5 Nis 2015

Nova 10.sınıf Türk edebiyatı 158.sayfa cevapları

Reklamlar

SAYFA 158:

11. a) Aşk’ın Hüsn’e kavuşma yolunda katettiği mesafenin sonunda, Aşk’ın Hüsn’den, Hüsn’ün de Aşk’tan başka bir şey olmadığını fark etmesini, evrensel değerler açısından nasıl yorumlarsınız?
Tartışınız. Ulaştığınız sonuçları sözlü olarak ifade ediniz.
Sevmek karşındakini kabullenmekten ve bir olmaktan geçer. Sevgi kalpleri birleştirir. Aynı çarpmasını sağlar. Şair buradan yola çıkarak karşısındaki sevgilide kendini görmeyi anlatmıştır.
b) Metni yorumlayınız.
Bu metin tasavvufi aşk konusunda yazılmış bir metindir. Kahramanlar, olay, mekan ve zaman hayalidir. Gerçek değildirler. Şair burada gerçek aşkı elde etmek için büyük meşakkatlere katlanmak gerektiğini anlatır. Sevgili onun aşkta samimi olup olmadığını sınamak için karşısına aşılmaz engelelr çıkarır.
12. Metinde yer alan hikâye/roman unsurları nelerdir? Okuduğunuz eseri manzum bir hikâye veya
roman olarak kabul edebilir misiniz? Nedenini açıklayınız.
Metinde yer alan hikâye/roman unsurları: olay örgüsü, kişiler, mekan, zaman, anlatıcıdır. Evet edilebilir. Çünkü olaya dayalı metinlerde yapıyı oluşturan unsurlar bu metinde de var.
13. Araştırma bölümünde roman ve mesnevi hakkında topladığınız bilgilerden de yararlanarak
romanla mesneviyi, konuları ve işlevleri açısından mukayese ediniz. Ortak ve ayrılan noktalarını defterinize yazınız.
Benzer yönleri:
• Her ikisinde de olay örgüsü olur.
• Her ikisinde de kişiler vardır.
• Her ikisinde de olayın geçtiği bir mekan vardır.
• Her ikisinde de olayın yaşandığı bir zaman vardır.
• Her ikisinde de bir anlatıcı bulunur.
Farklı yönleri:
• Mesneviler manzum metinlerdir. Roman ise mensur( düz yazı) olarak yazılır.
• Mesnevilerde zaman belirsizdir. Romanda ise zaman daha gerçekçidir.
• Mesnevide kahramanların olağanüstü özellikleri vardır. Romandaki kahramanlar daha gerçekçidir.
• Mesnevide geçen mekanlar gerçek bir mekan değildir. Romanda ise mekan gerçektir.
• Mesnevide olağanüstü olaylara rastlanır romanda ise rastlanmaz.
14. Metnin temasının dönemin sosyal yapısı, duyuş ve düşünüşüyle ilişkisini belirtiniz.
Metinde ilahi aşk işlenmiştir. Metnin yazıldığı dönemde dini duyarlılık daha etkilidir.
15. Okuduğunuz parçayı masal metinleriyle karşılaştırınız. Benzeyen ve ayrılan yönlerini gösteriniz.
Benzerlikler:
Her ikisinde de Olağanüstü olaylara ve kişilere rastlıyoruz.
Her ikisinde de Zaman belirgin değil.
Her ikisinde de mekan gerçek değil
Her ikisinde de abartılara yer verilir.
Farklılıklar:
Masalda miş’li geçmiş zaman kullanılır. Mesnevide görülen geçmiş zaman ağırlıklı bir anlatım vardır.
Masallar genellikle düz yazı halindedir ir. mesnevi ise manzumdur.
16. Hüsn ü Aşk’ın beslendiği en önemli kaynak Mevlânâ’nın Mesnevi’sidir. Bu bilgi ile şairin tasavvufi kişiliğini bir arada düşündüğünüzde, eserin yazıldığı dönemdeki zihniyet hakkındaki çıkarımlarınızı belirtiniz.
Eserin yazıldığı dönemde dini düşünce ön plandadır. Günlük yaşamda din etkilidir. Tasavvuf anlayışı toplumu etkilemiştir. Bu eserde de bunu görüyoruz.
17. Metin hangi geleneğe bağlı kalınarak yazılmıştır.
Divan edebiyatı mesnevi geleneğine göre yazılmıştır.
18. Şairin, eserinde olağanüstü özelliklere ve soyut kavramlara yer vermesi onun düşünce yapısıyla
ilişkilendirilebilir mi? Neden? Buna bağlı olarak anlatıcının bakış açısını ve özelliklerini belirtiniz.
Metinde ilahi bakış açısı anlatıcı vardır. 3. Tekil şahıs anlatım ağırlıklıdır. Olağanüstü özelliklere yer vermesi onun düşünce yapısını göstermez. Burada soyut bir konu anlatıldığı için düşüncelerini sembollerle anlatmış.
19)Ateş denizi ile mumdan gemi ilişkisi üzerine kurulan tezatlı ifade, metne nasıl bir anlatım özelliği kazandırmaktadır? Metnin dil özellikleri nelerdir? Açıklayınız.
Metinde sanatlı bir anlatım vardır. Metinde sık sık zıtlıklara rastlıyoruz. Bu metni daha etkili kılmış. Düşünceler bu zıtlıklar üzerine kurulmuş.
20. Sizce okuduğunuz metin, dönemin hangi ihtiyaçlarını karşılamaktadır? Metnin temasının yazıldığı dönemdeki önemini ve değerini belirtiniz.
Metin yazıldığı dönemin okuma ihtiyacını karşılıyor. O dönemde edebi eserlerde dini yönü ağır basan eserler ortaya konmuş.
21. Şairin eserini manzum olarak kaleme almış olmasının sebebini nasıl izah edersiniz? Mesnevinin
özelliklerini de dikkate alarak düşüncelerinizi sözlü olarak ifade ediniz.
O dönemde olaya dayalı metin olarak modern manada roman ve hikaye yoktu, onun yerine mesneviler vardı. Bu yüzden yazar böyle bir yolu tercih etmiş.
22. Okuduğunuz mesnevinin mısra örgüsü ve kafiye şemasını belirleyiniz. Yaptığınız çalışmayı
tahtada gösteriniz.
Mısra örgüsü: metin beyitler halinde yazılmıştır. Nazım birimi beyittir.
Kafiye şeması: aa,bb,cc,dd,ee,ff………….şeklindedir. her beyit kendi arasında kafiyelidir.
23. Okuduğunuz metinle günümüzdeki fantastik filmler arasında benzerlik kurulabilir mi? Nasıl?Açıklayınız.
Evet, kurulabilir. Günümüz fantastik filmlerinde de benzer kurgular vardır.
24. Hüsn ü Aşk hikâyesi bugün yazılsa tercih edilen anlatım biçimi sizce ne olurdu? Neden? Belirtiniz.
Büyük bir ihtimalle düzyazı( nesir) olurdu.
25.Sizden araştırma bölümünde Kerem ile Aslı hikâyesini okumanız istenmişti. Kerem ile Aslı hikâyesi ile Hüsn ü Aşk’ı estetik açıdan karşılaştırınız. Ulaştığınız sonuçları yazılı hâle getiriniz.
Hüsn ü aşk Kerem ile aslı hikayesine göre daha estetik bir yapıya ve anlatıma sahiptir.
26. Metinde Hüsn ile Aşk neyin sembolüdür?
Metinde HÜsn sevgili(Allah) , Aşk ise Aşığı( Allah’a aşık olan kişi) temsile tmektedir.
27. a) Şair eserinde neden sembolik bir anlatım tercih etmiş olabilir? Tasavvuf konusundaki önceki
bilgilerinizi de hatırlayarak düşüncelerinizi belirtiniz.
Tasavvufi konular soyut konulardır. Bunların daha iyi anlaşılması için somutlaştırmadan yararlanılır.
b) Araştırmalarınızdan da faydalanarak şairin fikrî ve edebî yönünü anlatınız.
Şair divan edebiyatı geleneğine göre eserler vermiştir. E serlerinde Tasavvufi konulara yer vermiştir. Süslü ve sanatlı bir anlatımı var. Hüsn ü Aşk mesnevisi ile ün salmıştır. Bu eser on u kendi devrinde şairler arasında üstün bir yere getirmiştir.

c) Metinden hareketle şair ile eseri arasındaki ilişkiyi belirtiniz.
Şiir dini, tasavvufi düşünceye önem vermektedir. Bu şiirde de tasavvufi düşüncenin ön plana çıktığını görüyoruz.
 https://www.edebiyatfatihi.net/search/label/2014%2F2015%20nova%20yay%C4%B1nlar%C4%B1%2010.s%C4%B1n%C4%B1f%20edebiyat%20cevaplar%C4%B1

Artikel Terkait

Yorumları Göster
Yorumları Gizle

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4) Yorumunuza emoji eklemek için "Emoticon" butonuna tıklayın.
5)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon

Edebiyat yazılılarında başarınızı artırın, kanalımıza abone olun!