12.SINIF TÜRK EDEBİYATI 2.DÖNEM 2.YAZILI SINAV SORULARI
TEST ŞEKLİNDE

SORULAR ve CEVAP ANAHTARI


Öykü ve oyun yazarıdır. Eserlerinde çağının sorunlarını ortaya koymuş, eser kişilerinden hareketle çözümler de sunmuştur. Epik tiyatronun, kabare tiyatrosunun bizdeki öncüsüdür.

1) Yukarıda bahsedilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Orhan Asena
B) Refik Erduran
C) Turan Oflazoğlu
D) Haldun Taner
E) Turgut Özakman

2 ) Edebiyatımızda “Halikarnas Balıkçısı” olarak bilinen sanatçımızın asıl adı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Memduh Şevket Esendal

B) Sait Faik Abasıyanık

C) Mustafa Necati Sepetçioğlu

D) Cevat Şakir Kabaağaçlı

E) Turan Oflazoğlu

3. Romanlarda Doğu-Batı uygarlıkları, madderuh-insan psikolojisi, toplumsal değişme sonucu bunalımlar gibi konuları işlemiş; psikolojik tahlillere önem vermiştir. Kendince yazınsal değeri olmayan romanlarını “Server Bedi” takma adıyla yayımlamıştır. Sözde Kızlar, Yalnızız, Matmazel Noraliya’nın Koltuğu yapıtlarından bazılarıdır.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A)    Yaşar Kemal B) Peyami Safa C) Atilla İlhan D) Tarık buğra E) Ahmet Hamdi Tanpınar


4. Aşağıdakilerden hangisi “Beş Hececiler”in özelliklerinden değildir?
A) Anadolu’dan ve ulusal kaynaklardan yararlanmışlardır.
B) Şiire aruzla başlamalarına rağmen heceye yönelmişlerdir.
C) Halk edebiyatı nazım biçimlerini kullanmışlardır.
D) “Sanat için sanat” anlayışına bağlıdırlar.
E) Dilde sadeleşmeyi savunmuşlardır.

5) Aşağıdaki eserlerden hangisi tiyatro türünde yazılmamıştır?
A) Tohum
B) Reis Bey
C) Nefes Almak
D) Köşebaşı
E) Bir Adam Yaratmak

6. Aşağıdakilerden hangisi Yedi Meşaleciler’in özelliklerinden biri değildir?
A) Sanat aşkını her şeyin üstünde tutmuşlardır.
B) Eski şiir biçimlerini takitten kaçınmışardır.
C) Genellikle hece ölçüsünü kullanmışlardır.
D) Olaylara gerçekçi bir biçimde yaklaşmak istemişlerdir.
E) Şiirde süslü bir dil ve kapalı anlatımı yeğlemişlerdir.

7. Aşağıdaki sanatçı- yapıt eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) Mehmet Akif Ersoy - Safahat
B) Yahya Kemal Beyatlı - Aziz İstanbul
C) Yakup Kadri - Kiralık Konak
D) Halide Edip Adıvar – Acımak
E) Fazıl Hüsnü Değlarca – Çocuk Ve Allah

8. Anadolu halk motiflerini işleyen, duygulu şiirler yazmıştır. Memleket şiirleriyle tanınan şairimizdir. Avrupai şiir anlayışından Aşık Tarzı söyleyişe söylenmiştir. Hece ölçüsüne yeni biçimler aramış modern ozanımızdır. Koçyiğit Köroğlu, Köşebaşı, Şiirler bilinen eserleridir.
Bu paragrafta sözü edilen yazarımız aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fazıl Hüsnü Dağlarca
B) Cahit Külebi
C) Ahmet Kutsi Tecer
D) Cahoit Sıtkı Tarancı
E) Kemalettin Kamu


9. Yedi Meşaleciler topluluğu farklı bir şiir anlayışı oluşturmak için toplanmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu gurupta yer alıp da hikaye türünde eser veren sanatçıdır.

A) Kenan Hulusi
B) Sabri Esat Siyavuşgil
C) Ziya Osman Saba
D) Cevdet Kudret Solok
E) Yaşar Nabi Nayır

10.  Aşağıdakilerin hangisinde aynı türde yazılan eserler bir arada verilmiştir?

A) Sözde Kızlar - Huzur - Kayıp Aranıyor
B) Semaver - Sözde Kızlar - Huzur
C) Beş Şehir - Huzur - Kayıp Aranıyor
D) Sözde Kızlar - Semaver - Beş Şehir
E) Kayıp Aranıyor - Sözde Kızlar – Tohum


11.”Asıl başarı, yaşamış olduğumuza dair bir iz bırakmaktır.” diyen şair, kendisinden geriye Düşten Güzel Ömrümde Sükut, Otuz Beş Yaş, O Böyle İstemezdi adlı şiirlerinin yanı sıra, Abbas adlı bir hikaye kitabı da bırakmıştır.

Parçada verilen eserlerden hangisi kendisinden söz edilen sanatçımıza ait değildir?

A) Düşten Güzel
B) Otuz Beş Yaş
C) O Böyle İstemezdi
D) Abbas
E) Ömrümde Sükût

12. Aşağıda Peyami Safa ile ilgili olarak verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Roman, hikâye, makale, fıkra gibi türlerde eser vermiştir.
B) Özellikle psikolojik roman türüne ağırlık vermiştir.
C) Boğaziçi Yalıları, Mahur Beste, Fahim Bey ve Biz eserlerinden bazılarıdır.
D) Ona göre, romanın yaşanmış olması gerekmez, yaşanırken meydana getireceği ruh hallerinin anlatılması yeterlidir.
E) Onun her romanında kendinden bir parça vardır.


13. I. Biz de hafif olsaydık bir rüzgardan
II. Yer alsaydık şu bulut kervanında
III. Güzele ve yeniye doğru koşan
IV. Bu sonsuz gidişin bir yanında

Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) 11’li hece ölçüsüyle yazılmıştır.
B) Hepsinde redif kullanılmıştır.
C) Duraklarda belirli bir kurala uyulmamıştır.
D) I. Ve II: dizelerde ulama vardır.
E) I. Ve III: ile II. Ve IV. Dizelerde çapraz uyak vardır.


14. Ulusun korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar
Bu dizede kullanılan edebi sanat aşağıdakilerden hangisidir?
A) İstiare B) Tekrir C) Tevriye D) Mecaz E) Cinas

15. Aşağıdaki Cumhuriyet dönemi yazarlarımızdan hangisi romancılığı kadar şiirleriyle de tanınmaktadır?
A) Ahmet Hamdi Tanpınar
B) Halide edip Adıvar
C) Ahmet Haşim
D)Orhan Veli Kanık
E)Peyami Safa

16. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatı özelliklerinden değildir?

A) Eserlerde Kurtuluş Savaşı’nın etkileri görülür.
B) Sanatçıların dili genellikle sadedir.
C) Edebiyatın bütün türlerinde eserler verilmiştir.
D) Halkın sorunlarına yönelme düşüncesi eğilim kazanmıştır.
E) Romanlarda romantizm akımının etkisi açıkça görülür.

17. Ölçüye  kafiyeye ve şairaneliğe karşı çıkarak küçük insan dünyasını, her türlü süsten arınmış bir dille anlattı. Toplumsal bozuklukları yerden alaycı şiirler de yazdı. Onun sayesinde hayatta ne varsa hatta basit bir insanın nasırına kadar her şey şiire konu oldu.”

Yukarıda hangi şairden bahsedilmektedir?

A) Cahit Sıtkı
B) Oktay Rıfat
C) Orhan Veli Kanık
D) Turgut Uyar
E) Sezai Karakoç

18. Necip Fazıl Kısakürek ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A) Şiirlerinde metafizik ve soyut konulara yer vermiştir.
B) İlk şiirlerinde Faruk Nafiz’in üslubunun etkileri görülür.
C) Biçime, kafiyeye ve ölçüye önem vermiştir.
D) Hece ölçüsüyle birlikte aruzu da kullanmıştır.
E) Şiir ve romanın yanı sıra tiyatro türünde de eserler vermiştir.

19. I. Şiirde vezin ve kafiye gereksizdir.
II. Şiirde sanatlı söyleyişe ihtiyaç yoktur.
III. Şiirde anlam düz ve dolaysız anlatılmalıdır.
IV. Anlam, şiirin temelidir.
Yukarıda özellikleri verilen edebi topluluk aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Garipçiler B) Yedi Meşaleciler C) Beş Hececiler D) İkinci Yeni E) Yeni İsyancılar


20. Aşağıdakilerin hangisinde boş bırakılan yere ayraç içindeki sözcük getirilirse tanım yanlış olur?
A) … yazarın herhangi bir konu üzerinde kesin sonuçlara varmadan, kişisel görüş ve düşüncelerini senli benli bir anlatım içinde verdiği yazı türüdür. ( makale)
B) … ünlü kişilerin yaşamlarını, yaptıklarını, yaşadıkları döneme katkılarını anlatan yazı ve kitaplara denir. (biyografi)
C) Bir kimsenin kendi yaşam öyküsünü kendisinin yazıp anlattığı yapıtlara… denir.(otobiyografi)
D) Bir topluluk önünde belirli bir konuda yapılan etkili ve inandırıcı konuşmalara … denir. (nutuk)
E) Bir yazarın, başından geçen yada tanık olduğu olay ve olguları bilgilerine, gözlemlerine dayanarak anlattığı yazı türüne … denir. (anı)


21. Aşağıdakilerden hangisinde sanatçı ve temsil ettiği topluluk yanlış eşleştirilmiştir?
A) Orhan Veli – Birinci Yeni
B) Cevdet Kudret – İkinci YeniC) Kenan Hulusi Koray – Yedi Meşale
D) Melih Cevdet Anday – Birinci Yeni
E) Edip Cansever – İkinci Yeni


22. Aşağıdakilerden hangisinde bir bilgi yanlışlığı vardır?
A) Cumhuriyet Edebiyatı, Milli Edebiyat’ın konu ve öz bakımından devamı niteliğindedir.
B) Garip akımı İkinci Yeni akımına karşı bir tepki olarak doğmuştur.
C) Türk hikaye ve romanı 1930’dan sonra toplumcu gerçekçi bir çizgiye yönelir.
D) “Hayat” dergisi 1926’da Cumhuriyet ideolojisini yaygınlaştırmak göreviyle çıkarılmıştır.
E) Birinci Yeniler, ölçü, uyak ve sanatlı söyleyişi tümüyle reddetmiştir.


23. Orhan zamanından kalma bir duvar
Onunla bir yaşta ihtiyar çınar
Yukarıdaki dizelerin kafiyesi aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Yarım uyak B) tam uyak C) Tunç uyak D) Cinaslı uyak E)Zengin uyak


24. Aşağıdakilerden hangisi edebiyat türü bakımından ötekilerden farklıdır?

A) Aşk-ı Memnu B) Saatleri Ayarlama Enstitüsü C) Yaprak Dökümü
D) Huzur E) Otuz Beş Yaş

25. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi'nde yazdığı anlatmaya bağlı metinlerle adı­nı duyuran sanatçılardan birideğildir?
A) Yusuf Atılgan
B) Bahattin Özkişi
C) Recep Bilginer
D) Mustafa Kutlu
E) Mehmet Şeyda
 CEVAPLARI AŞAĞIDAKİ RESİMDE

 https://yadi.sk/i/QSuqSolhrZyH7Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar