......LİSESİ 10.SINIF TÜRK EDEBİYATI 1.DÖNEM 1.YAZILI SINAV SORULARI
1) Farklı uygarlıkların ve tarihî dönemlerin Türk edebiyatı üzerindeki etkilerini karşılaştırınız

www.edebiyatfatihi.net®   ÖZGÜN İÇERİKLER
DİĞER YAZILILAR İÇİN TIKLAYINIZ 

2) Farklı uygarlıkların Türk edebiyatına etkilerini göz önünde bulundurarak bu metinlerin hangi döneme ait olduğunu ve ayırıcı özelliklerini tabloya yazınız.

Ait olduğu dönem
Ayırıcı özellikleri
Destan


Mesnevî


Roman3) Aşağıdaki kavramların edebiyatımızın hangi dönemine ait olduğunu yazınız.
Milliyetçilik :

Tanzimat Fermanı :

Ergenekon :

Tasavvuf :

Divan Edebiyatı :

Roman, Tiyatro :

Şamanizm :


4) Aşağıdaki boş bırakılan yerlere uygun ifadeleri yazınız.a Destan İslamiyet öncesi MESNEVİ........ Dönem edebî ürünleridir.
b. Toplumların yapısında var olan sosyal ve kültürel farklar ...............doğurur.
c. Bir sanat eseri olan resim ya da minyatür ait oldukları dönemin .............yansıtabilir.
d)İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı ...... ve ........... edebiyat olarak iki kolda gelişmiştir.


5) Edebiyat tarih ilişkisi hakkındaki yorumlarınızı yazınız.


6) Mitlerin ortaya çıkış sebebi tam olarak nedir ?


7)Destan döneminde duygular daha çok nesirle mi yoksa şiirle mi dile getirilmiştir? Niçin? 


8) Göktürk Yazıtlarının zihniyetini maddeler halinde yazınız...

Aşağıdaki test sorularını cevaplandırınız. (her biri 4 puandır)

1. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türklerde şairlerin adlarından biri değildir?

A) Şaman B) Baksı C) Ozan D) Korkut E) Kam2. "Eski Türk edebiyatında, sevilen bir kişinin ölümünden duyulan acıları anlatmak için söylenen şiir."

Yukarıdaki tanım aşağıdakilerden hangi­sinin karşılığıdır?

A) Sav B) Ağıt C) Sagu D) Türkü D) Sav


3. Koşukta aşağıdaki konulardan hangisi işlenemez?
A) Sevgiliye duyulan aş
B) Gurbet
C) Yiğitlik
D) Tabiat
E) Ölüm


4. Destan döneminin ve destanların önemi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A) "Koşuk" ve "sagu"larda işlenen temaların belirlenmesi
B) Türklerin İslam öncesi yaşamına ve tari­hine kaynak teşkil etmesi
C) Türklerin hangi savaşlara girip çıktığı hakkında kesin bilgi verilmesi
D) Türklerle ilgili hayalden arındırılmış ger­çek bilgilerin verilmesi
E) Türklerin nüfusunun ve kurdukları devletlerin sağlıklı bir şekilde tespit edilmesi


5. Aşağıdaki dizilerden hangisinde Türk mi­tolojisindeki ögeler birlikte verilmiştir?
A) Bozkurt - ışık - kadın - at - kalem
B) Ev - kadın - at - dağ - kağn
C) At - kadın - ışık - bozkurt - ağaç
D) Ok - at - gemi - bozkurt - kadın
E) Ağaç - kadın - çadır - ışık - yol

NOT: TEST SORULARI 4'ER PUAN ,DİĞERLERİ 10'AR PUANDIR
SÜRE 40 DAKİKADIR , BAŞARILAR... www.edebiyatfatihi.net


CEVAP ANAHTARI

1) Türk edebiyatı üzerinde İslamiyet öncesinde hiçbir uygarlığın etkisi olmamıştır. İslami devirde Arap ve Fars uygarlığının, Modern dönemde ise Batı uygarlığının özellikle de millet olarak Fransa’nın etkisi Türk edebiyatı üzerinde vardır.edebiyatfatihi  İslami dönemde kullanılan kelime ve kavramlar, insanların inançları Türk edebiyatını etkilerken modern dönemde ise Batı odaklı eserlerin daha çok verilmesi bu etkiyi göstermesi açısından önemlidir.

2) 
edebiyatfatihi
.net
Ait olduğu dönem
Ayırıcı özellikleri
Destan
İslamiyet öncesi
Hece ölçüsüyle-abartılarak söylenmesi
Mesnevî
İslami dönem
Aruz ölçüsüyle-beyitler halinde yazılması
Roman
Modern dönem
Düzyazı ile yazılması

3) Lale Devri             İslami Devir Türk Edebiyatı
Karahanlı Devleti         : İslami Devir Türk Edebiyatı
Medrese                İslami Devir Türk Edebiyatı
Milliyetçilik           Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı
Tanzimat Fermanı       : Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı
Ergenekon            İslamiyet Öncesi Türk edebiyatı
Tasavvuf              : İslami Devir Türk Edebiyatı
Divan Edebiyatı   : İslami Devir Türk Edebiyatı
Roman, Tiyatro   : Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı
Şamanizm            : İslamiyet Öncesi Türk edebiyatı

4)
a Destan İslamiyet öncesi MESNEVİ İSLAMİ  Dönem edebî ürünleridir.
b. Toplumların yapısında var olan sosyal ve kültürel farklar ZÜMRE EDEBİYATINI doğurur.
c. Bir sanat eseri olan resim ya da minyatür ait oldukları dönemin ZİHNİYETİNİ yansıtabilir.
d)İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı SÖZLÜ  ve YAZILI edebiyat olarak iki kolda gelişmiştir.
5) Edebiyat ile yaşanılan sosyal çevre arasında sıkı bir ilişki vardır. Toplumların sosyal ve kültürel alanlarındaki değişimler ister istemez sanat ve edebiyata da yansır. Türk edebiyatı, dünya edebiyatları içinde tarihi en eski olanlardan biridir. Sözlü edebiyatımızın başlangıcı bilinmemekle beraber M.Ö.VII. yüzyıllara kadar gitmektedir. Yazılı edebiyatımız ise elimizdeki belgelere göre M.S. VIII. yüzyıldan itibaren başlamaktadır. Türk edebiyatının baş­langıcından günümüze kadar geçen süre içinde, Türk milletinin sosyal, kültürel hayatında, inançlarında bazı önemli değişiklikler olmuştur. Bu değişiklikler edebiyatımızı da etkilemiştir. Bütün bunlar incelenirken edebiyatçı tarihten yardım almak zorundadır. Bu yüzden edebiyat ile tarih arasında çok yakın bir ilişki vardır, diye biliriz.

6) AKIL SIR ERDİREMEDİKLERİ OLAYLARI OLAĞANÜSTÜ ÖZELLİKLERLE AÇIKLAMA EĞİLİMİ

7) Destan döneminde duygular daha çok şiirle dile getirilmiştir. Çünkü şiir duyguları daha iyi yansıtır ve aynı zamanda şiirin ezberlenip akılda kalması daha kolaydır.


1. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türklerde şairlerin adlarından biri değildir?

A) Şaman B) Baksı C) Ozan D) Korkut E) Kam2. "Eski Türk edebiyatında, sevilen bir kişinin ölümünden duyulan acıları anlatmak için söylenen şiir."

Yukarıdaki tanım aşağıdakilerden hangi­sinin karşılığıdır?

A) Sav B) Ağıt C) Sagu D) Türkü D) Sav


3. Koşukta aşağıdaki konulardan hangisi işlenemez?
A) Sevgiliye duyulan aşk
B) Gurbet
C) Yiğitlik
D) Tabiat
E) Ölüm


4. Destan döneminin ve destanların önemi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A) "Koşuk" ve "sagu"larda işlenen temaların belirlenmesi
B) Türklerin İslam öncesi yaşamına ve tari­hine kaynak teşkil etmesiC) Türklerin hangi savaşlara girip çıktığı hakkında kesin bilgi verilmesi
D) Türklerle ilgili hayalden arındırılmış ger­çek bilgilerin verilmesi
E) Türklerin nüfusunun ve kurdukları devletlerin sağlıklı bir şekilde tespit edilmesi


5. Aşağıdaki dizilerden hangisinde Türk mi­tolojisindeki ögeler birlikte verilmiştir?
A) Bozkurt - ışık - kadın - at - kalem
B) Ev - kadın - at - dağ - kağnı
C) At - kadın - ışık - bozkurt - ağaçD) Ok - at - gemi - bozkurt - kadın
E) Ağaç - kadın - çadır - ışık - yol


Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar