TÜRK EDEBİYATI   10.SINIF  2. DÖNEM 1. SINAV ÇALIŞMA SORULARI
S- Aşağıdaki edebiyatçıların birer eserini yazınız
Fuzuli : Enis'ül Kalp
Hacı Bektaş Veli: Makalat
Ahmedi: İskendername
Baki: Kanuni Mersiyesi
Şeyh Galip: Hüsn ü Aşk

S- Kasidenin bölümlerini yazınız.
Nasib veya teşbib, girizgah, tegazzül,methiye,fahriye, dua

S- Aşağıdaki beyti açıklayınız
Suya virsün bağban gülzarı zahmet çekmesün
Bir gül açılmaz yüzün tek virse min gülzara su

Bahçıvan, gül bahçesini suya vererek zahmet çekmesin, çünkü bin tane güle su verse de senin yüzüne benzeyen tek bir gül yetiştiremez...

S- Aşağıdaki boşlukları uygun sözcüklerle doldurunuz.
- Gazelleri bir makamla okuyan kişiye gazelhan denir.
-Peygamberimizi övmek için yazılan kasideye NAAT denir.
- Gazellerde beyit sayısı genellikle 5-15 arasıdır.
-Gazeller   ARUZ ölçüsü ile yazılır.
-Gazelin halk edebiyatında konu bakımından karşılığı KOŞMA. dır.
-Kaside biçiminin en güzel   örneklerinden biri Fuzuli’nin içinyazdığı
SU KASİDESİDİR
- Aynı beyitte anlam bakımından birbiriyle ilişkili sözcükleri kullanma sanatına TENASÜP  denir.
- Divan edebiyatı sanatçılarının kullandığı kalıplaşmış söz motiflerine MAZMUN denir.
Divan edebiyatının asıl kurucusu AHMEDİ’dir.

S- Şairlerin hayatları ve edebî kişilikleri ile ilgili bilgiler veren eserlere ne ad verilir?
A) Divan             B) Pendnâme                C) Hamse       
D) Tarih              E) Tezkiretü’ş-Şuara

S- Aşağıdakilerden hangisi divan şiirinin kaynaklarından değildir?
A) Hadis-i Nebevi               B) Kuran-ı Kerim       
C) Kısas-ı enbiya               D) Menakıb-ı Evliya
E) Orkun Abideleri
S- Aşağıdaki açıklamaların karşısına doğru ise (D)
yanlış ise (Y) yazınız

( y  ) Mesnevilerin uyak düzeni   aa ba ca da… biçimindedir.
( d  ) Divan şiirinde Arapça, Farsça ve Fransızca kelimeler   kullanılmıştır.
( y ) Bir gazelin ilk beytine makta denir.
( d ) Terkib-i bentlerin vasıta beyti hariç  uyak düzeni aa ba ca da… biçimindedir.
(  d ) Fuzuli üç dilde (Türkçe, Arapça, Farsça) divan oluşturmuştur.
(  d ) Divân Edebiyatında anlamdan çok söyleyişe önem verilir
(  d ) Makâlat ve Manku’t Tayr   öğretici metinlerdir
(  d ) Konuları yergi olan kasidelere “hicviye” denir.
(  d ) Tasavvufi metinler, öğretici metin türlerindendir
(  d) Divan şiirinde duygu, düşünce ve hayaller belirli imgelerle ifade edilmiştir.

S- Divan şiirinin genel özelliklerinden beş tanesini yazınız.

S- Rubai türü hakkında bilgi veriniz.


1. Kafiye düzeni aaxa ya da aaaa biçimindedir.


2. Rübailerde aşk, şarap, dünyanın türlü nimetlerinden yararlanma, hayatın anlamı ve hayat felsefesi, tasavvuf veölüm gibi konular işlenir.


3. Rübai diğer nazım şekillerinden farklı olarak özel bir ölçüyle yazılır. 24 kalıbı vardır.


4. Rübaide ilk iki dize fikrin hazırlayıcısıdır. Asıl söylenmek istenen düşünce 3. veya 4. dizede ortaya çıkar.


5. Genelde mahlasız şiirlerdir.


6. Rübai Edebiyatımıza İran Edebiyatından geçmiştir.7. Rübai’nin en büyük şairi İranlı Ömer Hayyâm(XII yy)’dır. Türk edebiyatının en usta şairleri Kara Fazlî, Azmizâde Haletî, Nâbî ve son dönemde de Yahya Kemâl’dir.
S- Fuzuli’nin edebi kişiliği hakkında bilgi vererek nesir ve nazım türündeki eserlerinden birer örnek veriniz  S- 14. Yüzyılda yazılan “Makalât”   adlı eser kim tarafından yazılmıştır? Yazılış amacı nedir?
HACI BEKTAŞ-I VELİ TARAFINDAN YAZILMIŞTIR.Makâlât’ın  yazılış amacı insandaki güzel duygular ile kötü duyguları karşılaştırıp insanlara doğruyu göstermektir.

15) Divan Edebiyatında dörtlüklerle   ve beyitlerle yazılan şiir şekillerinin adını yazınız.
Dörtlük:
Beyit:

Yazıya Tepkini Göster!

11 Yorumlar

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Yorum Gönderme

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar