lider yayınları 11.sınıf edebiyat cevapları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
lider yayınları 11.sınıf edebiyat cevapları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

18 May 2015

11.sınıf edebiyat kitabı lider yayınları cevapları SAYFA 186 ölçme değerlendirme

11.sınıf edebiyat kitabı lider yayınları cevapları 
SAYFA 186 ölçme değerlendirme 
SAYFA 186

7. Aşağıdakilerden hangisinde millî edebiyatın temsilcileri bir arada verilmiştir?
A) Mehmet Emin YURDAKUL – Ziya GÖKALP – Ömer SeyfettinB) Ömer Seyfettin – Ziya GÖKALP – Yakup Kadri KARAOSMANOĞLU
C) Ziya GÖKALP – Mehmet Emin YURDAKUL – Süleyman Nazif
D) Süleyman Nazif – Yakup Kadri KARAOSMANOĞLU – Ömer Seyfettin
E) Ahmet Rasim – Ömer Seyfettin – Ziya GÖKALP

CEVAP A

8. Aşağıdaki dizelerden hangisi Millî Edebiyat Dönemi sanat anlayışı ile bağdaşır?
A) Dilerse gözümü giryan eden dost!
Dilerse bağrımı büryan eden dost!
Dilerse hâk ile yeksan eden dost!
Dilerse lutf ile ihsan eden dost!
B) Makber, makber değil, bir türbe; türbe değil,
Bir mabet; mabet değil, bir küre; küre değil
Bir feza-yı bi-intiha olmalıydı.
C) Dest-bûsi arzusuyla ölürsem ger dostlar
Kuze eylen toprağım sunun anınla yâre su
D) Ey dost senin yoluna,
Canım vereyim Mevla!
Aşkını komayayım,
Od’a gireyim Mevla!
E) Aruz sizin olsun, hece bizimdir,
Halkın söylediği Türkçe bizimdir.
Zeyl sizin, şeb sizin gece bizimdir,
Değildir bir mana üç ada muhtaç.

CEVAP: E

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) Servet–i Fünûn sanatçıları hikâye ve romanda realizm ve natüralizm, şiirde parnasizm ve
embolizm akımlarının etkisinde kalmışlardır.
B) Tanzimat edebiyatının ilk dönemlerinde eser veren romancılarımızda romantizm akımının
etkileri görülür.
C) Servet–i Fünûn sanatçıları şiir, hikâye, roman, fıkra, makale türlerinde eser vermişlerdir.
D) Ömer Seyfettin, hikâyelerinin konularını günlük hayattaki gözlemlerinden, çocukluk anıla
ından ve tarihten almıştır.
E) Türk edebiyatında ilk realist roman, Namık Kemal’in “İntibah”ıdır.


10. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatına kadar Batı etkisindeki Türk Edebiyatı’nın kron
olojik sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
A) Fecr–i Âtî – Servet–i Fünûn – Millî edebiyat – Tanzimat
B) Tanzimat – Servet–i Fünûn – Millî edebiyat – Fecr–i Âtî
C) Fecr–i Âtî – Servet–i Fünûn – Tanzimat – Millî edebiyat
D) Tanzimat – Servet–i Fünûn – Fecr–i Âtî – Servet–i Fünûn – Tanzimat
E) Millî edebiyat – Fecr–i Âtî – Servet–i Fünûn – Tanzimat


SORU HATALI:ŞIKLARDAN B ŞÖYLE OLMALIYDI : 
B) Tanzimat – Servet–i Fünûn – Fecr–i Âtî - Millî edebiyat 

11.sınıf edebiyat kitabı lider yayınları cevapları SAYFA 185 ölçme değerlendirme EN DOĞRU CEVAPLARI

11.sınıf edebiyat kitabı lider yayınları cevapları 2015-2016 
SAYFA 185
Ölçme ve Değerlendirme
1. Millî edebiyat akımı ile ilgili aşağıdaki ifadeler doğru ise karşısına “D”, yanlış ise “Y”
yazınız.
Konular daha çok yerli hayattan ve tarihten alınmıştır. ( D)
Şiirde ölçü olarak aruzun yanında hece de kullanılmıştır. (Y ) 


AÇIKLAMA: BU dönemde hece ölçüsü kullanılmış, bağımsız şairler (Yahya Kemal, A.Haşim,M.Akif  ) aruzu kullanmışlardır.

Millî edebiyat akımının en etkili yayın organı Genç Kalemler dergisi olmuştur. ( D)
Eserlerde sade halk dili tercih edilmiştir. (D )
Millî edebiyatın öyküdeki ilk önemli temsilcisi Ömer Seyfettin’dir. (D )


2. Temel ilke olarak “halka doğru” düşüncesini benimseyen edebiyatçılar aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Garipçiler
B) Fecr–i Âtîciler
C) Cumhuriyet Dönemi edebiyatçıları
D) Servet–i Fünûncular
E) Millî edebiyatçılar


3. Aşağıdaki yazar ve eser adlarını eşleştiriniz.

Ömer Seyfettin: Başını Vermeyen Şehit

Ali Canip Yöntem: Tuttuğumuz Yol

Mehmet Emin Yurdakul: Türk Sazı

Yakup Kadri Karaosmanoğlu: Nur Baba

Refik Halit Karay: Memleket Hikayeleri


4. Aşağıdakilerden hangisi Ömer Seyfettin’in eserlerinden değildir?
A) Pembe İncili Kaftan
B) Semaver
C) Yalnız Efe
D) Forsa
E) Gizli Mabet


5. Aşağıdakilerden hangisi millî edebiyat akımının temsilcilerindendir?
A) Ziya Paşa
B) Orhan Veli
C) Ziya Gökalp
D) Tevfik Fikret
E) Yusuf Ziya


6. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.
Dilde sadeleşme hareketi “Yeni Lisan” adıyla MİLLİ EDEBİYAT  Döneminde başlamıştır.
Yeni Lisan hareketinin temsilcileri ÖMER SEYFETTİN , ALİ CANİP YÖNTEM , ZİYA GÖKALPTİR...

DİĞER CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ
11. sınıf Türk  edebiyat kitabı lider yayınları cevapları, 2014 2015 11. sınıf lider  yayınları edebiyat kitabı cevapları sayfa , 2014-2015 lider  yayıncılık 11.sınıf edebiyat cevapları SAYFA, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156,, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299,  ve diğer Ders Kitabı sayfalarına buradan göz atabilirsiniz.

11.sınıf edebiyat kitabı , lider yayınları, cevapları sayfa 184 ,

SAYFA 184
5. MİLLÎ EDEBİYAT DÖNEMİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ

1. Etkinlik: İki gruba ayrılınız. Grup sözcülerinizi seçiniz. “Millî Edebiyat” kavramı hakkındaki görüş ve düşüncelerinizi ifade ediniz. Bu üniteye adını veren “Millî Edebiyat” kavramının uluslaşma ve ulus devlet kurma ile ilişkisinin olup olmadığı belirleyiniz. Grup sözcülerinizden ulaştığınız sonuçları sözlü olarak ifade etmelerini isteyiniz.
Milli edebiyat döneminde tema olarak ise millilik, milliyetçilik, vatan millet temaları işlenmiştir.Bu özellikler Milli Edebiyat Döneminde ulus devlet haline gelme kaygısı olduğunu, dönemin tüm unsurlarının bu payda etrafında birleştiğini gösterir.
2. Etkinlik: Millî Edebiyat Döneminde kaleme alınan eserlerde sosyal sorunların ele alınıp alın
madığını incelenen metinlerden yola çıkarak belirleyiniz. Ulaştığınız sonuçları sözlü olarak ifade ediniz.

Millî Edebiyat Döneminde kaleme alınan eserlerde sosyal sorunlar ele alınmıştır..(ahlaki çöküntü, toplumsal bozukluklar, memleket meseleleri ,yanlış Batılılaşma vb.gibi)
3. Etkinlik: İncelediğiniz metinlerden yola çıkarak Millî Edebiyat Dönemini etkileyen sanat ve ede
biyat akımlarının neler olduğunu belirleyiniz. Ulaştığınız sonuçları defterinize yazınız.


Millî Edebiyat dönemi romancılarının büyük bir bölümü eser­lerini realist akımının ilkelerine bağlı kalarak yazmışlardır.

Halide Edip Adıvar'ın "Yeni Turan", Ahmet Hikmetin "Gönül Hanım", Müfide Ferit'in "Aydemir" gibi romanları milliyetçi dü­şüncenin ürünleridir. Millî Edebiyat devri romanlarında, hikâye­de olduğu gibi memleket meselelerine ve sosyal sorunlara ağırlık vermek, bu sorunları çözebilecek kahramanlar ve fikirler geliştirmek, tasvir ve tahlilde gerçekçiliğe doğru gitmek gibi özellikler dikkati çeker.

4. Etkinlik: Millî Edebiyat Döneminin kendinden önceki edebiyatlardan ayrılan yönlerini tartışarak
belirleyiniz. Ulaştığınız sonuçları sözlü olarak ifade ediniz.


CEVABI MADDELER HALİNDE TIKLAYINIZ

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


5. Etkinlik: Öğretmen önderliğinde sınıfta “Millî Edebiyat” konulu beyin fırtınası düzenleyiniz.
6. Etkinlik: “Millî Edebiyat Dönemi” hakkındaki görüş ve düşüncelerinizi dile getiren bir yazı kale
me alınız. Yazınızı değişik sanat etkinliklerinden (resim, afiş, müzik vb.) de yararlanarak oluşturmaya özen gösteriniz. Hazırladığınız yazıyı sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.
11. sınıf Türk  edebiyat kitabı lider yayınları cevapları, 2014 2015 11. sınıf lider  yayınları edebiyat kitabı cevapları sayfa , 2014-2015 lider  yayıncılık 11.sınıf edebiyat cevapları SAYFA, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156,, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299,  ve diğer Ders Kitabı sayfalarına buradan göz atabilirsiniz.

11.sınıf edebiyat kitabı lider yayınları cevapları SAYFA 182 ÖLÇME DEĞERLENDİRME CEVAPLARI

SAYFA 182
Ölçme ve Değerlendirme
 (EN DOĞRU CEVAPLARI AŞAĞIDA)
1. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.
Göstermeye bağlı edebî metinlerde anlatma ile GÖSTERME  bir arada kullanılır.
Edebiyatımızda ABDULHAK HAMİT (EŞBER-NESTEREN)  ile başlayan manzum tiyatro geleneği Millî Edebiyat Döneminde de sürer.
Yusuf Ziya’nın “Binnaz”, Halit Fahri’nin “Baykuş”, Abdülhak Hamit’in “İlhan ve Turhan”, Faik
Ali’nin “Nedim ve Lale Devri” adlı oyunları Millî Edebiyat Döneminde
MANZUM  olarak ve SADE  bir Türkçe ile yazılmış oyunlardan bazılarıdır.


2. Aşağıdaki cümlelerin bildirdiği yargılar doğru ise karşısına “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
Millî Edebiyat Dönemi göstermeye bağlı edebî metinlerini tarihî oyunlar; aile, aşk, çeşitli şekil
lerdeki evlilikler, kıskançlık gibi konuları işleyen oyunlar ve milliyetçilikle ilgili kavramların telkin edildiği oyunlar olmak üzere üç ana grupta toplayabiliriz. (D )
Millî Edebiyat Döneminde tiyatro halkı eğitmek, aydınlar ile halk arasında diyalog kurmak
amacıyla bir yardımcı unsur, bir haberleşme vasıtası olarak kullanılmıştır. ( D)
Aka Gündüz, Orhan Seyfi, Mithat Cemal, Celal Esat, Ahmet Fahri bu dönemde göstermeye bağlı
edebî metin türünde eser vermiş yazarlardan bazılarıdır. (D )
Millî Edebiyat Döneminde sahnelenen oyunların dili ağır ve sanatlı olduğu için bu oyunlar halk
tan beklenen ilgiyi görmemiştir. ( Y)


3. Millî Edebiyat Dönemi Tiyatrosu ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Edebiyatımızda sahnelenen ilk oyun bu dönemde yazılmıştır.

AÇIKLAMA: (Sahnelenen ilk oyunumuz Vatan Yahut Silistre Tanzimat dönemindedir)B) İlk resmî şehir tiyatrosu “Darül Bedayi-i Osmaniye” adıyla bu dönemde kurulmuştur.
C) Bu dönem tiyatro edebiyatımızın gerek basılan gerekse de oynanan oyunların sayıları bakımın
dan en zengin dönemlerinden biridir.
D) Bu dönemde sanatçılar oyunlarında halkın anlayabileceği sade bir dil kullanmışlardır.
E) Moralızade Vassaf, İsmail Hikmet, Mehmet Muhlis, Sait Hikmet bu dönemde eser vermiş
sanatçılardan bazılarıdır.
DİĞER TÜM  SAYFALAR İÇİN AŞAĞIDAKİ BAĞLANTILARA TIKLAYINIZ


11. sınıf Türk  edebiyat kitabı lider yayınları cevapları, 2014 2015 11. sınıf lider  yayınları edebiyat kitabı cevapları sayfa , 2014-2015 lider  yayıncılık 11.sınıf edebiyat cevapları SAYFA, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156,, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299,  ve diğer Ders Kitabı sayfalarına buradan göz atabilirsiniz.

11.sınıf edebiyat kitabı lider yayınları cevapları sayfa 181 ,

SAYFA 181
CEVAPLARI BURADA OLACAK...TAKİPTE KALIN...
8. Metinde neler anlatma, neler gösterme yoluyla dile getirilmiştir? Niçin?
9. Metindeki günlük konuşma dilinden alınma ögeleri belirleyiniz.
1. Etkinlik: İki gruba ayrılınız. Metindeki yerel söyleyiş özelliklerini yansıtan ögeleri bularak yazarın
anlatımda yerel söyleyiş özelliklerine niçin yer verdiğini açıklayınız (birinci grup). Metnin yazıldığı dönemin zihniyetini yansıtan dil ögelerini bularak bu ögelerin her birinin yansıttığı zihniyeti belirleyiniz (ikinci grup).
Ulaştığınız sonuçları açıklayınız.
10. Metnin temasını belirleyiniz.
2. Etkinlik: İki gruba ayrılınız. Grup sözcülerinin birinden aşağıdaki tabloyu tahtaya çizmesini isteyiniz. Metnin temasının gerçeklikle ilişkisini (birinci grup) ve metnin temasının Millî Edebiyat Döneminin düşünce hareketleri ve edebiyat anlayışı ile ilişkisini tartışınız (ikinci grup). Grup sözcülerinden ulaştığınız sonuçları tabloya yazmalarını isteyiniz


11. sınıf Türk  edebiyat kitabı lider yayınları cevapları, 2014 2015 11. sınıf lider  yayınları edebiyat kitabı cevapları sayfa , 2014-2015 lider  yayıncılık 11.sınıf edebiyat cevapları SAYFA, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156,, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299,  ve diğer Ders Kitabı sayfalarına buradan göz atabilirsiniz.

11.sınıf edebiyat kitabı cevapları SAYFA 180

SAYFA 180
CEVAPLARI BURADA OLACAK...
1. Eserin olay örgüsünü oluşturan olayları belirleyiniz.
2. Olayların oluş sırası ile olay örgüsündeki sırası aynı mıdır? Açıklayınız.
3. Göstermeye ve anlatmaya dayalı edebî metinlerin özelliklerinden hareketle olayların kronolojik
sırası ile metin örgüsündeki sırasının niçin farklı olabildiğini açıklayınız.
4. Eserin olay örgüsü içinde yer alan birinci dereceden tiyatro kişilerini belirleyerek metinde yansıyan
özelliklerini sıralayınız. Bu kişilerin olay örgüsündeki işlevlerini belirleyiniz.
5. Metindeki Yedekçi, Bekir, Kerim ve Munise’nin kıyafet, tutum ve davranışlarıyla metne neler
kazandırdıklarını açıklayınız.
6. Eserdeki olayın zamanını belirleyiniz. Olay ne kadar sürede gerçekleşmiştir?
7. Metin neden düz yazı şeklinde tasarlanmıştır? Manzum olarak da yazılabilir miydi? Niçin?11. sınıf Türk  edebiyat kitabı lider yayınları cevapları, 2014 2015 11. sınıf lider  yayınları edebiyat kitabı cevapları sayfa , 2014-2015 lider  yayıncılık 11.sınıf edebiyat cevapları SAYFA, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156,, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299,  ve diğer Ders Kitabı sayfalarına buradan göz atabilirsiniz.

11.sınıf edebiyat kitabı lider yayınları cevapları sayfa 176,

11.SINIF LİDER YAYINLARI TÜRK EDEBİYATI CEVAPLAR
SAYFA 176

Etkinlik: Millî Edebiyat Dönemi Türk Tiyatrosunda kullanılan dil ve insanın ele alınış biçimi konu
sunda araştırma yapınız (181. sayfadaki 1. etkinlik içindir.).


CEVABI MADDELER HALİNDE...TIKLAYINIZ

Etkinlik: Müsahipzade Celal’in hayatı, fikrî ve edebî yönü hakkında bilgi toplayınız (181. sayfada
ki 3. etkinlik içindir.).


CEVABI MADDELER HALİNDE...TIKLAYINIZ

Etkinlik: Müsahipzade Celal’in “Yedekçi” adlı tiyatro eserini okuyunuz (182. sayfadaki 4. etkinlik içindir.). www.edebiyatfatihi.net 11. sınıf Türk  edebiyat kitabı lider yayınları cevapları, 2014 2015 11. sınıf lider  yayınları edebiyat kitabı cevapları sayfa , 2014-2015 lider  yayıncılık 11.sınıf edebiyat cevapları SAYFA, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156,, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299,  ve diğer Ders Kitabı sayfalarına buradan göz atabilirsiniz.

11.sınıf lider yayınları Türk edebiyatı cevapları SAYFA 175 ,

11.sınıf lider yayınları Türk edebiyatı cevapları
SAYFA 175
4.1.c. Millî Edebiyat Dönemi Anlatmaya Bağlı Edebî Metinlerin Özellikleri
1. “Yalnız Efe”, “Padişahımız Alınız Menekşelerimi Veriniz Gülümü” ile “Sodom ve Gomore” adlı
metinleri yapı, tema, dil ve anlatım yönlerinden karşılaştırarak benzer ve farklı yönlerini sıralayınız.
2. Millî Edebiyat Döneminin anlatmaya bağlı edebî metinleri ile Servet–i Fünûn Döneminin anlatmayabağlı edebî metinlerini verilen tablodaki ölçütlere göre karşılaştırarak benzer ve farklı yönlerini ifade ediniz.

SORUNUN CEVABI MADDELER HALİNDE...TIKLAYINIZ

3. Millî Edebiyat Döneminin hikâye ve romanlarındaki ortak temaları söyleyiniz
AŞK, yoksulluk, ahlaki çöküntü, milliyetçilik düşüncesi ,Kurtuluş Savaşı gibi temalar...


TABLONUN CEVABI MADDELER HALİNDE...TIKLAYINIZ...

Ölçme ve Değerlendirme1. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.Anlatmaya bağlı edebî metinlerde TEMALAR  insana özgü bir gerçekliği ifade etmek üzere düzenlenir.Yakup Kadri KARAOSMANOĞLU KİRALIK KONAK adlı romanında üç neslin çatışmasını anlatır.Yakup Kadri KARAOSMANOĞLU NUR BABA'DA  tekkenin yozlaşmasını, SODOME VE GOMORE ROMANINDA Mütareke Dönemi İstanbulu’nun ahlak bozukluklarını,
YABAN'DA  Kurtuluş Savaşı yıllarındaki bir Anadolu köyünü anlatır.
2. Aşağıdaki cümlelerin bildirdiği yargılar doğru ise karşısına “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
Yakup Kadri Karaosmanoğlu edebiyata Fecr–i Âtî Topluluğu’nda başlamış, sonradan millî edebiyata katılmıştır. (D )
Yakup Kadri Karaosmanoğlu, eserlerinde Tanzimat Dönemi ile Atatürk Türkiyesi arasındaki dönem ve kuşakların geçirdikleri sosyal değişim ve bunalımları anlatmıştır. ( D)
Millî Edebiyat Dönemi romancıları, romanlarında mekân olarak daha çok İstanbul’u seçmişlerdir. ( Y)

açıklama: Bu dönemde yazılan romanların büyük bir bölümünde mekân olarak İstanbul dışına çıkılmıştır.
Bu dönemde Refik Halit, yurt içinde ve yurt dışında pek çok yere gitmesinden dolayı mekânı en geniş tutan sanatçılardan biri olmuştur. Onun eserlerinde mekân olarak Anadolu, Suriye, Lübnan, Pakistan, Hindistan gibi çevreler yer alır. Hatta iki Bin Yılının Sevgilisi romanında hayal ettiği bir çevreyi mekân olarak seçmiştir.
Reşat Nuri'nin çocukluğu İzmir, Bursa, Çanakkale gibi Anadolu şehirlerinde geçmiştir. Müfettişlik görevi sırasında da bütün Anadolu'yu şehir şehir, kasaba kasaba dolaşmıştır. Bu sırada görüp duyduklarını da romanlarının ana malzemesi yap­mıştır. Romanlarında mekân olarak daha çok insan çevresini, yani seçtiği tiplerin çevresini ele almıştır. Anadolu köy ve kasa­balarını gelenek, âdet, zihniyet ve sosyal sorunlarıyla anlatmış, fakat Yakup Kadri'den farklı olarak sefil olarak göstermekten kaçınmıştır.
Yakup Kadri, romanlarında çok geniş ve çeşitli çevrelere yer vermiştir. Yaban ve Ankara romanlarında çevre Anadolu'dur. Bir Serencam ve Bir sürgün adlı eserlerinde ise çevre olarak Mısır ve Avrupa seçilmiştir. Sanatçı, romanlarında İstanbul'un seçkin ve orta hâili semtlerine de çevre olarak yer vermiştir.Yakup Kadri KARAOSMANOĞLU’nun  adlı romanı üç bölümden oluşur. 
Millî Mücadele yılları, Sakarya Meydan Muharebesi ve cumhuriyetten sonraki yıllar. Eserin başkahramanları Selma Hanım, Selma Hanım’ın ilk kocası Nazif Bey ve Binbaşı Hakkı Bey’dir ki Selma Hanım’ın ikinci kocası olur. Selma Hanım üçüncü evliliğini Cumhuriyet’in yetiştirdiği bir genç olan Necat Sabit’le yapar ve aradığı mutluluğu bulur.
3. Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Ankara
B) Yaban
C) Kiralık Konak
D) Hep O Şarkı
E) Panorama

11. sınıf Türk  edebiyat kitabı lider yayınları cevapları, 2014 2015 11. sınıf lider  yayınları edebiyat kitabı cevapları sayfa , 2014-2015 lider  yayıncılık 11.sınıf edebiyat cevapları SAYFA, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156,, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299,  ve diğer Ders Kitabı sayfalarına buradan göz atabilirsiniz.

11.sınıf edebiyat lider yayınları cevapları SAYFA 174 ,

SAYFA 175
Anlama ve Yorumlama
SORULARIN CEVAPLARI BU ROMANIN İNCELEMESİNDEN YARARLANABİLİRSİNİZ...SODOME GOMORE İNCELEMESİ İÇİN TIKLAYINIZ1. Öğrenciler metnin temasını, olay örgüsünü, kişi, mekân ve zaman unsurlarını dikkate alarak:
a. Zamanın kişiler üzerindeki etkisini,
b. Mekânın olay örgüsüne, zamana ve kişilerin psikolojik durumuna göre nasıl değişiklikler gös
terdiğini,
c. Metnin gerçeklik izlenimi uyandırıp uyandırmadığını tartışırlar. Tartışma sonunda öğrenciler
eser hakkındaki düşüncelerini anlatan bir yazı kaleme alırlar.
2. Metnin olay örgüsü dikkate alındığında yazar, tarihsel bir kronoloji oluşturarak dönemin tarihini
anlatmak amacında mıdır yoksa bu olaylardan yararlanarak insana özgü gerçeklikleri mi yansıtmaya çalış-maktadır? Edebî metinlerin özelliklerinden yararlanarak açıklayınız.
3. “Sodom ve Gomore” metninde işlenen tema ve anlatma biçimi, romanın yazıldığı dönemdeki
hâkim zihniyeti yansıtmakta mıdır? Açıklayınız.
4. “Sodom ve Gomore” romanında işlenen tema aynı dönemde yazılmış başka hangi eserlerde
işlenmiştir? Örnekler veriniz.
5. Metnin temasından hareketle, hangi evrensel gerçeğe veya gerçeklere ulaşılabilir? Tartışarak
belirleyiniz.
6. Edebî metinlerin özelliğini dikkate alarak romanın olay örgüsü içinde yer alan olayların tarihte
yaşanmış gerçek olaylardan alınmasının mümkün olup olmadığını ve yazarın böyle bir zorunluluğunun olup olmadığını sebepleriyle birlikte söyleyiniz.
5. Etkinlik: Yakup Kadri Karaosmanoğlu rolünü üstlenen arkadaşınızdan tahtaya gelip Yakup
Kadri’nin hayatı, fikrî ve edebî yönü hakkındaki sorulara cevap vermesini isteyiniz. Ardından Yakup
Kadri”nin fikrî ve edebî yönüyle metin arasında ilişki kurmaya çalışınız. Metin-yazar ilişkisi bakımından ulaştığınız sonuçları aşağıdaki tabloya yazınız.

SORUNUN CEVABI MADDELER HALİNDE...TIKLAYINIZ


7. Metinde anlatılan olaylara benzer olayların günümüzde de olup olmadığını, roman kişilerine ben
zer insanlarla günümüzde de karşılaşılıp karşılaşılamayacağını söyleyiniz.
8. İncelediğiniz metin ile “Sodom ve Gomore” romanının teması arasında nasıl bir ilişki vardır?
Açıklayınız.
9. “Sodom ve Gomore” romanında anlatılan İstanbul’un işgal günleri ile tarih kitaplarında anlatılan
İstanbul’un işgal günleri arasında ne gibi farklılıklar olabileceğini açıklayınız. Buradan hareketle “Sodom
ve Gomore”nin sanatsal bir metin, tarih kitaplarındaki metinlerin bilimsel metinler olmasının sebeplerini
söyleyiniz.
6. Etkinlik: Metinde roman kahramanlarının Doğu-Batı arasında bir yaşama tarzı arayıp arama
dıklarını belirleyerek bu açıdan “Millî Mücadele”nin Necdet üzerinde nasıl bir etki yaptığını açıklayınız.

11.sınıf edebiyat kitabı lider yayınları cevapları sayfa 173

SAYFA 173
2. Etkinlik: Okuduğunuz “Sodom ve Gomore” romanının olay örgüsünü belirleyip şema hâline geti
riniz. Okuduğunuz metinde anlatılan olayların, oluşturulan şemanın neresinde olması gerektiğini açık
layınız.
1. Metinde olayların gerçekleştiği mekânları tespit ediniz. Bu mekânların özelliklerini belirleyerek
metnin bütünlüğü içindeki işlevini açıklayınız.
3. Etkinlik: İki gruba ayrılınız. İşgal güçlerinin İstanbul’a girişinden hemen sonraki durum ile
Anadolu’dan Kuvayimilliye’nin zafer haberleri gelmeye başladıktan sonraki durumu karşılaştırınız (birinci grup). Mekân-insan bütünleşmesi açısından yazarın metinde nelere dikkat ettiğini ve metnin yazıldığı zaman ile dönemin özelliklerini tespit ediniz (ikinci grup). Ulaştığınız sonuçları aşağıda verilen tabloya yazınız. Bu çalışmada edindiğiniz bilgilerden hareketle metindeki zaman ile eserin yazıldığı dönemin ilişkisini belirleyiniz.
2. Olayların metin kurgusu içindeki zamanlarıyla gerçek hayattaki zamanlarını karşılaştırarak zama
nın metindeki işlevini belirleyiniz.
3. Metnin temasını belirleyerek metnin teması ile metnin yazıldığı dönem arasında hangi yönlerden
ilişki kurulabilir? Açıklayınız.
4. Metnin anlatıcısını ve anlatıcının bakış açısını belirleyiniz.
5. Yazarı tasvir ve tahlil yapmakta başarılı buluyor musunuz? Niçin?
6. Metin hangi edebiyat geleneğine bağlı kalınarak oluşturulmuştur? Niçin?
7. Temasını, dil ve anlatım özelliklerini dikkate alarak metnin hangi edebî akıma bağlı kalınarak
yazıldığını açıklayınız.
4. Etkinlik: “Sodom ve Gomore” romanının ne zaman yazıldığı ve yazıldığı dönemin özellikleri
hakkındaki araştırma sonuçlarını sınıfla paylaşınız.

17 May 2015

11.sınıf Türk edebiyatı Lider Yayınları cevapları SAYFA 168 ,

11.sınıf Türk edebiyatı Lider Yayınları cevapları
SAYFA 168
Ölçme ve Değerlendirme
1. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.
Dünya edebiyatındaki hikâye gelenekleri, Guy de Maupassant (Guy Dö Mopasan) tarzı hikâye
geleneği ile ÇEHOV  tarzı hikâye geleneğidir.
Ömer Seyfettin’in hikâyeleri “olay” ögesini esas alan klasik vak'a (MAUPASSANT) tarzı hikâyelerdir.
Millî edebiyatın hikâyedeki önemli temsilcisi ÖMER SEYFETTİN'DİR
2. Aşağıdaki cümlelerin bildirdiği yargılar doğru ise karşısına “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
Millî Edebiyat Dönemi hikâyesine romantik bir üslup hâkim olmuş, toplumsal sorunlara fazlaca
yer verilmemiştir. ( Y)
Millî edebiyat akımı yazarları yazı dilini konuşma dilinden ayırmak istemişlerdir. ( Y)
Ömer Seyfettin’in birçok hikâyesi Türk tarihinin erdem ve kahramanlıklarını konu alır. ( D)
3. Ömer Seyfettin için aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) “Yeni Lisan” makalesinde kaleme aldığı görüşleriyle “sade dil” anlayışının öncüsü olmuştur.
B) Hikâyelerini görgü, bilgi, fikir ve nükte ögeleriyle örmüştür.
C) “Yüksek Ökçeler”, “Bomba”, “Beyaz Lale” hikâyelerinden bazılarıdır.
D) Hikâye türünü roman türüne geçişte bir araç olarak kullanmıştır.

E) Millî edebiyat akımının önde gelen isimlerindendi

11. sınıf Türk  edebiyat kitabı lider yayınları cevapları, 2014 2015 11. sınıf lider  yayınları edebiyat kitabı cevapları sayfa , 2014-2015 lider  yayıncılık 11.sınıf edebiyat cevapları SAYFA, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156,, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299,  ve diğer Ders Kitabı sayfalarına buradan göz atabilirsiniz.


21 Nis 2015

11.sınıf Türk edebiyatı Lider Yayınları cevapları sayfa 158

SAYFA 158
Ölçme ve Değerlendirme
1. Aşağıdaki dizelerden hangileri bir manzumeden alınmış 
olabilir? Neden?

IV. ve V. 

2. Manzume ile ilgili aşağıdaki yargılar doğru ise karşısına “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
. Manzumelerde anlatım olaya dayanır. ( D)
. Manzumelerde öğreticilik ön plandadır. (D )
. Manzumelerde ölçü ve uyak kullanmak zorunlu değildir. (Y )
. Edebiyatımızdaki en güzel manzumeleri yazan şairlerden biri de Mehmet Âkif’tir. (D )

3. Defterinize sosyal bir sorunu ele aldığınız bir manzume yazınız.

DİĞER BÜTÜN SAYFALAR İÇİN TIKLAYINIZ

11.sınıf Türk edebiyatı Lider Yayınları cevapları sayfa 157

SAYFA 157
3.ç. Millî Edebiyat Dönemi Şiirinin Özellikleri
1. Etkinlik: Millî Edebiyat Dönemi şiirinin Edebiyat-ı Cedide şiir zevki ve anlayışından hangi yönlerden ayrıldığını belirlemek için bir beyin fırtınası yapınız. Ulaştığınız sonuçları maddeler hâlinde aşağıda boş bırakılan yere yazınız.

CEVABI TABLO ŞEKLİNDE MADDELER HALİNDE...

2. Etkinlik: Üç gruba ayrılınız. Millî Edebiyat Dönemine ait sade dil ve hece ölçüsüyle yazılmış şiiri(birinci grup), saf (öz) şiiri (ikinci grup), halkın yaşayış tarzını ve değerlerini anlatan manzumeleri (üçüncü grup) aşağıda verilen ölçütlere göre inceleyiniz. Ulaştığınız sonuçları maddeler hâlinde defterinize yazınız.
Tema:
Dil
Dilin ve Söyleyiş Biçimlerinin Kaynakları


CEVABI TABLO HALİNDE...TIKLAYINIZ
3. Etkinlik: Millî Edebiyat Döneminde işlenen ortak temaları ve bu temaların özelliklerini tartışarak belirleyiniz. Ulaştığınız sonuçları aşağıda boş bırakılan yere yazınız.

CEVABI İÇİN TIKLAYINIZ

diğer bütün sayfalar için tıklayınız

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI LİDER YAYINLARI CEVAPLARI SAYFA 156(ilk kez burada)

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI LİDER YAYINLARI CEVAPLARI 
SAYFA 156
SAYFA 156
4. Metnin teması, yapısı ve metinde geçen diyaloglar, Mehmet Âkif ERSOY hakkında hangi ipuçlarını vermektedir?
Son derece duyarlı,vicdanlı bir insan olduğu...
Sanat anlayışının toplum için sanat olduğu
Realist bir bakış açısının bulunduğunu 
Manzume türünde eserleri verdiğini söyleyebiliriz.
5. Okuduğunuz metnin niçin yazıldığını birkaç cümleyle ifade ediniz.
Metnin yazılış amacı, toplumsal bir sorunu ele almak, ders vermek ve öğretmektir.6. “Küfe”yi oluşturan birimlerde anlatılanların toplumsal gerçeklikle ilişkisi var mıdır? Açıklayınız.
Birimlerde anlatılanların toplumsal gerçeklikle ilişkisi vardır.Çünkü sosyal bir sorunu işlemektedir.
7. “Küfe” yapı özellikleriyle, temasıyla, bakış açısıyla manzum bir hikâyedir. Bu manzum hikâye şiir metinlerinden hangi açılardan farklılıklar göstermektedir? Açıklayınız.

CEVABI MADDELER HALİNDE TIKLAYINIZ

8. Okuduğunuz metindeki Türkçe olmayan kelime ve kelime grupları hangi dillere aittir? Bu kelime ve kelime gruplarına metinden örnekler veriniz.
Verilen kelimeler Arapça ve Farsça'dan dilimize girmiştir.Metnin dil kaynakları Arapça ve Farsçadır.
9. Mehmet Âkif Ersoy’un manzum hikâye tarzını sıkça kullanması ile toplumsal sorumluluk anlayışı arasında bir ilişki var mıdır? Düşüncelerinizi sözlü olarak ifade ediniz.

Kurulabilir, çünkü Mehmet Akif toplumcu bir sanat anlayışına sahiptir.2. Etkinlik: Mehmet Âkif ERSOY’la ilgili aşağıdaki tabloyu doldurunuz
KÜFE METNİYLE İLİŞKİSİ: Küfe manzumesinde Mehmet Akif'in realistliğini, toplum için sanat anlayışını, duyarlılığını son derece vicdanlı ve sorumluluk sahibi bir insan olduğunu görmekteyiz...

3. Etkinlik: İncelediğiniz “Bırak Beni Haykırayım”, “Açık Deniz” ve “Küfe” adlı metinleri kar
şılaştırınız. Ulaştığınız sonuçları açıklayınız.


4. Etkinlik: İki gruba ayrılınız. Millî Edebiyat Dönemi şiirlerinde işlenen ortak temaların (birinci grup)ve şiir diliyle söyleyiş biçiminin kaynaklarının neler olduğunu (ikinci grup) belirleyiniz. Ulaştığınız sonuçları sözlü olarak ifade ediniz.

11.sınıf Türk edebiyatı Lider Yayınları cevapları sayfa 155 (ilk kez burada)

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI LİDER YAYINLARI CEVAPLARI
SAYFA 155
1. Okuduğunuz “Küfe” adlı manzum hikâyenin:
a. Nazım birimini belirleyiniz.
b. Uyak şemasını gösteriniz.
c. Uyaklarını bulunuz.
ç. Rediflerini gösteriniz.


CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

2. “Küfe”de günlük konuşma dilinin olanaklarından yararlanılmış mıdır? Metinden örnekler vererek belirtiniz.
Küfe metni konuşma dilinin özelliklerini taşımaktadır
örnekler:
Oh benim oğlum, gel etme kırma sakın!

Ayol dinle annenin sözünü!
― Sakallı, yok mu işin? Git cehennem ol şura
Ne dırlanıp duruyorsun sabahleyin oradan?

3. Kadın, Hasan ve anlatıcı arasındaki diyalog nasıl, nerede ve ne zaman başlamıştır? Bu diyaloğun metnin olay örgüsündeki işlevi nedir?

CEVABI İÇİN TIKLAYINIZ
4. Metinde geçen mekânları belirleyiniz. Bu mekânlar nasıl anlatılmıştır? Mekân betimlemelerinin metnin anlam bütünlüğü açısından işlevini belirtiniz.

5. Metindeki kişiler kimlerdir? Bu kişilerin hangi özellikleri ön plana çıkmaktadır?

6. Metinde anlatılan olaylar nelerdir? Anlatılanları aşama aşama söyleyiniz.

OLAYLAR TABLO ŞEKLİNDE MADDELER HALİNDE...TIKLAYINIZ
7. Metinde geçen olaylar kişiler ve mekânlar halkın günlük hayattaki gerçekliğine uygun mudur? Niçin?
Uygundur, çünkü gerçek hayatta da yoksulluktan dolayı okuyamayan ve çalışmak zorunda kalan insanlar olabilir.8. “Küfe”nin temasını bulunuz. Bu temanın bireyi mi yoksa toplumun genelini mi ilgilendirdiğini metinden örnekler vererek belirtiniz.
TEMA: YOKSULLUK (SEFALET) TEMA TOPLUMU İLGİLENDİRMEKTEDİR.
9. Metinde geçen söz sanatlarını bulunuz. Hangi imgeler kullanılarak bu söz sanatları yapılmıştır?Belirtiniz.,

Sokaklarında gezilmez ki yüzme bilmeyerek! > mübalağa
-Ayakta durmaya elbirliğiyle gayret eden,
Gönül diliyle ama rükûa niyet eden              TEŞHİS (KİŞİLEŞTİRME)
-O eski, harab evlerin saçaklarına

Bu bir hamal küfesiymiş, acaba kimin?  >istifham (soru sorma sanatı)
Kurumla yat sokağın ortasında böyle daha! >TEŞHİS

10. Hasan’ın tutum ve davranışlarında nasıl bir değişim oluyor? Bunun nedeni nedir?
1. Etkinlik: Manzum hikâye hakkında edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.

Anlama ve Yorumlama
1. “Küfe”nin sizde uyandırdığı duyguları defterinize kısaca yazarak arkadaşlarınızla paylaşınız.
2. “Küfe”de anlatılanlardan yola çıkarak metnin yazıldığı dönemin sosyo-kültürel hayatıyla ilgili hangi sonuçlara ulaşılabilir?
Metin yazıldığı dönemin sosyal yaşantısını tüm çıplaklığıyla yansıtmaktadır.O dönemde yoksulluğun çok olduğu, hamallığın bir geçim kaynağı olduğu sonucu ulaşabiliriz...
3. Nazım birimi, uyak ve ses benzerliklerinden hareketle “Küfe”nin hangi gelenek çevresinde yazıldığını metinden örnekler vererek açıklayınız.
MANZUM HİKAYE GELENEĞİNE GÖRE YAZILMIŞTIR.