Bu yazımızda 10.sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi 1.dönem 2.yazılı sınav sorularını hazırladık. Sorular test şeklinde ve 25 adettir.
Dilerseniz soruların altındaki "dosyayı indir"e tıklayarak sorularımızı ve cevap anahtarını anında indirebilirsiniz...EDEBİYAT FATİHİ LİSESİ 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YLI 10.SINIF TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI DERSİ 1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI ve CEVAPLARI

www.edebiyatfatihi.net

Kutadgu Bilig
Divanü Lügati’t Türk
Atebetü’l Hakayık

1. Yukarıda verilen eserlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A) Ansiklopedik sözlük olmaları
B) Anonim olmaları
C) İslami dönem ilk dil ve edebiyat ürünü olmaları
D) Folklorik özellikler taşımaları
E) Aynı yüzyılda yazılmış olmaları

Anadolu'nun Türkleşmesinde ve İslamlaşmasın​da büyük rol oynamıştır. 13. asırda başlamış ve uzun bir dönem birçok halk ve divan şairini etki​lemiştir. Bu düşünce zamanla ekolleşmiş ve kurumsallaşmıştır.
2. Parçada bilgisi verilen düşünce sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Tasavvuf B) Bektaşilik C) Müslümanlık   D)İnsan-ı kamil E)Vahdet-i vücut

3. Destanlar, aşağıdaki şiir türlerinden hangisine girer?
A) Lirik şiir
B) Pastoral şiir
C) Didaktik şiir
D) Dramatik şiir
E) Epik şiir

Bu eser zengin bir bilgi, görgü, ahlak, kültür öğeleri taşır. Hem devlet işleyişi hem de fertlerin toplum içindeki görevlerini işleyen eser, tek tek fertlere seslendiği gibi yöneticilere de seslen​miştir. Bu yönüyle öğretici bir eser niteliği taşır.
4.Özellikleri verilen bu eserimiz aşağıdakilerden hangisidir?
A)Divân-ı Lûgati't Türk B)Atebetü'l Hakayık C)Risaletü'n Nushiyye D)Kutadgu Bilig E)Muhakemetü'l Lugateyn

5.Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi sözlü Türk edebiyatının özelliklerinden biri değildir?

A) Aruz ve hece ölçüsü birlikte kullanılmıştır.
B) Şiirler kopuz eşliğinde söylenmiştir.
C) Destan, koşma, sagu, sav gibi türler kullanılmıştır.
D) Yabancı tesirlerden uzak, arı bir Türkçe kullanıl​mıştır.
E) Belli bir zümrenin değil, halkın edebiyatı olmuştur.

6. Aşağıdakilerden hangisi 'Anonim Halk edebiyatı' ürünlerinden biri değildir?
A) Mani
B) Türkü
C) Ninni
D) Koşma
E) Bilmece


Alınmış abdestim aldırırlarsa
Kılınmış namazım kıldırırlarsa
Sizde şah diyeni öldürürlerse
Ben de bu yayladan şah'a giderim.'
7. Bu dörtlükten aşağıdakilerden hangisi çıkarı­lamaz? 

A) Ölçüsü B) Uyak, uyak düzeni C) Konusu D) Nazım türü  E) Âşık edebiyatı, ürünü olduğu

8. Aşağıdakilerden hangisinde nazım biçimi ve türlerinin kullanıldığı edebiyat dönemi yanlış gösterilmiştir?

A) Koşuk–Âşık edebiyatı
B) Mesnevi–Divan edebiyatı
C) Gazel–Divan edebiyatı
D) Nutuk–Tekke edebiyatı
E) İlahi–Tekke edebiyatı

9. Aşağıdakilerden hangisi halk hikâyecilik geleneğinin bir özelliği değildir?
A) Sözlü olarak kuşaktan kuşağa aktarılır.
B) Manzum ve mensur bölümlerden oluşur.
C) Genellikle bir yazar tarafından yazılır.
D) Hikâyelerdeki zaman belirsizdir.
E) Dil son derece sadedir.

Gül, hasretinle yollara tutsun kulağını
Nergis misal kıyamete dek çeksin intizar
10. Bu dizelerdeki söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Teşhis
B) İntak
C) Telmih
D) İstiare
E) Nida11. Âşık edebiyatına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır ?
A) Şiirde koşma, semaî, varsağı gibi nazım biçimlerini kullanmışlardır.
B) Şiirde aruz özentisi görülmez ama dinin etkileri gözlenir.
C) Şiirler irticalen söylenir.
D) Şiirlerin son dörtlüğünde şairin mahlası geçer.
E) Şiirlerin nazım birimi dörtlüktür.

12. Aşağıdakilerden hangisi didaktik şiirin örneği sayılır? 

A) Koşma B) Varsağı C) Nutuk D) Semai E) İlahi

Dadaloğlu yarın kavga kurulur
Öter tüfek davlumbazlar vurulur
Nice korkunç yiğitler yere serilir.
Ölen ölür kalan sağlar bizimdir.
13. Bu dörtlükten aşağıdakilerden hangisi çıkarı­lamaz?
A) Türü
B) Ölçüsü
C) Nazım biçimi
D) Ozanın doğaya bakışı
E) Uyak, uyak ölçüsü


Kuş kafese girmiyor,
Buna aklım ermiyor,
Hiç boşuna ah çekme,
Annem beni vermiyor.
14. Bu dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Mani olduğu
B) Yedili hece ölçüsüyle söylendiği
C) Tam uyakla uyaklandığı
D) Dilinin özentisiz, süssüz olduğu
E) Düz kafiyeyle uyak düzenine sahip olduğu

www.edebiyatfatihi.net

15. Aşağıdakilerden hangisi tekke ve tasavvufî halk edebiyatı şiir geleneğini meydana getiren şiirlerin toplandığı ana başlıklardan biri değildir ?
A) Allah hakkında yazılan türler
B) Peygamber hakkında yazılan türler
C) Tarikatlar hakkında yazılan türler
D) Din ve tasavvuf büyükleri hakkında yazılan türler
E) Dinî inançlar ve tasavvufî düşünceler hakkında yazılan türler

Ağzında şarkılıktan çıkmış iniltilerle
Dağ, taş deme, arkadaş, gün batmadan ilerle!
Sırtında bir tüy gibi taşı taştan yükünü,
Görmesinler belinin, sakın, büküldüğünü...
16. Yukarıdaki dörtlükte kaç ilgeç vardır?
A) 1   B) 2   C) 3   D) 4  E) 5

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ancak" sözcüğü ötekilerden farklı anlam ve görevde kullanılmıştır?

A) Onunla ancak bu saatlerde görüşebilirsiniz.
B) Burası güzel bir yer ancak kente uzak.
C) Seninle konuşmak istiyordu ancak seni bu­lamadı.
D) Onu çok seviyor ancak bunu hareketleriyle belli etmiyor.
E) Bu sözlerin kırıcı olduğunu biliyorum ancak o da bunları hak etti.

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem ilgeç hem bağlaç kullanılmıştır?
A) Dünden beri ne yemek yiyor ne konuşuyor.
B) Duydukları da gördükleri de onu çok etkile­diğinden biraz durgundu.
C) Babasından korkuyor; ancak yine de yara­mazlık yapıyor.
D) Dedesine gitmek üzere kardeşiyle yola çıktı.
E)Telefon bozuk olduğu için bana ne söyledi­ğini, benden ne istediğini duyamadım.


19. Aşağıdakilerden hangisinde ‘’ doğru’’ sözcüğü edat(ilgeç) görevinde kullanılmıştır?
A) Doğru işlerin peşinde koşmalısın.
B) Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlarmış.
C) Adam hızla bana doğru geliyordu.
D) Doğru, toplumdan topluma değişen bir kavramdır.
E) Doğru iz peşinde olduğumuzdan emin misiniz?

20. ’ile’’ sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde ötekilerden farklı bir türde kullanılmıştır?

A) Dalgınlıkla boyayı yüzüne sürmüş.
B) Elindeki bezle masanın üstünü sildi.
C) Küçük kardeşiyle pek anlaşamıyormuş.
D) Aşçıyla hizmetçi sık sık kavga ederdi.
E) Çocuğun bu durumunu kaygıyla izliyoruz.

21. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ‘’ve’’ bağlacı özneleri bağlama göreviyle kullanılmıştır?
A) İyice dinlenmek ve kendime gelmek istiyorum.
B) Doğrular ve yanlışlar her dönemde var olmuştur.
C) Bizi yanına çağırdı ve bize yapmamız gerekenleri söyledi.
D) Burası karanlık ve rutubetli bir yerdi.
E) Ellerini ve yüzünü temiz yıkamalısın.

22. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlem cümleye "üzülme, acıma" anlamı katmıştır? 

A) Hey viran olası dünya hey!
B) Off, sabahtan beri patladım sıkıntıdan!
C) Vay Koca Ali vay, ne hale gelmiş adamcağız!
D) Oh, kötü bir şey olacak diye ödüm koptu!
E) Eh, ben de kalkayım artık!


"İstediklerini yaparım, yeter ki beni oraya gönderme."
23. Bu cümledeki "yeter ki" bağlacı ile aşağıdaki cümlelerden hangisindeki bağlaç anlamca özdeştir?

A) Durumu hiç iyi değil üstelik dükkana da gitmiyor.
B) Onun yazısını ben bile okuyamıyorum.
C) Kendine zarar vermesin de tek beni sevmesin.
D) Onu hiç dinlemiyorlar, ama anlattıkları çok ilginç.
E) Demek ki her işi dikkatlice yapmak gerekiyormuş.

Edatlar da ad soylu diğer sözcükler gibi ek-eylem alarak yüklem görevinde kullanılabilir.
24. Aşağıdaki dizelerin hangisinde bu kurala örnek bir kullanım vardır? 

A) Tavan bir anne gibi eğilmiş üstüme
B) Duvarlar etrafımda kardeşlerim gibidir.
C) Sır dolu gözlerini vermişler gözlerime
D) Yaşayıp öldüğümü kimseler bilmeyecek
E) Bir buz parçası gibi kendinden eriyecek


25. Aşağıdaki cümlelerde geçen ünlemlerden hangisi seslenme bildirmez?
A) Ey benim gözü yaşlı anam!
B) Hey arkadaş! Hesabı ödemeden gidemezsin.
C) A benim güzel kardeşim, niçin haber vermedin!
D) Haydi sen de bizimle gel!
E) Hey gidi günler hey! Kıymetini bilemedik.


CEVAP ANAHTARI

1. C 2.A 3. E 4.E 5.A 6.D 7.E 8.A 9.C

10.A 11.B 12.C 13.D 14.C 15.C 16.B 17.A 

18.A 19.C 20.D 21.B 22.C 23.C 24.B 25.E

Yazıya Tepkini Göster!

1 Yorumlar

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Yorum Gönderme

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar