9 Şub 2015

Nova 10.sınıf edebiyat kitabı cevapları sayfa 120

Reklamlar

SAYFA 120
4.a) Okuduğunuz murabbanın bentlerinin ve şiirin temasını aşağıya yazınız.


 Bentlerin Teması Şiirin Teması  : Aşk
1 Kara sevdaya düşme
2 Aşka müptela olma
3 Aşk acısından yakınma
4 Çaresizlik
5 Aşktan kurtulamamak
6 Aşka karşılık bulmama
7 Övgü


b) Tablodan yararlanarak şiirin bentlerinin ortak bir tema etrafında nasıl bütünlük oluşturduğunu belirtiniz.
 Şiirin teması aşktır. Birimlerde sevgilinin güzelliği, aşkın acı veren yönü, kıskançlık aşktan kaçamamak gibi duygu ve düşünceler bu aşk teması etrafında birleşmiştir.

B e dri R a h m i E y u b o ğ l u ’n u n ş iiriyle A h m e t Pa ş a ’n ı n m u ra b b a s ı n ı du yg u la rı n v e dü ş ü n c e le rin dile g e t iriliş i y ö n ü n de n ka rş ı la ş t ı rı n ız . B e n z e rlik v e fa rklı lı kla rı s ı ra la yı n ız .

 H e r iki şiir d e d e d u y g u s e s a kışıyla v e rilmiş tir. M u r a b b a d a “ v a y g ö n ül” , sit e m şiirin d e “ y a r ” t e k r a r e dile r e k ş airin için d e b ulu n d u ğ u d u y g ula r s e s e y a n sımış tır. Yin e s e v giliy e ula ş a m a m a nın v e s e v gilinin ilgisizliğinin olu ş t u r d u ğ u d u y g u y o ğ u nlu ğ u , h e r iki şiir d e d e bir e y s el d u y g ula rın y a n sıtıldığı g e r ç e klikle r dir.


6. a) Murabbanın ilk dö rt l ü ğ ü n de ki “ ka ra ” k e lim e s in in h a n g i a n la m da (t e m e l, m e ca z, ya n ) k u lla n ı ldı ğ ı n ı a çı kla yı n ız . B u s ö z s a n a t ı n ı n a dı n ı b e lirt in iz . B u ta rz da k u lla n ı la n k e lim e le re ş iirde n ö rn e kle r v e rin iz .

M u r a b b a nın ilk d ö r tlü ğ ü n d e ki “ k a r a ” k elim e si m e c a z a nla m d a k ulla nılmış tır. K elim e nin g e r ç e k a nla mı dışın d a k ulla nılm a sıyla y a pıla n s a n a tla r a m e c a zla ilgili s a n a tla r d e nir. M e c a zla ilgili sanatlar, söze güzellik ve canlılık kazandırır. Bu tür mecazlarda, iki nesne arasında benzetme amacı güdülür. Şiirde “kara sevda” olarak geçiyor. “kara” kelimesi burada bir kimseyi derin ve umutsuz bir biçimde sevmek anlamı vermek için kullanılmıştır. Bu tarzda kullanılan kelimelere şiirden örnekler İkinci Bent: Toprak etmek (yolunda feda etmek, harcamak), Ayakaltına düşürmek (değerini düşürmek), kul edinmek (değer vermek) Üçüncü Bent: Zehir (acı, keder), kadeh (aşk), cefa dikeni (kahır, keder), baş koşmak (baş başa vermek), Dördüncü Bent: Hercai (karasız, vefasız) Beşinci Bent: Başını feda etmek (kendini adamak) Altıncı Bent: Candan üstün tutmak (kendinden daha çok önemsemek), akıvermek( çabucak sevmek) Yedinci Bent: Sözlerimin ateşi (etkileyicilik), aşk elbisesi (âşıklık hali)

 b) Aşağıdaki tabloya şiirde başvurulan diğer söz sanatlarının özelliklerini yazınız.

Söz sanatları Özellikleri
Teşbih (benzetme) Birinci bentte, sevgilinin yüzü güle benzetilmiştir. İkinci Bentte, şair kendini heva yolunda toprağa benzetmiştir. Altıncı bentte, sevgilinin boyu selvi ağacına benzetilmiştir.

Teşhis (kişileştirme) Birinci bentte gönül kavramı insan gibi düşünüldüğü için teşhis sanatı yapılmıştır.
 Beşinci bentte, aşk ve gam, insan gibi ney ve çalgı aletlerini çalamayacağı için teşhis sanatı yapılmıştır. Yedinci bentte, aşk elbisesinin gönül tarafından giydirilmesi ifadesiyle teşhis sanatı yapılmıştır.

İstiare (eğretileme) Dördüncü bentte, köpek sürüsü ifadesiyle rakipler kastedilmiştir


Tekrir (tekrarlama) Şiirin her bendinin sonunda “vay, eyvah, gönül” kelimeleri tekrarlanmıştır.
10. sınıf edebiyat kitabı cevapları, 2014 2015 10. sınıf nova yayınları edebiyat kitabı cevapları sayfa , 2014-2015 nova yayıncılık 10.sınıf edebiyat cevapları SAYFA, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151,  152, 153, 154, 155, 156,, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251,  252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299,  ve diğer Ders Kitabı sayfalarına buradan göz atabilirsiniz.

Artikel Terkait

Yorumları Göster
Yorumları Gizle

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4) Yorumunuza emoji eklemek için "Emoticon" butonuna tıklayın.
5)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon

Edebiyat yazılılarında başarınızı artırın, kanalımıza abone olun!