AYT Edebiyat Hazırlık Divan Edebiyatı Test Soruları ve Cevapları-3 PDF

Bu yazımızda divan edebiyatıyla ilgili test sorularını, cevap anahtarını ve çözüm videosunu bulabilirsiniz...  15 sorudan oluşan Divan edebiyatı test soruları ve cevap anahtarını aşağıdaki bağlantıya tıklayarak PDF. şeklinde güvenle indirebilirsiniz...


AYT HAZIRLIK DİVAN EDEBİYATI TEST-3

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde açıklama ile yay ayraç içindeki ifade birbiriyle uyuşmamaktadır?
A) Sanatlı bir dille yazılmış düz yazıların ve mektupların bir araya toplandığı eserlerdir. (Münşeat)
B) Dini ve ahlaki bir esnaf teşkilatı olan ahiliğin kurallarını, özelliklerini anlatan eserlerdir. (Fütüvvetnâme)
C) Bir şehrin güzelliklerini sanatlı bir biçimde anlatan yazılardır. (Şehrengiz)
D) Bir kişinin ölümünden duyulan üzüntüyü anlatmak için yazılan eserlerdir. 
(Mersiye)
E)  Yurtdışına gönderilen elçilerin gittikleri yerin durumuna ve özelliklerine ilişkin izlenimlerini, görüşlerini, olayları anlattıkları yapıtlardır. (Surnâme)
⏩Soruların çözümünü aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz...Divan edebiyatında hikemi şiirin en büyük ustasıdır. Şiirlerinde lirizmden çok düşünce vardır. Şiirlerinde atasözlerinden de yararlanan şair düzgün ve akıcı bir dil kullanmıştır. Oğluna öğütler verip deneyimlerini anlattığı bir mesnevisi vardır. "Hayrabad" adlı eser ise şairin diğer mesnevisidir. Bunun yanında "Tuhfetü'l Harameyn" ve "Surname" adlı iki eseri daha vardır. 
2. Parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nef'î
B) Nâbî
C) Bağdatlı Ruhî
D) Ahmedî
E) Necati


3. Aşağıdakilerden hangisi divan edebiyatına verilen diğer adlardan değildir?
A) Kasik Türk edebiyatı
B) Havas edebiyatı
C) Yüksek Zümre Edebiyatı
D) Geçiş Dönemi edebiyatı
E) Saray edebiyatı

Divan edebiyatında halka yönelik olan------------ nesirle masal, efsane, öykü, destan, dinî ve tasavvufî konular anlatılır. Mercimek Ahmet’in -----------------’si, Kul Mesud’un ------------------- çevirisi bu türün örneklerindendir. 
4. Parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Süslü- Tazarru’nâme -Mantıku’t Tayr
B) Orta-Hâbname- Tevârîh-i Al-i Osman
C) Süslü-  -Kabusnâme-Kelile ve Dimne
D) Sade- Kabusnâme - Kelile ve Dimne
E)  Sade-Tazarru’nâme- Tevârîh-i Al-i Osman


I. Ahmedi 
II. Gülşehri 
III. Ali Şir Nevai
IV. Şeyh Galip
5. Aşağıdaki yapıtlardan hangisi yukarıda verilen sanatçılardan birine ait değildir?
A) Feleknâme
B) Cemşid ü Hurşit
C) Hüsn ü Aşk
D) Hüsrev ü Şirin
E) Mizanü’l Evzan


I.  Mersiye – Lirik 
II. Pendname – Lirik 
III Hicviye– Satirik
IV.Tezkire – didaktik
V. Naat- Lirik
6. Yukarıda numaralanmış tür eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) I.    B) II.   C) III.    D) IV.    E) V.


7. Aşağıdaki yapıtlardan hangisinin sanatçısı yanlış verilmiştir?
A) Mihnet-i Keşân: Keçecizâde İzzet Molla
B) Sihâm-ı Kaza: Nef’i 
C) Harnâme: Şeyhi
D) Garipnâme: Ahmet Paşa
E) Hayrabâd: Nâbi

 Âdemoğlu âleme üryân gelir üryân gider
 Nâle vü efgânile giryân gelir giryân gider
8. Beyitteki kafiye türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yarım kafiye
B) Tam Kafiye
C) Zengin kafiye
D) Tunç Kafiye
E) Cinaslı kafiye

9. Aşağıdakilerden hangisi divan edebiyatına ait değildir?
A) Beng ü Bade
B) Divan-ı Hikmet
C) Siham-ı Kaza
D) Divan-ı Kebir
E) Garib-name 

10.  Nedim’le ilgili verilen aşağıdaki bilgilerin hangisi yanlıştır?
A) 18. yüzyıl Divan şiirinin zevk, sefa, eğlence hayatını temsil etmiştir.
B) Mahallileşme hareketinin büyük temsilcisidir.
C) Hep din dışı konularda eser yazmıştır.
D) Hikemi tarzda yazdığı gazelleriyle ün kazanmıştır.
E) Şiirlerini İstanbul Türkçesiyle yazmıştır.

11. Aşağıdakilerden hangisi divan şiirinin belirleyici özelliklerinden biri değildir?
A) Mecaz ve mazmunlarla yüklü olması
B) Yabancı sözcüklerle ve kurallarla yüklü bir dil kullanılmıştır.
C) Biçim ve üslup kaygısı ağır basar.
D) Bütün değil parça güzelliğine önem verilmiştir.
E) Konuşma dilinin olanaklarından yararlanılarak toplumsal amaçla yazılmıştır.

12. Aşağıdakilerin hangisi tümüyle divan edebiyatına aittir?
A) gazel-kaside-murabba-mani-şarkı
B) mersiye-naat-gazel-münacaat- rubai
C) türkü-ağıt-kıta-semai-mesnevi
D) ilahi-destan-mani-tuyuğ-şarkı
E) ağıt-mersiye-tevhid-ilahi-naat

Divan edebiyatında şairlerin şiirlerinde kullandıkları kalıplaşmış sözlere------ denir. Şairlerin son dörtlükte kullandığı takma adlara ---------- denir.
13. Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmedir?
A) mazmun- nazire
B) hamse- divan
C) mazmun- mahlas
D) manzum- cönk
E) manzume- mensur
                                         
Yümn-i na'tünden güher olmış Fuzûlî sözleri
Ebr-i nîsândan dönen tek lü'lü şeh-vâra su
(Günümüz Türkçesiyle: Seni övmenin bereketinden dolayı Fuzûlî'nin (alelâde) sözleri, nisan bulutundan düşüp iri inciye dönen su (damlası) gibi birer inci olmuştur.)

14. Su Kasidesi'nden alınan yukarıdaki beyitle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Methiye bölümünden alınmıştır.
B) Söz sanatları kullanılmıştır.
C) Taç beyittir. 
D) Aruz ölçüsüyle yazılmıştır.
E) Bir naat örneğidir.

Yaşamı hakkında kesin bilgiler bulunmamaktadır. Bununla birlikte Beyazıt döneminde Bursa'daki Ulu Cami'de imamlık yaptığı bilinmektedir. Türk edebiyatında mevlit yazma çığırını aç¬mış; ancak yazılan mevlitlerin hiçbirisi -----------------------  mevlidi "Vesiletü'n-Necât" kadar ün kazanmamıştır. 
15. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki sanatçılardan hangisi getirilmelidir?
A) Yunus Emre'nin
B) Mevlana'nın
C) Süleyman Çelebi'nin
D) Hacı Bektaş Veli'nin
E) Şeyhi'nin

CEVAPLARI
1.    E
2.    B
3.    D
4.    D
5.    D
6.    B
7.    D
8.    C
9.    B
10.  D
11.  E
12.  B
13.  C
14.  A
15.  C


Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar