10.SINIF EDEBİYAT TESTLERİ ve CEVAPLARI 
TARİH İÇİNDE TÜRK EDEBİYATI TEST-1

1) Aşağıdakilerden hangisi edebiyat tarihiyle doğrudan ilişkili değildir?
A) Siyasi olayların edebiyata etkisi
B) Edebi eserler
C) Sanat akımları
D) Bilimde meydana gelen değişiklikler
E) Sanatçıların yaşamları2. Aşağıdakilerden hangisi edebiyatın özelliklerinden biri olamaz?
A) Gerçekleri olduğu gibi anlatması
B)Güzel sanatların bir dalı olması
C) Sözlü ya da yazılı olması
D) İnsanda güzellik duygusu uyandırması
E) Dile dayanan bir sanat olması

3. Aşağıdakilerden hangisi edebiyat tarihinin kapsamı içine girmez?
A) Dönemin sosyal hayatını incelemek
B) Dönemin siyasi hayatını incelemek
C) Sanatçıların yaşamlarını ve eserlerini incelemek
D) Edebi türlerin oluşumunu ve gelişimini incelemek
E) Tarihsel olayları kronolojik bir sıraya
göre incelemek

4. Aşağıdakilerden hangisi “tarih ve edebiyat tarihi” için
önemli kaynaklar arasında sayılmaz?
A) Destanlar
B) Seyahatnameler
C) Tezkireler
D) Anılar
E) Öyküler


5. Yazınsal ürünlerden yola çıkarak bir milletin duygu ve
düşüncede geçirdiği evreleri inceler.
Yukarıdaki bilgi aşağıdakilerden hangisine aittir?
A) Uygarlık tarihi
B) Edebiyat tarihi
C) Edebiyat
D) Tarih
E) Felsefe tarihi

6. I. Gelir dağılımı değişimi
II. Sanatçının dünya görüşü
III. Coğrafya değişimi
IV. Din değişimi
V. Kültürel farklılaşma
Yukarıda numaralanmış özelliklerden hangileri
Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasında ölçüt
olamaz?
A) I. ve II. B) I. ve IV. C) II. ve III.
D) III. ve IV. E) IV. ve V.

7) Toplumların yaşadıkları olayları neden-sonuç ilişkisi  içinde inceleyen bilim aşağıdakilerden hangisidir?
A) Edebiyat
B) Tarih
C) Psikoloji
D) Uygarlık tarihi
E) Edebiyat tarihi

8. Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatını dönemlerine
ayırırken kullanılan ölçütlerden biri değildir?
A) Kültürel değişim
B) Matbaanın kullanılması
C) Dini değişim
D) Şive ve lehçe ayrılıkları
E) Coğrafi değişim

9. Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatının girdiği
medeniyet dairelerini sırasıyla gösterir?
A) Destan dönemi - İran - Batı uygarlığı
B) Çin - İran - Fransız medeniyeti
C) Destan dönemi - İslam medeniyeti - Batı uygarlığı
D) Şamanizm - Maniheizm - Yunan medeniyeti
E) Destan dönemi - Anadolu medeniyeti - Arap edebiyatı

10. Devletlerin, değişik varlık ve nesnelerin bir tarihi vardır.
Bütün bunlar ---- oluşturur.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi getirilmelidir?
A) uygarlık tarihini
B) ulusun tarihini
C) edebiyat tarihini
D) düşünce akımlarını
E) edebiyat akımları tarihini

11. Bir ulusun medeniyeti değişik dönemlerde değişik etkiler
altında kalarak oluşur. Medeniyet, destanlar döneminde
kavmi özellikler ve ---- çevresinde şekilllenirken
modern çağda ---- ve ---- çevresinde şekillenmeye başlar.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi getirilmelidir?
A) din - akıl - bilim
B) korku - din - akım
C) savaş - edebi akım - teknoloji
D) mit - savaş - lider
E) din adamı - silah - bilim

12. Aşağıdakilerin hangisinde Türk edebiyat dönemlerinin
sıralanması doğru verilmiştir?
A) İslamiyet öncesi Türk edebiyatı - İslami etki altındaki
Türk edebiyatı - İran etkisindeki Türk edebiyatı
B) İslamiyet öncesi Türk edebiyatı - İslami etki altındaki
Türk edebiyatı - Batı etkisindeki Türk edebiyatı
C) Orta Asya Çin etkisindeki Türk edebiyatı - İslami
etki altındaki Türk edebiyatı - Yunan edebiyatı etkisindeki
Türk edebiyatı
D) İslamiyet öncesi Türk edebiyatı - Divan edebiyatı -
Halk edebiyatı
E) Destanlar dönemi Türk edebiyatı - Sözlü Türk edebiyatı
- Batı etkisindeki Türk edebiyatı

13. Bulundukları yerden başka yerlere giden Türkler dillerindeki
önemli değişiklikler nedeniyle de yeni edebi
özellikler meydana getirmişlerdir.
Bu parçada altı çizili yerler sırasıyla edebiyatımızın
dönemlere ayrılmasındaki etkilerden hangilerini
anlatmaktadır?
A) Coğrafi değişiklik - Lehçe ve şive farklılaşması
B) Kültür farklılaşması - Dini etki
C) Coğrafi değişiklik - Dini etki
D) Lehçe ve şive farklılaşması - Coğrafi değişiklik
E) Dini etki - Coğrafi değişiklik

14) Aşağıdakilerden hangisi metnin zihniyetiyle ilgili değildir?
A. Metnin yazıldığı dönemin kültürünü yansıtması
B. Metnin yazıldığı dönemin siyasi yapısını vermesi
C. Metnin bir olaya dayalı yazılması
D. Metnin yazarının belli bir sanat anlayışına bağlı olması
E. Metnin dönemin sanat anlayışına ve zevkine uygun yazılması

15) Aşağıdakilerden  hangisi doğrudan zihniyetle ilgili olamaz?
A) Sosyal yapı
B) siyasi etkiler
C) dini durum
D) Yazarın psikoloji
E)Kültürel hayat

Cevap anahtarı:
1.D  2.A  3.E  4.B   5.B  6.A   7.B   8.B  9.C  10.A  11.A  12.B   13.A

14) C  15) DYazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar