11.sınıf yıldırım yayınları dil ve anlatım yeni kitap cevapları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
11.sınıf yıldırım yayınları dil ve anlatım yeni kitap cevapları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

13 Kas 2016

11.SINIF DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI,YILDIRIM YAYINLARI TÜM SAYFA CEVAPLARI

11.SINIF DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI,YILDIRIM YAYINLARI TÜM SAYFA CEVAPLARI 2016-2017
11.SINIF DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI,YILDIRIM YAYINLARI TÜM SAYFA CEVAPLARI 2016-2017
11.SINIF DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI,YILDIRIM YAYINLARI TÜM SAYFA CEVAPLARI 2016-2017

29 Mar 2015

11.sınıf Dil ve Anlatım Yıldırım Yayınları Sayfa 134-135-136-137-138-139-140-141-142-143 Cevapları

11.sınıf Dil ve Anlatım Yıldırım Yayınları
Sayfa 134-135-136-137-138-139-140-141-142-143 Cevapları

Değerlendirme Cevapları

1)D-D-D-Y-D
2)eleştiri, nesnel-izlenimsel, eleştirmen-yorumcu
3)C
4)C
5)C
6)D
7)E
8)D

Ünite Sonu Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

1)D-D-D-Y-D-Y-Y
2)özel-iş, sohbet, deneme-
3)D
4)D
11. Sınıf Dil ve Anlatım 133.sayfa Yıldırım Yayınları Cevapları
5)E
6)E
7)C
8)B
9)D
10)D
11)E
12)B
13)C
14)E
15)C
16)A
17)E
18)C
19)D
20)B
21)B
22)B
23)D
24)D
25) D
26)B
27)A
28)E
29)D
30)D
31)E
32)D
33)D
34)A
35)C
36)C
37)E
38)B
39)D
40)C

18 Mar 2015

11. Sınıf Dil ve Anlatım 133.sayfa Yıldırım Yayınları Cevapları

11. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Yıldırım Yayınları Cevapları 

Sayfa 133

13.Etkinlik

a)Konularına göre:
Yunus’tan Köroğlu’na: Esere dönük eleştiri
Yeni Halide Edip “Sinekli Bakkal”: Sanatçıya dönük eleştiri
Tercüme Meselesi: Topluma dönük eleştiri
Don Kişot, Romanların Romanı: Okura dönük eleştiri
b)Yazarın eser karşısındaki tavır ve tutumuna göre:
Yunus’tan köroğlu’na: Öznel eleştiri
Yeni Halide Edip “Sinekli Bakkal”: Öznel eleştiri
Tercüme Meselesi: Nesnel eleştiri
Don Kişot, Romanların Romanı: Öznel eleştiri

17 Mar 2015

11. Sınıf Dil ve Anlatım 132.sayfa Yıldırım Yayınları Cevapları

11. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Yıldırım Yayınları Cevapları

 Sayfa 132

8.Etkinlik

9.Etkinlik

Yunus’tan köroğlu’na: Açıklayıcı anlatım
Yeni Halide Edip  "Sinekli Bakkal”: Açıklayıcı anlatım, karşılaştırma, ÖRNEKLEME
Tercime Meselesi: Açıklayıcı anlatım
Don Kişot, Romanların Romanı: Açıklayıcı anlatım, tanık gösterme

11. Sınıf Dil ve Anlatım Yıldırım Yayınları 131.sayfa cevapları

11. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Yıldırım Yayınları Cevapları

 Sayfa 131

6.Etkinlik

Okuduğumuz metinde eleştirmen, toplumda tercüme eserlerin yetersiz olmasından dolayı insanımızın fikir ufkunun dar olduğunu söylemektedir.
Topluma yönelik eleştiri metinlerinde toplum düzenini ve işleyişini aksatan uygulamalar eleştirilir, bunların düzeltilmesi için çözüm önerileri getirilir.

7.Etkinlik

Eleştirmen, herkesçe tanınan ve konusunun ne olduğu aşağı yukarı bilinen eserleri okumaya gerek duymayan okuyucuları eleştirmektedir.
Okuyucuya dönük eleştiri, edebi eser ile okuyucu arasındaki ilişkileri inceler.

11. Sınıf Dil ve Anlatım Yıldırım Yayınları 129.sayfa cevapları

11. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Yıldırım Yayınları Cevapları

 Sayfa 129

4.Etkinlik

Okuduğumuz metinde yazar Köroğlu adlı operanın Türk tiyatrosuna getirdiği yeniliği överek anlatmıştır.
Metinde yazarın oyunla ilgili eleştirisinde öznellik hakimdir.
Metin, öznel bir eleştiri niteliği taşımaktadır.

5.Etkinlik

Okuduğumuz metinde eleştirmen, Halide Edip’in sanatını, romancılığını övgüyle anlatıyor.

11. Sınıf Dil ve Anlatım Yıldırım Yayınları 128.sayfa cevapları

11. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Yıldırım Yayınları Cevapları 

Sayfa 128

İnceleme-Uygulama

1)Eleştiri, bir eserin, insanın ve uygulamanın daha nitelikli hale gelmesi için gerekli koşulları ortaya koyar. Eleştiri olmasa edebi eserlerin ve sanatçıların değeri anlaşılmaz. Edebiyatta, sanata, siyasete ve topluma yön veren en önemli güçlerden biri eleştiridir.cemalaksoy.org
2)a)Yazar, Tanpınar’ın eserlerinde gözleme niçin bu kadar değer verdiğini, onun sözlerinden, şiirlerinden ve düşüncelerinden örnekler vererek nesnel bir şekilde anlatmaktadır.
b)Eleştiri yazıları konularına göre “esere dönük eleştiri, sanatçıya dönük eleştiri, topluma dönük eleştiri olmak üzere üçe ayrılır. Konunun ele alınışına göre eleştiriler “ öznel ve nesnel eleştiri” şeklinde ikiye ayrılır.
3)Tanpınar’ın Şiirinde Kompozisyon adlı eleştiri yazısında Tanpınar’ın tabiata bakışı ve tabiatı eserlerinde işleyişi ele alınmıştır.
4)Eserin dış dünyayla ilişkisini ele alan eleştiri yazılarında eserde anlatılanların dış dünyadaki karşılıkları tespit edilir.
5)Okuduğumuz metinde Tanpınar ve Tanpınar’ın edebi kişiliği hakkında bir değerlendirme yapılmıştır.

1.Etkinlik

Eleştiri yazılarının ortak özellikleri:
Düşünce yazılarına özgü bir planla yazılır.
Eser ve sanatçı hakkında okuyucuya fikir kazandırır.
Okuyucuya, neyi nasıl değerlendirmesi gerektiği konusunda öncülük eder.
Eleştirilen sanat eserinin kimin tarafından, hangi zaman ve çevrede, hangi şartlar altında yazıldığı dikkate alınır; yerli ve yabancı benzerleriyle karşılaştırma yapılır.
Eleştirilen bir sanat eseri konusu, dili, üslubu, tekniği, kahramanları, gözlem ve betimlemeleri bakımından değerlendirilir.
Eleştirilen eserin, sanatçısının orijinal görüş ve duyuşları saptanır. Eserin sanat dünyasına ne gibi bir katkı yaptığı ortaya konur.
Bir sanatçı eleştiriliyorsa onun hataları, orijinal yanları belirtilir, sanatını geliştirmesi için yapması gerekenler açıklanır.
Eleştiriye konu olan eser, yalın bir dille tanıtılır.
Eleştirmen, eserin gerçek değerini, güçlü ve zayıf yönlerini, özünü ve önemini belirtir; yeni eserler için sanatçılara kılavuzluk eder.
Bir şiirin eleştirisini yapan kişi şair olmayabilir ama bu türün bütün özelliklerini çok iyi bilmeli, başka örneklerle karşılaştırarak şiirin gerçek değerini taraf tutmadan belirleyebilmelidir.cemalaksoy.org

2.Etkinlik

11. Sınıf Dil ve Anlatım Yıldırım Yayınları 126.sayfa Cevapları

Eleştiri (Tenkit)

11. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Yıldırım Yayınları Cevapları

Sayfa 126

Hazırlık

1)Eleştiri ya da tenkit bir kişi, eser ya da konuyu doğru ve yanlışlarını göstererek anlatmak amacıyla yazılan metinlerdir. Eleştiri metinleri hedeflenen öğeyi doğru ve yanlış yönleriyle tanıtmayı amaçlayabileceği gibi, bu öğenin doğru tanıtılmasını sağlamayı ve bir değerlendirmeyi de hedef alabilir.
4)Eleştiri, doğruyu bulma, iyiyi hakim kılma ve onu yayma çabalarının ürünü olduğu sürece anlamlı ve değerlidir.

11 Mar 2015

11.sınıf dil ve anlatım yıldırım yayınları 125.sayfa cevapları

11.SINIF YILDIRIM YAYINLARI DİL VE ANLATIM KİTABI
125.SAYFA
4. Aşağıda kilerden hangisi ilk makale yazarımızdır?
A) Şinasi B) Ziya Paşa C) Namık Kemal D) Abdül hak Hamit E) Şemsettin Sami
CEVAPLARI ALTTA
5. Aşa ğı da ki ler den han gi si Cum hu ri yet dö ne mi ma ka le ya zar la rın dan dır?
A) Hü se yin Ca hit Yal çın
B) Zi ya Gö kalp
C) Ali Sua vi
D) Meh met Kap lan
E) Sü ley man Na zif

6. Aşağıdaki yargılardan hangisi makale türüne ait bir özellik değildir?
A) Türk edebiyatına ga ze te ile bir lik te girmiştir.
B) İlk makale Şinasi tarafından kaleme alınmıştır.
C) Ma ka le ya za rı nın, “tez”ini de rin araş tır ma la ra da yan dır ma sı ge re kir.
D) Ya za rın ki şi sel dü şün ce le ri ağır lık ka za nır.
E) Ke li me oyun la rı na ve do lay lı an la tı ma yer ve ril mez.
7. Sö zü nü et ti ği niz bi na yı ne gör düm ne de ye ri ni bi li rim.

Bu cüm le de ki an la tım bo zuk lu ğu aşa ğı da ki le rin han gi sin den kay nak lan mak ta dır?
A) Nes ne ek sik li ğin den
B) Ge rek siz ye re bağ laç kul la nıl ma sın dan
C) Tam la yan ek sik li ğin den
D) Yük le min olum lu ol ma sın dan
E) Tüm leç ek sik li ğin den
2005 - ÖSS
8. Bu dav ra nış in san dan in sa na gö re de ği şir.
Bu cüm le de ki an la tım bo zuk lu ğu aşa ğı da ki le rin han gi sin den kay nak lan mak ta dır?
A) İşa ret sı fa tı na yer ve ril me sin den
B) İki le me nin yan lış kul la nıl ma sın dan
C) Ge rek siz ye re il geç kul la nıl ma sın dan
D) Tüm leç kul la nıl ma sın dan
E) Yük le min ge niş za man lı ol ma sın dan
2006 - ÖSS


CEVAPLARI
4)A
5)D
6)D
7)C
8)C
9. Atatürkçü düşünceye göre “millî eğitim”de hangi temel ilkeler esas alınmalıdır? Açıklayınız.
SORUNUN CEVABI MADDELER HALİNDE...TIKLAYINIZ


diğer sayfaların cevapları için tıklayınız


11.sınıf dil ve anlatım Yıldırım Yayınları 124.sayfa cevapları

Yıldırım Yayınları 11. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Cevapları 
Sayfa 124
Değerlendirme Cevapları

1)DDYD
2)makale, kanıt gösterilerek, öğretici, başmakale, Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi, disiplin
3)D


11.sınıf dil ve anlatım Yıldırım Yayınları 123.sayfa cevapları


Yıldırım Yayınları 11. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Cevapları 

11.sınıf dil ve anlatım kitabı Yıldırım 119.sayfa cevapları

Yıldırım Yayınları 11. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Cevapları 
Sayfa 119
• Sınıfta iki grup oluşturunuz. Birinci grup, önceki derslerde işlenen fıkra, ikinci grup da deneme türüne 
 ait metinleri incelenen makale türüyle karşılaştırıp makalenin bu türlerle benzer ve farklı özelliklerini tespit 
 etsin. Ulaşılan sonuçları aşağıdaki tabloda noktalı yerlere yazınız.

2.Etkinlik

diğer sayfaların cevapları için tıklayınız

11.sınıf dil ve anlatım kitabı 118.sayfa cevapları

Yıldırım Yayınları 11. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Cevapları 
Sayfa 118
1. Yukarıda ki makalede düşüncelerin ortaya konuş biçimini, önceki derslerde incelediğiniz yazı tür leri ile karşılaştırıp belirlediğiniz farklılıkları sözlü olarak ifade ediniz.
CEVAPLARI ALTTA...
2. Ma ka le tü rünün hedef kitlesi kim ya da kimlerdir? İncelediğiniz makale ile sınıfta oku du ğu nuz ve
dinlediğiniz ma ka le le re ait özellikleri de dik ka te ala rak tartışınız. Ulaştığınız sonuçları tahtaya yazınız.
3. Okuduğunuz ma ka le, da ha ön ce in ce le di ği niz ga ze te ha ber le ri ya da di ğer ya zı lar dan han gi yön leriy
le fark lı dır? Me tin den ör nek ler le söz lü ola rak ifa de edi niz.
4. Pi rî Re is’e Ait Ha ri ta lar met nin deki ana düşünceyi belirleyip yar dım cı dü şün ce le rin ana dü şün ce
et ra fın da na sıl bir leş ti ği ni sözlü olarak ifade ediniz.
6. Yu ka rı da ki ma ka le nin na sıl baş la dığı nı, ge liş ti rildiğini ve sonuçlandırıldığını tespit edip metindeki
bu bölümlenmenin, ifade edilen düşüncelerle ilişkisini açıklayınız.
7. Araştırma sonuçlarınızdan ve incelediğiniz makaleden hareketle makalelerin yazılma amacını sözlü
olarak ifade ediniz.
8. Araştırma sonuçlarınızdan yola çıkarak makalelerin toplum hayatındaki rolünü tartışınız. Ulaştığınız
sonuçları tahtaya yazınız.
9. Oku du ğu nuz ma ka le de di lin ağır lık lı ola rak han gi iş levde ve nasıl kul la nıl dığı nı be lir ti niz.
10. Okuduğunuz makalede anlatım bozukluğunun bulunup bulunmadığını belirleyerek anlatımı bozuk
olan cümleler varsa bunların doğru şekillerini defterinize yazınız.
11. Okuduğunuz ve incelediğiniz metinlerden yola çıkarak makale yazarlarında bulunması gereken
özellikleri maddeler hâlinde tahtaya yazınız.
12. Gazetelerde yayımlanan makaleleri, haberlerden ve diğer yazılardan ayıran niteliklerin neler
olduğunu tartışınız. Ulaştığınız sonuçları defterinize yazınız.

İnceleme-Uygulama

1)Okuduğumuz metinde düşünceler kesin ve nesnel bir ifadeyle dile getirilmiştir.
Anlatımda kesinlik ve nesnellik vardır.
Bir düşünce kanıtlanmaya çalışılmıştır.
Yazar, ele aldığı konu hakkında geniş bir araştırma yapmış, bilgi ve belgelere ulaşmıştır.
Konu hakkında ileri sürülmüş diğer tezler çürütülmeye çalışılmıştır.
Anlatımda ciddi bir üslup tercih edilmiştir.
Göreceliğe ve öznelliğe yer verilmemiştir.
Amaç, bilgi vermek aydınlatmaktır.
2)Hedef kitlesi, makalenin ele aldığı konuyla ilgilenen okuyuculardır.
4)Ana düşünce: Piri Reis’e ait haritalarda günümüz dünyasının birçok coğrafi şekilleri  gerçeğine uygun şekilde gösterilmiştir.
6)Okuduğumuz makale, Piri Reis haritalarının mevcut olmadığı iddialarının boş olduğu söylenerek başlamıştır.

1.Etkinlik

Makalelerin ortak özellikleri:
Temel öğesi düşüncedir. Makale yazarı seçtiği konuyla ilgili düşüncelerini sağlam kanıtlarla destekleyerek okuyucuya kabul ettirmeye çalışır.
Makalenin toplumu aydınlatmak, yönlendirmek ve kamuoyu oluşturmak bakımından önemli bir rolü vardır.
Gazete ile doğmuş ve gelişmiş bir yazın türüdür. Gazetelerin ilk sayfasında yer alan makalelere başmakale, bu yazının yazarına ise başyazar denir.
Okuyucuya konunun önemini kavratabilmek için örnekleme, karşılaştırma, tanık gösterme gibi düşünceyi geliştirme yollarından yararlanılır.
Gazetelerde yayımlanan makalenin hedef kitlesi, halktır. Bilimsel makale  ise ele alınan konuyla ilgilenen uzmanlara ve okuyuculara yöneliktir.
Makale her konuda yazılabilir.
7)Makaleler bilgi verme, aydınlatma, bir düşünceyi veya kanıyı ispatlama amacıyla yazılan metin türleridir.
8)Makaleler toplumun hafızasıdır.
9)Göndergesel işlev
10)Anlatım bozukluğu yoktur.
11)Makale yazarında bulunması gereken özellikler:
Ele aldığı konu üzerinde uzman olmalı, iyi bir araştırma yapmış olmalıdır.
Makale yazarı bilgi ve deneyimlerini dilin imkanlarını iyi kullanarak, açık, anlaşılır bir şekilde anlatmalıdır.
Düşünce planına uygun biçimde yazmalıdır.
Düşüncelerini savunurken mantıklı ve sağlam kanıtlar sunmalıdır.

11.sınıf Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları 116.sayfa

Yıldırım Yayınları 11. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Cevapları 
Sayfa 116
Hazırlık
2)Sözlü ve yazılı ifadede düşüncenin inandırıcılık özelliği taşıması, aktarılan bilginin güvenilir ve öğretici olmasına yardımcı olur.

22 Şub 2015

Yıldırım 11. Sınıf Dil ve Anlatım 115.sayfa Cevapları

Yıldırım Yayınları 11. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Cevapları 

Sayfa 115

Değerlendirme Cevapları

1)DYDDD
2)deneme, kanıtlama gereği duymadan
3)C
4)A
5)A
6)E

11.sınıf dil ve anlatım kitabı 114.sayfa cevapları

SAYFA 114
1. şüncelerin özgürce ortaya konmasının hem yazar hem de okuyucu açısından ifade et tiği önemi tartışınız. Ulaşğınız sonuçları defterinize ya zı nız.
SANATÇI ÖZGÜRCE DÜŞÜNCESİNİ ORTAYA KOYDUĞU MÜDDETÇE VARDIR. BU ÖZGÜR DÜŞÜNCENİN OKUYUCUYA ULAŞMASI HEM SANATÇININ HEM OKUYUCUNUN UFKUNU GELİŞTİRİR.

2. “De ne me” ke li me si nin an la mı ile bu tü re ad olan “de ne me” ara sın da na sıl bir il gi ku ru la bi lir? Tar tışı
nız ve ulaş ğı nız so nu cu tah ta ya ya zı nız.
Deneme kelimesi bir şeyi tecrübe etmek, sınamak anlamındadır.

3. İn ce le di ği niz de ne me ler den yola çıkıldığında, bu tü rün, top lu mun da ha çok han gi ke si mi ne hi tap
ettiği söy le ne bi lir? Ni çin? Tar tışı nız ve ulaş ğı nız so nuç la rı sözlü olarak ifade ediniz.

TOPLUMUN GENELİNE HİTAP EDER

11.sınıf dil ve anlatım kitabı 113.sayfa cevapları

SAYFA 113
Okuduğunuz deneme metinlerini, daha önce incelediğiniz Ümit Dünyası adlı sohbet metniyle temaları, dil ve anlatım özellikleri, yazılış amaçları ile hitap ettikleri kitle bakımından karşılaştırıp her iki türe ait benzerlikleri ve farklılıkları aşağıdaki tabloya yazınız.
İnsan sevgisi” ve “sonsuzluk özlemi” konularından birini seçip deneme yazınız.

DENEME ÖRNEKLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Sohbet-deneme tema,dil ve anlatım yazılış amaçları bakımından karşılaştırılması

SOHBET-DENEME FARKLILIĞI:
 Sohbet (söyleşi) türüyle deneme türü arasındaki temel fark şudur: Sohbet türünde yazar karşısındakiyle konuşuyormuş gibi (senli benli anlatım) yazar. Deneme türünde yazar kendisiyle konuşuyormuş, gibi benli anlatım) yazar.Deneme-Sohbet

11.sınıf dil ve anlatım kitabı 112.sayfa cevapları

SAYFA 112

6. ETKİNLİK
• Mutluluğa Giden Yol, Kitaplar ve Kendine Acındırmak metinlerinde;
a. Deneme türüne ait ortak özellikleri,
b. Dilin işlevlerini,
c. Kullanılan farklı anlatım türlerini tahtaya yazınız.
ç. İncelediğiniz metinlerde anlatımı bozuk olan cümleler varsa bunların doğru şekillerini defterinize yazınız.
CEVAPLAR

6.Etkinlik

a)İçten, samimi bir anlatım kullanılmıştır.
İnsan yaşamında önemli bir yeri olan konulara değinilmiştir.
Yazar, aktardığı düşüncelerini kanıtlama kaygısına düşmemiştir.
Anlatım açık, sade ve akıcıdır.
Dil göndergesel işleviyle kullanılmıştır.
Yazar konuyu “ben” ekseninde ele almıştır.
b)Göndergesel işlev
c)açıklayıcı anlatım, örnekleme, karşılaştırma

7. ETKİNLİK

• Hazırlıktaki açıklamadan yola çıkarak incelediğiniz denemelerin yazılış amaçlarını belirleyiniz ve bu
konudaki düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Denemenin Amacı;
Okuyucuyu düşünmeye yöneltmek,
Hayatın gerçeklerini ortaya koymak,
Kültür alanındaki değişme ve gelişmeleri fark ettirmek,
Birey-toplum ilişkisini dile getirmek vb

• Bu metinleri, konularına ve yazılış amaçlarına göre gruplandırıp aşağıdaki şemada verilenlerle eşleştiriniz.

7.Etkinlik

Öğretici ve eleştirel denemeler: Batı’ya Doğru
Kişisel duyarlılık ve dikkati konu alan denemeler: Mutluluğa Giden Yol, Kitaplar, Kendine Acındırmak
Sosyal ve felsefi konularda bireysel düşünceyi ifade eden denemeler: Batı’ya Doğru