11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ SORUMLULUK SINAVI SORULARI
1)“Tanzimat Edebiyatı’nın kurucusu olarak kabul edilir. Şiir, tercüme, fabl, tiyatro, makale gibi türlerin ilk örneklerini vermiştir. Edebiyatımızda daha çok gazetecilik yönüyle tanınır.”

Bu parçada sözü edilen sanatçı kimdir?

A) Namık Kemal
B) Ziya Paşa
C) Abdülhak Hamit Tarhan
D) İbrahim Şinasi
E) Nabizade Nazım

2)“Güzel olan her şey şiirin konusu olabilir” ve “şiir ahlaka hizmet etmek zorunda değildir.” düşüncesinde olan sanatçı daha çok aşk ve doğa konularını işler. Eski edebiyat taraftarlarıyla olan tartışmalarıyla ünlüdür. “Sanat için sanat” anlayışına bağlıdır. Servet-i Fünun hareketine önderlik etmiştir.”
Yukarıda tanıtılan Tanzimat sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?A) Şinasi
B) Namık Kemal
C) Ziya Paşa
D) Recaizade Mahmut Ekrem
E) Ahmet Mithat

3)Şinasi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır ?A) 1860’ta Tercüman-ı Ahval gazetesini çıkarmıştır.
B) Tanzimat edebiyatının öncüsü olarak kabul edilir.
C) Noktalama işaretlerini ilk kullanan yazarımızdır.
D) Moliere’den tiyatro tercümeleri yapmıştır.
E) Dilin süs ve özentiden kurtulup sadeleşmesi için çalışmıştır

4)Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Namık Kemal - Vatan yahut Silistre
B) Şinasi - Şair Evlenmesi
C) Şemsettin Sami - Kamus-ı Türkî
D) Ahmet Mithat - Letâif-i Rivâyet
E) Ziya Paşa - İntibah

5)Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat nesrinin özellikleri arasında yer almaz?A) Hikâye ve romanlarda konular günlük hayattan ve tarihten alınmıştır.
B) Makale, hikâye, roman … gibi yeni türler edebiyatımıza girmiştir.
C) Dilde sadeleşme istenilen düzeyde olmamış, yabancı söz ve tamlamalar kullanılmaya devam edilmiştir.
D) Yapıtlar genel olarak duygusal ve acıklı konular üzerine kurulmuştur.
E) Tanzimat romancılarının ve öykücülerinin tamamı halka seslenmeyi temel almışlardır.

6) (I) Tanzimat Edebiyatında tiyatro faydalı bir eğlence olarak görülür. (II) Birinci kuşakta sosyal fayda prensibi benimsenir. (III) Tiyatro okunmak için değil sahnelenmek için yazılır. (IV) Tiyatro eserlerinde romantizm etkisi görülür. (V) Dram türü ön plandadır.
Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?A) I B) II C) III D) IV E)V

7) Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Dönemi eseri değildir?A) Aşk-ı Memnu C) Zehra
B) Araba Sevdası D) Cezmi
E) Taaşşuk-ı Talat ü Fitnat

8)Abdülhak Hamit’in tiyatrolarının sahneye konulmayışında aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır?
A) Ağır bir dil kullanılması
B) Konularının hayali olması
C) Olayların değişik ülkelerde geçmesi
D) Oyunların sahne tekniğine uygun olmaması
E) Oyunlarının gereğinden fazla uzun olması.

9)  Aşağıdakilerden hangisi ilk çıkan özel Türk gazetesidir?
A) Tercüman-ı Hakikât
B) Tasvir-i Efkâr
C) Tercüman-ı Ahvâl
D) Cerîde-i Havadis
E) Takvim-i Vekâyi
10)Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatında yazılan ilk yerli romandır?A) Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat
B) Müsameretname
C) Telemak
D) İntibah
E) Karabibik

11)Aşağıdakilerden hangisi, Tanzimat sanatçıları ile Servet-i Fünun sanatçılarının ortak özelliğidir?A) Şiir dilini, konuşma diline yaklaştırmaya çalışma
B)Dilde sadeleşme çabası içinde olma
C) Batılı edebiyat akımlarından etkilenme
D) Toplumsal konulara ağırlık verme
E) Şiirde bütün güzelliğini bırakıp, parça güzelliğine önem verme

12)Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünuncuların şiir özelliklerinden biri değildir?A) “Göze göre uyak” anlayışını benimseme
B) Aruz ölçüsünü, Türkçenin yapısına uydurma.
C) “Sone, terza-rima ve serbest müstezat” gibi nazım biçimlerini benimseme.
D) Parnasizmin etkisinde kalma.
E) Politik ve toplumsal konulardan uzaklaşma.

13)Servet-i Fünun Dergisi 1901 yılında, ………. tarafından yazılan ……….. adlı makaleden dolayı kapatılınca, topluluk dağılmıştır.
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?A) Namık Kemal-Lisan-ı Osmani
B) Ziya Paşa-Şiir ve İnşa
C) Hüseyin Cahit-Edebiyat ve Hukuk
D) Halit Ziya- Sanata Dair
E) Tevfik Fikret –Rubab-ı Şikeste

14)Servet-i Fünun topluluğunun kurulmasına öncülük eden Tanzimat şairi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Recaizade M.Ekrem
B) Namık Kemal
C) Ziya Paşa
D) Ahmet Mithat
E) Abdülhak Hamit

15)Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat edebiyatındaki ilklere örnek gösterilemez.A)İntibah
B)Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat
C)Şair Evlenmesi
D)Takvim-i Vakayi
E)Duhter-i Hindu

16) Romanda, klasik edebiyata özgü kişi ve yer tasvirleri göze çarpmakta; yazar, kimi zaman olay akışını keserek okuyucu ile söyleşmekte, hatta eserin sonunda vermek istediği "ibret dersi"ni açıkça belirtmektedir. Eserde, Batı edebiyatından gelme romantik özellikler ağır basmaktadır. Ana kahramanı Ali Bey'dir. Bu paragrafta sözü edilen yazar ve eseri aşağıdakilerden hangisinde bir arada verilmiştir?

A) Şinasi - Şair Evlenmesi
B) Namık Kemal - İntibah
C) Ziya Paşa - Harabât
D) Ahmet Mithat - Letâif-i Rivâyet
E) Recaizâde Mahmut Ekrem - Araba Sevdası

17) Aşağıdakilerden hangisi Ziya Paşa ile Namık Kemal'in ortak bir yönü değildir?

A) Tanzimat Edebiyatı'nın ilk neslinden olmaları
B) Sanat toplum içindir anlayışını benimsemeleri
C) Tüm eserlerinde yeni şiiri övmeleri ve batılı tarzda eserler yazmaları
D) Şekil bakımdan klasik şiirin, tema bakımından batı şiirinin etkisinde olmaları
E) Devirlerine göre sade ve anlaşılır bir dille eserler vermeleri

18)Aşağıdaki eserlerden hangisi R.Mahmut Ekrem’e ait değildir?A)Araba Sevdası
B)Çok Bilen Çok Yanılır
C)Atala
D)Zemzeme
E)Zoraki Tabip

19)Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünun tenkidinin  en önemli temsilcisi olarak kabul edilir.A)Cenap Şahabettin
B) Tevfik Fikret
C)Halit Ziya
D)Hüseyin Cahit  Yalçın
E)Namık Kemal

20)Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünun Dönemi sanatçısı değildir?A)R. Mahmut Ekrem
B)Halit Ziya
C)Tevfik Fikret
D)Cenap şahabettin
E) Hüseyin Suat Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar