12 Kas 2014

11.SINIF DİL VE ANLATIM CEVAPLARI SAYFA 71

Reklamlar

SAYFA 71
3. I. Bi yog ra fi de üçün cü ki şi li an la tım kul la nı lır.
II. Bi yog ra fi ya zı la rın da göz le me önem ve ri lir.
III. Bi yog ra fi si ya zı la cak ki şi nin do ğu mun dan ço cuk lu ğu na, al dığı eği tim den top lum da ki de ğe ri ne ka dar bü tün özel lik le ri öy kü le yi ci bir bi çim de ve ri lir.
IV. Herkesin biyografisi yazılabilir.
V. An sik lo pe di ler için ha zır la nan ay rın tı sız bi yog ra fi ler de var dır.
Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangilerinde biyografilerle ilgili özellikler yanlış verilmiştir?
A) I ve III.            B) II ve IV.            C) II ve V.             D) III ve IV.           E) IV ve V.

4. Biyografi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Nes nel lik esas tır.
B) Di lin sa de, an la tı mın ger çe ğe uy gun ol ma sı ge re kir.
C) Kapsamlı bir araştırma yapılmalıdır.
D) Biyografisi yazılan kişi, yaşadığı çevreyle birlikte ele alınıp incelenmez.
E) Tarih yazılarında olduğu gibi belgelere dayandırılması zorunludur.
5. Aşağıdakilerden hangisi otobiyografi için söy le ne mez?
A) Öz nel bir an la tımının olduğu
B) Doğ ru dan an la tımla kaleme alındığı
C) Bi rin ci ki şi li an la tımın kullanıldığı
D) Kronolojik bir sıra çerçevesinde ortaya konduğu
E) Ya şa mı ek sik siz an la ta bil mek için bel ge ve ta nık la ra yer ve ri ldiği
6. Aşğı da ki cüm le le rin han gi sin de bir an la tım bo zuk lu ğu var dır?
A) İş ko nu sun da ben onu, o da be ni et ki le mek is te mez.
B) Onun bu du rum da na sıl dav ra na ca ğı nı sen ben den iyi bi lir sin.
C) Gö rüş le ri ni zi söz le de ğil, ya zıy la be lirt me li si niz.
D) Ya zı la rın da ay rın tı la ra gir me yip ko nu nun özü nü vur gu lar.
E) Söy le di ği sö zün doğ ru lu ğu na ina nı yor sa on dan vaz geç mez.

BÜTÜN CEVAPLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Artikel Terkait

Yorumları Göster
Yorumları Gizle

2 yorum

son güne bırakılan ödevler için ideal 5 dakikada yaptım eyv

hocam sizden allah razı olsun imdadıma yetiştiniz valla binlerce öğrencinin hayır duasını alıyosunuz :D hocam bide diğer cevaplarıda yayınlayın nolur konuları çok çabuk geçiyoruz cevapları bulamıyorum hiçbir yerden.

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4) Yorumunuza emoji eklemek için "Emoticon" butonuna tıklayın.
5)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon

Edebiyat yazılılarında başarınızı artırın, kanalımıza abone olun!