıca gölün büyük, derin olması, beslenme kaynakları, gölün fazla sularını başka göl veya denizlere boşaltan bir akarsuyun (göl gideğini, göl ayağı) olup olmaması da etkilidir. Kapalı havzalarımızda gölün gideğinin olmamasından dolayı tuz ve diğer minerallerin birikir.

KAYNAK: BOLCEVAP.COM

Artikel Terkait

Yorumları Göster
Yorumları Gizle

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4) Yorumunuza emoji eklemek için "Emoticon" butonuna tıklayın.
5)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon

Edebiyat yazılılarında başarınızı artırın, kanalımıza abone olun!