SES BİLGİSİ TEST SORULARI VE CEVAPLARI

www.edebiyatfatihi.net

1. Aşağıdakilerin hangisinde “ince k” vardır?

A) Karınca B) Kâtip C) Kadın D) Kalın E) Kaza

2. Aşağıdaki kelimelerden hangisi küçük ünlü uyumu kuralına uymaz?


A) Çalışkan B) Horoz C) Koyun D) Kuyu E) Kedi

3. Aşağıdaki kelimelerden hangisi büyük ünlü uyumu kuralına uymaz?


A) Giderken B) Ağaçlık C) Gelmiyor D) Okul E) Koşuyor

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz uyumu kuralına uyulmamıştır?


A) Ali, kardeşine olan kızgınlığını gözlükten çıkardı.
B) Babam, kasapdan bir kilo kıyma aldı.
C) İlacını zamanında kullan.
D) Çoban, üç kuzuyu kurda kaptırmış.
E) Sırtındaki ceketi çıkarıp attı.

5. Aşağıdaki kelimelerden hangisinde bir ses olayı gerçekleşmiştir?


A) Görecek B) Gördüm C) Görmemiş D) Görmüyor E) Koşsa

6. Aşağıdaki kelimelerden hangisinde ses türemesi vardır?


A) Mektubu B) Salıncağa C) Arabaya D) Çiçeği E) Evlerde

6. Aşağıdaki eklerden hangisi büyük ünlü uyumu kuralını bozmayan bir ektir?


A) -yor
B) -ken
C) -ki
D) -leyin
E) -tır


7. Aşağıdaki eklerden hangisi küçük ünlü uyumu kuralını bozar?


A) -ler
B) -lik
C) -çi
D) -yor
E) -siz

8. Aşağıdaki kelimelerin hangisine ünlü ile başlayan bir ek getirilirse ünlü yumuşaması görülmez?


A) Yurt
B) Tıkaç
C) Tavuk
D) Kalıp
E) Hap9. Aşağıdakilerin hangisinde “-yor” eki getirilince ünlü daralması görülür?


A) Başlama-

B) Göster-
C) Döndür-
D) Çevir-
E) Öğren-


9. Aşağıdaki kelimelerden hangisinde “k” sesi telaffuz yönünden farklıdır?


A) Kitap
B) Kilim
C) Kedi
D) Koltuk
E) Kişi

10. Aşağıdaki kelimelerden hangisinde kelime vurgusu sondadır?


A) Okurken
B) Gelme
C) Otobüsle
D) Koşarsan
E) Deftersiz11. I. Ülkelerden birinde
II. Bir ülkenin mavi ormanında
III. Kuşlar bahar türküleri söylerken
IV. Ağaçlara, gökyüzü ve balıklara
V. Kimse yoktu siyah karganın yanında

Yukarıdaki numaralı dizelerden hangisinde ulama yapılır?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

12. Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde vurgu ikinci hece üzerindedir?
A) Sivas B) eşit C) birçok D) kısacık E) aferin


13. Türkçedeki ünlü seslerle ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?

A) “a, ı, o, u” sesleri kalın ünlülerdir, dil geriye çekilerek söylenir.
B) Tüm ünlü sesler, ses yolunda herhangi bir engele takılmadan çıkar.
C) “u, ü” sesleri yuvarlak - dar ünlülerdir.
D) Türkçede ünlüler yan yana gelir ve her ünlü bir hece oluşturur.
E) Türkçede “o - ö “ ünlüleri yalnızca ilk hecede bulunabilir.

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük ünlü uyumuna aykırı bir sözcük kullanılmıştır?
A) Burada olmasının nedeni günü dolduracak bir şey bulamamasıydı.
B) Hiçbir şeyin cesaretini kırmayacağını bilirim.
C) Kızlı erkekli bir grubun şarkı söylediği pasajın yanından döndü.
D) Yanıtını bildiği sorular soruyordu.
E) Daha şimdiden bu küçük kızı özleyeceğini anlıyordu.

15. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi Türkçe olduğu halde büyük ünlü uyumuna uymaz?

A) Hangi
B) Otobüs
C) Polis
D) Gitar
E) Madde


16 . I. Sel gider kum kalır, kişi ettiğini bulur.
II. Vakitsiz öten horozun başı kesilir.
III. Selden gelen suya gider.
IV. Üzüm üzüme baka baka kararır.
V. Abanın kadri yağmurda bilinir.


Yukarıdaki atasözlerinin hangi ikisinde küçük ünlü uyumuna uymayan sözcükler kullanılmıştır?

A) I. ve III B) II. ve IV. C) II. ve V. D) III. ve V. E) IV. ve V.

17. Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde ünlülerin tümü yuvarlaktır?
A) öğretim B) sabunluk C) okuyan D) kalemlik E) kömürlük


18. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi büyük ünlü uyumuna aykırı bir ek almıştır?

A) Yağmur başlayınca kitapçılardan birine girdi.
B) Cevabının doğru olduğundan o kadar emindi ki...
C) Köye varınca yoldaki sessizliğini bozmuştu.
D) Bir roman kahramanı gibi davranıyordu.
E) Gazetecilik yaptığı yıllardan kalma bir alışkanlıktı.

19. Aşağıdaki ünlülerden hangisinin özelliği yanlış verilmiştir?
A) “i” ince, dar, düz bir ünlüdür.
B) “u” kalın, dar, yuvarlak bir ünlüdür.
C) “ö” ince, geniş, yuvarlak bir ünlüdür.
D) “e” kalın, dar, düz bir ünlüdür.
E) “a” kalın, geniş, düz bir ünlüdür.

20. Aşağıdakilerden hangisi Türkçedeki ünlüler ile ilgili söylenemez?

A) Türkçe sözcüklerde uzun ünlü kullanılır.
B) Türkçede iki ünlü yan yana gelmez.
C) Türkçe sözcüklerde “o - ö” ünlüleri yalnızca ilk hecede yer alır.
D) Türkçede ünlüler; dilin, çenenin ve dudakların durumuna göre gruplanır.
E) Ünlü uyumları Türkçenin önemli bir özelliğidir.

CEVAP ANAHTARIDIR

11. B   12. B    13. D   14. B 15. A  16. C   17. E   18. C   19. D   20. A


Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar