9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Dönem 2. Yazılı Sınav Soruları, 2018-2019, 25 Test, PDF

9. Sınıf Türk Dili Ve Edebiyatı 1. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları, Test, 2018-2019, pdf.
Bu yazımızda 2018-2019 eğitim-öğretim yılı 9.sınıf Türk Dili Edebiyatı dersinin I. dönem II. yazılı sınav sorusu ve cevap anahtarını bulabilirsiniz...

Hazırladığımız bu yazılı sorusu 25 test sorusundan oluşmakta olup 2018-2019 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı müfredatına, ders kitaplarına ve yıllık plana uygundur.

Siz de özgün yazılı sorularınızı edebiyatfatihinet@gmail.com adresinden bize ulaştırabilirsiniz...SORULAR

1. Şiirin bütün birimlerinde kendisini hissettiren ana duyguya ve şiirin yazılma amacı olan kavrama ne ad verilir?

A) Konu B) Düşünce C) Tema D) Yapı E) Ahenk

2. Aşık tarzı halk şiiri nazım biçimleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) Koşma-semai-varsağı-destan
B) Gazel-kaside-mesnevi-tuyuğ
C) Mâni-koşma-semai-destan
D) Türkü-semai, koşma-mâni
E) Gazel-koşma-semai-varsağı

Aramazdık gece mehtabı yüzün parlarken
Bir uzak yıldıza benzedi güneş sen varken.
3. Dizelerdeki söz sanatları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) Teşbih-telmih
B) Mübalağa-tenasüp
C) Hüsn-i talil, mecaz-ı Mürsel
D) Mübalağa-tecahül-i arif
E) Tenasüp-tekrir

Uçun kuşlar uçun, burda vefa yok
Öyle akarsular, öyle hava yok
Feryadıma karşı aks-i sada yok
Bu yangın yerinde soğuk kül vardır

(4. ve 5.soruyu yukarıdaki dörtlüğe göre cevaplayınız.)

4. Bu dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


A) Düz uyak düzeniyle yazılmıştır.
B) İstiare sanatından yararlanılmıştır.
C) Yarım uyak kullanılmıştır.
D) 4+4+3 durak düzenine sahiptir.
E) Kelime halinde redif vardır.

5. Dörtlükte aşağıdakilerden hangisi yoktur?


A) Sıfat tamlaması
B) Tamlayanı düşmüş belirtili isim tamlaması
C) Belirtisiz isim tamlaması
D) İşaret sıfatı
E) Zincirleme isim tamlaması

Kurt olmuş da kuzu arar
Sever ciğerimi yarar
Koparıp yıldızı sayar
De bana bu nasıl ozan?
6. Dörtlükte hangi şiir türüne özgü nitelikler ağır basmaktadır?

A) Pastoral
B) Epik
C) Yergi
D) Didaktik
E) Lirik
www.edebiyatfatihi.net
7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül, diğerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır?

A) Çiçek açmış ağaçlar, serin rüzgâr, coşkun akan dereler…
B) Kim bilir kaç ilkbahar, yaz, kış derken mevsimler gelip geçti.
C) En sevdiği şehre, Eskişehir’e, gitmek için sabırsızlanıyor.
D) Annesi, babası, kardeşleri ve köyü gözünde tütüyor.
E) Senden geriye tozlu fotoğraflar, anılar, özlemler kaldı.

8.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?


A) Halk şiirinde şairlerin mahlas almalarına tapşırma denir.
B) Aruz ölçüsü Türk şiirinin milli ölçüsüdür.
C) Söyleyici şairin sesini, söyleyişini emanet ettiği kişi ya da varlıktır.
D) Vezin, şiirdeki başlıca ahenk ögelerinden biridir.
E) Serbest şiirlerde ahenk; vurgu, tonlama, aliterasyon ve asonanslarla sağlanır.


Hayatımın sarpa saran yokuşu
Dizlerimde takat tükenir oldu
Değişiyor bu dünyaya bakışı
Gözlerimin feri tükenir oldu
9. Yukarıdaki şiirin teması nedir?

A) Yaşlılık
B) Özlem
C) Ölüm
D) Ayrılık
E) Sitem

Ne yıldızlar kaynaşır gökyüzünde
Ne sevdayla dolar taşar gönüller
Bir rüzgâr eser ki bıçak gibi
El ayak şişer
10. Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Devrik cümlelerle ses akışı sağlanmıştır.
B) Çapraz uyak düzeniyle yazılmıştır.
C) 2. dizede mecaz-ı mürsel vardır.
D) 3. dizede teşbih sanatından yararlanılmıştır.
E) "r" seslerinin tekrarıyla aliterasyon yapılmıştır.

Ortak zevk ve dil anlayışına sahip şairlerin ortak şekil özelliklerini, ahenk unsurlarını, imge ve temaları kullanarak oluşturduğu şiir anlayışına ------------- denir.
11. Parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Gelenek   B) Ahenk   C) İmge   D) Zihniyet   E) Biçim


12. Masal için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Çoğunlukla tekerlemeyle başlayan masalda zaman ve mekân bellidir.
B) Masallarda çoğunlukla duyulan geçmiş zaman kullanılır.
C) Masalların sonunda iyiler ödüllendirilir, kötüler cezalandırılır.
D) Masallarda zaman zaman olağanüstülüklere de rastlanır.
E) Masallar evrensel bir nitelik taşır.


13. Aşağıdakilerin hangisinde kafiye yoktur?

A) Dağlar ile, taşlar ile çağırayım Mevla’m seni
Seherlerde kuşlar ile çağırayım Mevla’m seni
B) Bu bohça, duygunun coşkun selidir
İçimi coşturan, bahar yelidir
C) O gün gelsin şöyle bir yarış olsun da gör
Dünyayı hele sen bir barış olsun da gör
D) Öpe öpe uyandırdım, şiir yaptım sözcükleri
Savaşta kalemime kurşun yaptım sözcükleri
E) Değirmen değirmen beni de öğüt
Ben meyvesiz ağaç, yürüyen söğüt

Çözülen bir demetten indiler birer birer,
Bırak, yorgun başları bu taşlarda uyusun.
Tutuşmuş ruhlarına bir damla gözyaşı sun,
Bir sebile döküldü bembeyaz güvercinler...
14. Dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Ahenk sağlamak için hece ölçüsünden faydalanılmıştır.
B) Sarmal kafiye örgüsüne sahiptir.
C) Tunç uyak örneği vardır.
D) İkinci dizede mecaz-ı mürsel sanatı yapılmıştır.
E) Divan şiiri geleneğinin izlerini yansıtır.

15. Aşağıdaki nazım biçimlerinden hangisi divan şiiri nazım biçimlerinden biri değildir?

A) Kaside     B) Şarkı     C) Gazel      D) Kıt’a     D) Sone


16. XV. Yüzyılda Şeyhi tarafından yazılan Harname, edebiyatımızda aşağıdaki türlerden hangisinin ilk örneği sayılır?

A) Masal      B) Mesnevi  C) Destan    D) Fabl       E) Hikâye


17. Aşağıdakilerden hangisinde "fazla" sözcüğü sıfat olarak kullanılmıştır?

A) Fazla konuşma, ye yemeğini.
B) Fazla uyuyan az gelişme gösterir.
C) Bu yemek bana çok fazla geldi.
D) Fazla mal göz çıkarmaz diyenler yüzünden bu haldeyiz.
E) Sınav öncesi eksiklerim çok fazlaydı.

18. Aşağıdakilerin hangisinde soru anlamı bir sıfatla sağlanmıştır?

A) Nereye bakıyor bu adamlar böyle?
B) Nasıl gideceğini öğrendin mi Uşak'a?
C) Ne dönüp durursunuz başımda ey kuşlar?
D) Garip yolcu ne gün döner yurduna?
E) Ne zaman geleceğini söylemedi mi?


"Bazı isimler tekil olduğu halde varlık türünün hepsini karşılayacak şekilde kullanılabilir."
19. Aşağıdaki altı çizili isimlerin hangisinde bu durumun örneği vardır?

A) Sınıf bayram için temizlendi.
B) Edebiyat dergileri düşünce dünyasını zenginleştirir.
C) Kedi bu aralar mama yemiyordu.
D) Şehir yılın bu zamanları çok tenhalaşır.
E) Bilginin efendisi olmak için çalışmanın uşağı olmak şarttır


20. Aşağıdakilerin cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?


A) Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini.
B) Seninki bu aralar pek gözükmüyor.
C) Şiir çıkmazda çünkü insan çıkmaz da.
D) Çağ dışı bu görüntüler ne zaman son bulacak?
E) Sendeki bu kara gözler beni benden alan.

21. Aşağıdakilerin hangisinde yazım yanlışı yapılmamıştır?

A) Sen de Tarık’ın Adanalı olduğunu sanmıyordun, değil mi?
B) Sende Tarığ’ın Adanalı olduğunu sanmıyordun, değil mi?
C) Sen de Tarık’ın Adana’lı olduğunu sanmıyordun, değil mi?
D) Sen de Tarık’ın Adanalı olduğunu sanmıyordun, değilmi?
E) Sen de Tarığ’ın Adana’lı olduğunu sanmıyordun, değil mi?


Kuytu ormanları, tenhâ bağları
Geziyor mevsimin yorgun rüzgârı.
İnce dallar kırık, yapraklar sarı,
Geçmiş bu yoldan da belli sonbahar.

22. Dizelerde altı çizili kelimelerden hangisi sıfat değildir?

A) Kuytu B) tenha C) ince D) sarı E) bu


23. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde "de-da" bağlacı, "neden- sonuç" ilişkisi kurmuştur?

A) Amcam çok uğraştı da bir türlü başaramadı.
B) Okuldan dönerken kasaba uğrayıp da gel.
C) İlacını içti de biraz rahatladı.
D) Ağladı, ağladı da sonunda sustu.
E) Bakkalda ekmek de kalmamış.


24. Aşağıdakilerden hangisinde ‘’doğru’’ sözcüğü edat(ilgeç) görevinde kullanılmıştır?

A) Doğru işlerin peşinde koşmalısın.
B) Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlarmış.
C) Adam hızla bana doğru geliyordu.
D) Doğru, toplumdan topluma değişen bir kavramdır.
E) Doğru iz peşinde olduğumuzdan emin misiniz?

25. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde küçültme sıfatı vardır?

A) Zavallı hayvancık günlerdir aç susuz kalmıştı.
B) Şimdi oturduğu bu evden sonra büyükçe bir eve taşınmak istiyor.
C) Kitapçıkların sınav sonunda teslim edilmesi istendi.
D) Köyün ilerisindeki tepecikleri aşıp yollarına devam ettiler.
E) İnceciktir belleri, sürmelidir kara gözleri.

NOT: Süre bir ders saati, her sorunun doğru cevabı 4 puandır. Başarılar :) www.edebiyatfatihi.netYazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar