11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları,Ekoyay, Sayfa 174

SAYFA 174

1. Etkinlik: Yahya Kemal Beyatlı’nın “Sessiz Gemi” şiirin de duy gu lar, im ge ler aracılığıyla la ba z› ke li me le re sem bo lik an lam lar yük le ne rek ifade edilmiştir. Aşağıda ki tab lo da bu tür sem bo lik an lam - lar içe ren ifa de ler yer al mak ta d›r. fii i ri tek rar göz den ge çi re rek fla i rin bu ifa de ler le ne le ri kas tet mifl ola bi leceğiniz tabloda boş bırakılan yerlere yazınız.. Belirlediği- niz an lam lar dan ha re ket le im ge le rin du yu lar la ilifl ki si ni söz lü ola rak ifa de edi niz...

zamandan demir almak : insan ömürünün bitmesi
sessiz gemi : tabut
meçhule gitmek : bu dünyadan başka bir dünyaya(sonsuzluk, bilinmeyen)  gitmek 
yolculuk : sonu ve dönüşü olmayan bir gidiş
siyah ufuk :  metindeki ikinci kşilere ait soyut kavramlar ile birlikte karamsarlığı, umutsuzluğu dolayısıyla da bitmeyen (sonsuz olan) bir durumu çağrıştırmaktadır.
rıhtım : dünya
liman : dünya

5. Sessiz Gemi yapı unsurları

Kimi eserlerde şiir alt alta dizeler hâlinde sıralanırken, kimilerinde ise beyitler hâlinde yazılmıştır. Metnin aslı ise alt alta dizeler hâlindedir. Kitaptaki haliyle şiir 12 dizeden oluşmaktadır. (aa, bb, cc, dd, ee, ff) biçiminde mesnevi nazım şeklini andıran biçimde uyaklı (kafiyeli) olarak oluşturulmuştur.

6. Şiirin teması ölüm / ayrılık


7. Sessiz Gemi şiirinde zengin ve çağrışım gücü yüksek  , sanatlı ve estetik bir şiir dili kullanılmıştır.

8. "Zamandan demir almak , sessiz gemi , meçhule gitmek , siyah ufuk , liman , rıhtım " gibi  çağrışım gücü yüksek kelime ve ifadeler yer almıştır.
Yahya Kemal kelime seçiminde çok titiz bir şairdir. Eserlerini şekil titizliği ve mükemmelliyet kaygısıyla meydana getirmiştir.

9. Şiirde "rıhtım , dünya" gibi mekan adları bulunmaktadır . Özel olarak sanat eseri ve kişi adları bulunmamaktadır.

10. "Meçhule gitmek , hicranlı hayatın son matemi , rıhtımda kalanlar " gibi söz öbekleriyle şair çağrışım gücü yüksek , sanatlı anlatımı yakalamıştır.

11. Sessiz Gemi şiiirinde "ölüm" gerçeği  demir almak günü gelmişşse zamandan ifadeleriyle kurmaca gerçekliğe  dönüştürülmüştür. Bu çaba şiire bir anlam zenginliği katmıştır.


DİĞER SAYFALAR İÇİN TIKLAYINIZ
11.Sınıf EKOYAY Yayınları TÜRK EDEBİYATI Ders Kitabı Sayfa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250 ve diğer çalışma kitabı sayfalarına buradan bakabilirsiniz.

Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar