10.SINIF EDEBİYAT TEST SORULARI
İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK EDEBİYATI TEST-1 
1. Destanlarla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Destanlarda olağanüstü olaylara yer verilir.
B) Milletlerin başından geçen büyük olaylar destanların temelini oluşturur.
C) Destanlar belli bir ulusa ait özellikleri değil evrensel ögelere yer verir.
D) Destanlar insanların, birbiriyle, tabiatla, üstün güçlerle mücadelesi ve düş yoluyla oluşturduğu
ögelerin bir araya getirilmesiyle oluşur.
E) Destan döneminde şimşek, yankı, uyku gibi doğal olaylara olağanüstü nitelikler yüklenmiştir.

2. “Tanrının gücü ile ateş kızdıktan sonra demirdağ eriyip akıverdi. Yüklü deve çıkacak kadar yol oldu.” O günden beri demir dövme törenleri ---- adet olmuştur, o gün bayram kabul edimiştir.

Yukarıdaki parçanın alındığı destan ve parçada boş
bırakılan yere getirilecek en uygun kelime hangisidir?
A) Göç destanı - Uygurlar’da
B) Şu destanı - Saka Türkleri’nde
C) Ergenekon destanı - Göktürkler’de
D) Oğuz Kağan destanı - Oğuzlar’da
E) Bozkurt destanı - Göktürkler’de

3. Aşağıdakilerden hangisi, sadece Türk destanlarını kapsamaktadır?
A) Oğuz Kağan, Türeyiş, Alp Er Tunga, Şinto
B) Şu, Türeyiş, Gılgamış, Manas
C) Alp Er Tunga, İgor, Şu, Battal Gazi
D) Türeyiş, Alp Er Tunga, Oğuz Kağan, Şu
E) Yaratılış, Oğuz Kağan, Kalevala, Ergenekon

4. Aşağıdakilerden hangisi destan türü için yanlıştır?
A) Doğal destanlar toplumu etkileyen önemli olaylar sonrası halk arasında oluşan des tanlardır.
B) Doğal destan sözlü gelenek yoluyla ağızdan ağıza, nesilden nesile aktarılır.
C) Uzun sürede oluşup olgunlaşan doğal destan güçlü bir şair tarafından derlenir ve ya zıya geçirilir.
D) Yapay destan toplumu etkileyen önemli olayların bir şair tarafından destan biçiminde yazılmasıyla oluşur.
E) Türklerin İslamiyet sonrasında oluşan destanları yapay destana örnektir.

5. Ay Kağan'ın yüzü gök, ağzı ateş, gözleri elâ ,saçları ve kaşları kara perilerden daha güzel bir oğlu oldu. Bu çocuk annesinden ilk sütü emdikten sonra konuştu ve çiğ et, çorba istedi. Kırk gün sonra büyüdü ve yürüdü. Ayakları öküz ayağı, beli kurt beli, omuzları samur
omzu, göğsü ayı göğsü gibiydi. Vücudu baştan aşağı tüylüydü. At sürüleri güder ve avlanırdı.

Yukarıda anlatılan destan aşağıdakilerden hangisidir?
A) Türeyiş B) Oğuz Kağan C) Bozkurt D) Ergenekon E) Şu

6. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türk destanlarından değildir?
A) Oğuz Kağan destanı
B) Türeyiş destanı
C) Alp Er Tunga destanı
D) Saltuk Buğra Han Destanı 
E) Ergenekon destanı

7) İslamiyet öncesi sözlü edebiyatla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Şiirde nazım birimi dörtlük, ölçü hece ölçüsüdür.
B) Şiirlerde aşk, tabiat, ölüm gibi konular işlenmiştir.
C) Şiirler cönk denilen defterlerde toplanmıştır.
D) Şairler; kam, baksı, şaman, ozan gibi isimler alır.
E) Koşuklarda aşk, doğa; sagularda ölüm, destanlarda ise kahramanlık konuları işlenmiştir.

8. Aşağıdakilerin hangisi sözlü edebiyat döneminin özelliklerinden biri değildir?
A) Dil, yabancı kültürlerin etkisinden uzak sade bir Türkçedir.
B) Ürünler, birkaç dini metin dışında, çoğunlukla nesir tarzındadır.
C) Şiirler kopuz adı verilen bir saz eşliğinde, özel ezgilerle söylenmiştir.
D) Şiirlerde eski Türklerin yaşayış, inanış, gelenek ve göreneklerinin yansıması görülür.
E) Kam, şaman, baksı adı verilen kişiler bu dönemin ozanlarıdır.

9. Aşağıdakilerin hangisi sözlü edebiyatın özelliklerinden değildir?
A) Göçebe kültürün izleri vardır.
B) Sığır, şölen ve yuğ adı verilen törenlerden doğmuştur.
C) Şiirler kopuz adı verilen sazla söylenir.
D) Ölçü, hece ölçüsü; nazım birimi dörtlüktür.
E) Bu dönemin asıl ürününü yapay destanlar oluşturur.

10. (I) İslamiyet’ten önceki edebiyatımız genelde sözlü geleneğe
dayanmaktaydı. (II) Bu edebiyat toplum içinde
yaşayan, somut bir edebiyattır. (III) Yabancı edebiyatların
etkisi yok denecek kadar azdır. (IV) Şiirlerde daha
çok tam uyağa yer verilmiştir.(V) Bu şiirler, “ozan” adını
alan şairler tarafından kopuz eşliğinde söylenir.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisinde bilgi yanlışlığı yapılmıştır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

11. “Sığır” denilen sürek avları sırasında söylenen lirik şiirlerdir.
Kopuz eşliğinde söylenir. Halk şiirindeki koşmalara
benzer.
Yukarıda bazı özellikleri verilen nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A) Koşuk B) Sav C) Varsağı  D) Sagu E) Destan

12. Türk edebiyatının önemli ilk yazılı ürünleridir. Türk kültürünü, dilini, milli ahlak ve törelerini dile getirmesi yönünden önemlidir. İçerik olarak Türk milletine verilen öğütlerden oluşmaktadır. Devrin dil özelliklerini yansıtan saf ve doğal bir Türkçeyle yazılmıştır.
Yukarıda verilen özellikler aşağıdaki edebi ürünlerden hangisine aittir?

A) Kutadgu Bilig
B) Dede Korkut Hikayeleri
C) Divan-ı Hikmet
D) Orhun Kitabeleri
E) Oğuz Kağan Destanı

13. Milattan sonra ---- yüzyıla ait olan bu eserler, Türk edebiyat ve tarihinin ilk yazılı örnekleridir. Taş üzerine yazılan bu eserlerde ---- ve ---- alfabesi kullanılmıştır.
Bu parçadaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
A) 8. - Göktürk - Çin
B) 6. - Göktürk - Çin
C) 8. - Göktürk - Uygur
D) 10. - Göktürk - Uygur
E) 10. - Göktürk - Arap

14. Orhun Yazıtları hükümdar ---- ve onun kardeşi ---- ile ünlü vezir ---- adına dikilmiştir.
Bu parçadaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
A) Kültigin - Bilge Kağan - Tonyukuk
B) Bilge Kağan - Kültigin - Tonyukuk
C) Mete Han - Oğuz Kağan - Nizamülmülk
D) Bilge Kağan - Oğuz Kağan - Nizamülmülk
E) Oğuz Kağan - Yoluğ Tekin - Tonyukuk


15) AşağıdakiLerden hangisi Türk destanlarındaki mitolojik ögeLerden biri değildir?

A) Ağaç
B) Pegasus
C) Işık
D) Mağara
E) Kök-böri


CEVAPLARI:

1.C 2.C 3.D 4.E 5.B 6.D 7.C 8.B 9.E 10.D  11.A 12.D 13.A 14.B  15) B
Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar