10.SINIF TÜRK EDEBİYATI CEVAPLARI etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
10.SINIF TÜRK EDEBİYATI CEVAPLARI etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

20 Nis 2016

KARAGÖZ-MEDDAH-ORTAOYUNU BENZER VE FARKLI YÖNLERİ (TABLO)

KARAGÖZ-MEDDAH-ORTAOYUNU BENZER VE FARKLI YÖNLERİ
GÖSTERMEYE BAĞLI EDEBİ METİNLERİN KARŞILAŞTIRILMASI (TABLO)
GELENEKSEL HALK TİYATRO TÜRLERİNİN BENZER VE FARKLI YÖNLERİ

2 Oca 2015

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI NOVA YAYINLARI CEVAPLARI SAYFA 117

SAYFA  117
6. a) Kitabınızdaki gazelin ilk beytinde geçen “cigeri” kelimesinin sözlükteki ilk (temel) anlamıyla
kullanılıp kullanılmadığını belirtiniz. Bu söz sanatının adını belirtiniz. Şiirden bu tarzda kullanılmış kelimelereörnekler veriniz.

a) Kitabınızdaki gazelin ilk beytinde geçen “cigeri” kelimesinin sözlükteki ilk (temel)
anlamıyla kullanılıp kullanılmadığını belirtiniz. Bu söz sanatının adını belirtiniz. Şiirden bu tarzda kullanılmış kelimelere örnekler veriniz.

“cigeri” ya da günümüzdeki söylenişi ile “ciğeri” kelimesinin Türk Dil Kurumunun güncel
sözlüğündeki ilk anlamı “Akciğerlerle karaciğerin ortak adı” şeklindedir. Şiirde bu anlamı ile
kullanılmamış. “Gökyüzü kandili” ifadesi ile şair, güneşi kastetmiştir. Güneşin ciğeri olamayacağına göre burada güneşi kişileştirmiştir. İnsan dışındaki canlı veya cansız varlıklara, insan özelliğikazandırma sanatına teşhis (kişileştirme) sanatı denir. Teşhiste, benzetilen ve ifadede bulunmayan insandır. Dolayısıyla her teşhiste aynı zamanda kapalı istiare de vardır denilebilir.
3. beyitteki “zülüf” sevgiliyi kucaklayan bir rakip (insan) olarak görülmüş dolayısıyla teşhis
sanatı yapılmıştır.
6. beyitteki “âyîneler” ya da günümüzdeki söylenişi ile “aynalar” ile de teşhis sanatı
yapılmıştır. Aynalar, insan gibi düşünülmüştür. Sevgilinin yolunu gözlüyor. Belki sevgili olabilir diye
gelene gidene bakıyor.
b) Aşağıdaki tabloya söz sanatlarının özelliklerini yazınız.
SÖZ SANATLARI VE ÖZELLİKLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

c) Üçüncü beyitte geçen sevgilinin saçı (zülüf imgesi) karanlıktır ve âşığı harap etmiştir. Buradaki
söz sanatının adını söyleyiniz.
beyitteki sevgilinin saçı (zülüf imgesi) sevgiliyi kucaklayan bir rakip olarak görülmüş dolayısıyla teşhis sanatı yapılmıştır.

ç) Şiirdeki diğer imgeleri de bulunuz.

Ahımın kıvılcımı, gökyüzü kandili, zülfüne asılan kimse, gönül ülkesi, gümüş tenli 


d) Şiirdeki imge ve söz sanatlarının metinde nasıl bir işlevi olduğunu belirtiniz.

. Şiirdeki imge ve söz sanatları, sanatsal (şiirsel) işlevde kullanılmıştır. Şair; söz sanatlarından, mecaz anlamlı ve çağrışımlı kelimelerden yararlanarak imgeler oluşturmuş; kelimeleri farklı anlamlarda kullanmıştır. İmgeler, doğrudan ve sıradan anlatımları farklılaştırarak daha gizemli hale getirir ve okuyucunun daha çok etkilenmesini ve keyif almasını sağlar.


e) Şiirin son beytinde Necâtî Bey’in adı kullanılmıştır. Şairin bunu kullanma amacı nedir? Belirtiniz.
Mahlas, şairlerin yazdıkları şiirlerde, asıl adlarının yerine kullandıkları takma ada denir. Necâtî Bey’in asıl adı İsa’dır. Mahlasın verilmesi, değiştirilmesi gibi konular aşağıdaki linkteki makalede ayrıntılı olarak ele alınmıştır


7. Divan şiirinin hedeflediği okuyucu kitlesinin özelliklerini söyleyiniz.
 Divan edebiyatı, “sanat için sanat” anlayışını benimsemiş bir gelenektir. Dolayısıyla divan şiirinin hedef kitlesi, yüksek zümre diye bilinen okumuş ve medrese eğitimi görmüş kimselerdir.


8. Kitabınızdaki şiirin temasına, yabancı şiirlerde, film senaryolarında da rastlanabilir mi? Tartışınız.
Sonuçtan hareketle divan şiirinin evrensel ve insana özgü olan temaları nasıl dile getirdiğini açıklayınız.

Şiirin teması olan aşk, insani bir ihtiyaç olduğu için yabancı şiirlerde ve film senaryolarında da rastlanabilir. Sonuçtan hareketle divan şiirinin evrensel ve insana özgü olan temaları nasıl dile getirdiğini açıklayınız. Divan şiiri, İslamiyet’in kabulünden sonra Türk toplumu arasında kabul görmüş bir akımdır. İslam inancının ümmet anlayışının izlerini ve inancın esaslarını bu edebi gelenekte görmek mümkündür. Ümmet anlayışında milli temalardan çok insana özgü ve evrensel temalar ön plandadır. Bu temalar da İslam inancına uygun işlenmiştir. Bir divan şiirindeki sevgiliye dokunamamayı veya ona ulaşamamayı Batı kültürüne anlatmak zordur. Dolayısıyla aşk temasını, Batı kültürü farklı işler İslam kültürü farklı. Bu noktadan hareketle divan şiiri evrensel ve insana özgü olan temaları İslam kültürü dairesinde kalarak işler, denilebilir. 


9. Okuduğunuz metinde şairin sevgiliyi anlatırken çevresindeki dünyayayla ilgili izlenim, gözlem
ve sezgisini; kişisel duyarlılığını nasıl yansıttığını belirtiniz.
Şair, çevresinde gördüğü ve kullandığı her unsuru şiirine malzeme yapmıştır. Gökyüzü kandili (güneş), zülüf, güvercinin haber götürmesi, raks etmek, gece, gündüz, şehrin belli noktalarına asılı yuvarlak madenî aynalar vs. Kişisel duyarlığını ise şiirin temel üç tipi olan sevgili­ âşık ve rakip üçlüsünde göstermiştir. Sevgilinin beline dolanan zülfünü rakip olarak görmüştür. 


10. Şiirin yan anlam bakımından zengin olup olmadığını açıklayınız.
ZENGİNDİR

11. Günümüz şairlerine ait sınıfa getiriniz aşk konulu şiiri okuyunuz. Necâtî’nin gazelinde anlatılan
duygu ve düşüncelerin okuduğunuz şiirde nasıl ifade edildiğini belirtiniz.
EN GÜZEL AŞK KONULU ŞİİRLER İÇİN TIKLA


12. Kitabınızdaki şiirden Arapça ve Farsça kelimelere örnekler veriniz. Bu kelimelerin şiirde kullanılma nedenini açıklayınız.
Şerer: kıvılcımlar Sipih: gökyüzü, felek Ber­dâr olmak: asılmak, darağacına çekilmek. Cân u ser: başı ve canı Sîm: gümüş Sîm­ber: gümüş tenli, bedenli vb. Bu kelimelerin şiirde kullanılmalarının birkaç sebebi vardır:  İslam medeniyetinin etkisi bunlardan biridir. Bu medeniyetle birlikte Türk edebiyatındaki kelime haznesi genişlemiştir. Bu yeni kelimelerin Türkçede bir karşılığının olmaması bunların olduğu gibi kullanılması sonucunu getirmiştir.  Divan şairleri şiirlerini aruz ölçüsü ile yazmışlardır. Türkçede â, û, î gibi uzun ses olmaması, seslerin uzunluk ve kısalık esasına dayanan aruz öcüsünün uygulanmasını zorlaştırmıştır. Çıkış yolu olarak aruza uymayan Türkçe sözcükler yerine uzun ve kısa seslerin bulunduğu Arapça ve Farsça sözcükler kullanılmaya başlanmıştır.
 Divan şairleri, Arap ve İran edebiyatından etkilenirken o şiirin estetik yapısı ve imge dünyasını
(mazmunlarını) değiştirmeden almışlardır.
13. Şiirde aktarılan duygular hakkındaki düşüncelerinizi belirtiniz.
14. Şiiri okurken neler hissettiğinizi açıklayınız.
15. Okuduğunuz şiirin, kaleme alındığı dönemin zihniyetiyle ilişkisini açıklayınız.
CEVAP İÇİN TIKLAYINIZ

16. a) Necâtî Bey hakkında yaptığınız araştırma ve kitabınızdaki şiirden yararlanarak şairin edebî
ve fikrî yönüyle ilgili çıkarımlarınızı aşağıya yazınız.

NECATİ FİKRİ VE EDEBİ YÖNÜ İÇİN TIKLAYINIZ


b) Necatî Bey’in fikrî ve edebî özellikleriyle incelediğiniz gazel arasında bağlantı kurunuz.


Necatî Bey, mahalilleşme hareketinin ilk öncülerinden olduğu için gazelinde döneminin diğer
şairlerine kıyasla oldukça sade bir dil kullanmıştır. Yine gazelleri ile övündüğünü bu gazelin son
beytinde de görmek mümkün. Yine şiirlerinde deyim kullanmasına da örnek olacak deyimleri bu
gazelinde de görmek mümkün:
“Ayagı yer mi basar zülfüne ber­dâr olanun”: Sevinçten ayağı yere basmamak deyimi
“Zevkü şevk ile virür cân u seri döne döne”: Canını seve seve vermek deyimi
10. sınıf edebiyat kitabı cevapları, 2014 2015 10. sınıf nova yayınları edebiyat kitabı cevapları sayfa , 2014-2015 nova yayıncılık 10.sınıf edebiyat cevapları SAYFA, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151,  152, 153, 154, 155, 156,, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251,  252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299,  ve diğer Ders Kitabı sayfalarına buradan göz atabilirsiniz.

16 Ara 2014

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI NOVA YAYINLARI CEVAPLARI SAYFA 112

Sayfa 112

5. XIII-XIV. yüzyıl metinlerinin genel özelliklerini defterinize yazınız.

29 Eki 2014

2014 MEB 10.SINIF EDEBİYAT SAYFA 66 CEVAPLARI

SAYFA 66:
1. Ahmet Yesevî, þiirlerine neden “hikmet” adını  vermiştir? Sözlü olarak ifade ediniz.
sorunun cevabı burada...tıkla

2. “O sebepten altmış üçte girdim yere.” dizesinin her dörtlükte tekrar edilmesinin sebebi nedir? Sözlü olarak ifade ediniz.
2.Şair belli bir yaştan sonra yer altında niçin yaşadığını anlatmak için bu şiirini yazmıştır.Dörtlüklerin son dizesinde de belirttiği gibi, Hz. Peygamberimiz (SAV)  63 yaşında toprağa girdi. Ben de bu yaştan sonra toprağın altında yaşamalıyım diyerek, kendisine toprak altında bir hücre yaptıran Ahmed Yesevi’nin o günlerde meydana gelen bir olay, şöhretinin bütün Türkistan havalisine yayılmasına vesile olmuştu.

3. Ahmet Yesevî’nin kişiliği ve yaşantısı  ile metnin yazılış amacı  arasından nasıl bir ilişki vardır?Sonuçları  sözlü olarak ifade ediniz.

Yazar eserine kendi zihniyetini yansıtır. Biz esere bakarak yazın düşünce dünyasını ortaya çıkarabiliriz. Bu yüzden yazar ile eser arasında sağlam bir bağ vardır. Divan-ı Hikmet’in yazarının yaşamı ile eseri arasında da kuvvetli bir bağ vardır. Çok dindar bir insan olan Ahmet Yesevî eserine de inandığı dinin özelliklerini aktarmıştır.

4. Divân-ı Hikmet’in biçim yönünden hangi geleneğin devamı, içerik yönünden hangi geleneğin başlangıcı olduğunu aşağıdaki  şiirleri inceleyerek belirleyiniz. Sonuçları maddeler hâlinde tahtaya yazınız.
İslamiyet öncesi Türk şiir geleneğinin devamı, Tekke-Tasavvuf  Edebiyatı’nın başlangıcıdır.

1.ETKİNLİK:

HAKANİYE LEHÇESİ hakkında bilgi...TIKLAYIN:

16 Nis 2014

BİRYAY 10.SINIF EDEBİYAT 204-213.SAYFA CEVAPLARI (YEPYENİ)

10. Sınıf Türk Edebiyatı Biryay Cevapları Sayfa 204
1)Karagöz: Hacivat, Arnavut, Zenne

Orta Oyunu: Kavuklu

Meddah: Taklit
2) gerçek, Arnavut-Yahudi- Rum- Ermeni, anlatım-doğaçlama

3)D,Y,D,D,D,Y

4)Bu oyunların usta-çırak geleneğiyle sürdürülmesi halk tiyatrosunun kültürümüzde önemli bir yer bulmasını sağlamıştır.

5)Verilen paragrafta Karagöz oyununun kişiler, konular ve konuların işlenişi bakımından halk kültürüyle ilişkili olduğu anlatılmaktadır.

13 Nis 2014

BİRYAY 10.SINIF EDEBİYAT 195-204.SAYFA CEVAPLARI (YEPYENİ)

Sayfa 195

2.metin Meddah

a)MEDDAH HAKKINDA ÖZLÜ BİLGİLER...TIKLAYINIZ
b)Meddah hikayeyi anlatırken farklı kültürlere ait kişileri kendi şiveleriyle taklit eder. Bu başarılı taklitler izleyicinin ilgisini çeker.
c)meddahlık bir anlatım sanatıdır. Bir meddahın her şeyden önce dili çok iyi kullanması, farklı ifade biçimlerini, taklitleri etkili bir şekilde uygulaması gerekir.
d.Günümüzde stand-up sanatçılarını bir çeşit meddah olarak nitelendirebiliriz...

BİRYAY 10.SINIF EDEBİYAT 192-193.SAYFA CEVAPLARI (YEPYENİ)

Sayfa 192

1.Etkinlik

b)Karagöz’ün bir kavak ağacını kesmesidir.
c)Metinde alınan bölümde yay ayraç içinde verilmiş ifadeler kişilerin davranışları hakkında bilgi vermektedir.

BİRYAY 10.SINIF EDEBİYAT 185.SAYFA CEVAPLARI (YEPYENİ)


Sayfa 185

Göstermeye Bağlı Metinler (Karagöz, Meddah, Orta oyunu)


Hazırlık Çalışmaları

BİRYAY 10.SINIF EDEBİYAT 183-184.SAYFA CEVAPLARI

Sayfa 183


7.Etkinlik
a)zaif ü nizar:zayıf ve bitkin
gah: bazı
tü: tüy
yirler: yerler
tamar: damlar
derd: dert
od: ateş

2 Nis 2014

10.SINIF EDEBİYAT (BİRYAY) 165.SAYFA CEVAPLARI (İLK KEZ)


SAYFA 165:
1.ETKİNLİK:
a)    Kaygusuz Abdal Sultan, Hacı Bektaş-ı Veli okulunda yetişmiş ve çağdaşı olan Yunus Emre ile birlikte Alevî edebiyatının iki kurucusundan birisi sayılmıştır.
Hayatı hakkındaki bilgileri menkıbelerden ve velayetnamelerden öğrenip, görüşlerini ve düşüncelerini mensur ve nesir eserlerinden anladığımız Kaygusuz Abdal Türk edebiyatının da kuşkusuz en büyük üstatlarından birisidir.
Doğum Yeri ve Tarihi
Kaygusuz Abdal, Teke İli’ne bağlı Alâiye Sancağı’nda doğmuş ve o muhitte yetişmiştir. Kaygusuz Abdal’ın yaşadığı devirde Antalya ve çevresinin hem siyasi, hem ekonomik ve hem de kültürel açıdan çok hareketli olduğu bilinmektedir.
Kaygusuz Abdal’ın yaşadığı dönem hakkında olmasa da, doğum tarihi hakkında değişik görüşler vardır. Bunlar değişik delil ve kaynakların değişik şekillerde yorumlanması ile elde edilmiştir. Kaygusuz Abdal’ın doğum tarihini 1364 olarak hesaplayanlar varsa da son yıllarda yapılan araştırmalarla Üstad’ın Dilgüşa adlı eserine dayanarak 1397 yahut 1398 olduğu ağırlık kazanmıştır.

31 Mar 2014

10.SINIF EDEBİYAT(BİRYAY) 163.SAYFA CEVAPLARI (İLK KEZ)

10. Sınıf Türk Edebiyatı Biryay Cevapları Sayfa 163
Değerlendirme


1. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun sözcükleri yazınız.

GÜZELLEME aşk ve doğa güzelliğini konu alan bir koşma çeşididir.

• Koşmalar 11'Lİ hece ölçüsüyle söylenir.

AĞITIN divan şiirindeki karşılığı "mersiye" dir.

23 Mar 2014

AŞIK TARZI HALK ŞİİRİ NAZIM BİÇİMLERİ(TABLO)


Edebiyatfatihi
n.birimi
n.birimi sayısı
Uyak düzeni
tema
koşma
dörtlük
3-5
abab cccb dddb cccb ... veya; aaab cccb dddb.
Aşk ve doğa konularının yanı sıra, ayrılık, özlem, yalnızlık, gurbet, sıla, ölüm gibi temaları işler.
semai
dörtlük
3-6
abab cccb dddb cccb ... veya; aaab cccb dddb.
Genellikle aşk ve doğa konusu işlenir.
(koşmayla aynı)
varsağı
dörtlük
3-5
abab / cccb / dddb...)
Aşk ve doğa konularının yanı sıra, ayrılık, özlem, yalnızlık, gurbet, sıla, ölüm gibi temaları işler.
Destan
Edebiyat
Fatihi
dörtlük
Halk şiirinin en uzun nazım biçimi.100 dörtlüğe kadar olanları vardır.
(koşmayla aynı)
abab cccb dddb cccb ... veya; aaab cccb dddb.
Savaş, deprem,yangın,salgın hastalık,eşkıya ve ünlü kişilerin serüvenleri gibi sosyal olaylar
edebiyatfatihi.net

AŞIK TARZI HALK ŞİİRİNİN OLUŞMASINI SAĞLAYAN ZİHNİYET


  Türk edebiyatı çok eskilere dayanmaktadır, Türkler İslâmiyetten önce o günkü inanç sistemlerine kültür ve geleneklerine bağlı bir edebiyata sahiptiler. İslâmiyet öncesi Türk şiiri kültürleşme sürecinde İslâmî kültürün etkisiyle yeni edebiyatlarla, şekil ve türlerle tanıştılar. Mitlerle örülü ozan-baksı destan geleneğine bağlı şiirler, İslâmî ögelerle örülerek yeni bir biçime dönüşmüştür (Arat,1969:XI; İnan,1969:547; Dizdaroğlu,1994:4). Her edebî gelenek kültür birikimi, dünya görüşü ve yaşama biçiminin değişmesiyle özgün anlatımlara kavuşur (Günay,1996:101-106).

BİRYAY 10.SINIF EDEBİYAT 161.SAYFA CEVAPLARI (YEPYENİ)


SAYFA 161

ANLAMA-YORUMLAMA:
8.ETKİNLİK:
a. Halk şairleri ve kalem şairleri hakkındaki bilgilerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

 • Kalem şairleri :Belli bir eğitim görmüş ve hem aruz hem  de heceyle şiir yazabilen halk şairleridir.Onların diğer halk şairlerinden ayrılan yönü divan edebiyatı mazmunlarından yararlanmaları ve belli bir eğitim görmüş olmalarıdır.ayrıca bu şairlerin eserlerindeki dil ve üslup diğer halk şairlerinden farklıdır.Kalem şairlerinin en ünlüleri Áşık Ömer, Gevheri, Dertli, Erzurumlu Emrah, Bayburtlu Zihni.
 • Halk şairi ise sistemli bir eğitime tabii olmamış usta-çırak ilişkisi ile yetişen şairlerdir.Halk şairlerinin şiirleri halk şiirinin bütün özelliklerini tam anlamıyla yansıtır. Şiirlerini irticali  olarak saz eşliğinde sözlü olarak söylerler. Karacaoğlan, Aşık Veysel vb.

22 Mar 2014

BİRYAY 160.SAYFA CEVAPLARI (YEPYENİ)


SAYFA 160.
2. a. Okuduğunuz şiirdeki söz sanatlarını bulunuz.
Çok fazla sanatlı bir şiir olmamakla birlikte...
2.dörtlükte "gül-bülbül" sözcükleriyle  tenasüp
"Bizi zemmeyleyen dilber" dizesinde "dil" sözcüğünde mecaz-ı mürsel sanatı vardır.
b.Belirlediğiniz söz sanatlarının özelliklerini açıklayınız.
c. Söz sanatlarının şiirde nasıl bir işlevi olduğunu belirtiniz.
Edebi sanatların ve imgelerin şiirdeki işlevi şiirin çok anlamlı olması sağlamak ve şiire estetik bir değer kazandırmaktır.3. a. Şiirin ilk dörtlüğünde geçen "Gelir amma neden sonra" halk söyleyişinin anlamını açıklayınız. Şiirden halk söyleyişlerine başka örnekler bulunuz.
"Gelir amma neden sonra" ozanın usandığını ve sevgiliye sitemini belirtmek için söylediği sözdür.
"Bizi zemmeyleyen diller" , "Yeter ettin bana nazı" diğer halk söyleyişleridir.

BİRYAY 10.SINIF EDEBİYAT 159.SAYFA CEVAPLARI (YEPYENİ)


a. Âşık Veysel hakkında edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.
b. Bilgi birikiminiz ve kitabınızdaki koşmadan yararlanarak şairin fikrî ve edebî yönüyle ilgili düşüncelerinizi aşağıya yazınız.
AŞIK VEYSEL'İN FİKRİ VE EDEBİ YÖNÜ MADDELER HALİNDE TIKLAYINIZ...
c. Şairin fikrî ve edebî yönüyle kişisel özelliklerinin kitabınızdaki şiire nasıl yansıdığını açıklayınız.

2. metin
Şu karşıdan gelen dilber,
 Gelir amma neden sonra.
 Bir selama kail oldum,                 "ir amma neden sonra" redif , kafiye yok 
Verir amma neden sonra.

Gördüm yârimin yüzünü, 
Öptüm dostumun gözünü, 
Aradım buldum izini,                  "üzünü" redif ;  "z" yarım uyak
Buldum amma neden sonra.


Bahçede açılan güller, 
Dalımda öten bülbüller, 
Bizi zemmeyleyen diller,      "ler" redif ; "l" yarım uyak
Çürür amma neden sonra.

Kolumdan uçurdum bazı, 
Yeter ettin bana nazı,          "ı" redif,   "az" tam uyak
Âşık Ömer'in niyazı, 
Geçer amma neden sonra.

Âşık Ömer Halk Şiirinden Seçmeler

1. Okuduğunuz semainin ahenk ögelerini defterinize yazınız. Tespitlerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
Yukarıda kafiye ve redifleri gösterildi.
ÖLÇÜ: 8'Lİ HECE ÖLÇÜSÜ

a. Okuduğunuz şiirin birimlerinin adını söyleyiniz.
DÖRTLÜK
b. Şiirin ve birimlerin temasını aşağıdaki şemaya yazınız.

19 Mar 2014

BİRYAY 158-159.SAYFA CEVAPLARI (YEPYENİ)

Sayfa 158
 GÜZELLİĞİN ON PAR'ETMEZ
a...Güzelliğin on par'etmez
.b...Şu bendeki aşk olmasa
c...Eğlenecek yer bulaman    olmasa>redif, "şk" tam uyak
b...Gönlümdeki köşk olmasa

d-Tâbirin sığmaz kaleme
d-Derdin dermandır yâreme  "e" redif, "em" tam uyak
d-İsmin yayılmaz âleme
b-Âşıklarda meşk olmasa

e-Kim okurdu kim yazardı
e-Bu düğümü kim çözerdi
e-Koyun kurt ile gezerdi    "ardı" redif , "z" yarım uyak
b-Fikir başka başk'olmasa

f-Güzel yüzün görülmezdi
f-Bu şak bende dirilmezdi    "mezdi" redif, "l" yarım uyak diyebiliriz
f-Güle kıymet verilmezdi
b-Âşık ve maşuk olmasa

g-Senden aldım bu feryâdı
g-Bu imiş dünyanın tadı
g-Anılmazdı Veysel adı         "ı" redif "ad" tam uyak
b- O sana âşık olmasa
Aşık Veysel ŞATIROĞLU

18 Mar 2014

BİRYAY 10.SINIF EDEBİYAT 157.SAYFA CEVAPLARI (YEPYENİ)

SAYFA 157:
b. Âşık Tarzı Halk Şiiri (Koşma, Semai)

Hazırlık Çalışmaları
"Âşık ile maşuk" hakkındaki bilgilerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Bu kelimelerle "gül-bülbül" mazmunu arasındaki ilişkiyi açıklayınız.
Aşuk âşık olanı, Maşuk ise âşık olunanı temsil etmektedir.Gül>maşuk    bülbül>aşık 
EK BİLGİ: GÜL-BÜLBÜL İMGESİ HAKKINDA DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ


1. Bir şiir akımının halk diliyle gerçekleştirilmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Düşüncelerinizi açıklayınız.

2. "Âşık tarzı halk şiiri" söz grubuyla anlatılmak isteneni belirtiniz.
Aşık veya ozan denilen kişilerin, saz eşliğinde söyledikleri şiirlerdir.

14 Mar 2014

TÜRKÜLERİN TOPLUM HAYATINDAKİ YERİ VE ÖNEMİ


TÜRKÜLERİN TOPLUM HAYATINDAKİ YERİ VE ÖNEMİ
Türküler İslamiyet öncesi Türk edebiyatının sözlü döneminden itibaren süregelen bir yapıya sahip olması dolayısıyla yüzyılların birikimini kuşaktan (edebiyat fatihi’nden alıntıdır.) kuşağa aktaran çok önemli araçlardır.Türküler işledikleri konular itibariyle de toplumun duygu ve düşünce hazinesidir.Toplum yaşamının her anından bireysel konulara kadar her şeyi barındırırlar.Türkülerde (EDEBİYAT FATİHİ) kimi zaman bir annenin feryadı kim zaman bir aşığın hüznü ya da sevinci kimi zaman da bir bülbülün ötüşü kimi zaman Çanakkale’ye Yemen’e giden askerilerin ayak sesleri çınlar…

BİRYAY 10.SINIF EDEBİYAT 155.156.SAYFA CEVAPLARI (TÜRKÜ)

Sayfa 155
Okuduğunuz ve incelediğiniz halk edebiyatı şiirlerinden yararlanarak anonim şiirleri gruplandırınız. Tespitlerinizi aşağıdaki şemaya yazınız.
Mani, Türkü
Anlama, Yorumlama
1.   Kitabınızdaki örnek metinlerden hareketle anonim halk şiirinin oluşmasını sağlayan zihniyet hakkında kısa bir konuşma yapınız.
Anonim halk şiirini oluşturan zihniyet çoğunlukla toplumsal olaylar ve bireyin bu olaylar karşısındaki duygu ve duyarlılıklarıdır.