I. Bu dönemde yazılan eserlerin dili, daha öncekilere göre sadedir.
II. Bu dönemde sanat yapmak değil topluma faydalı olmak amaçlanmıştır.
III. Bu dönemde, Batı edebiyatından gelme roman, tiyatro gibi yeni türler edebiyatımıza girmiştir.
IV. Bu dönem şiirlerinde, şekilden çok temada deği*şiklikler yapılmıştır.
V. Bu dönemde sadece bireysel temalar üzerinde durulmuştur.

1. Yukarıdaki numaralandırılmış bilgilerden hangisi Tanzimat dönemi için yanlıştır?

A) I.   B) II.     C) III.     D) IV.         E) V.

2. Başlangıçta klasik Türk şiirinin etkisindeydi. Şinasi ile tanıştıktan sonra özellikle içerik bakımından yeni şiirler kaleme aldı. Şiirlerinde vatan, hak, adalet, hürriyet gibi sosyal temaları işledi. "Hürriyet Kasidesi" en ünlü manzumesidir.

Bu paragrafta söz edilen kişi, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Namık Kemal
B) Ziya Paşa
C) Abdülhak Hâmit Tarhan
D) Ahmet Vefik Paşa
E) Ahmet Mithat Efendi


3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) Ziya Paşa, şiirlerinin çoğunda, hayattan, toplumdaki düzensizlikten ve adaletsizlikten şikâyet eder.
B) Namık Kemal, tema bakımdan Klasik Türk Edebiyatı'ndan, şekil bakımından Batı edebiyatından etkilenmiştir.
C) Şinasi, Batı edebiyatı etkisindeki Türk edebiyatının öncü kalemlerindendir.
D) Ahmet Mithat Efendi, eski-yeni kavgalarına katıl*mayan bağımsız bir şahsiyettir.
E) Tanzimat'ın I. dönem yazarlarında "Sanat, toplum içindir." görüşü hâkimdir.


4. Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Namık Kemal - Vatan yahut Silistre
B) Şinasi - Şair Evlenmesi
C) Şemsettin Sami - Kamus-ı Türkî
D) Ahmet Mithat - Letâif-i Rivâyet
E) Ziya Paşa - İntibah

5. Yenileşme dönemi edebiyatımızda Batı kaynaklı türler görülür. Tercümeler de bu türlerden sayılabilir.

Aşağıdakilerden hangisinde edebiyatımızdaki ilk çeviri eser ve çevireni doğru olarak verilmiştir?

A) Sefiller - Namık Kemal
B) Robenson Kruzo - Şinasi
C) Telemak - Yusuf Kâmil Paşa
D) Atala - Âgâh Efendi
E) Pol ve Virjini - Ahmet Mithat Efendi

6. Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı, iki nesil olarak ele alınır.
Aşağıdakilerden hangisinde Tanzimat'ın birinci döneminde eser yazanlar doğru olarak verilmiştir?

A) Şinasi - Recaizâde Mahmut Ekrem - Namık Kemal
B) Ziya Paşa - Abdülhak Hâmit - Şemsettin Sami
C) Namık Kemal - Tevfik Fikret - Muallim Naci
D) Şinasi - Ziya Paşa - Namık Kemal
E) Abdülhak Hâmit - Samipaşazâde Sezai - Muallim Naci

7. Aşağıdakilerden hangisi ilk çıkan özel Türk gazetesidir?
A) Tercüman-ı Hakikât
B) Tasvir-i Efkâr
C) Tercüman-ı Ahvâl
D) Cerîde-i Havadis
E) Takvim-i Vekâyi

8. Romanda, klasik edebiyata özgü kişi ve yer tasvirleri göze çarpmakta; yazar, kimi zaman olay akışını keserek okuyucu ile söyleşmekte, hatta eserin sonunda vermek istediği "ibret dersi"ni açıkça belirtmektedir. Eserde, Batı edebiyatından gelme romantik özellikler ağır basmaktadır. Ana kahramanı Ali Bey'dir. Bu paragrafta sözü edilen yazar ve eseri aşağıdakilerden hangisinde bir arada verilmiştir?

A) Şinasi - Şair Evlenmesi
B) Namık Kemal - İntibah
C) Ziya Paşa - Harabât
D) Ahmet Mithat - Letâif-i Rivâyet
E) Recaizâde Mahmut Ekrem - Araba Sevdası


9. Tanzimat Edebiyatı (I)şair ve yazarları İngiliz edebiyatının (II)etkisi altındadır. Özellikle Lamartine ve Victor (III)Hugo gibi yazarlardan etkilenip romantik (IV)

eserler ortaya koymuşlardır. Namık Kemal (V) bu akımdan etkilenen yazarımızdır.

Yukarıdaki numaralandırılmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) I.    B) II.    C) III.     D) IV.          E) V.


10. I. Rus yazarlarından etkilenerek eserler ortaya koymuştur.

II. La Fontaine'den fabllar tercüme etmiştir.

III. Noktalama işaretlerini ilk kullanan kişidir.

IV. "Şair Evlenmesi" adlı piyesiyle edebiyatımızda tiyatro türünün ilk örneğini sergilemiştir.

V. Basın alanında da faaliyette bulunup, gazeteler çıkarmıştır.

Yukarıda verilen bilgilerden hangisi Şinasi'ye ait değildir?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

11. Divan Edebiyatı ile Tanzimat Edebiyatı karşılaştırmasına ilişkin aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A) Divan Edebiyatı'ndaki eserlerin dili Tanzimat döneminkilerden daha ağırdır.
B) Divan şiirinde anlam beyitte başlayıp biterken; Tanzimat şiirinde anlam şiirin tamamına  yayılmıştır.
C) Divan Edebiyatı'nda aruz ölçüsü kullanılırken; Tanzimat Edebiyatında aruzun yanında hece ölçü*sü de kullanılmıştır.
D) Divan Edebiyatı yüksek zümreye hitap ederken; Tanzimat Edebiyatı halka yönelmiştir.
E) Tanzimat şairleri, Divan Edebiyatı nazım şekillerini kökünden değiştirmişlerdir.

12. Aşağıda verilen eserlerden hangisi Namık Kemal'in değildir?
A) Tahrib-i Harabât
B) İntibah
C) Cezmi
D) Celâlettin Harzemşah
E) Harabât

13. Bu dönem yazar ve şairleri edebiyatı, siyasi ve sosyal düşünceleri yaymak ve halkı eğitmek için bir araç olarak görmüşlerdir. Bu sebeple edebi sanat yapmayı değil; topluma faydalı olmayı amaçlamışlardır. Yine bu dönemde edebiyatımıza Batı edebiyatından gelme roman, tiyatro, edebi eleştiri gibi yeni türler girmiştir. Yukarıda kısaca tanıtılan edebi dönem, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Tanzimat Dönemi
B) Servet-i Fünûn (Edebiyat-ı Cedîde)
C) Fecr-i Âti
D) Milli Edebiyat
E) Cumhuriyet Dönemi


14. Aşağıdakilerden hangisi Ziya Paşa ile Namık Kemal'in ortak bir yönü değildir?

A) Tanzimat Edebiyatı'nın ilk neslinden olmaları
B) Sanat toplum içindir anlayışını benimsemeleri
C) Tüm eserlerinde yeni şiiri övmeleri ve batılı tarzda eserler yazmaları
D) Şekil bakımdan klasik şiirin, tema bakımından batı şiirinin etkisinde olmaları
E) Devirlerine göre sade ve anlaşılır bir dille eserler vermeleri15. Şinasi, "Şair Evlenmesi" adlı tiyatro eserini, Halk Edebiyatı'nda bulunan orta oyunu türünden etkilenerek yazmıştır. Bu eserde alafranga yaşamın etkilerini anLatmıştır

Bu parçadaki bilgi yanlışı aşağıdakilerden hangisinde belirtilmiştir?

A) "Şair Evlenmesi" adlı eser Şinasi'nin değil, Namık Kemal'indir.
B) "Şair Evlenmesi" tiyatro eseri değil, bir romandır.
C) Halk Edebiyatı'nda "orta oyunu" diye bir tür yoktur.
D) Yazar, eski edebiyattan değil, batı edebiyatından etkilenerek tiyatro yazmıştır.
E) Eserin konusu alafranga yaşam değil, görücü usulüyle evlenmenin sakıncalarıdır.16. Tanzimat şairlerinin çoğu, anlayış olarak klasik şiire karşı çıkmalarına rağmen, nazım şekilleri bakımından klasik Türk şiirinden kopamamışlar, şiirlerini genellikle Klasik Edebiyat'ın nazım şekilleriyle yazmışlardır.

Bu parçada belirtilen durumun nedeni aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Padişah Abdülmecit'in baskıcı politikası
B) Bu dönem yazarlarının Batı'daki nazım şekillerini anlayamamaları
C) Halkı yanlış yönlendirmek istememeleri
D) Klasik kültürle yetişmiş olmaları
E) Tema bakımdan değişikliği yeterli görmeleri

17) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, bir bilgi yanlışı vardır?
A) Edebiyatımızda popüler roman tarzının öncüsü Ahmet Mithat Efendi'dir.
B) Türkiye'de basın hayatı resmi bir gazete olan Tercüman-ı Ahval ile başlar.
C) Şinasi "Şair Evlenmesi" adlı eseriyle edebiyatımızda tiyatro türünün ilk örneğini vermiştir.
D) İlk edebi romanımız olan "İntibah" Namık Kemal tarafından kaleme alınmıştır.
E) Tanzimat’ın ilk devrine mensup olan yazarlar tiyatroyu "faydalı bir eğlence" olarak görmüşlerdir.

18) Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Batı edebiyatına bakışı açısından diğerlerinden farklıdır?

A) Recaizade Mahmut
B) Abdülhak Hamit
C) Nabizade Nazım
D) Muallim Naci
E) Samipaşazade Sezai

19)Aşağıdakilerden hangisinde tiyatro türünde eserleri olan sanatçılar bir arada verilmiştir?
A) Recaizade Mahmut, Muallim Naci
B) Abdülhak Hamit, Muallim Naci
C) Recaizade Mahmut, Abdülhak Hamit
D) Samipaşazade Sezai, Nabizade Nazım
E) Abdülhak Hamit, Nabizade Nazım
20) O tiyatro eserlerini oynanmak için değil okunmak için yazmıştır. Tiyatrolarının dili oldukça ağır ve sanatlıdır. Konularını çoğunlukla tarihten seçmiş ve eserlerinde zaman zaman olağanüstü kişi ve olaylara yer vermiştir.
Bu parçada tiyatro yazarlığından söz edilen kişi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Muallim Naci      
B) Şinasi
C) Abdülhak Hamit
D) Şemsettin Sami
E) Ahmet Vefik Paşa


CEVAPLAR:
1-E 2-A, 3-B, 4-E, 5-C, 6-D, 7-C, 8-B, 9-B, 10-A, 11-E 12-E, 13-A, 14-C, 15-E, 16-D ,17-B ,18-D ,19-C , 20-C

DİĞER TEST SORULARI İÇİN TIKLAYINIZ

Yazıya Tepkini Göster!

34 Yorumlar

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

 1. kaliteli sorular,lütfne devamı da gelsin

  YanıtlayınSil
 2. Sorular gayet güzel... Ellerinize sağlık....

  YanıtlayınSil
 3. İlk sorunun cevabı yanlış değil mi?

  YanıtlayınSil
 4. İlk sorunun cevabı yanlış değil mi ?

  YanıtlayınSil
 5. @ayberk tutgunAyberk ilk soruda bir yanlışlık yok...Tanzimat döneminde toplum için sanat anlayışı benimsenmiştir,halkı aydınlatmak, bilgilendirmek amaçlanmıştır.Bu yüzden toplumsal temalar ön plana çıkar...

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. Toplum için sanatta işlenmiş sanat için sanat ta

   Sil
  2. Toplum için sanatta Tanzimat birde tnzimat ikide ise sanat için sanat bence cevap B

   Sil
  3. Toplum için sanatta işlenmiş sanat için sanat ta

   Sil
 6. 8. Sorunun cevabı yanlış degil mi?

  YanıtlayınSil
 7. 8. Sorunun cevabı yanlış degil mi?

  YanıtlayınSil
 8. sorular çok basit sınava yönelik çelişkili sorular olsaydı daha iyi olurdu yinede emeğinizden dolayı teşekkürler...

  YanıtlayınSil
 9. sorular çok basit sınava yönelik çelişkili sorular olsaydı daha iyi olurdu öğrenciler için yinede emeğinizden dolayı teşekkürler...

  YanıtlayınSil
 10. çok güzel sorular hazırlamışsınız ellerinize sağlık

  YanıtlayınSil
 11. 8 soru cevabı yalnış cevap A olmalıydı teşekkürler

  YanıtlayınSil
 12. @Ecem ElverYANILIYORSUNUZ, SORUDA İNTİBAH ROMANINDAN BAHSEDİYOR

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. romanın akışını kesen ahmet mithat deilmi

   Sil
  2. Evet Ahmet Mithat Efendi romanın akışını kesiyor ; ama soruda İntibah'tan bahsediyor.Letaif-i Rivayet bir roman değil öykü ayrıca... + Ali Bey İntibah'ın kahramanı....

   Sil
  3. Sorular mükemmel ��

   Sil
 13. Her soru güzelde son soru yanlış değilmi yha?

  YanıtlayınSil
 14. Cok guzel sorular ayni zamanda bilgi veriyor.

  YanıtlayınSil
 15. 12. Soruda bir yanlislik var cevabin D olmasi lazim

  YanıtlayınSil
 16. Kardeşim, edebiyat dersinin amacı yazar, eser ve dönem özelliklerini ezberletmek midir ki bütün testler bu bilgileri ölçmeye yönelik olarak hazırlanıyor? Bu dersin kazanımlarından haberiniz var mı acaba?

  YanıtlayınSil
 17. 19. soru yanlış. Muallim Naci'nin '' Heder '' adlı tiyatrosu mevcuttur.

  YanıtlayınSil

Yorum Gönderme

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar