9.sınıf Türk Dili ve  EdebiyatI  1.dönem 1.yazılı soruları ve cevapları ,2016-2017,yepyeni 
9.sınıf Türk Dili ve  EdebiyatI  1.dönem 1.yazılı soruları ve cevapları ,2016-2017,yepyeni 
9.sınıf Türk Dili ve  EdebiyatI  1.dönem 1.yazılı soruları ve cevapları ,2016-2017,yepyeni 
9.sınıf Türk Dili ve  EdebiyatI  1.dönem 1.yazılı soruları ve cevapları ,2016-2017,yepyeni 
9.sınıf Türk Dili ve  EdebiyatI  1.dönem 1.yazılı soruları ve cevapları ,2016-2017,yepyeni 
9.sınıf Türk Dili ve  EdebiyatI  1.dönem 1.yazılı soruları ve cevapları ,2016-2017,yepyeni 
9.sınıf Türk Dili ve  EdebiyatI  1.dönem 1.yazılı soruları ve cevapları ,2016-2017,yepyeni 
9.sınıf Türk Dili ve  EdebiyatI  1.dönem 1.yazılı soruları ve cevapları ,2016-2017,yepyeni 

......LİSESİ 9.SINIF TÜRK DİLİ VE  EDEBİYATI  1.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI VE CEVAPLARI

“Çanakkale Savaşı Türk tarihinin dönüm noktalarından bir tanesidir. Bu zaferle ülke düşmandan tamamen temizlenmiştir. Düşman gemilerinin boğazdan geçişleri büyük oranda engellenmiş, karaya çıkanlarla da göğüs göğse bir mücadele örneği ortaya konmuştur. Bu savaş sonucunda tam bir insan kıyımı yaşanmıştır: beş yüz bin ölü…”

Çanakkale Şehitlerine
Şu Boğaz harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi?
En kesif orduların yükleniyor dördü beşi.
—Tepeden yol bularak geçmek için Marmara’ya-
Kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya.
Ne hayâsızca tehaşşüd ki ufuklar kapalı!
Nerde gösterdiği vahşetle bu: bir Avrupalı

… Mehmet Akif ERSOY
1) Yukarıdaki iki metni aşağıdaki ölçütlere göre karşılaştırınız : (10 puan)
a) konusu:
b) yazılış amacı:
c) gerçeklik :
d) dilin işlevi
e) metin türü 

2) Yukarıdaki iki metni gerçekliği ele alışları bakımından değerlendiriniz. (10 puan)3. Güzel sanatları gruplandırarak edebiyatın güzel sanatlar içerisindeki yerini belirleyiniz. (10 puan)4. Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız.
 • Her milletin dili, o milletin çağlar boyunca yaşadığı tarihinin adeta özetidir. ( ) 
 • Kavimler göçünden bahseden bir edebi metin, Psikoloji biliminden yararlanır. ( ) 
 • Dil, canlı bir varlıktır. ( ) 
 • Edebi metinlerde anlam, bağlama göre değişmez. ( ) 
 • Öğretici metinlerde gerçeklik, kurmaca bir gerçeklikken; sanat ve edebiyat eserlerinde gerçeklik doğrudan verilir. ( )
5) Bahçedeki İhtiyar                
Yıllar bir gözyaşı olup da kaymış                
Nurlu ihtiyarin yanaklarında.
Yapraktan saçını yerlere yaymış,
Sonbahar ağlıyor ayaklarında.,

Süzüyor ufukta bir kızıl yeri,
İçi karanlıkla dolu gözleri;
Alnında akşamın ince kederi,
Sessizliğin sırrı, dudaklarında.

Yanan bir kağıtta küçük bir satir
Yazı gibi aksam onu karartır;
Artık o, silinen bir hatıradır,
Bu issiz bahçenin uzaklarında...

                          Necip Fazıl Kısakürek

5.Yukarıdaki şiirden 5 tane ses olayı  bulup yazınız. (10 puan) 

6) Aşağıdaki cümlelerde dilin hangi işlevlerde kullanıldığını yazınız.(10p)
a)Yarın sabah erkenden gel.   ………………………………….
b)Yeşil yapraklı bitkiler fotosentez yapar.  …………………………………..
c)Gözlerime inanamıyorum,bu ne güzellik!....................................................
d)Edilgen çatılı fiillerin gerçek öznesi olmaz. …………………………………
e)Ahmetleri aradın mı?..........................................................

7) Aşağıda boş bırakılan yerlere uygun ifadeleri yazınız. (10 puan)
 • Güzel sanatların temelinde ........................ haz oluşturmak vardır.
 •  Zanaantın sanattan ayrılan en temel farkı ........................... gözetmesidir. 
 • ...................... eserlerde dil genelde göndergesel işlevde kullanılır. 
 • Teknolojinin ilerlemesiyle ortaya çıkan ses ve görüntüyü bir arada sunan 7.sanat kolu....................... .......................... metinler yazıldığı dönemin dil özelliklerini yansıtır. 
 • Ritmik sanatların diğer adı ............................... sanatlardır. 
 • Göktürk Yazıtları hem tarihçiler hem de ........................ tarihçileri için için bir kaynaktır.
 •  Malzemesi ................... olan güzel sanat etkinliğine edebiyat denir. 
 • Edebiyat ......................... kökenli bir sözcük olup günümüzde ............................ kelimesini edebiyat yerine kullanılır. 
 • Bir milletin sahip olduğu maddi ve manevi bütün ögeler onun .......................... oluşturur.
8) Günlük konuşma dilini şiir dilinden ayrıran özellikleri beş maddede yazınız. (10 puan)

9A) Aşağıdaki dillerin hangi dil ailesine ait olduğunu yazınız.(5p)
  Yunanca:
   Fince:
   Fransızca:
   Korece:
   Arapça:

 9-B) Aşağıdaki dillerin yapı bakımından hangi diller arasında yer aldığını yazınız. (5p)                                 
-  Macarca                              
   Çince:                                
   İtalyanca                                
   Farsça                                    
   Tibetçe:                                    


Aşağıdaki test sorularını cevaplandırınız. (HER BİRİ 2 PUAN)

 Sanat eseri insana ne ahlâksızlık öğretir ne de ahlâklı olmayı öğütler. Ahlâk karşısında kayıtsızdır. Kişilere gündelik hayatta kullanılacak bilgi verdiği de söylenemez. Çünkü gerçekliği yorumlar, dönüştürür ve yeniden yapılandırır. Buna sanata özgü gerçeklik denir. Ama sanat eseri sezgisel bilgi vererek insanın katı gerçekliğinin ötesini düşünmesini sağlar.

1) Yukarıda sanatın ve sanat eserinin hangi özelliğine değinilmemiştir.
A) Sanat, insana öğüt vermez.
B) Sanat, gerçeği yeniden yorumlayarak bize sunar.
C) Sanat eseri, insanın hayal dünyasından dış dünyaya yansımasıdır.
D) Sanat, insanın sezgisel yeteneğini geliştirerek farklı düşünmesini sağlar.
E) Sanat eserinin dile getirdiği gerçeklik kişiye özgü değildir.

2) Aşağıdakilerden hangisi sanatın özelliklerinden değildir.
A)Kavramların, gözlemlerin değil, sezginin öne çıktığı eserler ortaya koyar.
B) Öğretmez, açıklamaz, göstermez.
C) Sezdirir, çağrıştırır, hissettirir, duyurur, hatırlatır.
D)Doğanın gözlemlenmesi sonucu ortaya çıkar.
E) Sanat kendi geleneği içinde varlığını sürdürür.

3) Sesle yapılan sanatlara fonetik sanat denir. Bu tanıma göre aşağıdaki sanat dallarından hangisi bu gruba girmez?

A) Müzik
B) Edebiyat
C) Tiyatro
D) Resim
E) Opera

4) Anlatmayla veya nakletmeyle gerçekleştirilen sanat metinlerine anlatmaya bağlı edebî metinler denir. Bu tanıma göre aşağıdaki türlerden hangisi bu gruba girmez?

A) Destan
B) Masal
C) Halk Hikâyesi
D Roman
E) Müzik


5) Aşağıdakilerden hangisi edebiyatın bir özelliği olamaz ?
A) Edebiyat güzel sanatların bir şubesidir.
B) Edebiyat sözlü ve yazılı edebiyat olarak ikiye ayrılabilir.
C) Edebiyatın en önemli malzemesi dildir.
D) Edebiyatta estetiğe önem verir.
E) Edebiyat plastik sanatlar içerisinde sayılır.

NOT: PUANLAMA SORULARIN YANINDADIR
SÜRE 40 DAKİKADIR ... BAŞARILAR... www.edebiyatfatihi.net


CEVAP ANAHTARI

 1) Yukarıdaki iki metni aşağıdaki ölçütlere göre karşılaştırınız : (10 puan)
a) konusu: Her ikisi de Çanakkale Savaşı'ndan bahsetmektedir.
b) yazılış amacı: Çanakkale Şavaşı ile bilgi vermek , II . metin ise duyguları estetik bir biçimde okura aktarmak 
c) gerçeklik : I .metin gerçek , II.metin kurmaca gerçekliği olan bir metindir
d) dilin işlevi : Göndergesel , sanatsal işlev
e) metin türü : öğretici metin , sanatsal metin

2) I metin öğretici metin olduğu için gerçekliği direkt olarak aktarmıştır , II.metinde ise şair gerçekliği kendi zihninden yeniden yorumlayarak , farklılaştırarak ve dönüştürürek kurmaca bir şekilde aktarmıştır.


4)
 • Her milletin dili, o milletin çağlar boyunca yaşadığı tarihinin adeta özetidir. (D ) 
 • Kavimler göçünden bahseden bir edebi metin, Psikoloji biliminden yararlanır. (Y ) 
 • Dil, canlı bir varlıktır. (D ) 
 • Edebi metinlerde anlam, bağlama göre değişmez. ( Y) 
 • Öğretici metinlerde gerçeklik, kurmaca bir gerçeklikken; sanat ve edebiyat eserlerinde gerçeklik doğrudan verilir. (Y )
5) Bahçedeki İhtiyar        
Yıllar bir gözyaşı olup da kaymış                  
Nurlu ihtiyarin yanaklarında.
Yapraktan saçını yerlere yaymış,   Yaprak-dan-tan:Ünsüz benzeşmesi(sertleşme)
Sonbahar ağlıyor ayaklarında.,       Ağla-yor:a-ı  Ünlü daralması   ufuk-da-ta:Ünsüz sertleşmesi
                                                        Alınında-alnında:Ünlü düşmesi    Sessizlik-in-sessizliğin:Ünsüz yumuşaması
Süzüyor ufukta bir kızıl yeri,    
İçi karanlıkla dolu gözleri;                           (5.2=10p)
Alnında akşamın ince kederi,
Sessizliğin sırrı, dudaklarında.

Yanan bir kağıtta küçük bir satir
Yazı gibi aksam onu karartır;
Artık o, silinen bir hatıradır,
Bu issiz bahçenin uzaklarında...


Necip Fazıl Kısakürek
6.Aşağıdaki cümlelerde dilin hangi işlevlerde kullanıldığını yazınız.(10p)
a)Yarın sabah erkenden gel.   ALICIYI HAREKETE GEÇİRME İŞLEVİ
b)Yeşil yapraklı bitkiler fotosentez yapar.  GÖNDERGESEL İŞLEV
c)Gözlerime inanamıyorum,bu ne güzellik!..HEYECAN BİLDİRME İŞLEVİ
d)Edilgen çatılı fiillerin gerçek öznesi olmaz. DİL ÖTESİ İŞLEV
e)Ahmetleri aradın mı?KANALI KONTROL İŞLEVİ

7.)
estetik
fayda (yararlılık)
öğretici
sinema
edebi
dramatik
edebiyat
dil
Arapça,
yazın kültürünü


8) 

9A-Aşağıdaki dillerin hangi dil ailesine ait olduğunu yazınız.

  Yunanca:Hint-Avrupa
   Fince:    Ural-Atay             (5.1=5p)
   Fransızca: Hint-Avrupa
   Korece:   Ural-Altay
   Arapça:    Hint-Avrupa

9B) - Aşağıdaki dillerin yapı bakımından hangi diller arasında yer aldığını yazınız.                                  
-  Macarca:   Sondan Eklemeli                           
   Çince:       Tek heceli                        
   İtalyanca   Çekimli                             
   Farsça        Çekimli                  ( 5.1=5p)         

   Tibetçe:       Tek heceli                             

10)Aşağıdaki test sorularını cevaplandırınız. (HER BİRİNİN DOĞRU CEVABI 2 PUAN)
 Sanat eseri insana ne ahlâksızlık öğretir ne de ahlâklı olmayı öğütler. Ahlâk karşısında kayıtsızdır. Kişilere gündelik hayatta kullanılacak bilgi verdiği de söylenemez. Çünkü gerçekliği yorumlar, dönüştürür ve yeniden yapılandırır. Buna sanata özgü gerçeklik denir. Ama sanat eseri sezgisel bilgi vererek insanın katı gerçekliğinin ötesini düşünmesini sağlar.

1) Yukarıda sanatın ve sanat eserinin hangi özelliğine değinilmemiştir.
A) Sanat, insana öğüt vermez.
B) Sanat, gerçeği yeniden yorumlayarak bize sunar.
C) Sanat eseri, insanın hayal dünyasından dış dünyaya yansımasıdır.
D) Sanat, insanın sezgisel yeteneğini geliştirerek farklı düşünmesini sağlar.
E) Sanat eserinin dile getirdiği gerçeklik kişiye özgü değildir.

2) Aşağıdakilerden hangisi sanatın özelliklerinden değildir ? 

A)Kavramların, gözlemlerin değil, sezginin öne çıktığı eserler ortaya koyar.
B) Öğretmez, açıklamaz, göstermez.
C) Sezdirir, çağrıştırır, hissettirir, duyurur, hatırlatır.
D)Doğanın gözlemlenmesi sonucu ortaya çıkar.
E) Sanat kendi geleneği içinde varlığını sürdürür.

3) Sesle yapılan sanatlara fonetik sanat denir. Bu tanıma göre aşağıdaki sanat dallarından hangisi bu gruba girmez?

A) Müzik
B) Edebiyat
C) Tiyatro
D) Resim
E) Opera

4) Anlatmayla veya nakletmeyle gerçekleştirilen sanat metinlerine anlatmaya bağlı edebî metinler denir. Bu tanıma göre aşağıdaki türlerden hangisi bu gruba girmez?

A) Destan
B) Masal
C) Halk Hikâyesi
D Roman
E) Müzik


5) Aşağıdakilerden hangisi edebiyatın bir özelliği olamaz ?
A) Edebiyat güzel sanatların bir şubesidir.
B) Edebiyat sözlü ve yazılı edebiyat olarak ikiye ayrılabilir.
C) Edebiyatın en önemli malzemesi dildir.
D) Edebiyatta estetiğe önem verir.
E) Edebiyat plastik sanatlar içerisinde sayılır.

Yazıya Tepkini Göster!

2 Yorumlar

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Yorum Gönderme

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar