10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Testleri, Hikaye Ünitesi (Yeni Müfredat)-1

Bu yazımızda 10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı hikaye ünitesi test soruları ve cevap anahtarı yer alıyor.  MEB müfredatına ve ders kitaplarına uygun olarak bu test sorularıyla hikaye ünitesiyle ilgili bilgilerinizi test edebilirsiniz... 

Test soruları edebiyatfatihi.net tarafından hazırlanmıştır. 
                                                  


10. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 
HİKAYE ÜNİTESİ TEST SORULARI-I

1) Aşağıdakilerden hangisi olay çevresinde gelişen edebi metinlerden biri değildir?
A) Halk Hikayeleri
B) Modern Hikaye
C) Roman
D) Mesnevi
E) Gazel

2) Aşağıdakilerden hangisi halk hikayesi ile modern hikayenin farklarından biri değildir?
A) Halk hikayesinde nazım-nesir karışıktır, modern hikaye sadece nesir şeklinde yazılır.
B) Halk hikayeleri sözlü geleneğin ürünüylen modern hikaye yazılı geleneğin ürünüdür.
C) Halk hikayeleri anonimdir, modern hikayenin yazarı bellidir.
D) Halk hikayelerinde sade bir dil kullanılırken modern hikayelerinin dili ağırdır.
E) Halk hikayelerinin ilk ürünü 15.yüzyılda ortaya çıkarken Batılı anlamda modern hikaye 19.yüzyılda ortaya çıkmıştır.

3) Türk edebiyatında Batılı anlamda ilk hikaye ve yazarı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir?

A) Letaif-i Rivâyât-Ahmet Mithat Efendi
B) İntibah-Namık Kemal
C) Cezmi-Namık Kemal
D) Küçük Şeyler-Sami Paşazade Sezai
E) Müsameretname-Emin Nihat


4) Tanzimat dönemi hikayesiyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Bu dönem hikayelerinde kişiler tek yönlü ele alınmıştır.
B) Yazarlar, hikâyelerin akışına müdahale eder.
C) Tanzimat hikâyelerinde olayların gelişimi ya yazar ağzından anlatılmış ya da tesadüflere bırakılmıştır.
D) Teknik bakımdan kusursuz örnekler verilmiştir.
E) Yazarlar hikayelerde kişiliğini gizlememiş, okuyucuya öğüt vermişlerdir.


Bir pîr-i hazîn görindi nâgâh
Zencirlü bir esîri hem-râh 

Mecnûnun esîre yandı cânı
Ol pîr-i hazîne sordı anı 

5) Bu dizeler aşağıdaki nazım şekillerinden hangisiyle yazılmıştır?

A) Mesnevi   B) Gazel   C) Kaside   D) Terkib-i Bend   D) Murabba


6) Halk hikayesiyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A) Aşıklar tarafından anlatılan manzum ve mensur bölümlerden oluşan ürünlerdir
B) Hikayeler anonimdir. Aynı hikayenin birden çok varyantı bulunur.
C) Destana göre olağanüstülükler fazladır.
D) Dinin etkisi ile anlatılarda sihir ve büyünün yerini keramet ve mucizeler alır.
E) Hikayelerde konu çoğunlukla aşktır.


7) Milli edebiyat dönemi ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A) Bu dönemin en önemli hikâyecisi Ömer Seyfettin’dir.
B) Milli Edebiyat döneminde olay hikayesi de denilen Maupassant tarzı hikâyeler vardır.
C) Milli duygular ve sosyal konular yalın bir dille anlatılır.
D) Hikâyeler savaşlar, sürgün ya da görev dolayısıyla Anadolu’ya giden halkla yakın temas kuran yazarlar tarafından oluşturulmuştur.
E) Bu dönem hikayelerinde kişiler tek yönlü ele alınmıştır. 

"Babasının, anasının elini öptü. Kırk yiğidini yanına aldı. Yedi gün, yedi gece at sürdüler. Kafirin serhattine vardılar. Çadır diktiler. Yüğrük atını koşturup Kan Turalı gürzünü göğe atar; inip yere düşmeden kavrar, tutar."

8) Dede Korkut Hikayeleri’nden alınan yukarıdaki paragrafta hangi anlatım bçimi kullanılmıştır?
A) Açıklayıcı
B) Düşsel
C) Betimleyici
D) Öyküleyici
E) Öğretici

9) Dede Korkut Hikâyelerini modern hikayeye yaklaştıran özellik aşağıdakilerden hangisidir?
A) Belirli zaman ve mekan ifadelerinin olması
B) Kişilerin tek yönlü ele alınması
C) Destansı özelliklerin olması
D) Anonim olması
E) Daha çok olay kişileri arasındaki çatışmalara yer vermesi


10) Azrail’e kafa tutan Deli Dumrul’a aşağıdakilerden hangisi canını vermeyi kabul ediyor?
A) Annesi
B) Babası
C) Bayındır Bey
D) Eşi
E) Kazan Han


11) Dede Korkut Hikayeleri’nden biri olan Duha Koca Oğlu Deli Dumrul hikayesiyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır ?
A) Olağanüstü ögelere yer verilmesi
B) Tek Tanrı inancının olması
C) Deli Dumrul’un yaptıklarından pişman olması
D) Dönemin zihniyet unsurlarını taşıması
E) Belli bir mekan ve zamanda geçmesi


12) Duha Koca Oğlu Deli Dumrul’un yaşadığı mekan aşağıdakilerden hangisidir?

A) Oğuz ülkesi
B) Kaf Dağı
C) Yemen
D) Nişabur
E) Diyarbakır

1. Dünya savaşı yıllarında sık sık yayımlamaya devam ettiği başarılı hikâyeleri ile son devir Türk hikâyeciliğinde haklı ve önemli bir yer kazandı, Konularını çoğunluk la gerçek hayattan alan hikâyelerinde yapmak istediği şey, milli şuuru kuvvetlendirmek ve toplumun aksak yönlerini mizah yoluyla tenkit ederek Türkiye’nin kalkınmasını hızlandırmaktır. 

13)  Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ömer Seyfettin
B) Sait Faik Abasıyanık 
C) Haldun Taner 
D) Yahya Kemal Beyatlı  
E) Halide Edip Adıvar


14) Milli Edebiyat Dönemi hikayesi ile Tanzimat hikayesini karşılaştıran yargılardan hangisi yanlıştır?

A) İki dönem hikayelerinde de yazarlar  İstanbul’un dışına çıkarak yani Anadolu’ya giderek Anadolu insanı konu edinmişlerdir.
B) İki dönemde de sosyal sorunlara değinilmiştir.
C) Milli edebiyat hikayeleri Tanzimat hikayelerinden teknik olarak daha başarılıdır.
D) Milli edebiyat hikayelerinin dili Tanzimat hikayelerine göre daha sadedir.
E) Her iki dönem ürünlerinde de dönemin hakim zihniyetinin izleri vardır. 


15. Dede Korkut'la ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Dede Korkut Oğuz Türkleri'nin efsanevi karaktere sahip bilge bir ozanıdır.
B) Toplum içinde birçok sosyal görev üstlenmiştir.
C) Erkek çocuklarına hak ettikleri anda ad koyma işini yerine getirir.
D) Halk arasında dolaşan hikayeleri derleyip yazıya geçirmiştir.
E) Şölenlerde kopuz çalıp hikmetli sözler söyler. 

edebiyatfatihi.net hazırladı. 

CEVAP ANAHTARI :  

1-E   2-D   3-D   4-D   5-A  6-C    7-E  8-D    9-E  10-D  11-E  12-A   13-A  14-A  15-DYazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar