19 Eki 2014

11. sınıf Yıldırım Yayınları dil ve anlatım kitabı cevapları sayfa 45

Reklamlar

11. sınıf yıldırım yayınları dil ve anlatım kitabı cevapları 
sayfa 45

1. Aşağıdaki yargılar doğ ru ise ayraçla gösterilen yerlere “D”, yan lış ise “Y” yazınız.
(D ) Günlükler, samimi bir dille tarafsız olarak yazılır.
(Y ) Günlüklerde tarih atma zorunluluğu yoktur.
(D ) Günlüklerin günü gününe yazılması zorunludur.
( D) Günlüğün divan edebiyatındaki karşılığı “ruzname”dir.
2. Aşğı daki cüm le ler de boş bırakılan yerleri uy gun bi çim de dol du ru nuz.
• Olayların, duyguların, düşünce ve izlenimlerin günü gününe kaleme alındığı metinlere........GÜNLÜK...... denir.
• Ünlü sanatçıların günlükleri ......EDEBİ ESER......... niteliğindedir.
3. Aşğı da ki ya zar lar dan han gi si günlük türün de eser ve ren sa nat çı lar dan de ğil dir?
A) Salâh Birsel
B) Nurullah Ataç
C) Tomris Uyar
D) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
E) Oktay Akbal

4. (I) Günlük türü, Türk ede bi ya tı na 1950’den son ra gir miş tir. (II) Bu türün edebiyat tarihimizdeki ilk örneği Ali Bey’in Seyahat Jurnali’dir. (III) “Günlük” adıyla yayın la nan ilk eser Sa lah Bir sel’e ait tir. (IV) Bu tür, Nurullah Ataç’ın Son Havadis’te yazdığı günlüklerle yaygınlık kazanmıştır. (V) Günlüklerin anlatımında nesnellik ön plandadır.
Yukarıda numaralanmış olarak verilen bilgilerin hangisinde “günlük” ile ilgili bir bilgi yanlışğı vardır?
A) I    B) II   C) III   D) IV   E) V

5. Aşağıdakilerden hangisi günlük türü nün özelliklerinden değildir?
A) An la tım da “iç ko nuş ma” tek ni ği nin kul la nıl ma sı
B) Duy gu ve dü şün ce le rin öz nel bir yak la şım la ifa de edil me si
C) Ya zıl dığı gü ne ait ta ri hin yer al ma sı
D) Bir fik ri is pat ya da id dia ni te li ğin de ya zı tü rü ol ma ma sı
E) Yaşananların, üzerinden uzun bir zaman geçtikten sonra kaleme alınması

6. Oto büs te yim bu gün. Bir adam bin di. Sa rım sak ye miş, ya nım da dur ma dı be nim, uza ğı ma git ti; ge ne de du yulu
yor du ağ zı nın ko ku su. Bur nu mu tı ka dım. Ben za ten ine cek tim ama gi de ce ğim ye re var ma mış ol sam da iner dim.
Çe ki lir şey de ğil di o ko ku.
Bu par ça aşğı da ki ya zı tür le rin den han gi si ne ait ola bi lir?

A) Mek tup B) Günlük C) Anı D) Öy kü E) Ge zi yazısı


Artikel Terkait

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4) Yorumunuza emoji eklemek için "Emoticon" butonuna tıklayın.
5)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon