Bu yazımızda 2019-2020 eğitim-öğretim yılı 10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2. dönem 1. yazılı sınavı soruları ve cevap anahtarı yer alıyor. Yepyeni ve kaliteli sorulardan oluşan  klasik tarzdaki bu yazılı; 10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı destan/efsane ile roman üniteleri ve dil bilgisi konuları olan sıfat tamlaması, cümle türleri (anlamına göre, yüklemin türüne göre, yüklemin yerine göre ve yapısına göre cümleler)   noktalama işaretleri sorularından oluşuyor. 

➨Bu soruları ve cevap anahtarını aşağıdaki bağlantıya tıklayarak PDF. şeklinde güvenle indirebilirsiniz...


EDEBİYAT FATİHİ 2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 
10. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 2. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI 
                                                                  www.edebiyatfatihi.net

“O gece Dilber’le beraber bir odada yatan Çaresaz, durmadan Kafkasya’dan, esaretten, ağlaya ağlaya bahsediyordu. Bütün benliğini heyecanlandıran keder, sesine şiddetli bir üzüntü, diline garip bir akıcılık vermişti. Dilber, esaret arkadaşının bu alışılmadık hâline üzülerek sordu:
-Niçin ağlıyorsun?
-Hiç! Ağlamak esirliğin en büyük hakkıdır. Biz o hürriyete sahibiz!
Garip şey! Acaba bu biçare Çaresaz’ın kalbini kim kırmıştı ki Dilber soyunup da yatağına girdiği hâlde yine durmadan mendille gözlerini silerek ağlamakta devam ediyordu. Dilber yatağından kalkarak:
-Çaresaz! Yalnız dökülen gözyaşları acıdır. Sen hiçbir derdini benden gizlemezken bu ıstırabının sebebini niçin saklıyorsun? Memleketinde geçen bir şey mi hatırına geldi? Yoksa çocukken annenin kucağında ağladığını mı hatırladın? Sen kalbini bana da açmazsan burada hâline hanımlar mı acıyacak, beyler mi ağlayacak? (Sami Paşazade Sezai)

1. Tablodaki soruları Sami Paşazade Sezai’nin Sergüzeşt romanından alınan parçaya göre cevaplayınız… (10 Puan)

Teması

Anlatıcı

Bakış Açısı

Mekân ve Zaman

Anlatım Teknikleri


2. Yukarıdaki metinden beş tane sıfat tamlaması bulup yazınız. (10 Puan)

Sıfat Tamlamaları➠


3. Tanzimat 1. Dönem, Servetifünun ve Milli Edebiyat Dönemi romanlarını tablodaki ölçütlere göre karşılaştırınız. (15 Puan)


TANZİMAT 1. DÖNEM
SERVETİFÜNUN
MİLLÎ EDEBİYAT
TemaMekânlarDil ve ÜslupRoman TekniğiEdebi Akım
4. Aşağıdaki boşlukları uygun ifadelerle tamamlayınız. (10 puan) 
 • Roman edebiyatımızda ilk olarak ……………………………………. Dönemi’nde görülür.
 • …………………. kısa, yalın, ağızdan ağıza yayılan anonim halk anlatımları olup ağızdan ağıza anlatılırken her anlatıcının özelliklerine göre değişikliklere uğrar.
 • Romanda dış dünyanın sanatçı tarafından yeniden yorumlanmasına ……………………… denir.
 • ………………………………… motifi destanlarda olağanüstü güce sahip, kurtarıcı, yol gösterici atalar ruhu, mistik bir sembol olarak karşımıza çıkar.
 • ……………………………… edebiyatımızda romantizmden realizme geçişin ilk eseridir.
 •  ……………………… adlı roman yazarının da içinde yer aldığı Servetifünun topluluğunu ve o dönemi anlatan bir “nesil romanıdır”.
 • ……………………………, anlatı türleri içerisinde kahramanların iç dünyası, duygu, düşünce ve hayallerinin ifade edildiği bir anlatım tekniğidir.
 • Bilinen bir yazarı olmayan ve sözlü kültürde ortaya çıkan olayları konu alan destanlara ………………… denir.
 • Duygu ve hayale yer veren ................................ akımında kişiler tek taraflı ele alınır.
 • Dünyanın bilinen ilk destanı Sümerlere ait ……………………………….Destanı’dır.
5. Tablodaki edebiyat dönemlerinde roman türünde eser veren beşer sanatçı yazınız. (15 Puan)

TANZİMAT DÖNEMİ
SERVETİFÜNUN
MİLLÎ EDEBİYAT

6. Destan ile efsane farklarından beş tanesini yazınız. (10 Puan) 7. Aşağıdaki tabloda istenen Türk destanlarını yazınız. (10 puan)

TÜRK DESTANLARI

Saka Destanları
Uygur Destanları
Göktürk Destanları
Selçuklu - Beylikler ve Osmanlı Dönemleri
Kazak-Kırgız8. Sergüzeşt adlı metinden alınan tablodaki cümleleri, cümle türlerine göre inceleyiniz. (20 Puan)

Anlamına Göre
Yüklemin Türüne Göre
Yüklemin Yerine Göre
Yapısına Göre
Bütün benliğini heyecanlandıran keder, sesine şiddetli bir üzüntü, diline garip bir akıcılık vermişti.
Yalnız dökülen gözyaşları acıdır.


Biz o hürriyete sahibiz!

Ağlamak esirliğin en büyük hakkıdır.


Senin hâline hanımlar mı acıyacak, beyler mi ağlayacak?

Yeni müfredatla birebir uyumlu kaliteli ve özgün yazılı sorusu örnekleri için ziyaret et→ www.edebiyatfatihi.net

CEVAP ANAHTARI 

1. Tablodaki soruları Sami Paşazade Sezai’nin Sergüzeşt romanından alınan parçaya göre cevaplayınız… (10 Puan)

Teması
Esaret, cariyelik (2 puan)
Anlatıcı
3. kişi (hâkim anlatıcı)  (2 puan)
Bakış Açısı
İlahi bakış açısı (2 puan)
Mekân ve Zaman
Mekan Dilber’le Çaresaz’ın birlikte kaldığı konağın bir odasıdır. Olaylar bir gece vakti geçiyor.  (1+1 Puan)
Anlatım Teknikleri
Anlatma (tahkiye) ve gösterme tekniği (diyalog şeklinde)  (1+1 Puan)

2. Yukarıdaki metinden beş tane sıfat tamlaması bulup yazınız. (Her biri 2 puandır)
Sıfat Tamlamaları➠o gece, bütün benliği, şiddetli bir üzüntü, bu alışılmadık hâl, o hürriyet…

3. Tanzimat 1. Dönem, Servetifünun ve Milli Edebiyat romanlarını tablodaki ölçütlere göre karşılaştırınız. (Her biri 1 Puan)


TANZİMAT 1. DÖNEM
SERVETİFÜNUN
MİLLÎ EDEBİYAT
Tema
Yanlış Batılılaşma, cariyelik, zorla evlendirilme, toplumsal aksaklıklar gibi temalar…
Aşk, hayal-hakikat çatışması, gerçeklerden kaçış, karamsarlık gibi bireysel temalar
Anadolu, Kurtuluş Savaşı, Milli Mücadele, vatani bağımsızlık gibi toplumsal temalar…
Mekânlar
İstanbul (özellikle Çamlıca)
İstanbul (özellikle konaklar, yalılar)
Anadolu köy ve kasabaları
Dil ve Üslup
Olay anlatımlarında yalın, betimlerde süslü bir dil…
Ağır, süslü, sanatlı bir dil
Dil sade ve konuşma diline yakındır.
Roman Tekniği
Kusurludur. Yazar olay akışını kesip okura bilgi verir, kişiliğini gizlemez.
Sağlam ve güçlü bir roman tekniği… Yazar kişiliği gizler, okuru yönlendirmez.
Teknik yönden başarılı romanlar
Edebi Akım
Romantizm
Realizm ve natüralizm
Realizm ve natüralizm

4. Aşağıdaki boşlukları uygun ifadelerle tamamlayınız. (10 puan)

 • Roman edebiyatımızda ilk olarak Tanzimat Dönemi’nde görülür.
 • Efsaneler kısa, yalın, ağızdan ağıza yayılan anonim halk anlatımları olup ağızdan ağıza anlatılırken her anlatıcının özelliklerine göre değişikliklere uğrar.
 • Romanda dış dünyanın sanatçı tarafından yeniden yorumlanmasına kurmaca denir.
 • Bozkurt motifi destanlarda olağanüstü güce sahip, kurtarıcı, yol gösterici atalar ruhu, mistik bir sembol olarak karşımıza çıkar.
 • Sergüzeşt; edebiyatımızda romantizmden realizme geçişin ilk eseridir.
 • Mai ve Siyah adlı roman yazarının da içinde yer aldığı Servetifünun topluluğunu ve o dönemi anlatan bir “nesil romanıdır”.
 • İç çözümleme; anlatı türleri içerisinde kahramanların iç dünyası, duygu, düşünce ve hayallerinin ifade edildiği bir anlatım tekniğidir.
 • Bilinen bir yazarı olmayan ve sözlü kültürde ortaya çıkan olayları konu alan destanlara doğal destan denir.
 • Duygu ve hayale yer veren romantizm akımında kişiler tek taraflı ele alınır.
 • Dünyanın bilinen ilk destanı Sümerlere ait Gılgamış Destanı’dır.
5. Tablodaki edebiyat dönemlerinde roman türünde eser veren beşer sanatçı yazınız. (Her biri 1 puandır.)

TANZİMAT  DÖNEMİ
SERVETİFÜNUN
MİLLÎ EDEBİYAT
Namık Kemal
Halit Ziya Uşaklıgil
Halide Edip Adıvar
Ahmet Mithat Efendi
Mehmet Rauf
Yakup Kadri Karaosmanoğlu
Recaizade Mahmut Ekrem
Safveti Ziya
Refik Halit Karay

Sami Paşazade Sezai
Hüseyin Cahit Yalçın
Reşat Nuri Güntekin
Nabizade Nazım
Ahmet Hikmet Müftüoğlu
Aka Gündüz

6. Destan ile efsane farklarından beş tanesini yazınız. (Her biri 2 puandır)
 • Destanlar, toplumsal hayatta derin izler bırakan yaşanmış olayların etkisiyle oluşturulmuşken, efsane hayal gücünün ürünüdür.
 • Destanlar toplumun bütününü ilgilendiren bir olay anlatırken efsaneler daha bireysel nitelikler taşır.
 • Destanların oluşum süreci efsanelerden farklıdır.
 • Destanlarda olağanüstü özelliklere sahip savaşçı, kahraman tipi ön plandayken efsanelerde ideal insan tipi ön plana çıkarılır.
 • Destanlar kutsal kabul edilmemesine rağmen bazı efsaneler kutsal kabul edilir.
 • Destanlar milli bir nitelik taşır, yani tamamen bir milletin ürünüyken efsanelerin farklı biçimlerine farklı milletlerde de rastlanılabilir.
7. Aşağıdaki tabloda istenen Türk destanlarını yazınız. (Her biri 1 puandır) 

TÜRK DESTANLARI
Saka Destanları
Alper Tunga, Şu
Uygur Destanları
Türeyiş, Göç
Göktürk Destanları
Ergenekon, Bozkurt
Selçuklu - Beylikler ve Osmanlı Dönemleri
a. Seyid Battal Gazi Destanı
b. Danişmend Gazi Destanı
c. Köroğlu Destan
Kazak-Kırgız
Manas Destanı8. Sergüzeşt adlı metinden alınan tablodaki cümleleri cümle türlerine göre inceleyiniz. (Her biri 1 puandır)Anlamına Göre
Yüklemin Türüne Göre
Yüklemin Yerine Göre
Yapısına Göre
Bütün benliğini heyecanlandıran keder, sesine şiddetli bir üzüntü, diline garip bir akıcılık vermişti.
Olumlu
Fiil
Kurallı
Girişik birleşik cümle
Yalnız dökülen gözyaşları acıdır.
Olumlu
İsim
Kurallı
Girişik birleşik cümle

Biz o hürriyete sahibiz!
Olumlu
İsim

Kurallı
Basit cümle
Ağlamak esirliğin en büyük hakkıdır.
Olumlu
İsim
Kurallı
Girişik birleşik cümle

Senin hâline hanımlar mı acıyacak, beyler mi ağlayacak?
Olumlu soru cümlesi
Fiil-fiil
Kurallı
Sıralı cümle

➦Daha fazla soru örneği için ziyaret edebilirsin→ www.edebiyatfatihi.net

Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar