11 Mar 2015

11.sınıf dil ve anlatım kitabı 118.sayfa cevapları

Reklamlar

Yıldırım Yayınları 11. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Cevapları 

Sayfa 118
1. Yukarıda ki makalede düşüncelerin ortaya konuş biçimini, önceki derslerde incelediğiniz yazı tür leri ile karşılaştırıp belirlediğiniz farklılıkları sözlü olarak ifade ediniz.
CEVAPLARI ALTTA...
2. Ma ka le tü rünün hedef kitlesi kim ya da kimlerdir? İncelediğiniz makale ile sınıfta oku du ğu nuz ve
dinlediğiniz ma ka le le re ait özellikleri de dik ka te ala rak tartışınız. Ulaştığınız sonuçları tahtaya yazınız.
3. Okuduğunuz ma ka le, da ha ön ce in ce le di ği niz ga ze te ha ber le ri ya da di ğer ya zı lar dan han gi yön leriy
le fark lı dır? Me tin den ör nek ler le söz lü ola rak ifa de edi niz.
4. Pi rî Re is’e Ait Ha ri ta lar met nin deki ana düşünceyi belirleyip yar dım cı dü şün ce le rin ana dü şün ce
et ra fın da na sıl bir leş ti ği ni sözlü olarak ifade ediniz.
6. Yu ka rı da ki ma ka le nin na sıl baş la dığı nı, ge liş ti rildiğini ve sonuçlandırıldığını tespit edip metindeki
bu bölümlenmenin, ifade edilen düşüncelerle ilişkisini açıklayınız.
7. Araştırma sonuçlarınızdan ve incelediğiniz makaleden hareketle makalelerin yazılma amacını sözlü
olarak ifade ediniz.
8. Araştırma sonuçlarınızdan yola çıkarak makalelerin toplum hayatındaki rolünü tartışınız. Ulaştığınız
sonuçları tahtaya yazınız.
9. Oku du ğu nuz ma ka le de di lin ağır lık lı ola rak han gi iş levde ve nasıl kul la nıl dığı nı be lir ti niz.
10. Okuduğunuz makalede anlatım bozukluğunun bulunup bulunmadığını belirleyerek anlatımı bozuk
olan cümleler varsa bunların doğru şekillerini defterinize yazınız.
11. Okuduğunuz ve incelediğiniz metinlerden yola çıkarak makale yazarlarında bulunması gereken
özellikleri maddeler hâlinde tahtaya yazınız.
12. Gazetelerde yayımlanan makaleleri, haberlerden ve diğer yazılardan ayıran niteliklerin neler
olduğunu tartışınız. Ulaştığınız sonuçları defterinize yazınız.

İnceleme-Uygulama

1)Okuduğumuz metinde düşünceler kesin ve nesnel bir ifadeyle dile getirilmiştir.
Anlatımda kesinlik ve nesnellik vardır.
Bir düşünce kanıtlanmaya çalışılmıştır.
Yazar, ele aldığı konu hakkında geniş bir araştırma yapmış, bilgi ve belgelere ulaşmıştır.
Konu hakkında ileri sürülmüş diğer tezler çürütülmeye çalışılmıştır.
Anlatımda ciddi bir üslup tercih edilmiştir.
Göreceliğe ve öznelliğe yer verilmemiştir.
Amaç, bilgi vermek aydınlatmaktır.
2)Hedef kitlesi, makalenin ele aldığı konuyla ilgilenen okuyuculardır.
4)Ana düşünce: Piri Reis’e ait haritalarda günümüz dünyasının birçok coğrafi şekilleri  gerçeğine uygun şekilde gösterilmiştir.
6)Okuduğumuz makale, Piri Reis haritalarının mevcut olmadığı iddialarının boş olduğu söylenerek başlamıştır.

1.Etkinlik

Makalelerin ortak özellikleri:
Temel öğesi düşüncedir. Makale yazarı seçtiği konuyla ilgili düşüncelerini sağlam kanıtlarla destekleyerek okuyucuya kabul ettirmeye çalışır.
Makalenin toplumu aydınlatmak, yönlendirmek ve kamuoyu oluşturmak bakımından önemli bir rolü vardır.
Gazete ile doğmuş ve gelişmiş bir yazın türüdür. Gazetelerin ilk sayfasında yer alan makalelere başmakale, bu yazının yazarına ise başyazar denir.
Okuyucuya konunun önemini kavratabilmek için örnekleme, karşılaştırma, tanık gösterme gibi düşünceyi geliştirme yollarından yararlanılır.
Gazetelerde yayımlanan makalenin hedef kitlesi, halktır. Bilimsel makale  ise ele alınan konuyla ilgilenen uzmanlara ve okuyuculara yöneliktir.
Makale her konuda yazılabilir.
7)Makaleler bilgi verme, aydınlatma, bir düşünceyi veya kanıyı ispatlama amacıyla yazılan metin türleridir.
8)Makaleler toplumun hafızasıdır.
9)Göndergesel işlev
10)Anlatım bozukluğu yoktur.
11)Makale yazarında bulunması gereken özellikler:
Ele aldığı konu üzerinde uzman olmalı, iyi bir araştırma yapmış olmalıdır.
Makale yazarı bilgi ve deneyimlerini dilin imkanlarını iyi kullanarak, açık, anlaşılır bir şekilde anlatmalıdır.
Düşünce planına uygun biçimde yazmalıdır.
Düşüncelerini savunurken mantıklı ve sağlam kanıtlar sunmalıdır.
Kesinlikle tarafsız olmalıdır.
12)Gazetelerde yayımlanan makaleleri haberlerden ve diğer yazılardan ayıran en önemli özellik, bir konunun yetkin bir yazar tarafından değerlendirilmesi, nedenleri ve sonuçlarıyla ortaya konması, açıklık kazanması ve okuyucunun aydınlatılması amacıyla yazılmasıdır.
diğer sayfaların cevapları için tıklayınız

Artikel Terkait

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4) Yorumunuza emoji eklemek için "Emoticon" butonuna tıklayın.
5)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon