6 Kas 2015

12.sınıf edebiyat kitabı cevapları ,Fırat Yayıncılık ,sayfa 68

Reklamlar

12.sınıf edebiyat kitabı cevapları Fırat Yayıncılık
SAYFA 68
www.edebiyatfatihi.net editörleri tarafından hazırlandı...
4. a. Nâzım Hikmet Ran, “Kerem Gibi” adlı şiirinde havayı neye benzetiyor? Şairin kullandığı bu ede­bî sanatın adı nedir?
Şair havayı kurşuna ve toprağa benzetiyor. Burada teşbih ( benzetme ) sanatı vardır.
b. — Sen kendi sesinle kül olursun ey!
Kerem
gibi
yana
yana…
Verilen dizelerde hangi edebî sanat vardır?
Bu dizelerde baskın olarak telmih ( hatırlatma ) sanatı vardır.Kerem ile Aslı hikayesine hatırlatmada bulunuyor.KEREM İLE ASLI HİKAYESİNİ HATIRLAMAK İÇİN TIKLAYINIZ..
a. Söz sanatlarının “Kerem Gibi” adlı şiirlerindeki işlevi nedir? 
Kerem gibi şiirinde söz sanatları anlam ve söyleyişi güçlendirip  okuyanda farklı çağrışımlar uyandırmasını sağlamıştır.
 5. a. Yaptığınız araştırmadan yararlanarak Tevfik Fikret ve Ahmet Hâşim’in şiirlerinin genel özellikle­rini belirtiniz. “Ölmek” ve “Yağmur” adlı şiirleri tema ve söyleyiş özellikleri bakımından karşılaştırarak şiirler arasındaki benzerlikleri bulunuz.
İki şair de genel olarak bireysel temaları işleyen şairlerdir. Gerek Haşim gerek  Fikret aruz ölçüsünü Türkçeye en iyi uygulayan şairlerdendir. Batı edebi akımlarından ve nazım biçimlerinden faydalanan şairler, şiirlerinde yenilik yanlısıdırlar.  İki şiir de bireysel temaları ve duyarlılıkları işlemiştir. İki şiirde de ses uyumlarına ve müzikaliteye ağırlık verilmiş, şiirler düşünmek için değil duyulmak için kaleme alınmıştır.
b. “Yağmur” ve “Ölmek” adlı şiirlerle “Kerem Gibi” adlı şiiri söyleyiş özellikleri yönünden karşılaş­tırarak aralarındaki farklılıkları aşağıya yazınız.
Yağmur ve Ölmek şiirlerinde ağır ve sanatlı bir dil kullanılırken Kerem Gibi şiirinde halkın kullandığı kelimeler kullanılmıştır. Yağmur ve Ölmek şiirleri bireysel duyarlılık için yazılmışken Kerem Gibi'de toplumsal temalar ve ideolojik ögeler ağır basmaktadır. Fakat yine de üç şiirde de kuvvetli bir ritimden ve ses uyumlarından söz edilebilir.
6. a. 1920’li yıllarda yeni bir söyleyiş ihtiyacını duyan şairler geniş kitlelere hitap etmek, onları ha re­kete geçirmek veya onların temsilcisi görünmek ihtiyacını duyarlar. “Ben”i (kişisel duyumları) anlatan şiirin yanında dilin kalabalıkları harekete geçirme işlevinin de ağırlık kazandığı bir şiir söy leyişine ihtiyaç duyulur.  Şiirlerde  söylev  üslubundan yararlanılır.  XX.  yüzyıl  başlarında  bütün  dünyada  bu  özelliklere sahip bir şiire doğru yöneliş başlar. Verilen açıklamadan hareketle “Kerem Gibi” adlı şiirde dilin kalaba­lıkları harekete geçirme işlevinin kullanıldığı dizeler var mı inceleyiniz.
Şiirin neredeyse tamamı şiirin alıcıyı harekete geçirme işlevine örnektir.
b. “Kerem Gibi” adlı şiirden, söylev üslubunun özelliklerini veren dize örnekleri yazınız. Şairin söy­lev üslubundan ne ölçüde yararlandığını açıklayınız.
Bağır/ bağır/ bağır/ bağırıyorum/ koşun/ kurşun/ erit-/-meğe/ çağırıyorum... mısraları söylev üslubunun özelliklerini gösteren mısralardır. Ayrıca " Ben yanmasam..." ile başlayan mısralar da yine halka hitap özelliği göstermektedir.
c. “Kerem Gibi” adlı şiirde şair kimlere seslenmekte ve hangi sosyal problemleri ortaya koymak­ta dır? Açıklayınız.
Şair bu şiirde işçi sınıfına seslenmektedir. İşçi sınıfının ekonomik ve sosyal problemlerini, toplumsal bunalımlarını ve özgürlükten uzak şartlarını ortaya koymaktadır şair.
ç. Nâzım Hikmet Ran’ın incelediğiniz şiirinde kullandığı söz sanatları ve imgelerin o günlerde sür­dürülen hayatla ve halkla ne gibi bir ilişkisi vardır? Açıklayınız.
Bahsedilen dönem ağır sanayiye geçilmeye çalışıldığı, fabrikaların yaygınlaştırılmaya başlandığı, fakat yoksulluğun yine de kol gezdiği, işçilerin ağır şartlarda çalıştırıldığı bir dönemdir. Şiirde kurşun eritmek imgesi, karanlık imgesi, telmihlerle bir sorumluluğun ve feda edilişin belirtilmesi dönemin şartlarını gözler önüne sermektedir.

7. a. “Kerem Gibi” adlı şiirde hangi olaylardan bahsediliyor? Aşağıya yazınız.
Bu şiirde halka seslenişten bahsediliyor. Halk tek bir kişiyle simgelenerek şairle karşılıklı konuşması aktarılıyor. Şair halkı düzeni değiştirmeye davet ediyor ve halkın bunu yeterince anlamamasından yakınıyor.Artikel Terkait

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4) Yorumunuza emoji eklemek için "Emoticon" butonuna tıklayın.
5)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon

▅ ▆ ▇ █ Öne Çıkanlar