EDEBİYAT FATİHİ LİSESİ 12.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ 1.DÖNEM 2.SINAV SORULARI ve CEVAP ANAHTARI

www.edebiyatfatihi.net 
 SERENADYeşil pencerenden bir gül at bana,
Işıklarla dolsun kalbimin içi.
Geldim işte mevsim gibi kapına
Gözlerimde bulut, saçlarımda çiy.

Açılan bir gülsün sen yaprak yaprak,
Ben aşkımla bahar getirdim sana;
Tozlu yollarından geçtiğim uzak
İklimden şarkılar getirdim sana.

Pencerenden bir gül attığın zaman
Işıkla dolacak kalbimin içi.
Geçiyorum mevsim gibi kapından
Gözlerimde bulut, saçlarımda çiy.

Ahmet Muhip Dıranas

(İlk beş soruyu yukarıdaki şiire göre cevaplayınız.)

1) Şiirin yapısı ve ahenk unsurları  hakkında bilgi veriniz.


2. Şiirin teması ve konusu nedir?


3) Şiirin II.dörtlüğünün kafiye ve rediflerini bulup aşağıya yazınız.

4.. Şiirde geçen aşağıdaki imgelerle şair ne anlatmak istiyor. Kısaca açıklayınız.

 Işıklarla dolsun kalbimin içi:

Geldim işte mevsim gibi kapına :

5. Şiir Cumhuriyet dönemindeki  hangi şiir geleneğine göre yazılmıştır? Bu şiir geleneğinin dört özelliğini yazınız.KİTABE-İ SENG-İ MEZAR 

Hiç bir şeyden çekmedi dünyada
Nasırdan çektiği kadar.
 Ayakkabısı vurmadığı zamanlarda
 Anmazdı ama Allah’ın adını
Hatta çirkin yaratıldığından bile 
O kadar müteessir değildi. 
 Günahkar da sayılmazdı
 Yazık oldu Süleyman Efendiye…
 Orhan VELİ

6) Orhan Veli’nin bu şiirinden hareketle Garip akımının özelliklerini ve temsilcilerini yazınız.


7. Aşağıdaki boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle tamamlayınız. 
 1. Nazım Hikmet ünlü Rus şair …………………………’den etkilenmiştir. 
 2. Halit Fahri Ozansoy ……………………………… adlı şiiriyle heceye yönelmiştir.
 3. Garipçiler Batı edebiyatındaki………………………. akımından etkilemişlerdir. 
 4. …………………………..Beş Hececilerin en önemlisidir. 
 5. Aşık Veysel’i edebiyatımıza …………………………. tanıtmıştır. 
 6. Halkevlerinin çıkardığı dergiler arasında bizzat Atatürk’ün ismini verdiği ……… dergisi diğer dergiler arasında öncü durumundadır.
 7. Necip Fazıl Kısakürek ,……………… adlı dergiyi çıkarmış; tarih, medeniyet, Batılılaşma ve politika konularında yazılar yazmıştır
 8. 1941’de Oktay Rifat Horozcu ve Melih Cevdet Anday’la birlikte çıkardığı ………. adlı şiir kitabının ön sözünde, yeni şiire dair görüşlerini ortaya koymuştur.
 9. …………………… şiir anlayışının temelini materyalist dünya görüşü oluşturur.
 10. Türk edebiyatında Saf Şiir eğilimi Ahmet Haşim'in ………………………………… adlı makalesiyle başlar.

(Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız)

İlk şiirlerini Dergah ile Milli Mecmua’da yayımladı. Hecenin beş şairine bağlanmayarak sanatını tek başına kurdu. İçtenlikli ve ince, duygusal yönü ağır basan memleket şiirleriyle tanındı; hece ölçüsüne yeni olanaklar,Halk edebiyatıyla ilgili kimi çalışmalarda bulundu. Şiirleri ‘Şürle’ adlı kitapta toplandı. “Koçyiğit  Köroğlu’, “Köşebaşı’ gibi piyesleri, tiyatrolarda ilgiyle izlendi. 
1.Burada sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ahmet Hamdi Tanpınar 
B) Faruk Nafiz Çamlıbel
C) Orhan Seyfi Orhon
D) Enis Behiç Koryürek
 E) Ahmet Kutsi Tecer


Yeşil pencerenden bir gül at bana,
Işıklarla dolsun kalbimin içi.
Geldim işte mevsim gibi kapına
Gözlerimde bulut, saçlarımda çiy
2.Yukarıdaki dörtlükle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Son dizede tevriyeli bir anlatım vardır.
B) Teşbih sanatından yararlanılmıştır.
C) Yarım uyak kullanılmıştır.
D) Şiirin durakları düzensizdir.
E) Çapraz uyak örgüsüne sahiptir.


İlk şiirlerinde duygusal, bireysel, romantik bir tutumu vardır. Anlatımı lirik, dili durudur. Daha sonraki şiirleri asıl şiirlerinin şaşırtıcı öncüleridir.Sıralarda etkilendiği gerçeküstücülerin şiirleri gibi ölçüsüz ve uyaksızdır. Geleneksel şiirle edebi sanatlarla, şairanelikle, ölçü ve uyağın sağladığı mekanik ahenkle her türlü bağı koparmıştır. Her türlü sözcüğün şiire girebileceğini göstermiştir. Kimi şiirlerinde bir alay sezilir. 
3.Bu parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Ahmet Haşim
B) Yahya Kemal
C) Orhan Veli
D) Ahmet Hamdi Tanpınar
E) Cahit Sıtkı

4. Aşağıdakilerin hangisi “hecenin beş şair’inden biri değildir? 

A) Yusuf Ziya Ortaç
B) Faruk Nafiz Çamlıbel
C) Halit Fahri Ozansoy
D) Enis Behiç Koryürek
E) Kemalettin kamu

5. Melih Cevdet Anday'ın aşağıda verilen eserle­rinden hangisi türü bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) Rahatı Kaçan Ağaç
B) Mikado'nun Çöpleri
C) Telgrafhane
D) Teknenin Ölümü
E) Kolları Bağlı Odysseus

CEVAP ANAHTARI
İlk beş soruyu yukarıdaki şiire göre cevaplayınız.)

1) Şiirin yapısı ve ahenk unsurları  hakkında bilgi veriniz.
Şiir yapısı bakımından dörtlüklerle  kurulmuş bir nazım şekline sahiptir. Şiirde halk edebiyatı geleneğinin izleri görülür. 
Şiirde ritim 11'li hece ölçüsü kullanılmış, kafiye, redif, kelime tekrarları (örn: seninçin, yaprak yaprak), aliterasyon ve asonanslarla şiirin ahenkli olması sağlanmıştır.


2. Şiirin teması ve konusu nedir?
Tema: Aşk
Konu: Bahar mevsiminin güzellikleriyle bütünleşmiş ve karşılıklı olarak paylaşılan romantik bir aşk duygusu.


3) Şiirin II.dörtlüğünün kafiye ve rediflerini bulup aşağıya yazınız.yaprak-uzak: "ak" tam kafiye
bahar getirdim sana-şarkılar getirdim sana: "getirdim sana" redif, "ar" tam kafiye


4.. Şiirde geçen aşağıdaki imgelerle şair ne anlatmak istiyor. Kısaca açıklayınız.

 Işıklarla dolsun kalbimin içi: : Aşkına karşılık bulma beklentisi içinde olan âşığın büyük bir mutluluğa erişmesi analtılyor.

Geldim işte mevsim gibi kapına : Şair bahar mevsimini güzellik, heyecan, tazelik, mutluluk gibi çağrışım alanlarıyla özdeşleştirip   bahar mevsiminin gelişi gibi sevgilinin kapısına geldiğini ifade ediyor. 

5. Şiir Cumhuriyet dönemindeki  hangi şiir geleneğine göre yazılmıştır? Bu şiir geleneğinin dört temsilcisi de yazınız. 
Saf)öz) şiir geleneğine göre yazılmıştır.
Necip Fazıl Kısakürek
Ahmet Hamdi Tanpınar
Asaf Halet Çelebi
Cahit Sıtkı Tarancı
Ziya Osman Saba

KİTABE-İ SENG-İ MEZAR 

Hiç bir şeyden çekmedi dünyada
Nasırdan çektiği kadar.
 Ayakkabısı vurmadığı zamanlarda
 Anmazdı ama Allah’ın adını
Hatta çirkin yaratıldığından bile 
O kadar müteessir değildi. 
 Günahkar da sayılmazdı
 Yazık oldu Süleyman Efendiye…
 Orhan VELİ 

6) Orhan Veli’nin bu şiirinden hareketle Garip akımının sanat anlayışını  ve temsilcilerini yazınız.
Garip Akımının Sanat Anlayışı:
Ölçüyü ve uyağı önemsemeden serbestçe yazmak
 Şairanelikten uzak durmak, süslü sanatlı söyleyişleri benimsememek,
Şiiri gerçek yaşama, sokağa çıkarmak,
Yapmacıksız bir söyleyişle günlük yaşamın içinde halktan insanları yakalamak, Her sıradan insanları ve en basit konuları şiire konu edinebilmek,
 Halk deyişlerinden yararlanıp, halkın dilini kullanmak,
 Toplumda görülen aksaklıkları, yer yer toplumsal yergilere başvurmak

Temsilciler:
Orhan Veli, Melih Cevdet, Oktay Rifat

7. Aşağıdaki boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle tamamlayınız. 
 1. Nazım Hikmet ünlü Rus şair …Mayakovski……’den etkilenmiştir. 
 2. Halit Fahri Ozansoy …Aruza Veda… adlı şiiriyle heceye yönelmiştir.
 3. Garipçiler Batı edebiyatındaki…Sürrealizm akımından etkilemişlerdir. 
 4. Faruk Nafiz Çamlıbel…..Beş Hececilerin en önemlisidir. 
 5. Aşık Veysel’i edebiyatımıza …Ahmet Kutsi Tecer…. tanıtmıştır. 
 6. Halkevlerinin çıkardığı dergiler arasında bizzat Atatürk’ün ismini verdiği Ülkü  dergisi diğer dergiler arasında öncü durumundadır.
 7. Necip Fazıl Kısakürek, Büyük Doğu  adlı dergiyi çıkarmış; tarih, medeniyet, Batılılaşma ve politika konularında yazılar yazmıştır
 8. 1941’de Oktay Rifat Horozcu ve Melih Cevdet Anday’la birlikte çıkardığı …Garip . adlı şiir kitabının ön sözünde, yeni şiire dair görüşlerini ortaya koymuştur.
 9. Toplumcu-gerçekçi… şiir anlayışının temelini materyalist dünya görüşü oluşturur.
 10. Türk edebiyatında Saf Şiir eğilimi Ahmet Haşim'in …Şiir Hakkında Bazı Mülahazalar… adlı makalesiyle başlar.

(Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız)

İlk şiirlerini Dergah ile Milli Mecmua’da yayımladı. Hecenin beş şairine bağlanmayarak sanatını tek başına kurdu. İçtenlikli ve ince, duygusal yönü ağır basan memleket şiirleriyle tanındı; hece ölçüsüne yeni olanaklar,Halk edebiyatıyla ilgili kimi çalışmalarda bulundu. Şiirleri ‘Şürle’ adlı kitapta toplandı. “Koçyiğit  Köroğlu’, “Köşebaşı’ gibi piyesleri, tiyatrolarda ilgiyle izlendi.
1.Burada sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ahmet Hamdi Tanpınar 
B) Faruk Nafiz Çamlıbel
C) Orhan Seyfi Orhon
D) Enis Behiç Koryürek
 E) Ahmet Kutsi Tecer 


Yeşil pencerenden bir gül at bana,
Işıklarla dolsun kalbimin içi.
Geldim işte mevsim gibi kapına
Gözlerimde bulut, saçlarımda çiy

2.Yukarıdaki dörtlükle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Son dizede tevriyeli bir anlatım vardır.
B) Teşbih sanatından yararlanılmıştır.
C) Yarım uyak kullanılmıştır.
D) Şiirin durakları düzensizdir.
E) Çapraz uyak örgüsüne sahiptir.

İlk şiirlerinde duygusal, bireysel, romantik bir tutumu vardır. Anlatımı lirik, dili durudur. Daha sonraki şiirleri asıl şiirlerinin şaşırtıcı öncüleridir.Sıralarda etkilendiği gerçeküstücülerin şiirleri gibi ölçüsüz ve uyaksızdır. Geleneksel şiirle edebi sanatlarla, şairanelikle, ölçü ve uyağın sağladığı mekanik ahenkle her türlü bağı koparmıştır. Her türlü sözcüğün şiire girebileceğini göstermiştir. Kimi şiirlerinde bir alay sezilir. 

3.Bu parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir? A) Ahmet Haşim
B) Yahya Kemal
C) Orhan Veli D) Ahmet Hamdi Tanpınar
E) Cahit Sıtkı

4. Aşağıdakilerin hangisi “hecenin beş şair’inden biri değildir? A) Yusuf Ziya Ortaç
B) Faruk Nafiz Çamlıbel
C) Halit Fahri Ozansoy
D) Enis Behiç Koryürek
E) Kemalettin kamu 
5. Melih Cevdet Anday'ın aşağıda verilen eserle­rinden hangisi türü bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) Rahatı Kaçan Ağaç
B) Mikado'nun ÇöpleriC) Telgrafhane
D) Yağmurun Altında
E) Kolları Bağlı Odysseus

www.edebiyatfatihi.net hazırladı


Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar