10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı, Biryay Yayınları,2017-2018 

Sayfa 52 

4. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde zarf kullanılmamıştır?

A) Herkes aklını pazara çıkarmış, yine kendi aklını beğenmiş.
B) Sabah sürçen, geceye dek sürçer.
C) Yazın başı pişenin, kışın aşı pişer.
D) Dostun attığı taş baş yarmaz.
E) Uysal atın çiftesi pek olur.

CEVAP: D

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiile getirilen (-il, -ıl) eki yüklemin çatısını diğerlerinden farklı yapmıştır?

A) Odalara halı yerine güzelliğini artırmak için kilim serildi.
B) Yaşadığı rahatsızlıktan dolayı birdenbire kapının önüne yığıldı.
C) Evdeki bütün saksılar güneş alması için sıra sıra dizildi.
D) Başarılı öğrencilere yaptığı çalışmalardan dolayı ödül verildi.
E) Hazırlanan projeler jüri üyelerinin önünde sergilendi.

CEVAP: B

6. Aşağıdakilerden hangisi halk hikâyelerinin özelliklerinden değildir?


A) Aşk, sevgi ve kahramanlık gibi konular işlenir.
B) Ortaya çıktıkları dönemin sosyal, siyasal ve kültürel özelliklerini yansıtır.
C) Olaylar halkın anlayacağı, sade bir dille anlatılır.
D) Âşıklar, olayları saz çalarak taklitler yaparak anlatırlar.
E) Kişiler ve olaylar gerçek dışıdır; olağanüstülükler oldukça fazladır.

7. I) Risâletü’n-Nushiyye, belli bir plana göre yazılmakla birlikte, eserin üslûbu, Yûnus’un İlâhîlerine göre daha az şiiriyet ve lirizm taşır. II) Bu mesnevide ahenkten ve âşıkane bir üsluptan söz etmek mümkün değildir. Fakat eserde sembolizm mükemmeldir. III) Buradaki kavramlar soyut olup genellikle teşhis (kişileştirme) sanatıyla işlenmiştir. IV) Lirik bir öykü olan Risâletü’n-Nushiyye, insanın bireysel duygularını anlatmaktadır. V) Yunus, bu mana yolculuğunu anlatırken devrin sosyal ve kültürel değerleriyle, nefisle mücadele, aşk ve muhabbet, kanaat, ıstırap gibi hâllerin evrensel kavramlarını kaynaştırıp kısmen sembolik bir mesnevi kaleme almıştır.

Yukarıdaki metinde numaralanmış cümlelerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V8. Aşağıdakilerden hangisi Dede Korkut Hikâyelerinde yer almaz?

A) Duha Koca Oğlu Deli Dumrul Hikâyesi
B) Kanlı Koca Oğlu Kanturalı Hikâyesi
C) Kazılık Koca Oğlu Yegenek Hikâyesi
D) Dirse Han Oğlu Boğaç Han Hikâyesi
E) Hikâyet-i Kerem Han

CEVAP: E 

www.edebiyatfatihi.net 

53.SAYFA CEVAPLARI
9. Kar yağar, çığ düşer yollar açılmaz.
Seller iner derelerden geçilmez
 Senet yoktur ömre vade biçilmez 
Geleceksen bir gün önce gelsene. 
A. Karakoç

Yukardaki dörtlükte altı çizili fiil için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Türemiş bir fiildir
B) Zaman eki almıştır.
C) Fiil kökünden türemiştir.
D) Etken çatılıdır.
E) İşi yapan belli değildir.

CEVAP: D

10. “Çalışmalardan haberi olunca / hararetli bir şekilde/tartıştılar.” cümlesindeki altı çizili sözlerin türleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla doğru verilmiştir?

A) Zaman zarfı, durum (hâl) zarfı, işteş fiil
B) Durum (hâl) zarfı, zaman zarfı, etken fiil
C) Durum (hâl) zarfı, durum (hâl) zarfı, edilgen fiil
D) Azlık-çokluk (miktar) zarfı, zaman zarfı, geçişli fiil
E) Zaman zarfı, yer-yön zarfı, oldurgan fiil

CEVAP: A

11. Aşağıdakilerden hangisi Ömer Seyfettin hikâyelerinin özelliklerindendir?

A) Dili sade, anlatımı akıcıdır.

B) Durum hikâyesi niteliği taşır.
C) Bireysel temalar yoğundur.
D) Bati hayranlığı vardır.
E) Gerçek dışı unsurlar görülür.

CEVAP: A

12. Aşağıdaki yazarlardan hangisi Millî Edebiyat Dönemi yazarlarından değildir?

A) Ömer Seyfettin
B) Refik Halit Karay
C) Namık Kemal
D) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
E) Halide Edip Adıvar

CEVAP: C

13.1. Mesnevi bir edebiyat terimi olarak aynı vezinde ve her beyti diğer beyitlerden bağımsız olarak kendi arasında kafiyeli bir nazım biçiminin adıdır.
II. Öğretici yönü ağır basan dinî, tasavvufî, ahlakî eserler ve manzum sözlükler yazılmıştır.
III. Aynı şair tarafından yazılmış beş mesneviye hamse denir.
IV. Mesnevinin bölümleri yoktur, bir bütün hâlindedir.
V. İlk dönem Türkçe mesnevilerde her şairin uyduğu belli bir kalıp vardır.

Yukarıdakilerden hangileri mesnevinin özelliklerindendir?
A) I ve II

B) II ve III
C) II ve IV
D) I ve III
E) III ve V

CEVAP: A ve D


54.SAYFA CEVAPLARI

14. Konuşma etkinliğiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Jest ve mimiklere dikkat edilmelidir.
B) Konuşma bitince dinleyicilerden soru alınmamalıdır.
C) Vurgu ve tonlama hatalarından kaçınılmalıdır.
D) Diksiyon ve telaffuz hataları yapılmamalıdır.
E) Açık, düzgün, sağlam bir Türkçeyle topluluğa hitap edilmelidir.

CEVAP: B

15. “Kişiliğimizin oluşup gelişmesinde okuduklarımızın büyük payı vardır. Her yazar kişiliğimizin temeline ayrı bir taş koyar. Bu,edebiyatın temel işlevlerinden biridir.”

Bu parçada yazarlarla ilgili altı çizili ifade ile anlatılmak istenen nedir?

A) Duyuş, davranış özelliklerimizi geliştirip zenginleştirdikleri

B) Bizi yanlış düşüncelerden uzaklaştırdıkları
C) Yaşama biçimimizi belirledikleri
D) Bizi başka insanların dünyasına taşıdıkları
E) Yaşamı sevme gücümüzü pekiştirdikleri

16. “Haksızlığa yönelip bütün insanların senin peşinden gelmesi yerine, adaletli olup yalnız kalman daha iyidir.” cümlesinde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Zarf-fiil
B) Belgisiz sıfat
C) Durum zarfı
D) Türemiş ad
E) Sıfat-fiil

CEVAP: E

17. Öyle alçak bir (I) kapıdır ki açlık, geçilmesi (II) zorunlu oldu mu, insan ne kadar büyükse (III) o kadar eğilmek (IV) zorundadır. (V)

Bu cümledeki numaralanmış sözcüklerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) I'inci, sayı sıfatıdır.

B) ll’inci, fiilden fiil yapan ek almıştır.
C) lll’üncü, ek fiil almıştır.
D) IV’üncü, ad fiil eki almıştır.
E) V’inci, ad soylu bir sözcüktür.

CEVAP: A

18. Deniz çarşaf gibiydi. Martılar bile uçmuyordu(l). Karşı taraftaki Yunan adaları gözle görülebili-yordu(ll). Oltamı durgun denize atıverdim(lll). Boşuna bir çabaydı(IV) benimkisi. Denizin dibine dalıp(V) zıpkınla avlanmaktan başka çare yoktu.

Yukarıda verilen numaralandırılmış altı çizili kelimelerden hangisi görev bakımından diğerlerinden faklıdır?

A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V

açıklama: 5. kelime fiilimsi, diğerleri yüklem görevindedir.

10.sınıf Türk dili ve edebiyatı kitabı cevapları 2017-2018,Biryay Yayınları,Yeni Kitap Cevapları Sayfa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156,, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, ve diğer Ders Kitabı sayfalarına buradan göz atabilirsiniz.

Yazıya Tepkini Göster!

2 Yorumlar

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Yorum Gönderme

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar