11. Sınıf Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 2. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları (2019-Test)

Bu yazımızda 11. sınıf Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 2. dönem 2. yazılı sorularını ve cevap anahtarını yayınladık. Yeni müfredat ve ders kitaplarıyla birebir uyumlu hazırladığımız 25 test sorusundan oluşan bu sınav, 11. sınıf edebiyat 2. dönem üniteleri olan roman, tiyatro, eleştiri, röportaj, mülakatla ilgili soruları içeriyor.  Ayrıca ünitelerdeki dil bilgisi konuları olan cümlenin ögeleri, anlatım bozuklukları, yazım kuralları ve noktalama işaretleriyle ilgili sorular da mevcut.
➠Bu yazılı sorusunu ve cevap anahtarını aşağıdaki linke tıklayarak PDF. şeklinde indirebilirsiniz... Ayrıca soruların çözümünü de aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz...
EDEBİYAT FATİHİ LİSESİ 2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
11.SINIF SEÇMELİ TÜRK EDEBİYATI 2. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI 

Edebiyatımızda "1950-1980" arası dönemde roman türü farklı eğilimlerle gelişimini sürdürmüştür. Bu dönemde yazar sayısındaki artışla birlikte, romanlarda ele alınan konularda çeşitlenme, yazarların toplum sorunlarına eğilişteki artış göze çarpar.  
1. Bu bilgiler ışığında aşağıdaki sanatçı-roman anlayışı/eğilimi eşleştirmelerinden hangisi yanlış verilmiştir?

A) Samim Kocagöz-Toplumcu-gerçekçi
B) Adalet Ağaoğlu-Modernist Roman
C) Ahmet Hamdi Tanpınar-Bireyin iç dünyasını esas alan roman
D) Yusuf Atılgan-Milli ve dini duyarlılıkları yansıtan roman
E) Yaşar Kemal-Toplumcu-gerçekçi roman

⏩Bu soruların çözümünü aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz...

Türk edebiyatına işçi sınıfını ve Çukurova’yı sokan yazardır. Toplumcu-gerçekçi bir anlayışla işçi ve köylünün, dar gelirli memurların, işsizlerin, sokaktaki adamın sorunlarını yansıtan romanlar, hikâyeler ve oyunlar yazmıştır. Avare Yıllar, Baba Evi, Murtaza tanınmış romanlarından bazılarındandır.
2. Parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?,

A) Yaşar Kemal   B) Kemal Tahir   C) Orhan Kemal  D) Fakir Baykurt E) Tarık Buğra


Beş gecenin uykusuzluğunu bir gecede ama yirmi saatlik, hiç değilse on beş saatlik bir gecede, ufak ufak harcadıktan sonra adam elbette zil zurna aç uyanır. Oysa önünde utanmaz suratlı koskoca bir gar! Koskoca bir “Strasbourg” yazısı! Bir lokanta düşünüyor. Sıcak bir çorba! Çevrede lokantaya özgü bir yer göremiyor. İnsanlar, unuttukları bir şeye yetişmek ya da hatırladıkları bir şeyden kaçmak
için koşuşuyorlar. Yukarılara bakıyorsun yazılar, yazılar… Onların üstünde yüksek, yabancı bir gökyüzü…
3. Bu parça ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? (MEB K-T.)

A) Mekân ayrıntılı bir şekilde betimlenmiştir.
B) “Utanmaz suratlı,” “yabancı” sıfatları anlatıcının psikolojisini yansıtmaktadır.
C) Kendini bulunduğu ülkeye ait hissetmeyen bir kahraman söz konusudur.
D) Anlatım, olayın merkezinde bulunan bir anlatıcı tarafından gerçekleştirilmektedir.
E) Eksiltili ifadelere yer verilmektedir.

Bu anlayışa bağlı yazarlar; kahramanların anılarını ve bilgilerini, kafalarından neler geçtiğini, dillerinden dökülmeyip kalplerine gömdüklerini okuyucuya aktarabilmek için bilinç akışı, iç konuşma ve iç diyalog gibi farklı anlatım tekniklerini kullanmışlardır. Adalet Ağaoğlu, Ferit Edgü, Yusuf Atılgan, Rasim Özdenören bu anlayışı esas alan önemli sanatçılardır.
4.Bu parçanında sözü edilen roman anlayışı aşağıdakilerden hangisidir? (AÖL-2018)

A) Toplumcu gerçekçi
B) Modernizmi esas alan
C) Gelenekçi
D) Millî edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren
E) Milli ve dini duyarlılıkları yansıtan

5. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi Türk tiyatrosunun özelliklerinden biri değildir?

A) İlk yıllarda Türk tarihi, Atatürk devrimleri ve toplumsal temalar işlenmiştir.
B) Manzum biçimde yazılan oyunlar vardır.
C) Tiyatro eserlerinde oyun türü ve tema bakımından çeşitlilik göze çarpar.
D) Epik tiyatronun ilk örnekleri Cumhuriyet'in ilk yıllarında yazılmıştır.
E) Milli Edebiyat Dönemi'nde tiyatro eserleri yazmaya başlayanlar Cumhuriyet Döneminde de oyun yazmaya devam etmişlerdir.

6. Aşağıdakilerden hangisi hem modern tiyatroda hem de geleneksel Türk tiyatrosunda ortaktır?

A) Suflör
B) Prova
C) Bir metne dayanma
D) Halk diline özgü anlatım olanakları
E) Belli ve sabit mekânlarda sahnelenme


Tiyatrodaki ilk eserlerinde dramatik türün başarılı örneklerini verdi. Ardından epik tiyatro denemelerine girişti. Zeki Alasya ve Metin Akpınar ile Devekuşu Kabare Tiyatrosu'nu, Ahmet Gülhan ile Tef Tiyatro Grubu'nu kurdu. Türk orta oyunu ve tuluat tiyatrosu ögelerinden de yararlanarak toplumsal olayları alaylı bir dille eleştirdiği oyunlarıyla büyük başarı kazandı.
7. Parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Faruk Nafiz Çamlıbel  
B) Turan Oflazoğlu  
C) Güngör Dilmen  
D) Orhan Asena
E) Haldun Taner

8. Aşağıdakilerden hangisi mülakat yapan kişinin özelliklerinden biri değildir? 

A) Görüşme yapacağı kişi hakkında önceden bilgi edinmesi
B) Soruları tarafsız şekilde önceden hazırlaması
C) Konuşma sırasında gereksiz yere sözü kesmemesi
D) Görüşme metninde değişiklik yapmaması
E) Aldığı cevapları değiştirerek okura aktarması. 


I. Mehmet Kaplan
II. Berna Moran
III. Hüseyin Cahit Yalçın
IV. Fethi Naci
V. Gürsel Aytaç
9. Numaralandırılmış isimlerden hangisi Cumhuriyet Dönemi eleştiri yazarlarından biri değildir?

A) I     B) II     C) III      D) IV.     E) V

www.edebiyatfatihi.net 

10. Cumhuriyet Dönemi tiyatrosu (1923-1950) için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Anadolu’ya yönelimin yoğunlaştığı bu dönem tiyatrosunda Kurtuluş Savaşı, Türk tarihi, Batılılaşma vb. sıkça işlenen temalardır.
B) Avrupa ülkelerine özellikle Almanya'ya yapılan göçlerin etkisiyle gurbetçi ailelerin dramları, parçalanmış aileler, değişen değer yargıları bu dönemde geniş yer bulmuştur.
C) Bu dönemde Faruk Nafiz Çamlıbel, Musahipzade Celal, Halit Fahri Ozansoy yerli oyunların önemli örneklerini vermişlerdir.
D) Manzum (şiir şeklinde) tiyatro örnekleri de vardır.
E) Bu dönem yazarları milli duyguları aşılamak için kimi zaman efsanelere, kimi zamanda masallara yönelmişlerdir.

⏩Bu soruların çözümünü aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz...

11. Aşağıdaki eserlerden hangisinin yazınsal türü ötekilerden farklıdır?

A) Kavgalarım
B) Takdir-i Elhan
C) Destursuz Bağa Girenler
D) Hisse-i Şayia
E) Tahrib-i Harabat


I. Nahit Sırrı Örik
II. Adalet Ağaoğlu
III. Ahmet Hamdi Tanpınar
IV. Refik Erduran
V. Turan Oflazoğlu

12. Numaralandırılmış isimlerden hangisi Cumhuriyet Dönemi tiyatro yazarlarından biri değildir?


13. Aşağıdakilerden hangisi tiyatronun yapı unsurlarından biri değildir?

A) Dramatik örgü   B) Kişiler   C) Diyalog   D) Zaman   E) Mekan

Romanda yazarın varlığını duyuran bir şey de "özetleme"dir. Sinekli Bakkal'ın başında,
Tevfik ve Emine’nin  evlenmeleri, sonra boşanmaları ve Rabia'nın on bir yaşına kadar olan çocukluğu, yaşadığı mahalle, hepsi ilk on beş sayfada özetlenerek anlatılır. Bu yöntem
ister istemez anlatıcının varlığını belli eder, zira geçmişe ait bu olayları bize anlatıcının kendi
aktarır.
14. Bu eleştiri yazısının türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sanatçıya dönük eleştiri  B) Esere dönük eleştiri C) Topluma dönük eleştiri D) Tarihsel eleştiri


I. Bir Kavuk Devrildi
II. Sönmeyen Ateş
III. Akın
IV. Töre
V. Aynaroz Kadısı

15. Yukarıda sıralanan oyunlardan hangi ikisi aynı yazara aittir?

A) I. ve V      B) III. ve IV.     C) I. ve II.     D) II.ve IV.  E) IV. ve V.


Bu tür, gazeteciliğin, ana kollarından birisidir. Hele sinemadan, televizyondan, radyodan sonra da önemi gittikçe arttı. Şu andaki Batı gazeteciliği, bu türle farklı bir gazeteciliğe dönüştü. Haber bir soyut­lama, geniş bir çerçeve işidir. Haber bir yaşam değildir, belki de yaşamın geniş bir gölgesidir. Gazetecilikte haber, radyodan, televizyondan da önce okuyucuyu doyurmuyordu. Ancak bu tür çıkınca okuyucu yaşamla, yaşamın, olayların özüyle karşı karşıya gelebildi. Haber, gerçeğin kaba yansıması; bu tür ise yaşamın özüne, gerçeğin özüne doğru bir iniştir.
16. Yukarıdaki parçada yazarın sözünü ettiği edebî tür aşağıdakilerden hangisidir?

A) Anı B) Röportaj C) Sohbet D) Eleştiri E) Makale


17. Aşağıdaki cümlelerden hangisi zarf tümleci, özne, zarf tümleci, nesne ve yüklemden oluşmuştur?
A) Her yaz güller için bir şeyler karalamak isterim.
B) Gül, dünyaya sunulmuş güzelliklerin en başındadır.
C) Ben, baharı, yazı gülle anıyorum.
D) Gülleri isim isim, renk renk, koku koku tanımaktan hoşnutum.
E) Bir gül bahçesine girdim mi güller biçim biçim beni çağırıyor.


18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?

A) Tiyatroya hiç gitmiyorlar ya da çok seyrek gidiyorlar.
B) Bütün öğrenciler derse odaklanmış, kimse çıt çıkarmamıştı.
C) Yazarın merakla beklediğim son kitabını dün aldım, hemen okudum.
D) Onun şiirlerini tekrar tekrar okur, her defasında farklı anlamlar çıkarırım.
E) Onu buraya gelmeden önce mi geldikten sonra mı aradın?


 Sergide tanıtılan antika eşyalar, geçmişte insanların inançlarını ve beğenilerini de yansıtıyor.
19. Bu cümledeki anlam karışıklığı aşağıdaki değişikliklerden hangisiyle giderilebilir?
A) "tanıtılan" sözcüğünden sonra "çok değerli" getirilerek
B) "geçmişte" sözcüğünden sonra "yaşamış" getirilerek
C) "antika" sözcüğü atılarak
D) "inançları" sözcüğü yerine "gelenekleri" getirilerek
E) "de" sözcüğü atılarak

Tarih ve doğa meraklıları için son bir hatırlatma yapmak isterim ( ) Mağara yerleşimleriyle Tekkeköy ( ) Amazon Kalesi’yle Salı Pazarı, nilüferleriyle Ladik Gölü ( ) Bütün bu noktalar merkezden sadece birkaç saat uzaklıktadır ( )
20. Bu parçada yay ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?

A) (.) (.) (…) (.)
B) (:) (,) (…) (.)
C) (.) (;) (.) (…)
D) (:) (;) (…) (…)
E) (:) (!) (.) (…)

(I) “Yazdıklarım boyumu aştı!” diyenlerden değilim. (II) Ben de elimden geldiğince iyi eserler vermeye çalıştım. (III) Ama bu eserlerdeki kaliteyi ve yeterli olup olmadığını ben değil, toplum söyleyecek. (IV) Ben de sorumluluk sahibi her insan gibi toplumsal birikime katkıda bulunmaya devam edeceğim. (V) Sağlığım el verirse çok yakın bir zamanda yeni bir romanda okurlarımla buluşmayı düşünüyorum.
21. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır? (2016 – YGS)

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.


I. Sizde zaman zaman bu duygular içine girip kendinizi huzursuz hissediyor musunuz?
II. Göbeklitepe, Şanlıurfa kent merkezinin 18 kilometre kuzeydoğusunda Örencik yakınlarındadır.
III. Osman Hamdi beyin Kaplumbağa Terbiyecisi tablosunun ilhamını nereden aldığı ve anlamına dair çeşitli görüşler de mevcuttur.
IV. Yakup Kadri'nin doğu-batı çatışması karşısındaki tutumu Peyami Safa'nınkinden farklıdır.
V. Kargo görevlisi bizi evde bulamamış, oysa ki tüm gün evdeydik.
22. Numaralanmış cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

Efendiler, müsaade buyurursanız, size bir sual sorayım.
23. Bu cümledeki virgülün kullanımı aşağıdakilerin hangisinde doğru açıklanmıştır?

A) Sözcük gruplarını ayırmıştır
B) Sıralı cümleleri ayırmıştır.
C) Özel olarak vurgulanması gereken ögeden sonra konmuştur.
D) Ara sözü ayırmak için kullanılmıştır.
E) Yüklemden uzak düşmüş olan özneyi belirtmiştir.

24. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu yoktur?

A) Bu olaya verilen tepkiler kişiden kişiye göre değişir.
B) Birçok öğrenci edebiyat dersini severler.
C) Arkadaşlarına çok iyi davrandı; ama karşılığında kötülük gördü.
D) Bu sınavı az ya da bilinçli çalışmayan kazanamaz.
E) Fikirlerinde ısrarlıydı ama inatçı değildi.

25. Aşağıdakilerin hangisi sadece özne ve yüklemden oluşmuştur?
A) Şair için, şiirde anlatılan şey her zaman insanın iç dünyasıdır.
B) Ömer Seyfettin in toplumsal sorunlara uzak kalmadığını kanıtlayan yapıtları çoktur
C) Her toplumda, dünyayı eline alıp değiştirmeye çalışanlar yazardır öncelikle
D) İkinci Yeni şairlerinden olan Turgut Uyar, şiirde güncelliğe yer veren bir şairdir.
E) Kendinden başka kimseyi düşünmeyen kişiler ilkelliklerinden kurtulamamışlardır.


⏩Bu soruların çözümünü aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz...Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar